Cập nhật đối với Chính sách lợi thế gian lận (tháng 10 năm 2017)

Trong tháng 10 năm 2017, chúng tôi sẽ cập nhật cách xác định các quảng cáo có cùng nội dung hoặc có nội dung tương tự từ nhiều tài khoản cho các truy vấn giống hoặc tương tự nhau. Cụ thể, chúng tôi sẽ xem xét giá của sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc sự tồn tại của lưu lượng truy cập dựa vào đơn vị liên kết cho các sản phẩm và dịch vụ tương tự để xác định liệu quảng cáo có thể tạo ra lợi thế gian lận hay không.

(Đăng vào tháng 9 năm 2017)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?