Nội dung cập nhật chính sách Google Ads API (AdWords API) (Tháng 1 năm 2017)

Trong tháng 1 năm 2017, chúng tôi đã cập nhật chính sách Google Ads API (AdWords API) để làm rõ rằng người dùng Google Ads API (AdWords API) phải tuân thủ chính sách Google Ads cũng như (các) điều khoản và điều kiện Google Ads. Chúng tôi cũng đã cập nhật ngôn ngữ diễn đạt hậu quả của việc vi phạm các chính sách này.

(Đăng vào tháng 1 năm 2017)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?