Politiku neievērošanas sekas

Lai garantētu drošu un pozitīvu lietotāju pieredzi, Google pieprasa, lai reklāmdevēji nodrošinātu atbilstību visiem piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem, kā arī Google Ads politikām. Reklāmas, paplašinājumi, galamērķi un cits saturs, kas pārkāpj šīs politikas, var tikt bloķēti Google Ads platformā un saistītajos tīklos.

Atkarībā no tā, cik nopietns ir pārkāpums, Google var reaģēt vairākos atšķirīgos veidos. Tālāk ir sniegts saraksts ar dažādiem veidiem, kā mēs īstenojam politikas un tiesību aktus.

Reklāmas vai paplašinājuma noraidīšana

Reklāmas un paplašinājumi, kas neatbilst Google Ads politikām, var tikt noraidīti. Noraidītu reklāmu varēs rādīt tikai tad, kad būs novērsti politikas pārkāpumi un šī reklāma tiks apstiprināta. Programmā Google Ads reklāmas statusu var skatīt slejā Statuss. Uzziniet, kā labot noraidītu reklāmu.

Konta darbības apturēšana

Ja kontā ir konstatēti vairāki pārkāpumi vai nopietns pārkāpums, konta darbība var tikt apturēta. Šādā gadījumā kontā, kura darbība ir apturēta, tiks pārtraukta visu reklāmu rādīšana, kā arī no jums, iespējams, vairs netiks pieņemtas reklāmas. Arī jebkādu saistīto kontu darbība var tikt apturēta, un jūsu jauno kontu darbība var tikt automātiski apturēta. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība tiek apturēta.

Atkārtota mārketinga saraksta atspējošana

Atkārtota mārketinga saraksti, kas neatbilst personalizētās reklamēšanas politikai, var tikt atspējoti — tas nozīmē, ka šos sarakstus vairs nevar izmantot reklāmu kampaņās un sarakstiem netiks pievienoti jauni lietotāji. Sarakstu izveides ierobežojumi var attiekties gan uz atsevišķām tīmekļa lapām, gan uz veselām tīmekļa vietnēm vai lietotnēm.

Atbilstības pārskatīšana

Mēs jebkurā laikā varam pārskatīt jūsu uzņēmuma atbilstību klientu atbilstības politikai. Ja sazināmies ar jums, lai pieprasītu informāciju saistībā ar atbilstību, jums ir laicīgi jāatbild un ātri jāveic nepieciešamās korektīvās darbības, lai nodrošinātu atbilstību mūsu politikām. Ja jums ir pārziņa konts, mēs varam sazināties arī ar jūsu pārvaldītajiem kontiem, lai pieprasītu apstiprināt atbilstību.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?