Contingut no admès: programari gratuït per a ordinadors

La política de Google Ads sobre contingut no admès canviarà l'abril de 2015. La política es modificarà per prohibir la promoció de programari gratuït per a ordinadors tret que l'anunci mencioni el programari concret que es promociona i dirigeixi al lloc designat com a principal font de distribució en línia. Un cop la política nova sigui efectiva, se n'actualitzarà la descripció a fi de reflectir aquest canvi.
(Publicat el mes de febrer de 2015)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?