Chính sách của Google Ads API (AdWords API)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Google Ads API (AdWords API) cho phép nhà phát triển xây dựng các công cụ giúp nhà quảng cáo quản lý tài khoản Google Ads và chiến dịch của họ một cách hiệu quả và sáng tạo hơn. Chính sách của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng API được sử dụng theo cách để hỗ trợ và tăng cường Google Ads và đồng thời mang lại cho nhà quảng cáo trải nghiệm minh bạch và nhất quán.

Chúng tôi có thể yêu cầu xem xét việc sử dụng API của bạn bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì để đảm bảo việc sử dụng đó tuân thủ các Điều khoản & điều kiện của Google Ads API (AdWords API) và các chính sách sau đây:


Chính sách chung của API

Sử dụng Google Ads API (AdWords API)

Bạn chỉ có thể sử dụng Google Ads API (AdWords API) để tạo, quản lý hoặc báo cáo chiến dịch Google Ads.

Bạn chỉ có thể sử dụng chức năng API theo cách được mô tả trong đơn đăng ký mã thông báo của bạn. Nếu nhu cầu của bạn thay đổi và bạn muốn sửa đổi cách sử dụng API (ví dụ: bằng cách thêm chức năng tạo hoặc quản lý vào công cụ báo cáo), thì bạn cần phải điền vào biểu mẫu thay đổi công cụ này.

Mã thông báo không được sử dụng

Google có thể vô hiệu hóa mã thông báo API của bạn nếu mã không được dùng liên tục trong 90 ngày. Nếu mã thông báo của bạn bị vô hiệu hóa do không sử dụng, bạn có thể đăng ký lại bất cứ lúc nào.

Chức năng tối thiểu bắt buộc

Chức năng tối thiểu bắt buộc (RMF) đề cập đến các tính năng và các chức năng khác mà nhà phát triển công cụ nhất định phải cung cấp khi sử dụng Google Ads API (AdWords API). Tính năng RMF được xếp vào ba nhóm: Chức năng tạo, Chức năng quản lý và Chức năng báo cáo. Xem quy tắc RMF.

Việc tuân thủ các quy tắc này của bạn phụ thuộc vào cách thức bạn sử dụng Google Ads API (AdWords API):

Chức năng tạo
Yêu cầu
Chức năng quản lý
Yêu cầu
Chức năng báo cáo
Yêu cầu
Công cụ đầy đủ dịch vụ
(các nhà quảng cáo, đại lý và bên thứ ba khác sử dụng công cụ của bạn để quản lý hoàn toàn tài khoản Google Ads của họ)
RMF áp dụng RMF áp dụng RMF áp dụng
Chỉ báo cáo
(chỉ một trang tổng quan báo cáo được tạo sẵn cho đại lý hoặc nhà quảng cáo cuối)
RMF không áp dụng RMF không áp dụng RMF áp dụng
Chỉ sử dụng nội bộ
(chỉ được sử dụng bởi các nhà quảng cáo cá nhân hoặc đại lý, do đó không có bên thứ ba truy cập vào công cụ)
RMF không áp dụng RMF không áp dụng RMF không áp dụng

Hãy lưu ý rằng RMF chỉ áp dụng cho mã thông báo có Truy cập thông thường (xem bảng giá để biết thêm thông tin về Truy cập thông thường).

Nếu công cụ của bạn cung cấp chức năng rất giới hạn và chuyên biệt và bạn không thể sử dụng cho việc tạo và quản lý chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo, thì công cụ đó có thể không đủ điều kiện làm công cụ đầy đủ dịch vụ. Trong trường hợp này, việc tạo và quản lý RMF sẽ không áp dụng. Nếu bạn không chắc chắn liệu chính sách RMF có áp dụng cho công cụ của mình hay không, hãy liên hệ với nhóm Tuân thủ Google Ads API (AdWords API). Nhóm Tuân thủ Google Ads API (AdWords API) sẽ quyết định liệu công cụ của bạn có phải là công cụ đầy đủ dịch vụ hay không. Công cụ của bạn có thể được đánh giá lại nếu chức năng thay đổi đáng kể.

Chính sách RMF đảm bảo rằng các nhà quảng cáo có quyền truy cập vào các tính năng và dữ liệu hiệu suất chi tiết có thể được tìm thấy trong Google Ads dù họ chọn sử dụng kết hợp công cụ nào. Danh sách RMF chứa các chính sách cũng như các nguồn tài liệu cho nhà phát triển về mỗi tính năng. Nếu bạn có thêm câu hỏi về các yêu cầu cụ thể đối với một tính năng nhất định, hãy liên hệ với nhóm tuân thủ API.

Nếu vi phạm chính sách RMF của chúng tôi, bạn có thể phải chịu phí không tuân thủ và mã thông báo của bạn có thể bị hạ cấp như mô tả trong bảng giá API.

Sự tiết lộ bắt buộc và các trách nhiệm khác

Mục này nói về sự tiết lộ bắt buộc và các trách nhiệm khác áp dụng cho các nhóm này:

  • các đại lý và bên thứ ba khác quản lý các chiến dịch thay cho nhà quảng cáo cuối và cung cấp các công cụ phần mềm cho nhà quảng cáo đó
  • các nhà phát triển phần mềm cung cấp công cụ cho đại lý và bên thứ ba

Nếu bạn là nhà quảng cáo cuối hoặc sử dụng Google Ads API (AdWords API) chỉ cho mục đích nội bộ, thì các chính sách trong mục này không áp dụng cho bạn.

Sự tiết lộ bắt buộc

Trách nhiệm giải trình là một trong những nguyên tắc cốt lõi của Google Ads. Chúng tôi muốn nhà quảng cáo - dù họ sử dụng công cụ nào -- hiểu được Google Ads đang hoạt động như thế nào cho họ. Các yêu cầu bên dưới giải thích bạn cần phải minh bạch như thế nào với nhà quảng cáo trong báo cáo và quản lý dữ liệu Google Ads.

Tiết lộ sự không đồng nhất:
Nếu bạn cung cấp công cụ đầy đủ dịch vụ cho khách hàng là nhà quảng cáo cuối (và nếu những khách hàng đó cũng sử dụng công cụ của bạn để quản lý hệ thống quảng cáo khác ngoài Google Ads) thì họ cần hiểu sự khác nhau trong mỗi hệ thống trước khi thực hiện thay đổi đối với tài khoản của họ.
 
Nếu công cụ API của bạn cung cấp chỉnh sửa, sao chép, nhập hoặc xuất dữ liệu chiến dịch Google Ads hàng loạt tới hoặc từ nền tảng quảng cáo khác, bạn phải tiết lộ cho khách hàng của mình sự không tương thích giữa các nền tảng để tránh chuyển dữ liệu sai hoặc không đồng nhất. Bạn cũng phải cung cấp cho khách hàng khả năng thực hiện điều chỉnh và/hoặc hủy bỏ chuyển dữ liệu để giải quyết hoặc tránh sự không tương thích như vậy.

Ví dụ: Giả sử công cụ API của bạn cho phép khách hàng nhập dữ liệu không phải Google Ads vào Google Ads, nhưng dữ liệu không phải Google Ads không có sẵn tại cùng cấp chi tiết như dữ liệu Google Ads (chẳng hạn Google Ads cho phép nhắm mục tiêu ở cấp mã ZIP nhưng nền tảng quảng cáo khác chỉ cho phép nhắm mục tiêu ở cấp thành phố). Bạn phải tiết lộ sự không đồng nhất này trước khi hoàn thành nhập dữ liệu và cung cấp cho khách hàng của mình khả năng hủy bỏ việc nhập hoặc sửa đổi dữ liệu chiến dịch trước khi tiến hành.

Ví dụ: Giả sử công cụ API của bạn cho phép khách hàng xuất dữ liệu Google Ads tới nền tảng quảng cáo khác, nhưng nền tảng khác định nghĩa một biến dữ liệu cụ thể khác so với Google Ads (hoặc hoàn toàn không có biến dữ liệu). Bạn phải tiết lộ sự không tương thích này trước khi xuất dữ liệu được hoàn thành và cung cấp cho khách hàng của mình khả năng hủy bỏ việc xuất hoặc sửa đổi dữ liệu chiến dịch trước khi tiến hành.

Dữ liệu bị trễ.
Nếu báo cáo của bạn về dữ liệu hiệu suất Google Ads tới nhà quảng cáo cuối hoặc khách hàng khác bị trì hoãn trong hơn 24 giờ, bạn phải tiết lộ rõ ràng sự chậm trễ này cho khách hàng của mình.

Chính sách dành cho bên thứ ba của Google:
Đại lý hoặc bên thứ ba khác mua hoặc quản lý quảng cáo của Google thay cho khách hàng là nhà quảng cáo cuối phải tuân thủ chính sách dành cho bên thứ ba của Google.

Chia sẻ và báo cáo dữ liệu Google Ads và dữ liệu từ nền tảng quảng cáo khác:
Khi một đại lý hoặc pháp nhân khác mua hoặc quản lý quảng cáo của Google thay cho khách hàng là nhà quảng cáo cuối, bạn phải có văn bản đồng ý từ khách hàng của mình trước khi bán, phân phối lại, cấp giấy phép bổ sung hoặc tiết lộ hay chuyển giao dữ liệu cụ thể theo cách nào khác tới tài khoản Google Ads của họ (bao gồm cả từ khoá, giá thầu, cài đặt chiến dịch hoặc dữ liệu hiệu suất).

Các nhà quảng cáo sử dụng công cụ của bạn cũng phải được cung cấp thông tin chính xác về Google Ads, bao gồm khả năng phân biệt giữa dữ liệu Google Ads và dữ liệu từ các nền tảng quảng cáo khác. Nếu công cụ của bạn cung cấp dữ liệu báo cáo từ nền tảng quảng cáo khác, bạn phải báo cáo dữ liệu Google Ads riêng biệt với dữ liệu không phải Google Ads. Nếu dữ liệu Google Ads có sẵn ở cấp chi tiết hơn so với số liệu tổng hợp hoặc dữ liệu từ nền tảng quảng cáo khác (ví dụ: nếu Google Ads cung cấp báo cáo địa lý ở cấp mã ZIP nhưng các nguồn khác cung cấp các báo cáo địa lý chỉ ở cấp thành phố hoặc tiểu bang), bạn phải báo cáo dữ liệu Google Ads ở cấp chi tiết hơn. Bạn có thể báo cáo dữ liệu hiệu suất tổng hợp (kết hợp dữ liệu Google Ads với dữ liệu không phải Google Ads) miễn là dữ liệu Google Ads cụ thể cũng được cung cấp ở vị trí dễ tiếp cận.

Ví dụ: Nếu công cụ của bạn cung cấp dữ liệu hiệu suất quảng cáo địa lý được tổng hợp trên nhiều nền tảng quảng cáo (ví dụ: AdCenter, Yahoo, Yandex, v.v.), công cụ đó cũng phải cung cấp riêng biệt báo cáo hiệu suất địa lý của Google Ads và các trường bắt buộc của nó.

Trách nhiệm khác

Chức năng nền tảng chéo:

Chính sách này về chức năng nền tảng chéo áp dụng cho những người đáp ứng các điều kiện sau:

  • những người xây dựng công cụ phần mềm được sử dụng bởi nhà quảng cáo cuối, đại lý hoặc bên thứ ba khác quản lý chiến dịch thay cho khách hàng là nhà quảng cáo cuối;
  • những người có phần mềm cho phép người dùng sao chép, nhập, xuất hoặc tối ưu hóa cài đặt chiến dịch trên các mạng quảng cáo và nền tảng khác nhau.

Nếu bạn là nhà quảng cáo cuối hoặc sử dụng Google Ads API (AdWords API) chỉ cho mục đích nội bộ, thì chính sách này không áp dụng cho bạn.

Nếu bạn cho phép người dùng phần mềm của mình sao chép, nhập, xuất hoặc tối ưu hóa cài đặt chiến dịch giữa Google Ads và nền tảng quảng cáo khác, bạn phải cho phép người dùng sao chép, nhập, xuất hoặc tối ưu hóa theo bất kỳ hướng nào họ chọn (chẳng hạn như sao chép từ Google Ads sang Yahoo hoặc ngược lại).

Ví dụ: Nếu công cụ của bạn cho phép người dùng sao chép cài đặt chiến dịch và dữ liệu khác từ Google Ads và xuất hoặc tối ưu hóa các cài đặt đó tới Yahoo, Quảng cáo Bing và Yandex, công cụ của bạn cũng phải cho phép người dùng sao chép cài đặt chiến dịch và dữ liệu khác từ các nền tảng đó và xuất hoặc tối ưu hóa lại vào Google Ads.

Khách hàng chọn không tham gia:
Khách hàng là nhà quảng cáo cuối của bạn phải được cung cấp cách nhanh chóng và dễ dàng để ngừng sử dụng công cụ của bạn cho việc quản lý chiến dịch Google Ads của họ. Trong 3 ngày làm việc từ khi nhận được thông báo từ khách hàng là nhà quảng cáo cuối, bạn phải cung cấp cho khách hàng đó khả năng tách chiến dịch Google Ads của họ khỏi dịch vụ của bạn và mã thông báo của nhà phát triển và giành lại quyền kiểm soát độc quyền tài khoản Google Ads của họ.

Bảo mật dữ liệu:
Bạn phải có mọi nỗ lực phù hợp để luôn giữ dữ liệu Google Ads API (AdWords API) của nhà quảng cáo trong môi trường bảo mật theo tiêu chuẩn bảo mật được chấp nhận chung cho dữ liệu doanh nghiệp. Ngoài ra tất cả các dữ liệu được chuyển bằng cách sử dụng Google Ads API (AdWords API) phải được bảo đảm sử dụng mã hóa SSL tối thiểu 128 Bit hoặc ít nhất là an toàn như giao thức được chấp nhận bởi máy chủ Google Ads API (AdWords API) trong trường hợp truyền trực tiếp tới Google.

Các phương thức bị cấm

Sử dụng TargetingIdeaService hoặc TrafficEstimatorService

TargetingIdeaService (TIS) và TrafficEstimatorService (TES) giúp các nhà quảng cáo và đại lý tạo từ khóa theo chương trình và tối ưu hóa từ khóa Google Ads và chiến lược đặt giá thầu của họ. Bạn không được thu thập dữ liệu từ TIS hoặc TES cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài tạo hay quản lý chiến dịch Google Ads. Nếu bạn là đại lý quảng cáo hoặc Nhà phát triển Google Ads độc lập và muốn cung cấp cho khách hàng của mình quyền truy cập vào dữ liệu TIS hoặc TES thông qua các công cụ API bên ngoài, thì bạn cần phải đáp ứng tất cả các yêu cầu Chức năng tối thiểu bắt buộc (tạo, quản lý và báo cáo chiến dịch).

Sử dụng Google Tìm kiếm hoặc mua dữ liệu cóp nhặt

Bạn không được sử dụng trang kết quả tìm kiếm của Google hoặc sản phẩm nào khác của Google và bạn không được gián tiếp lấy dữ liệu Google cóp nhặt từ bất kỳ bên thứ ba nào. Nếu bạn có ý định xuất bản một báo cáo bao gồm dữ liệu tìm kiếm thu được từ các nguồn hợp pháp không phải Google, báo cáo của bạn phải tiết lộ nguồn của dữ liệu và phương pháp thu thập dữ liệu cụ thể của bạn.

Mã thông báo bổ sung

Nếu cung cấp công cụ cho khách hàng là nhà quảng cáo cuối hoặc bên thứ ba khác, thì bạn không được yêu cầu họ đăng ký mã thông báo Google Ads API (AdWords API) của riêng họ để sử dụng công cụ của bạn. Đăng ký của nhà quảng cáo cuối cho những mã thông báo đó cũng sẽ bị từ chối.

Nói chung, chúng tôi chỉ chỉ định một mã thông báo Google Ads API (AdWords API) cho một pháp nhân công ty. Nếu bạn cần nhiều mã, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Cho phép sử dụng tự động mã thông báo API của bạn

Bạn không được cho phép đại lý, nhà quảng cáo cuối hoặc bên thứ ba khác sử dụng mã thông báo Google Ads API (AdWords API) của bạn (hoặc API của riêng bạn) theo cách sẽ cho phép các bên thứ ba đó tránh việc đăng ký mã thông báo Google Ads API (AdWords API) của riêng họ. Bất kỳ việc sử dụng Google Ads tự động hoặc theo chương trình nào bởi khách hàng là đại lý hoặc nhà quảng cáo cuối đều yêu cầu họ phải sử dụng mã thông báo Google Ads API (AdWords API) của chính họ; bạn không được cung cấp quyền truy cập gián tiếp vào mã thông báo API của bạn thông qua các API mà bạn cung cấp. Người dùng cuối công cụ của bạn sẽ cần đăng nhập thủ công để sử dụng công cụ của bạn, thay vì có quyền truy cập tự động, để thực hiện thay đổi thủ công hoặc theo chương trình đối với tài khoản của họ.

Ví dụ: Nếu bạn là một nhà cung cấp công cụ cấp giấy phép phần mềm quản lý quảng cáo cho các đại lý và nhà quảng cáo cuối, bạn không được phát triển API của riêng bạn để cho phép khách hàng của mình truy cập vào Google Ads API (AdWords API) thông qua tập lệnh máy tính tự động hoặc theo chương trình.

Lưu ý rằng chính sách này không hạn chế việc sử dụng Google Ads API (AdWords API) của riêng bạn theo cách tự động hay theo chương trình. Chính sách này ngăn bạn cho phép bên thứ ba truy cập Google Ads API (AdWords API) theo cách tự động hoặc theo chương trình bằng cách sử dụng mã thông báo API của bạn (thay vì đăng ký mã thông báo API của riêng họ).

Vi phạm chính sách Google Ads

Là người dùng Google Ads API (AdWords API), bạn và bất cứ người nào sử dụng công cụ của bạn (ví dụ: nhà quảng cáo cuối) đều phải tuân thủ chính sách Google Ads cũng như (các) điều khoản và điều kiện Google Ads.

Ví dụ: Nếu tài khoản người quản lý được liên kết với mã của người phát triển Google Ads API (AdWords API) bị tạm ngưng do vi phạm chính sách, thì bạn cần khắc phục tài khoản bị tạm ngưng ngay lập tức để tiếp tục sử dụng Google Ads API (AdWords API).

Sử dụng trái phép thương hiệu và nhãn hiệu của Google

Là người dùng Google Ads API (AdWords API), bạn phải tuân thủ nguyên tắc sử dụng thương hiệu của Google.

Ví dụ: công cụ Google Ads API (AdWords API) của bạn không được sao chép giao diện người dùng của Google Ads hoặc gây nhầm lẫn theo cách nào đó để người khác tin rằng công cụ của bạn là sản phẩm của Google.

Can thiệp vào các hoạt động của Google

Google có thể giám sát và kiểm toán bất kỳ hoạt động nào của Google Ads API (AdWords API) để đảm bảo tuân thủ các Điều khoản và điều kiện và các chính sách này. Bạn không được phép can thiệp vào việc giám sát hoặc kiểm toán đó và không được che giấu hoạt động Google Ads API (AdWords API) của mình với Google. Bất kỳ sự can thiệp nào sẽ đều được coi là vi phạm các chính sách này.

Khách hàng Google Ads API (AdWords API) của bạn (theo quy định trong Điều khoản và điều kiện) không được can thiệp hoặc cố gắng can thiệp, bằng bất kỳ cách thức nào, vào hoạt động bình thường của Google Ads API (AdWords API). Mỗi Khách hàng Google Ads API (AdWords API) phải chuyển mã thông báo của nhà phát triển được chỉ định cho Google như được nêu trong Đặc điểm của Google Ads API (AdWords API).

Thực thi chính sách

Thông tin liên hệ

Bạn luôn phải cập nhật thông tin liên lạc trong trung tâm API của tài khoản MCC của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên nhập bí danh (với tất cả địa chỉ liên hệ API có liên quan) dưới dạng địa chỉ email liên hệ. Địa chỉ email được liệt kê trong trung tâm API sẽ là phương tiện liên lạc chính cho các vấn đề liên quan đến việc tuân thủ. Việc không phản hồi các yêu cầu hoặc thông báo từ nhóm API sẽ được coi là vi phạm các chính sách này và có thể dẫn đến hạ cấp trạng thái của bạn từ Truy cập thông thường thành Truy cập cơ bản hoặc chấm dứt mã thông báo API của bạn. Khi có yêu cầu, bạn cũng phải cung cấp thông tin liên lạc bổ sung khi cần thiết.

Tài khoản Demo

Khi có yêu cầu từ Google, bạn phải cung cấp một tài khoản demo cho công cụ API của bạn trong vòng 7 ngày kể từ ngày yêu cầu. Bản demo phải là một phiên bản thực của công cụ hoặc có cùng chức năng như phiên bản thực để chúng tôi có thể xem xét việc tuân thủ chính sách của tài khoản. Việc không cung cấp bản demo hoặc bất kỳ nỗ lực nào nhằm cung cấp một tài khoản giả của công cụ thực của bạn sẽ được cho là vi phạm những chính sách này.

Thông báo về hành vi vi phạm và phí không tuân thủ

Nếu bạn vi phạm các chính sách này, Google sẽ gửi một thông báo đến địa chỉ email trên hồ sơ cùng với tài khoản Google Ads API (AdWords API) của bạn và bạn có thể có thời gian để khắc phục những vi phạm này để không bị phạt. Google có thể gửi cho bạn cảnh báo trước khi tính phí không tuân thủ theo mức giá được ghi chi tiết trên bảng giá Google Ads API (AdWords API).

Việc vi phạm những chính sách này cũng có thể dẫn đến những hậu quả khác, bao gồm hạ cấp trạng thái của bạn từ Truy cập thông thường thành Truy cập cơ bản, áp đặt các giới hạn hạn ngạch về sử dụng Google Ads API (AdWords API) hoặc chấm dứt mã thông báo Google Ads API (AdWords API) của bạn.

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?