Chăm sóc sức khỏe: Hiệu thuốc trực tuyến ở Đan Mạch (tháng 9 năm 2017)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Chính sách Google Ads về chăm sóc sức khỏe sẽ thay đổi vào tháng 9 năm 2017 để cho phép quảng cáo hiệu thuốc trực tuyến ở Đan Mạch nếu quảng cáo tuân thủ pháp luật địa phương. Sau khi chính sách mới có hiệu lực, mô tả chính sách sẽ được cập nhật để phản ánh thay đổi này.

(Đăng vào tháng 8 năm 2017)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?