Sắp xếp lại chính sách biên tập (tháng 11 năm 2017)

Trong tháng 11 năm 2017, chúng tôi sẽ đổi tên và sắp xếp lại một số Chính sách biên tập của Google Ads để cải thiện khả năng đọc hiểu. Tất cả hành động chính sách và thông báo tương ứng cho nhà quảng cáo Google Ads sẽ bao gồm tên chính sách đã cập nhật. Lưu ý rằng những thay đổi này sẽ không tác động đến nội dung hiện đang bị hạn chế hoặc bị cấm.

Ví dụ về nội dung sẽ thay đổi

Chính sách của chúng tôi về việc sử dụng khoảng cách và số điện thoại trong văn bản quảng cáo, hiện nằm trong chủ đề Chính sách về văn phong và chính tả, sẽ tách ra thành một chủ đề chính sách riêng sau khi sắp xếp lại để giúp nhà quảng cáo dễ dàng khắc phục các quảng cáo bị từ chối hơn.

(Đăng vào tháng 10 năm 2017)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?