Beleid voor geavanceerde verificatie

Google biedt vertaalde versies van het Helpcentrum om het gebruikers gemakkelijker te maken. Deze vertalingen hebben echter geen invloed op de inhoud van ons beleid. Voor handhaving van het beleid is de Engelse versie leidend. Als u dit artikel in een andere taal wilt lezen, stelt u deze in via het dropdownmenu onderaan de pagina.

Het Google-beleid voor geavanceerde verificatie is bedoeld om fraude te verminderen en zorgt ervoor dat lokale bedrijfsadvertenties relevant en nuttig zijn en tot een positieve gebruikerservaring leiden. Google Ads- en Lokale diensten-adverteerders die services in bepaalde branches promoten, moeten de geavanceerde verificatie voltooien. 

In dit artikel wordt het Google-beleid voor geavanceerde verificatie beschreven. Sommige van deze beleidsregels zijn van toepassing op zowel Google Ads als Lokale diensten. Een aantal beleidsregels geldt alleen voor Google Ads-adverteerders of alleen voor Lokale diensten-adverteerders

Waar geavanceerde verificatie vereist is

Google Ads en Lokale diensten:

 • Services voor garagedeuren: Verenigde Staten
 • Slotenmakers: Verenigde Staten, Canada

Beleid dat van toepassing is op Google Ads- en Lokale diensten-adverteerders

Opmerking: Adverteerders die bedrijven in de bovenstaande categorieën en landen promoten, moeten zich aan de volgende richtlijnen houden:

 • Lokale en federale wet- en regelgeving: U moet voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving voor de services die u aanbiedt. U moet ook voldoen aan alle relevante licentievereisten of andere wettelijke vereisten en bent als enige verantwoordelijk voor alle vergoedingen, licenties, juridische kosten, verzekeringen of andere gerelateerde kosten en wettelijke verplichtingen die van u als serviceprovider worden vereist.
 • Leeftijdsbeperkingen: U en al uw klanten moeten achttien jaar of ouder zijn.
 • Dienstverband: U mag niet zeggen of impliceren dat u medewerker van Google of zijn aangesloten entiteiten bent of dat u anderszins werkzaam bent voor Google of zijn aangesloten entiteiten. U moet er te allen tijde voor zorgen dat elk lid van uw team correct is geregistreerd en wordt betaald volgens de toepasselijke arbeidswetgeving in uw jurisdictie.
 • Servicevoorwaarden van Google: meer informatie
 • Servicevoorwaarden voor geavanceerde verificatie: meer informatie

Adverteerders die bedrijven in de bovenstaande categorieën en landen promoten, moeten voldoen aan de Google-vereisten voor geavanceerde verificatie die hieronder worden beschreven.

Wat is opgenomen in het geavanceerde verificatieproces

Het geavanceerde verificatieproces omvat de beoordeling van uw Google Ads-account (indien van toepassing), openbaar beschikbare gegevens (zoals staatsregistraties en professionele licenties) en video-interviews die worden gehouden door Google. Voor de bedrijfseigenaar omvat de controle vragen over de geldigheid van professionele licenties (waar van toepassing). Op bedrijfsniveau omvat de controle vragen over de geldigheid van bedrijfsregistraties, bewijs van frauduleuze of misleidende bedrijfspraktijken en de geldigheid van professionele licenties (waar van toepassing).

Verificatiecriteria 

Verificatiebeslissingen worden gebaseerd op het volgende:

 1. Volledige en correcte antwoorden op alle aan de verificatie gerelateerde vragen.
 2. Eerlijke en actuele openbaarmakingen met betrekking tot overheidsdocumenten, zoals professionele licenties.  
 3. Naleving van alle beleidsregels voor Google Ads en geavanceerde verificatie.
 4. Bevestiging van de licentiestatus van uw bedrijf (waar van toepassing).
 5. Geen bewijs dat uw bedrijf zich bezighoudt met activiteiten die frauduleus, misleidend of anderszins schadelijk voor consumenten zijn.

Uw bedrijf kan in overeenstemming met de bovenstaande verificatiecriteria ook om een andere reden worden gediskwalificeerd.

Meewerken aan het geavanceerde verificatieproces

Het geavanceerde verificatieproces wordt uitgevoerd door Google. Wanneer Google contact met u opneemt, moeten u en eventuele vertegenwoordigers van uw bedrijf eerlijke, volledige en correcte informatie verstrekken. U moet er ook mee akkoord gaan dat u deelneemt aan een video-interview en dat die video wordt opgenomen.

Opnieuw verifiëren

Nadat uw bedrijf is geverifieerd, kan u elke twaalf maanden worden gevraagd mee te werken aan procedures om uw bedrijf opnieuw te verifiëren. Opnieuw verifiëren kan ook nodig zijn als er sprake is van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld als uw bedrijf naar een andere locatie verhuist of als u een andere website heeft.

Controles

Google kan controles uitvoeren om na te gaan of de procedures voor geavanceerde verificatie worden nageleefd. Zorg ervoor dat u volledig meewerkt aan alle controles om een goede reputatie te behouden.

Bezwaar maken

U kunt altijd contact opnemen met Google om eventuele fouten of onnauwkeurigheden te identificeren of anderszins te reageren op de resultaten van de verificatie van uw bedrijf. Als uw aanvraag wordt afgewezen, ontvangt u een e-mailmelding op het e-mailadres in uw aanvraag en kunt u bezwaar aantekenen. U kunt slechts één keer bezwaar aantekenen. We raden u daarom aan dit beleid zorgvuldig door te lezen voordat u dit doet.

Privacy

Bij de verwerking van alle informatie omtrent de verificatie moet Google zich houden aan zijn privacybeleid.

Vereiste openbaarmakingen

De informatie die u verstrekt aan Google en zijn gebruikers moet correct en volledig zijn en mag niet misleidend zijn. De vereisten verschillen per bedrijfsmodel en omvatten het volgende:

Correcte prijsinformatie:

 Green checkAlle prijzen die aan klanten worden getoond, moeten inclusief alle toepasselijke kosten, verzendkosten, toeslagen en belastingen zijn. Voor services met een variabele prijs moet een gebruikelijk prijsbereik worden weergegeven. Dit bereik moet zowel de minimale als de maximale totale kosten omvatten die klanten kunnen verwachten.

Transparantie en beschikbaarheid van gepromote aanbiedingen:

 Green checkAlle kortingsbonnen, kortingen of flatrate-aanbiedingen die worden gepromoot in uw advertenties of op uw website, moeten een beschrijving bevatten van wat wel en niet bij de aanbieding is inbegrepen. Een claim als 'Nieuwe garagedeuren geïnstalleerd voor € 499' moet bijvoorbeeld worden gecombineerd met informatie over welk type garagedeur is inbegrepen en eventuele beperkingen voor de aanbieding.

 Green checkAanbiedingen, services of producten die in uw advertenties of op uw website worden gepromoot, moeten op dat moment beschikbaar zijn.

Correcte bedrijfsidentiteit:

 Green checkDe identiteit die u aan klanten presenteert, moet de echte en correcte naam van uw bedrijf of een geregistreerde fictieve bedrijfsnaam zijn.

 Green checkUw bedrijfsidentiteit moet duidelijk worden weergegeven op plaatsen waar klanten die redelijkerwijs kunnen verwachten. Uw bedrijfsnaam moet bijvoorbeeld buiten uw winkel zichtbaar zijn (als u een winkel heeft).

 Green checkGoogle kan documentatie opvragen om uw bedrijfsidentiteit te verifiëren, zoals een DBA-registratiecertificaat.

Voldoen aan verzoeken met betrekking tot de verificatie van uw bedrijf:

 Green checkGoogle kan af en toe aanvullende vragen over uw bedrijf of documenten hebben. Reageer snel en nauwkeurig op deze vragen.

 Green checkGoogle kan documentatie opvragen om het adres en andere gegevens van uw bedrijf te verifiëren.

Verboden praktijken

U moet correcte informatie verstrekken over de services die u aanbiedt. U mag informatie over uw bedrijf of de door u geleverde services op geen enkele wijze verbergen of verkeerd weergeven. Daarnaast mag uw bedrijf zich niet bezighouden met onbetrouwbaar of misleidend gedrag. Het volgende is verboden:

Verkeerde voorstelling:

Gebruikers aansporen geld of informatie af te staan onder valse of onduidelijke voorwendselen.

Een onjuiste of opzettelijk vage identiteit, bedrijfsnaam of contactgegevens presenteren.

Onjuiste beweringen doen met betrekking tot accreditatie, lidmaatschap van een organisatie, verzekering of licentiestatus.

Onrealistische responstijden:

Claims met betrekking tot snelle responstijden die waarschijnlijk niet altijd kloppen en niet kunnen worden gegarandeerd, mogen niet worden opgenomen in tekstadvertenties of op bestemmingspagina's.

Prijsinformatie in tekstadvertenties:

Voorrijkosten en minimum- of vanafprijzen mogen niet worden opgenomen in tekstadvertenties.

Kortingen en kortingsbonnen mogen niet worden opgenomen in tekstadvertenties voor de promotie van nood- of reparatieservices.

Garanties en waarborgen:

Als uw advertentie of website enige garantie of waarborg met betrekking tot uw services vermeldt, moet dezelfde pagina een link bevatten naar de betreffende voorwaarden, bepalingen, uitsluitingen en instructies voor het indienen van een claim.

Reviews van klanten beïnvloeden:

U mag de klantenreviews van uw services of de services van uw concurrenten niet wijzigen, verstoren of anderszins manipuleren.

Ongeautoriseerd gebruik van branding en handelsmerken van Google:

U mag het Google-logo of andere merkelementen niet zonder toestemming gebruiken. Wilt u de merkkenmerken van Google op uw website of in ander openbaar materiaal gebruiken? Lees dan de richtlijnen voor merkgebruik van Google.

Wat er gebeurt als u ons beleid schendt

Als u ons beleid schendt, kan de verificatiestatus van uw bedrijf tijdelijk of definitief worden ingetrokken. Dit kan ertoe leiden dat u gedeeltelijk of helemaal niet meer kunt adverteren op Google. 

Google stelt u hiervan per e-mail op de hoogte. Als de schending kan worden verholpen, wordt in de e-mail uitgelegd welke wijzigingen u moet aanbrengen voordat de weergave van uw advertenties kan worden hervat.
 

Beleid dat alleen van toepassing is op Google Ads-adverteerders

Verplichting om geüpdatete informatie te verstrekken

Nadat uw bedrijf is geverifieerd, moet u Google onmiddellijk op de hoogte stellen van gewijzigde omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitkomst van de vorige verificatie. (Voorbeeld: Een van uw door de overheid uitgegeven licenties verloopt, is opgeschort of is anderszins niet meer actueel en actief.)

Als u gewijzigde omstandigheden wilt melden, neemt u contact op met Google via advancedverification@google.com. Vermeld hierbij uw Google Ads-klant-ID en bedrijfsnaam.

Verzamelsites of netwerken voor het genereren van leads

Prominente en correcte prijsinformatie:

 • Verzamelsites of netwerken voor het genereren van leads moeten duidelijk het gebruikelijke prijsbereik bekendmaken voor alle gepromote services op hun website. Deze informatie moet goed zichtbaar zijn en duidelijk worden uitgelegd in de bovenste 20% (boven de vouw) van de homepage en eventuele bestemmingspagina's in de desktop- en mobiele versie van de website. Deze openbaarmaking mag niet worden geleverd in een meldingsindeling die kan worden gesloten en het lettertype moet gelijk zijn aan of groter zijn dan de meerderheid van de tekst op de pagina.

Contactgegevens van uw bedrijf:

 • Het officiële adres van het bedrijf moet worden weergegeven op de website, in de voettekst van elke pagina of op een pagina 'Contact opnemen', 'Over ons' of een vergelijkbare pagina.

Voldoen aan verzoeken met betrekking tot de verificatie van uw bedrijf:

 • Op verzoek moet u Google voorzien van actueel bewijs voor licenties, verzekeringen, borgstellingen en andere gerelateerde vereisten.

Neem voor meer informatie over geavanceerde verificatie contact op met Google via advancedverification@google.com. Meer informatie over het Google Ads-beleid

Beleid dat alleen van toepassing is op Lokale diensten-adverteerders

Klantrelaties

Wanneer u services levert, zijn uw klanten geen klanten van Google. U mag niet beweren dat u voor Google werkt en u kunt Google niet betrekken bij eventuele serviceproblemen tussen u en uw klanten. In geval van een geschil kan de klant Google gebruiken om een andere serviceprovider te vinden. Google helpt u echter niet bij het oplossen van problemen tussen u en uw klant.

Google beveelt geen prijzen of kosten voor services aan en onderhandelt niet met uw klanten over prijzen.

U bent er als enige voor verantwoordelijk medewerkers die met klanten omgaan, te trainen, te instrueren, te controleren en te evalueren en indien nodig disciplinaire maatregelen tegen dergelijke medewerkers te nemen. Als u herhaaldelijk ernstige of negatieve feedback van klanten ontvangt of herhaaldelijk niet snel op verzoeken van klanten reageert, kan dat leiden tot een lagere positie (of wordt uw vermelding helemaal niet meer weergegeven). Gedrag jegens klanten dat ernstig of herhaaldelijk ongepast is (zoals fraude, criminele activiteiten, overmatige schade aan eigendommen of gerelateerd wangedrag), kan reden zijn voor onmiddellijke opschorting of beëindiging.

U bent als enige verantwoordelijk voor het accepteren of afwijzen van klanten. Google geeft uw vermeldingen op ons platform weer en de rest is aan u.

Aandachtspunt

Google bepaalt niet hoe u uw klanten kiest, dus u mag niet aan klanten suggereren dat Google u heeft verteld welke verzoeken moeten worden geaccepteerd of afgewezen. Impliceer ook niet dat Google invloed heeft op de prijzen van uw services of de manier waarop die services worden uitgevoerd.

Verplichting om geüpdatete informatie te verstrekken

Nadat uw bedrijf is geverifieerd, moet u Google onmiddellijk op de hoogte stellen van gewijzigde omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitkomst van de vorige verificatie. (Voorbeeld: Een van uw door de overheid uitgegeven licenties verloopt, is opgeschort of is anderszins niet meer actueel en actief.)

Als u gewijzigde omstandigheden wilt melden, neemt u contact op met Google via verificationupdate@google.com. Vermeld hierbij uw klant-ID en bedrijfsnaam.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?