Nội dung cập nhật cho quảng cáo có liên quan đến cờ bạc ở Pháp (tháng 2 năm 2017)

Chính sách của Google Ads về nội dung có liên quan đến cờ bạc trong quảng cáo nhắm mục tiêu đến Pháp sẽ được cập nhật vào tháng 2 năm 2017. Nội dung cập nhật sẽ làm rõ rằng trang web tổng hợp muốn nhận giấy chứng nhận cờ bạc và phân phát quảng cáo nhắm mục tiêu đến Pháp chỉ phải liên kết với nhà tổ chức được ARJEL cấp phép và hiển thị thông báo trên trang đích cảnh báo đối với việc chơi quá mức hoặc do bệnh lý. Mô tả chính sách sẽ được cập nhật để phản ánh việc làm rõ này.

(Đăng vào tháng 1 năm 2017)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?