Sắp xếp lại Chính sách yêu cầu về đích đến và Chính sách biên tập (tháng 3 năm 2017)

Vào tháng 3 năm 2017, chúng tôi sẽ đổi tên và sắp xếp lại một số trang và chính sách Google Ads để cải thiện khả năng đọc hiểu. Tất cả hành động chính sách và thông báo tương ứng cho nhà quảng cáo Google Ads sẽ bao gồm tên chính sách đã cập nhật. Lưu ý rằng những thay đổi này sẽ không tác động đến nội dung hiện đang bị hạn chế hoặc bị cấm theo chính sách.

Một số ví dụ về những thay đổi sắp tới:

Nhà quảng cáo sẽ thấy rằng một số chính sách của chúng tôi như Không đủ nội dung nguyên bản, hiện đang nằm trong Chính sách lạm dụng mạng quảng cáo, sẽ được đưa vào trong Chính sách yêu cầu về đích đến sau khi sắp xếp lại.

Một số hướng dẫn cho Nội dung không rõ ràng trong Chính sách biên tập sẽ được sắp xếp và đưa vào trong Chính sách văn phong và chính tả và doanh nghiệp không xác định.

(Đăng vào tháng 2 năm 2017)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?