Yêu cầu về kỹ thuật: Quảng cáo HTML5 (Tháng 10 năm 2017)

Vào tháng 10 năm 2017, Google Ads sẽ bắt đầu từ chối những quảng cáo HTML5 không hoạt động đúng chức năng hoặc hiển thị quảng cáo trống cho người dùng. Chính sách Yêu cầu về kỹ thuật sẽ được cập nhật để phản ánh thay đổi này.

(Đăng vào tháng 9 năm 2017)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?