Pravidlá rozhrania Google Ads API (AdWords API)

Rozhranie Google Ads API (AdWords API) umožňuje vývojárom vytvárať nástroje, ktoré pomáhajú inzerentom efektívnejšie a kreatívnejšie spravovať účty a kampane Google Ads. Cieľom našich pravidiel je zaistiť, aby sa rozhranie API používalo spôsobmi, ktoré podporujú a zlepšujú službu Google Ads, pri zabezpečení transparentných a konzistentných skúseností pre používateľov.

Kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu môžeme požiadať o kontrolu spôsobu, akým používate rozhranie API, s cieľom zaistiť dodržiavanie zmluvných podmienok rozhrania Google Ads API (AdWords API) a pravidiel v týchto dokumentoch:


Všeobecné pravidlá rozhrania API

Používanie rozhrania Google Ads API (AdWords API)

Rozhranie Google Ads API (AdWords API) môžete používať iba na účely vytvárania kampaní Google Ads, ich spravovania alebo poskytovania prehľadov kampaní.

Funkcie rozhrania API môžete používať len spôsobom opísaným v žiadosti o token. V prípade, že sa zmenia vaše potreby a budete chcieť upraviť spôsob používania rozhrania API (napríklad pridaním funkcie tvorby alebo spravovania do nástroja na poskytovanie prehľadov), musíte vyplniť tento formulár týkajúci sa zmeny nástroja.

Nepoužívané tokeny

Ak sa token rozhrania API nepoužije ani raz v súvislom období 90 dní, spoločnosť Google vám ho môže deaktivovať. Ak vám token v dôsledku jeho nevyužívania deaktivujeme, môžete oň kedykoľvek znova požiadať.

Povinná minimálna funkčnosť

Povinná minimálna funkčnosť (PMF) sa vzťahuje na funkcie a iné možnosti, ktoré musia poskytovať vývojári určitého nástroja pri používaní rozhrania Google Ads API (AdWords API). Funkcie PMF sú zoskupené do troch kategórií: funkcie vytvárania, funkcie spravovania a funkcie poskytovania prehľadov. Pozrite si pravidlá PMF.

Dodržiavanie týchto pravidiel závisí od spôsobu, akým používate rozhranie Google Ads API (AdWords API):

Požiadavky na funkcie
vytvárania
Požiadavky na funkcie
spravovania
Požiadavky na funkcie
poskytovania prehľadov
Nástroj zahŕňajúci komplexné služby
(inzerenti, agentúry a iné tretie strany používajú váš nástroj na celkové spravovanie účtov Google Ads)
Platí PMF Platí PMF Platí PMF
Iba poskytovanie prehľadov
(agentúry alebo koncoví inzerenti majú prístup iba k informačnému panelu s prehľadmi)
Neplatí PMF Neplatí PMF Platí PMF
Iba interné použitie
(nástroj používajú len jednotliví inzerenti alebo agentúry, neexistuje prístup pre tretie strany)
Neplatí PMF Neplatí PMF Neplatí PMF

Upozorňujeme, že povinná minimálna funkčnosť sa vzťahuje iba na tokeny so štandardným prístupom (ďalšie informácie o štandardnom prístupe nájdete v hárku so sadzbami).

Ak váš nástroj poskytuje len obmedzenú a špecializovanú funkčnosť a nedá sa použiť na vytváranie a správu kampaní, reklamných skupín a reklám, nespĺňa podmienky ako nástroj poskytujúci komplexné služby. V takom prípade by sa naň nevzťahovala povinná minimálna funkčnosť vytvárania a správy. Ak nemáte istotu, či sa na váš nástroj vzťahujú pravidlá PMF, kontaktujte tím pre dodržiavanie pravidiel rozhrania Google Ads API (AdWords API). Tento tím určí, či váš nástroj poskytuje komplexné služby alebo nie. Ak dôjde k značným zmenám funkčnosti, nástroj sa môže prehodnotiť.

Pravidlá PMF zabezpečujú prístup inzerentov k funkciám a k podrobným údajom o výkonnosti, ktoré možno nájsť v účte Google Ads, bez ohľadu na to, akú kombináciu nástrojov sa rozhodnú používať. Zoznam PMF obsahuje pravidlá, ako aj zdroje dokumentácie pre vývojárov týkajúce sa jednotlivých funkcií. Ak máte ďalšie otázky v súvislosti s konkrétnymi požiadavkami na niektorú funkciu, kontaktujte tím pre dodržiavanie pravidiel rozhrania API.

Ak porušíte naše pravidlá PMF, môžeme vám vyrubiť poplatky za nedodržanie pravidiel a znížiť úroveň vášho tokenu v súlade s informáciami v hárku so sadzbami pre rozhranie API.

Povinné sprístupnenie informácií a iné zodpovednosti

Táto sekcia o povinnom sprístupnení informácií a iných zodpovednostiach sa vzťahuje na nasledujúce skupiny:

  • agentúry a iné tretie strany, ktoré spravujú kampane za koncových inzerentov a poskytujú im softvérové nástroje;
  • vývojári softvéru, ktorí poskytujú nástroje agentúram a tretím stranám.

Ak ste koncový inzerent alebo používate rozhranie Google Ads API (AdWords API) iným spôsobom len na interné účely, pravidlá v tejto sekcii sa na vás nevzťahujú.

Povinné sprístupnenie informácií

Zodpovednosť je základným princípom služby Google Ads. Chceme, aby inzerenti vedeli, akú výkonnosť dosahujú pomocou služby Google Ads, a to bez ohľadu na nástroj, ktorý používajú. Požiadavky uvedené nižšie ukazujú, v akých ohľadoch by ste mali postupovať transparentne, pokiaľ ide o poskytovanie prehľadov a spravovanie údajov služby Google Ads.

Informovanie o nezrovnalostiach:
Ak klientom, ktorí sú koncovými inzerentmi, poskytujete nástroj s komplexnými službami (a ak títo klienti pomocou vášho nástroja spravujú aj iné inzertné systémy, než je služba Google Ads), vaši klienti musia chápať rozdiely v jednotlivých systémoch skôr, než vykonajú zmeny v účtoch.
 
Ak váš nástroj využívajúci rozhranie API umožňuje hromadnú úpravu, kopírovanie, import alebo export údajov kampaní Google Ads do inej inzertnej platformy alebo z inej inzertnej platformy, klientov musíte informovať o nekompatibilite týchto platforiem, aby sa vyhli nekonzistentným alebo chybným prenosom údajov. Klientom musíte poskytnúť aj možnosť vykonávať úpravy alebo rušiť prenosy údajov, aby takúto nekompatibilitu mohli riešiť, prípadne sa jej vyhnúť.

Príklad: Povedzme, že váš nástroj využívajúci rozhranie API umožňuje klientom importovať do účtu Google Ads údaje z inej služby ako Google Ads, no údaje z inej služby ako Google Ads nie sú dostupné na rovnakej úrovni podrobností ako údaje služby Google Ads (napríklad služba Google Ads umožňuje zacielenie na úrovni PSČ, no iná inzertná platforma umožňuje iba zacielenie na úrovni mesta). O tejto nezrovnalosti musíte informovať pred vykonaním importu údajov a klientom musíte poskytnúť možnosť zrušiť import alebo upraviť údaje kampane skôr, než budú v procese pokračovať.

Príklad: Povedzme, že váš nástroj využívajúci rozhranie API umožňuje klientom exportovať údaje služby Google Ads do inej inzertnej platformy. Tá však definuje určitú údajovú premennú odlišným spôsobom než služba Google Ads (alebo danú údajovú premennú vôbec nesprístupňuje). O tejto nekompatibilite musíte informovať pred vykonaním exportu údajov a klientom musíte poskytnúť možnosť zrušiť export alebo upraviť údaje kampane skôr, než budú v procese pokračovať.

Omeškané údaje:
Ak koncovým inzerentom alebo iným klientom poskytujete prehľady s údajmi o výkonnosti účtu Google Ads s omeškaním v dĺžke viac než 24 hodín, o tomto omeškaní musíte klientov výrazným spôsobom informovať.

Pravidlá spoločnosti Google pre tretie strany:
Agentúry alebo iné tretie strany, ktoré nakupujú alebo spravujú inzerciu Google za klientov, ktorí sú koncovými inzerentmi, musia dodržiavať pravidlá spoločnosti Google pre tretie strany.

Zdieľanie a prehľady údajov služby Google Ads a údajov iných inzertných platforiem:
Ako agentúra alebo iná osoba nakupujúca alebo spravujúca inzerciu Google za klientov, ktorí sú koncovými inzerentmi, musíte pred predajom, opätovnou distribúciou, udelením sublicencie alebo iným sprístupnením či prenosom údajov týkajúcich sa ich účtov Google Ads (vrátane kľúčových slov, cenových ponúk, nastavení kampane alebo údajov o výkonnosti) získať od klientov písomný súhlas.

Inzerentom používajúcim váš nástroj musíte okrem toho poskytnúť presné informácie o službe Google Ads vrátane možnosti odlíšiť údaje služby Google Ads od údajov z iných inzertných platforiem. Ak váš nástroj poskytuje údaje prehľadov z iných inzertných platforiem, údaje služby Google Ads musíte v prehľadoch uvádzať oddelene od údajov z inej služby ako Google Ads. Ak sú údaje služby Google Ads dostupné na podrobnejšej úrovni ako súhrnné údaje alebo údaje z iných inzertných platforiem (ak napríklad služba Google Ads poskytuje geografické prehľady na úrovni PSČ, no iné zdroje poskytujú geografické prehľady len na úrovni mesta alebo štátu), údaje služby Google Ads musíte v prehľadoch uvádzať na podrobnejšej úrovni. Súhrnné údaje o výkonnosti (zlúčené údaje služby Google Ads s údajmi inej služby ako Google Ads) môžete v prehľadoch uvádzať za predpokladu, že údaje týkajúce sa služby Google Ads poskytujete aj na ľahko dostupnom mieste.

Príklad: Ak váš nástroj poskytuje geografické údaje o výkonnosti inzercie, ktoré sú zhromaždené z viacerých inzertných platforiem (napríklad AdCenter, Yahoo, Yandex atď.), tento nástroj musí okrem toho osobitne poskytovať geografický prehľad výkonnosti služby Google Ads s povinnými poľami.

Iné zodpovednosti

Funkčnosť týkajúca sa viacerých platforiem:

Tieto pravidlá funkčnosti týkajúcej sa viacerých platforiem sa vzťahujú na osoby, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

  • osoby, ktoré vytvárajú softvérové nástroje používané koncovými inzerentmi, agentúrami alebo inými tretími stranami spravujúcimi kampane za klientov, ktorí sú koncovými inzerentmi;
  • osoby, ktorých softvér umožňuje používateľom kopírovať, importovať, exportovať alebo optimalizovať nastavenia kampane medzi rôznymi inzertnými sieťami a platformami.

Ak ste koncový inzerent alebo používate rozhranie Google Ads API (AdWords API) iným spôsobom len na interné účely, tieto pravidlá sa na vás nevzťahujú.

Ak používateľom svojho softvéru umožňujete kopírovať, importovať, exportovať alebo optimalizovať nastavenia kampaní medzi službou Google Ads a rôznymi inzertnými platformami, musíte používateľom umožniť kopírovanie, import, export alebo optimalizáciu ľubovoľným smerom, ktorý si sami zvolia (napríklad kopírovať z účtu Google Ads do služby Yahoo alebo naopak).

Príklad: Ak váš nástroj umožňuje používateľom kopírovať nastavenia kampaní a iné údaje zo služby Google Ads a exportovať alebo optimalizovať tieto nastavenia do služieb Yahoo, Bing Ads a Yandex, váš nástroj musí používateľom umožňovať aj kopírovanie nastavení kampaní a iných údajov z týchto platforiem a ich export alebo optimalizáciu do služby Google Ads.

Deaktivácia zo strany klienta:
Klienti, ktorí sú koncovými inzerentmi, musia mať možnosť rýchlo a jednoducho prestať používať váš nástroj na spravovanie svojich kampaní Google Ads. Do troch pracovných dní od prijatia oznámenia od klienta, ktorý je koncovým inzerentom, musíte danému klientovi poskytnúť možnosť zrušiť prepojenie jeho kampaní Google Ads s vašimi službami a tokenom vývojára, aby mohol získať výlučnú kontrolu nad svojimi účtami Google Ads.

Zabezpečenie údajov:
Musíte vynaložiť všetko primerané úsilie, aby ste údaje rozhrania Google Ads API (AdWords API) týkajúce sa inzerentov vždy uchovávali v zabezpečenom prostredí v súlade s bežne akceptovanými bezpečnostnými normami vzťahujúcimi sa na firemné údaje. Okrem toho všetky údaje prenesené pomocou rozhrania Google Ads API (AdWords API) musia byť zabezpečené aspoň 128-bitovým šifrovaním SSL alebo pri prenosoch vykonávaných priamo so systémom Google musia byť zabezpečené aspoň na úrovni protokolu akceptovaného servermi rozhrania Google Ads API (AdWords API).

Zakázané postupy

Extrahovanie údajov služieb TargetingIdeaService alebo TrafficEstimatorService

Služby TargetingIdeaService (TIS) a TrafficEstimatorService (TES) pomáhajú inzerentom a agentúram programovo generovať kľúčové slová a optimalizovať stratégie kľúčových slov a ponúkania cien v službe Google Ads. Údaje zo služieb TIS a TES nesmiete zhromažďovať na žiadne iné účely, než je vytváranie alebo spravovanie kampaní Google Ads. Ak ste reklamná agentúra alebo nezávislý vývojár pre službu Google Ads a klientom by ste chceli poskytovať prístup k údajom služieb TIS alebo TES prostredníctvom externého nástroja využívajúceho rozhranie API, musíte spĺňať všetky požiadavky povinnej minimálnej funkčnosti (vytváranie kampaní, ich spravovanie alebo poskytovanie prehľadov kampaní).

Extrahovanie údajov z Vyhľadávania Google alebo nákup extrahovaných údajov

Nie je povolené extrahovať údaje zo stránok s výsledkami vyhľadávania Google ani zo žiadneho iného vlastníctva spoločnosti Google. Okrem toho extrahované údaje služieb Google nesmiete nadobúdať ani nepriamo od tretej strany. Ak plánujete zverejniť prehľad, ktorý obsahuje údaje vyhľadávania získané z legitímnych zdrojov mimo spoločnosti Google, daný prehľad musí obsahovať informácie o zdroji údajov a konkrétnych spôsoboch ich zhromažďovania.

Doplnkové tokeny

Ak poskytujete nástroje koncovým inzerentom alebo iným tretím stranám, nemôžete od nich vyžadovať, aby na účely používania vášho nástroja požiadali o vlastný token rozhrania Google Ads API (AdWords API). Okrem toho žiadosti koncových inzerentov o takéto tokeny budú zamietnuté.

Vo všeobecnosti udeľujeme každej právnickej osobe iba jeden token rozhrania Google Ads API (AdWords API). Ak ich potrebujete viac, kontaktujte nás.

Umožnenie automatického používania vášho tokenu rozhrania API

Agentúram, koncovým inzerentom ani iným tretím stranám nesmiete umožniť používať váš token rozhrania Google Ads API (AdWords API) (alebo vaše vlastné rozhranie API) spôsobom, ktorý by týmto tretím stranám umožňoval vyhnúť sa žiadosti o vlastný token rozhrania Google Ads API (AdWords API). Agentúry alebo klienti, ktorí sú koncovými inzerentmi, musia pri každom automatickom alebo programovom použití služby Google Ads použiť svoj vlastný token rozhrania Google Ads API (AdWords API). Prostredníctvom rozhraní API, ktoré poskytujete, nesmiete poskytovať nepriamy prístup k svojmu tokenu rozhrania API. Ak koncoví používatelia vášho nástroja budú chcieť vykonávať manuálne alebo programové zmeny vo svojich účtoch, nebudú mať automatický prístup, ale budú sa musieť manuálne prihlásiť do vášho nástroja.

Príklad: Ak ste poskytovateľ nástroja, ktorý agentúram a koncovým inzerentom udeľuje licenciu na softvér umožňujúci spravovanie inzercie, nesmiete vyvinúť vlastné rozhranie API, ktoré by vašim klientom prostredníctvom automatických alebo programových počítačových skriptov umožňovalo prístup k rozhraniu Google Ads API (AdWords API).

Upozorňujeme, že tieto pravidlá neobmedzujú vaše vlastné programové alebo automatické používanie rozhrania Google Ads API (AdWords API). Zabraňujú vám, aby ste tretím stranám umožnili programový alebo automatický prístup k rozhraniu Google Ads API (AdWords API) prostredníctvom svojho tokenu rozhrania API (namiesto toho, aby požiadali o svoj vlastný token rozhrania API).

Porušenie pravidiel služby Google Ads

Vy aj každý, kto váš nástroj používa (napríklad koncoví inzerenti), musíte ako používatelia rozhrania Google Ads API (AdWords API) dodržiavať pravidlá služby Google Adszmluvné podmienky služby Google Ads.

Príklad: Ak v dôsledku porušenia pravidiel dôjde k pozastaveniu účtu správcu spojeného s vaším tokenom vývojára pre rozhranie Google Ads API (AdWords API), pozastavený účet musíte okamžite opraviť. Len tak budete môcť rozhranie Google Ads API (AdWords API) naďalej používať.

Neoprávnené používanie obchodných značiek a ochranných známok spoločnosti Google

Ako používateľ rozhrania Google Ads API (AdWords API) musíte dodržiavať pravidlá spoločnosti Google týkajúce sa používania značky.

Príklad: Váš nástroj využívajúci rozhranie Google Ads API (AdWords API) nesmie napodobňovať vzhľad a štýl používateľského rozhrania Google Ads ani iným spôsobom miasť iných, aby uverili, že váš nástroj je produktom spoločnosti Google.

Narúšanie aktivít spoločnosti Google

Spoločnosť Google môže monitorovať a kontrolovať aktivitu súvisiacu s rozhraním Google Ads API (AdWords API) s cieľom zaistiť dodržiavanie zmluvných podmienok a týchto pravidiel. Takéto monitorovanie alebo takúto kontrolu nesmiete narúšať a nesmiete ani iným spôsobom skrývať pred spoločnosťou Google svoju aktivitu týkajúcu sa rozhrania Google Ads API (AdWords API). Každé takéto narušenie sa bude považovať za porušenie týchto pravidiel.

Váš klient používajúci rozhranie Google Ads API (AdWords API) (definovaný v zmluvných podmienkach) nesmie nijakým spôsobom narúšať ani sa pokúšať narušiť správne fungovanie rozhrania Google Ads API (AdWords API). Každý klient využívajúci rozhranie API musí spoločnosti Google poskytnúť svoj udelený token vývojára v zmysle špecifikácie rozhrania Google Ads API (AdWords API).

Presadzovanie dodržiavania pravidiel

Kontaktné informácie

Kontaktné informácie v centre rozhrania API vášho účtu MKC musia byť vždy aktuálne. Odporúčame vám, aby ste ako kontaktnú e-mailovú adresu zadali alias (so všetkými relevantnými kontaktmi rozhrania API). E-mailová adresa uvedená v centre rozhrania API bude hlavným spôsobom kontaktovania v prípade problémov súvisiacich s dodržiavaním pravidiel. Ak neodpoviete na žiadosti alebo oznámenia od tímu rozhrania API, budeme to považovať za porušenie týchto pravidiel a dôsledkom môže byť zníženie úrovne vášho statusu zo štandardného prístupu na základný prístup, prípadne ukončenie platnosti vášho tokenu rozhrania API. Na požiadanie musíte v prípade potreby poskytnúť aj ďalšie kontaktné informácie.

Demo účet

Ak vás o to spoločnosť Google požiada, do siedmich dní od dátumu žiadosti musíte poskytnúť demo účet svojho nástroja využívajúceho rozhranie API. Demo účet musí predstavovať zverejnenú verziu vášho nástroja alebo musí ísť o demo účet s rovnakými funkciami, aké obsahuje zverejnená verzia, aby bolo možné vykonať kontrolu dodržiavania našich pravidiel. Ak demo účet neposkytnete alebo sa pokúsite poskytnúť falošný účet svojho zverejneného nástroja, budeme to považovať za porušenie týchto pravidiel.

Oznámenie o porušeniach a poplatky za nedodržanie pravidiel

Ak porušíte tieto pravidlá, na e-mailovú adresu evidovanú vo vašom účte Google Ads API (AdWords API) pošle spoločnosť Google oznámenie, pričom môžete dostať čas na nápravu príslušných porušení bez vyrubenia pokuty. Skôr než vám spoločnosť Google vyúčtuje poplatky za nedodržanie pravidiel v súlade so sadzbami uvedenými v hárku so sadzbami pre rozhranie Google Ads API (AdWords API), môže vám poslať upozornenie.

Porušenie týchto pravidiel môže mať aj ďalšie následky vrátane zníženia úrovne vášho stavu zo štandardného prístupu na základný prístup, uvalenia ďalších kvót na používanie rozhrania Google Ads API (AdWords API) alebo ukončenia platnosti vášho tokenu rozhrania Google Ads API (AdWords API).

Kontaktujte nás

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?