Các biện pháp mà Google sẽ thực hiện trong trường hợp bạn vi phạm chính sách của Google

Để đảm bảo trải nghiệm an toàn và tích cực cho người dùng, Google yêu cầu nhà quảng cáo tuân thủ tất cả luật và quy định hiện hành ngoài Chính sách của Google Ads. Quảng cáo, phần mở rộng, đích đến và nội dung khác vi phạm các chính sách này có thể bị chặn trên nền tảng Google Ads và các mạng liên kết. Dưới đây là danh sách các cách mà chúng tôi thực thi các chính sách và luật của chúng tôi.

Từ chối quảng cáo hoặc phần mở rộng

Quảng cáo và phần mở rộng không tuân thủ chính sách của Google Ads sẽ bị từ chối. Quảng cáo bị từ chối sẽ không thể chạy cho đến khi lỗi vi phạm chính sách được khắc phục và quảng cáo được chấp thuận. Trong Google Ads, điều này sẽ được ghi chú trong cột Trạng thái. Hãy tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo bị từ chối.

Tạm ngưng tài khoản

Tài khoản có thể bị tạm ngưng nếu chúng tôi phát hiện thấy lỗi vi phạm chính sách hoặc Điều khoản và điều kiện của chúng tôi. 

Nếu chúng tôi phát hiện thấy một lỗi vi phạm nghiêm trọng, thì tài khoản của bạn sẽ bị tạm ngưng ngay lập tức mà không có cảnh báo trước. Một lỗi vi phạm nghiêm trọng các chính sách của Google Ads là các trường hợp vi phạm pháp luật hoặc gây thiệt hại đáng kể cho người dùng hoặc hệ sinh thái quảng cáo kỹ thuật số của chúng tôi. Các lỗi vi phạm nghiêm trọng thường phản ánh rằng hoạt động kinh doanh tổng thể của nhà quảng cáo không tuân thủ chính sách của Google Ads, hoặc là một lỗi vi phạm nghiêm trọng đến mức chúng tôi không thể để quảng cáo đó hiển thị lại với người dùng trong tương lai. Đối với các lỗi vi phạm nghiêm trọng, chúng tôi sẽ tạm ngưng tài khoản ngay khi phát hiện mà không có cảnh báo trước. Chúng tôi chỉ thực hiện các biện pháp này trong những trường hợp hành động đó là phương pháp hiệu quả duy nhất để ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp và/hoặc gây hại cho người dùng.

Đối với các lỗi vi phạm khác dẫn đến việc tạm ngưng tài khoản, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một cảnh báo để nêu rõ bản chất của lỗi vi phạm chính sách đó và mọi hành động khắc phục bạn có thể thực hiện để tuân thủ chính sách. Hệ thống sẽ gửi thông báo này ít nhất 7 ngày trước khi có hành động tạm ngưng. 

Nếu chúng tôi tạm ngưng tài khoản của bạn, thì tất cả quảng cáo trong tài khoản bị tạm ngưng sẽ ngừng chạy và chúng tôi sẽ không chấp nhận quảng cáo của bạn nữa. Mọi tài khoản có liên quan (ví dụ: các tài khoản sử dụng cùng một phương thức thanh toán) cũng sẽ bị tạm ngưng và mọi tài khoản mới mà bạn tạo sẽ tự động bị tạm ngưng. Hãy tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Vô hiệu hóa danh sách tiếp thị lại

Danh sách tiếp thị lại không tuân thủ Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa có thể bị vô hiệu hóa, có nghĩa là các danh sách này không còn được sử dụng cùng với chiến dịch quảng cáo và người dùng mới sẽ không được thêm vào danh sách. Những hạn chế khi tạo danh sách có thể áp dụng cho cả trang web riêng lẻ và toàn bộ trang web hoặc ứng dụng.

Đánh giá việc tuân thủ

Chúng tôi có thể xem xét việc tuân thủ Chính sách đối sánh khách hàng của doanh nghiệp bạn bất cứ lúc nào. Nếu chúng tôi liên hệ với bạn để yêu cầu thông tin liên quan đến việc tuân thủ, thì bạn cần phải trả lời kịp thời và nhanh chóng thực hiện bất kỳ hành động sửa đổi cần thiết nào để tuân thủ chính sách của chúng tôi. Nếu bạn có tài khoản người quản lý, chúng tôi cũng có thể liên hệ với tài khoản được quản lý của bạn để xác minh việc tuân thủ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?