Požiadavky na vlastné reklamy lightbox

Vlastné reklamy lightbox musí hostiť nástroj Studio, musia sa distribuovať z platformy Campaign Manager a implementovať v službe Google Ads.

Šablóny reklám lightbox sú dostupné prostredníctvom aplikácie Google Web Designer. Tieto šablóny umožňujú používateľom vytvárať vlastné reklamy lightbox na celú obrazovku pre rôzne zariadenia. Reklamy sa prispôsobujú rozličným veľkostiam obrazovky a orientáciám, a to pri minimálnom programovaní alebo bez neho. Po vytvorení kreatívy ju aplikácia Google Web Designer odošle a nahrá priamo do nástroja Studio. V aplikácii Google Web Designer sa šablóny dajú prispôsobiť a je pre ne k dispozícii sprievodca ďalším vývojom.

Ako alternatíva aplikácie Google Web Designer sú v multimediálnej galérii k dispozícii tiež predpripravené súbory HTML5 lightbox. Sprievodca vývojom reklám HTML5 lightbox obsahuje kompletný návod na použitie týchto súborov. Vzorové kreatívy lightbox nájdete v našej galérii.

Formát

Všetky vlastné reklamy lightbox sa zobrazujú prostredníctvom platformy Google Marketing Platform a implementujú sa ako reklamy vo formáte HTML5.

Panel v stave pozvánky

Veľkosti jednotiek v stave pozvánky: 300 x 250, 728 x 90, 160 x 600, 468 x 60, 120 x 600, 200 x 200, 250 x 250, 300 x 600, 336 x 280 a 320 x 50.

Obsah panela v stave pozvánky: Panel v stave pozvánky nemôže obsahovať aktívne body umožňujúce ukončenie. Môžete však použiť video alebo animáciu s automatickým prehrávaním v dĺžke až 30 sekúnd bez zvuku.

Spôsoby rozbalenia: K rozbaleniu dochádza pri umiestnení kurzora myši alebo prechode kurzorom v počítači a pri klepnutí na strednú časť reklamy v dotykových zariadeniach.

 • Počítače: Pri umiestnení kurzora myši v počítači rozhranie Google AdSense API automaticky pridáva dvojsekundové oneskorenie. Rozbaľovanie reklamy sa nemôže začať, kým rozhranie AdSense API neupozorní reklamu, že sa uskutočnilo rozbalenie. Ak chcete odstrániť obslužné nástroje spúšťané pri prechádzaní myšou, odstráňte ich, až keď je stav rozbalenia dokončený. V nástroji Studio tak môžete urobiť napríklad vo funkcii onLoaded() alebo neskôr, nie však vo funkcii start().
 • Mobilné zariadenia: V dotykových zariadeniach dochádza k rozbaleniu po klepnutí na strednú oblasť reklamy. Ak používateľ klepne na oblasť vo vzdialenosti do 10 pixelov od okraja, na 2 sekundy sa zobrazí upozornenie na rozbaľovanie reklamy. Používateľ tak môže opätovným klepnutím rozbalenie zrušiť v prípade, že klepnutie bolo neúmyselné. Upozorňujeme, že reklamy nemôžu spustiť rozbalenie pri pokuse používateľa o posunutie stránky.

Výzva na akciu vedúcu k rozbaleniu: Panel v stave pozvánky nemožno rozbaliť, kým nie je viditeľná výzva na akciu vedúcu k rozbaleniu. Ak chcete dosiahnuť čo najlepší dojem používateľa, výzva na akciu vedúcu k rozbaleniu by sa mala zobrazovať čo najskôr pri načítaní a možnosť rozbalenia by mala byť dostupná v celom stave pozvánky. Musíte použiť frázu s výzvou na akciu vedúcu k rozbaleniu, ktorá jasne vyjadruje akciu vedúcu k rozbaleniu (napr. „rozbaľte umiestnením kurzora myši“).

 • Snímková frekvencia: Maximálna snímková frekvencia je 24 snímok za sekundu (sním./s).
 • Kreatívy naprieč zariadeniami: Pridajte dve pozvánky (ak ich ešte šablóna nezohľadňuje). Musia obsahovať frázu s výzvou na akciu vedúcu k rozbaleniu, ktorá jasne vyjadruje akciu vedúcu k rozbaleniu pre jednotlivé prostredia (napr. „rozbaľte umiestnením kurzora myši“ pre pozvánku v počítači a „rozbaľte klepnutím“ pre pozvánku v tablete).

Rozbalený panel

Veľkosti jednotiek v rozbalenom stave: Musíte použiť rozhranie Fullscreen API, ktoré automaticky zvolí maximálnu veľkosť povolenú rozhraním Google AdSense API a rozbalí reklamu na väčšinu obrazovky používateľa, pričom ponechá priestor umožňujúci kliknúť na pracovnú plochu alebo mobilný web. Rozbalený panel nemôže mať pevnú veľkosť.

Požiadavky pre rozbalený panel:

 • Rozbalený panel sa po prekliknutí alebo ukončení musí zbaliť. V dôsledku technických obmedzení pri zobrazovaní v prostredí aplikácií pre iOS sa reklama pri ukončení nemôže zbaliť. Vo všetkých ostatných prostrediach sa pri ukončení musí zbaliť.
 • Obsah reklamy v rozbalenom paneli musí byť plne responzívny. Obsah reklamy nemôže mať fixnú veľkosť a mal by sa rozbaľovať alebo zmenšovať, aby sa zmestil na každú obrazovku, na ktorej sa reklama môže vykresliť (mobil, tablet, počítač). Obsah môže byť v prípade menších veľkostí obrazoviek odstránený alebo skrytý. Viditeľný obsah musí zostať funkčný a musí sa naň dať kliknúť (ak je to relevantné) v prípade všetkých veľkostí obrazoviek, na ktorých sa reklama môže vykresliť.
 • Všetok obsah reklamy musí súvisieť so značkou. Pri žiadnej veľkosti obrazovky, na ktorej sa reklama môže vykresliť, rozbalený panel nesmie obsahovať veľa bieleho priestoru alebo obsahu, ktorý nesúvisí so značkou.
 • S cieľom umožniť rozbaľovanie v počítačoch aj mobilných zariadeniach vytvorte reklamu s pomermi strán pre orientáciu na šírku aj na výšku.
 • Rozbaliteľné reklamy v súčasnosti vyžadujú použitie značiek jazyka JavaScript. Značky iframe nemožno použiť.
 • Mobilné video masthead ani univerzálne video masthead nemožno použiť na účely reklamy Masthead in Lightbox.

Spôsoby zatvorenia: Komponent lightbox automaticky pridáva do pravého horného rohu kreatívy tlačidlo zatvorenia, ktoré pokrýva plochu 12 x 12 pixelov. Používatelia by mali mať možnosť kliknúť na symbol X v pravom hornom rohu jednotky v rozbalenom stave (alebo kliknúť na šedé pozadie reklamy lightbox v rozbalenom stave). Spôsob zatvorenia môžete definovať aj v obsahu samotnej kreatívy, no nevyžaduje sa to.

Načítanie

Veľkosť obsahu pri prvotnom načítaní: Použite obsah menší než 200 kB, aby bol čas počiatočného načítania čo najkratší. V záujme optimálnej používateľskej skúsenosti odporúčame na účely počiatočného načítania vykonať kompresiu a použiť iba nevyhnutne vyžadované prvky.

Celková veľkosť obsahu pri načítaní neiniciovanom používateľom: Použite maximálne 2,2 MB. (Celková veľkosť obsahu pri načítaní neiniciovanom používateľom zahŕňa prvotné a následné (ohľaduplné) načítania.)

Veľkosť obsahu pri načítaní iniciovanom používateľom: Použite maximálne 10 MB na jednu interakciu. (Videá YouTube a vysielané videá sa nepočítajú.) Optimálnu výkonnosť dosiahnete pri použití obsahu menšieho než 2,2 MB. Keď celková veľkosť obsahu pri načítaní prekročí 2,2 MB, použijú sa nastavenia zacielenia podľa rýchlosti pripojenia.

Využitie procesora: V záujme optimálnej používateľskej skúsenosti nesmú reklamy lightbox využívať viac než 30 % kapacity procesora v počítači alebo mobilnom zariadení používateľa.

Atribúty

Ohraničenie a prvok iframe: V stave pozvánky aj v rozbalenom stave musí ohraničenie reklamy zostať v rámci prvku iframe. Do všetkých stavov pozvánok s čiastočne čiernym, bielym alebo priehľadným pozadím musíte pridať viditeľné ohraničenie vo farbe, ktorá bude kontrastovať s prevládajúcou farbou pozadia kreatívy.

Pravidlá pre prejdenie myšou: Pri umiestnení kurzora myši rozhranie Google AdSense API automaticky pridáva dvojsekundové oneskorenie. Reklama sa nemôže rozbaliť, kým rozhranie AdSense API neupozorní reklamu, že sa uskutočnilo rozbalenie.

Špeciálne dizajnové prvky: Stav pozvánky musí mať hodnotu Z-index menšiu než 9 010, čím sa zohľadní každá ikona možnosti online inzercie na základe správania, ktorú poskytuje spoločnosť Google alebo dodávateľ tretej strany.

Aukčné kampane v Obsahovej sieti Google: V pravom hornom rohu reklamy (v zbalenom stave alebo stave pozvánky) ponechajte plochu 76 x 15 pixelov pre logo Vaša voľba. Logo Vaša voľba sa vloží automaticky a zablokuje obsah v tejto oblasti vašej reklamy. Získajte ďalšie informácie o upozornení v reklamách pre Obsahovú sieť Google.

Záložný obrázok: V prípade všetkých kreatív sa vyžaduje záložný obrázok s maximálnou veľkosťou 200 kB. Záložný obrázok musí obsahovať jednu všeobecnú výzvu na prekliknutie. Nepoužívajte výzvy na umiestnenie kurzora myši alebo prechod kurzorom, pretože záložné obrázky sa nerozbaľujú. V obrázku nepoužívajte ani tlačidlo zatvorenia.

 • V reklamách vo formáte HTML5 nesmiete použiť obsah vo formáte Flash ani záložné médiá vo formáte Flash (SWF a FLV).
 • Všetky reklamy vo formáte HTML5 musia v rámci zálohy podporovať základný formát HTML5 a byť úplne funkčné vo všetkých moderných prehliadačoch.
Video a animácia

Video s automatickým prehrávaním: Maximálna dĺžka je 30 sekúnd.

Videá a animácie iniciované používateľom: V prípade videa sa vyžadujú prvky na pozastavenie a spustenie prehrávania, vypnutie a obnovenie zvuku, ako aj ukazovateľ dĺžky videa a uplynutého času. Ak sú pri zobrazení reklamy v tablete niektoré z týchto funkcií ovládané hardvérovo, príslušné tlačidlá sa nevyžadujú. Po rozbalení sa video môže prehrať so zapnutým zvukom v rozbalenom paneli. Zvážte však nastavenie automatického prehrávania videa bez zvuku a zobrazenie tlačidla na obnovenie zvuku vo videu. V rozbalenom paneli sú povolené malé odpočítavacie hodiny (200 x 50).

 • Dĺžka videa alebo animácie nesmie prekročiť 4 minúty.
 • Súbory GIF môžu mať frekvenciu maximálne 24 snímok za sekundu (sním./s).
 • Odchody z videoanotácií služby YouTube musia byť nastavené tak, aby otvárali nové okno.
 • Pre kreatívy v jazyku HTML5 sa vyžaduje značka videa v jazyku HTML5 alebo predvolený prehrávač služby YouTube.

Akcie pri kliknutiach používateľa (video): Pri kliknutí na tlačidlo pozastavenia alebo zastavenia sa video musí zastaviť. Po kliknutí na tlačidlo ukončenia sa musí zastaviť všetok zvuk aj video.

Progresívne a vysielané videá: Môžete použiť progresívne alebo vysielané videá. Ak vaša reklama lightbox obsahuje video vysielané naživo, pozrite si pokyny týkajúce sa priameho prenosu v reklamách.

Kompatibilita videoformátu: Pokiaľ ide o videá hostené mimo služby YouTube, s cieľom zaistiť kompatibilitu naprieč všetkými hlavnými prehliadačmi musíte použiť tak formát MP4, ako aj WebM alebo Ogg. Táto požiadavka sa netýka videí v službe YouTube, v prípade ktorých dochádza k volaniu príslušného formátu automaticky.

Výkonnosť animácie: Odporúča sa animácia v jazyku CSS.

Zobrazovanie a sledovanie

Možnosti zobrazovania: Reklamy lightbox sa môžu zobrazovať iba pomocou systému Studio prostredníctvom nástroja Campaign Manager. Pozvánky na prieskumy v banneroch a prieskumy v banneroch nie sú povolené.

Sledovanie vlastných udalostí a interakcií: Všetky metriky sledovania a interakcií by mal pred každým spustením stanoviť klient a špecialisti na reklamy lightbox.

Sledovanie zobrazení a kliknutí pomocou pixelov tretej strany: Sledovanie zobrazení a rozbalení akceptujeme len v prípade, že ho poskytujú certifikovaní dodávatelia, ktorí vystupujú ako tretia strana. Sledovanie prekliknutí akceptujeme v prípade použitia presmerovaní, pričom povoľujeme viacero webových adries ukončenia. Spoločnosť Google neposkytuje kredity ani kompenzácie v prípade nezrovnalostí s prehľadmi dodávateľa.

Sledovanie na účely štúdie značky: Štúdie pokrytia a panelové štúdie značiek akceptujeme iba v prípade, že ich poskytujú certifikovaní dodávatelia, ktorí vystupujú ako tretia strana. Vzhľadom na prostredie tabletov niektorí dodávatelia v súčasnosti nie sú schválení, no pixely určitého dodávateľa prieskumu môžu pred spustením vyhodnotiť vaši špecialisti na reklamy lightbox. Pixely na účely štúdie značky nie je možné distribuovať priamo v službe Campaign Manager. Tieto pixely musia byť implementované v kreatíve a volané až po dokončení prvotného načítania. Pixely na účely štúdie značky sa môžu spúšťať pri interakcii.

Remarketingové pixely: Nemôžete použiť remarketingové pixely na vytváranie zoznamov zákazníkov ani na zhromažďovanie informácií zo zobrazení svojich reklám lightbox. Reklamy lightbox však môžete zacieliť pomocou existujúcich remarketingových zoznamov alebo môžete použiť remarketing typu storyboarding bez značiek. Storyboarding umožňuje inzerentom vytvoriť zoznam ľudí, ktorí interagovali s ich reklamou lightbox. Ten možno využiť v remarketingovej kampani. Zoznam zákazníkov, ktorí interagovali s kreatívou, sa zobrazí na karte Remarketing v účte Google Ads spolu s ďalšími zoznamami zákazníkov. Získajte ďalšie informácie o našich pravidlách pre remarketing. Ak máte záujem, kontaktujte svojho zástupcu spoločnosti Google.

Sociálne siete: Pred integráciou akejkoľvek funkcie sociálnych sietí (napríklad informačného kanála sociálnej siete) do reklamy lightbox je najprv potrebné certifikovať dodávateľa, ktorý má o to záujem. Táto zásada platí v prípade volaní štvrtej strany a akýchkoľvek nastavovaných alebo čítaných súborov cookie. Povoľujeme použitie ikon sociálnych sietí a tiež kliknutia na vstupnú stránku sociálnej siete.

Facebook: Nepovoľujeme, aby sa na webových stránkach v Obsahovej sieti Google alebo na webe Google spúšťali reklamy, ktoré obsahujú tlačidlo „Páči sa mi to“ alebo doplnok s políčkom „Páči sa mi to“ zo služby Facebook. Reklamy, ktoré používajú túto funkciu alebo ikonu, zamietneme (bez ohľadu na to, či funguje, alebo nie). Ak máte ďalšie otázky v súvislosti s použitím rozhraní API alebo funkcií spoločnosti Facebook v reklame, kontaktujte priamo spoločnosť Facebook.

Kompatibilita s funkciami jazyka HTML5

Nie všetky prehliadače podporujú všetky funkcie jazyka HTML5. Vizuálne znázornenie nájdete na webe HTML5 & CSS3 Readiness. Úplný zoznam kompatibilných funkcií si môžete pozrieť na webe Can I use.

Podporované zariadenia

Reklamy môžu byť vytvorené konkrétne pre počítače, mobilné zariadenia alebo pre viaceré zariadenia (počítače, tablety a mobily). Reklamy lightbox iba pre tablety nie sú v súčasnosti podporované.

Reklamy lightbox vo formáte HTML5 sa môžu zobrazovať vo všetkých počítačoch, tabletoch a smartfónoch. Mobilné telefóny využívajúce platformu WAP a mobilné telefóny strednej triedy nepodporujeme.

Reklamy lightbox a webové stránky alebo aplikácie, ktoré sú s nimi spojené, nesmú zahŕňať obsah nevhodný pre rodinu ani obsah pre dospelých. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách týkajúcich sa obsahu pre dospelých.

Lehoty na odoslanie a spracovanie

Vlastné reklamy lightbox

Podklady kreatív pre reklamy lightbox (alebo kreatívy odoslané na kontrolu kvality Google Marketing Platform) by sa mali odoslať tímu Google Marketing Platform najneskôr 9 až 11 pracovných dní pred dátumom začiatku kampane. Upozorňujeme, že v závislosti od rozsahu a zložitosti kreatívy môže výroba a kontrola kvality trvať aj dlhšie.

Lehoty na odovzdanie a spracovanie sa líšia podľa jednotlivých oblastí. Pravidlá špecifické pre konkrétny región vám poskytne váš zástupca spoločnosti Google.

V prípade reklám zobrazovaných na webových stránkach povoľujeme najviac 2 opravy kreatívy za 90 dní trvania aktívnych kampaní.

Časy spracovania sú nasledujúce:

 • postprodukcia a kontrola kvality: 4 pracovné dni,
 • opravy a schválenie klientom: 2 až 3 pracovné dni,
 • distribúcia v Campaign Manager: 1 až 2 pracovné dni,
 • testovanie na webových stránkach v Obsahovej sieti Google a beta testovanie: 2 pracovné dni.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?