Google Ads API (AdWords API) eeskirjad

AdWordsi API-st loobutakse 27. aprillil 2022. Arendajad peavad selleks ajaks Google Adsi API-le üle minema. Lisateave

Google pakub paremini mõistmiseks meie abikeskusest tõlgitud versioone, kuid need ei ole mõeldud muutma meie eeskirjade sisu. Ingliskeelne versioon on ametlik versioon, mida kasutame meie eeskirjade jõustamiseks. Kui soovite seda artiklit muus keeles lugeda, kasutage lehe allosas asuvat keele rippmenüüd.

Google Ads API (AdWords API) võimaldab arendajatel luua tööriistu, mis aitavad reklaamijatel tõhusamalt ja loovamalt oma Google Adsi kontosid ning kampaaniaid hallata. Meie eeskirjade eesmärk on tagada, et API-t kasutataks Google Adsi toetaval ja täiustaval moel, pakkudes samas reklaamijatele läbipaistvat ning järjepidevat kasutuskogemust.

Võime taotleda teie API kasutamisandmete ülevaatamist mis tahes ajal ja mis tahes põhjusel, et tagada nende vastavus järgmistele Google Ads API (AdWords API) nõuetele ja tingimustele ning allolevatele eeskirjadele.


Üldised API eeskirjad

Google Ads API (AdWords API) kasutamine

Google Ads API-t (AdWords API) saab kasutada ainult Google Adsi kampaania loomiseks, haldamiseks või aruandluseks.

API funktsioone tohib kasutada ainult tunnuse rakenduses kirjeldatud viisil. Kui teie vajadused muutuvad ja soovite API kasutusviisi muuta (nt aruandlustööriistale loomis- või haldamisfunktsiooni lisada), peate täitma selle tööriista muutmise vormi.

Kasutamata tunnused

Google võib teie API tunnuse keelata, kui seda ei ole 90 päeva järjest kasutatud. Kui tunnus on mittekasutamise tõttu keelatud, võite seda igal ajal uuesti taotleda.

Nõutavad miinimumfunktsioonid

Nõutavad miinimumfunktsioonid (RMF) on need funktsioonid, mida teatud tööriistade arendajad peavad Google Ads API (AdWords API) kasutamisel pakkuma. RMF-i funktsioonid jagunevad kolme kategooriasse: loomisfunktsioonid, haldusfunktsioonid ja aruandlusfunktsioonid. Vaadake RMF-i reegleid.

Nende reeglite täitmine oleneb sellest, kuidas te Google Ads API-t (AdWords API) kasutate.

Loomisfunktsioonide
nõuded
Haldusfunktsioonide
nõuded
Aruandlusfunktsioonide
nõuded
Täisteenuse tööriist
(reklaamijad, agentuurid ja muud kolmandad osapooled kasutavad teie tööriista Google Adsi kontode täielikuks haldamiseks)
RMF kehtib RMF kehtib RMF kehtib
Ainult aruandlus
(agentuuridele või lõppreklaamijatele muudetakse kättesaadavaks ainult aruandluse juhtpaneel)
RMF ei kehti RMF ei kehti RMF kehtib
Ainult ettevõttesiseseks kasutamiseks
(kasutavad ainult üksikreklaamijad või agentuurid, nii et ühelgi kolmandal osapoolel tööriistale juurdepääsu ei ole)
RMF ei kehti RMF ei kehti RMF ei kehti

Arvestage sellega, et RMF kehtib ainult tavajuurdepääsuga tunnustele (lisateabe saamiseks tavajuurdepääsu kohta vaadake tariifilehte).

Kui teie tööriist pakub väga piiratud ja spetsiaalseid funktsioone ning seda ei saa kasutada kampaaniate, reklaamirühmade ja reklaamide loomiseks ega haldamiseks, ei pruugi see kvalifitseeruda täisteenusega tööriistaks. Sellisel juhul loomise ja haldamise RMF ei kehti. Kui te pole kindel, kas RMF-i eeskirjad teie tööriista puhul kehtivad, võtke ühendust Google Ads API (AdWords API) eeskirjadele vastavuse tiimiga. Google Ads API (AdWords API) eeskirjadele vastavuse tiim otsustab, kas teie tööriist pakub täisteenust või mitte. Kui funktsioonid väga palju muutuvad, võidakse teie tööriist ümber hinnata.

RMF-i eeskirjad tagavad, et reklaamijatel oleks juurdepääs Google Adsi funktsioonidele ja üksikasjalikele toimivusandmetele olenemata sellest, millist tööriistade kombinatsiooni kasutatakse. RMF-i loend koosneb iga funktsiooni eeskirjadest ja arendajatele mõeldud dokumentatsiooniallikatest. Kui teil on lisaküsimusi mingi konkreetse funktsiooni nõuete kohta, võtke ühendust API eeskirjadele vastavuse tiimiga.

Kui rikute meie RMF-i eeskirju, võivad teile kehtida mittevastavuse tasud ja teie tunnuse juurdepääsutaset võidakse vähendada, nagu on kirjeldatud API tariifilehel.

Nõutavad avalikustamised ja muud kohustused

See jaotis nõutavatest avalikustamistest ja muudest kohustustest kehtib nendele gruppidele:

  • agentuurid ja muud kolmandad osapooled, kes haldavad kampaaniaid lõppreklaamijate nimel ning pakuvad reklaamijatele tarkvaratööriistu;
  • tarkvaraarendajad, kes pakuvad tööriistu agentuuridele ja kolmandatele osapooltele.

Kui olete lõppreklaamija või kasutate muul moel Google Ads API (AdWords API) ainult ettvõttesisestel eesmärkidel, ei kehti selles jaotises olevad eeskirjad teile.

Nõutavad avalikustamised

Google Adsi üheks põhialuseks on aruandekohustus. Soovime, et reklaamijad (olenemata sellest, millist tööriista nad kasutavad) mõistaksid, kuidas Google Ads nende jaoks toimib. Allolevad nõuded selgitavad, kuidas olla Google Adsi andmete aruandluses ja haldamises reklaamijate jaoks läbipaistev.

Ebakõla avalikustamine
Kui pakute lõppreklaamijast klientidele täisteenuse tööriista (ja kui need kliendid kasutavad teie tööriista ka selleks, et hallata mõnd Google Adsist erinevat reklaamisüsteemi), peavad teie kliendid mõistma iga süsteemi erinevusi enne, kui nad kontodel muudatusi teevad.
 
Kui teie API tööriist pakub Google Adsi kampaaniaandmete hulgimuutmist, -kopeerimist, -importimist või -eksportimist mõnele muule reklaamiplatvormile või muust reklaamiplatvormist, peate klientidele avalikustama platvormidevahelised ebakõlad, et vältida ebaühtlast või vigast andmeedastust. Lisaks peate pakkuma klientidele võimalust andmeedastuse korrigeerimiseks ja/või selle tühistamiseks, et sellised ebakõlad lahendada või neid vältida.

Näide. Oletame, et teie API tööriist võimaldab klientidel importida mõnest muust reklaamiplatvormist pärinevaid andmeid Google Adsi, kuid need andmed pole saadaval samal detailsuse astmel kui Google Adsi andmed (nt Google Ads lubab sihtimist postiindeksi tasemel, kuid teine reklaamiplatvorm lubab sihtimist ainult linna tasemel). Peate selle ebakõla avalikustama enne andmete importimise lõppu ja pakkuma kliendile enne jätkamist importimise tühistamise või kampaania andmete muutmise võimalust.

Näide. Oletame, et teie API tööriist võimaldab klientidel eksportida Google Adsi andmeid mõnda teise reklaamiplatvormi, kuid see teine platvorm määratleb mingi konkreetse andmemuutuja teistmoodi kui Google Ads (või ei tee seda andmemuutujat üldse kättesaadavaks). Peate selle ebakõla avalikustama enne andmete eksportimise lõppu ja pakkuma kliendile enne jätkamist eksportimise tühistamise või kampaania andmete muutmise võimalust.

Hilinenud andmed
Kui Google Adsi toimivusandmete aruandlus lõppreklaamijatele või muudele klientidele hilineb rohkem kui 24 tundi, peate kliente sellest viivitusest selgelt ja nähtavalt teavitama.

Google'i kolmanda osapoole eeskirjad
Agentuurid või muud kolmandad osapooled, kes ostavad Google'i reklaami või haldavad seda lõppreklaamijast klientide nimel, peavad järgima Google'i kolmanda osapoole eeskirju.

Google Adsi andmete ja muude reklaamiplatvormide andmete jagamine ning aruandlus
Agentuuri või muu juriidilise isikuna, kes ostab või haldab Google'i reklaami lõppreklaamijast klientide nimel, peate hankima klientidelt kirjaliku nõusoleku enne, kui müüte, levitate, alamlitsentsite või muul moel avalikustate või edastate nende Google Adsi kontode konkreetseid andmeid (sh märksõnu, pakkumisi, kampaania seadeid või toimivusandmeid).

Ühtlasi tuleb teie tööriista kasutavatele reklaamijatele anda Google Adsi kohta täpset teavet, sh peab neil olema võimalik teha vahet Google Adsi andmetel ja muude reklaamiplatvormide andmetel. Kui tööriist pakub muudelt reklaamiplatvormidelt pärinevate andmete aruandlust, peate Google Adsi andmetest ja muudest kui Google Adsi andmetest eraldi aru andma. Kui Google Adsi andmed on saadaval suuremal detailsuse astmel kui koondandmed või muudelt reklaamiplatvormidelt pärinevad andmed (nt kui Google Ads pakub geograafilist aruandlust postiindeksi tasemel, kuid muud allikad pakuvad geograafilist aruandlust ainult linna või riigi tasemel), peate Google Adsi andmetest aru andma detailsemalt. Toimivusandmed võite esitada koondaruandena (milles Google Adsi andmed ja muud andmed on omavahel ühendatud) tingimusel, et ka Google Adsi põhised andmed on saadaval kergesti kättesaadavas asukohas.

Näide. Kui tööriist pakub reklaamide geograafilise toimivuse andmeid, mis on koondatud mitmelt reklaamiplatvormilt (nt AdCenter, Yahoo, Yandex jne), peab see eraldi pakkuma ka Google Adsi geograafilise toimivuse aruannet ja selle kohustuslikke välju.

Muud kohustused

Platvormidevaheline funktsionaalsus

Allolevad platvormidevahelise funktsionaalsuse eeskirjad kehtivad neile, kes vastavad järgmistele tingimustele:

  • need, kes loovad tarkvaratööriistu, mida kasutavad lõppreklaamijad, agentuurid või muud kolmandad osapooled, kes haldavad kampaaniaid lõppreklaamijast klientide nimel;
  • need, kelle tarkvara võimaldab kasutajatel kopeerida, importida, eksportida või optimeerida kampaaniaseadeid erinevates reklaamivõrgustikes ja eri platvormidel.

Kui olete lõppreklaamija või kasutate muul moel Google Ads API-t (AdWords API) ainult asutusesisestel eesmärkidel, siis need eeskirjad teile ei kehti.

Kui võimaldate oma tarkvara kasutajatel kopeerida, importida, eksportida või optimeerida kampaaniaseadeid Google Adsi ja muu reklaamiplatvormi vahel, peate võimaldama kasutajatel kopeerida, importida, eksportida või optimeerida ükskõik millises valitud suunas (nt kopeerimine Google Adsist Yahoosse või vastupidi).

Näide. Kui tööriist võimaldab kasutajatel kampaaniaseadeid ja muid andmeid Google Adsist kopeerida ning need seaded eksportida Yahoosse, Bingi reklaamidesse ja Yandexisse ning neid optimeerida, peab teie tööriist ühtlasi võimaldama kasutajatel kopeerida kampaaniaseadeid ja muid andmeid nendelt platvormidelt ning eksportida need tagasi Google Adsi või neid optimeerida.

Kliendi loobumine
Lõppreklaamijast klientidele tuleb pakkuda kiiret ja lihtsat moodust, mis võimaldab neil loobuda teie tööriista kasutamisest oma Google Adsi kampaaniate haldamiseks. Kolme (3) tööpäeva jooksul pärast lõppreklaamijast kliendilt vastava teatise saamist peate pakkuma kliendile võimalust Google Adsi kampaaniate lahutamiseks teie teenustest ja arendaja tunnusest ning oma Google Adsi kontode üle täieliku kontrolli taastamiseks.

Andmete turvalisus
Peate rakendama kõiki mõistlikke jõupingutusi, et hoida reklaamija Google Ads API (AdWords API) andmeid alati turvalises keskkonnas vastavalt ettevõtteandmete üldtunnustatud turvastandarditele. Lisaks peavad kõik Google Ads API (AdWords API) kaudu edastatud andmed olema turvatud, kasutades vähemalt 128-bitist SSL-krüpteerimist, või otse Google'iga edastamiste puhul vähemalt nii turvatud kui Google Ads API (AdWords API) serverite aktsepteeritud protokoll.

Keelatud toimingud

Teenuse TargetingIdeaService või TrafficEstimatorService ekstraktimine

TargetingIdeaService (TIS) ja TrafficEstimatorService (TES) aitavad reklaamijatel ja agentuuridel programmiliselt märksõnu luua ning Google Adsi märksõnu ja pakkumisstrateegiaid optimeerida. TIS-ist ega TES-ist ei tohi andmeid koguda ühelgi muul põhjusel kui Google Adsi kampaaniate loomine või haldamine. Kui olete reklaamiagentuur või sõltumatu Google Adsi arendaja ja soovite anda klientidele välise API tööriista kaudu juurdepääsu TIS-i või TES-i andmetele, peate vastama kõikidele nõutavate miinimumfunktsioonide tingimustele (kampaania loomine, haldus ja aruandlus).

Google'i otsingu ekstraktimine või ekstraktitud andmete ostmine

Te ei tohi ekstraktida Google'i otsingutulemuste lehti ega ühtki muud Google'i atribuuti ega tohi kaudselt hankida kolmandatelt osapooltelt ekstraktitud Google'i andmeid. Kui kavatsete avaldada aruande, mis sisaldab legitiimsetest Google'i-välistest allikatest hangitud otsinguandmeid, peate oma aruandes avalikustama andmete allika ja konkreetsed andmete kogumise meetodid.

Täiendavad tunnused

Kui pakute tööriistu lõppreklaamijatele või muudele kolmandast osapoolest klientidele, ei saa te neilt nõuda, et nad teie tööriista kasutamiseks omaenda API tunnuse taotleksid. Lõppreklaamijate taotlused seesuguste tunnuste saamiseks lükatakse tagasi.

Üldiselt määrame ainult ühe Google Ads API (AdWords API) tunnuse ettevõtte kohta. Kui teil on vaja mitut, võtke meiega ühendust.

API tunnuse automaatse kasutamise lubamine

Te ei tohi lubada agentuuridel, lõppreklaamijatel ega muudel kolmandatel osapooltel kasutada teie Google Ads API (AdWords API) tunnust (või teie enda API-t) viisil, mis laseks nendel kolmandatel osapooltel vältida omaenda Google Ads API (AdWords API) tunnuse taotlemist. Google Adsi mis tahes automaatne või programmiline kasutamine agentuuride või lõppreklaamijast klientide poolt eeldab, et nad kasutaksid omaenda Google Ads API (AdWords API) tunnust; te ei tohi enda pakutavate API-de kaudu pakkuda kaudset juurdepääsu oma API tunnusele. Teie tööriista lõppkasutajad peavad automaatse juurdepääsu asemel tööriista kasutamiseks käsitsi sisse logima, et oma kontosid käsitsi või programmiliselt muuta.

Näide. Kui olete tööriistapakkuja, kes litsentseerib reklaamihaldustarkvara agentuuridele ja lõppreklaamijatele, ei tohi te arendada oma API-t, mis võimaldaks klientidele juurdepääsu Google Ads API-le (AdWords API) automaatsete või programmiliste arvutiskriptide kaudu.

Pange tähele, et need eeskirjad ei piira teie oma Google Ads API (AdWords API) kasutamist programmiliselt ega automaatselt. Need takistavad teil aga lubamast kolmandatele osapooltele programmilist või automaatset juurdepääsu Google Ads API-le (AdWords API) teie API tunnust kasutades (selle asemel et taotleda oma API tunnust).

Google Adsi eeskirjade rikkumine

Google Ads API (AdWords API) kasutajana peate ise ja samuti peavad kõik teised teie tööriista kasutavad isikud (nt lõppreklaamijad) Google Adsi eeskirju ning Google Adsi nõudeid ja tingimusi järgima.

Näide. Kui teie Google Ads API (AdWords API) arendaja tunnusega seotud haldurikonto on eeskirjade rikkumise tõttu peatatud, peate Google Ads API (AdWords API) kasutamise jätkamiseks peatatud konto probleemid kõrvaldama.

Google'i brändingu ja kaubamärkide volitamata kasutamine

Google Ads API (AdWords API) kasutajana peate järgima Google'i brändi kasutamise juhiseid.

Näide. Teie Google Ads API (AdWords API) tööriist ei tohi kopeerida Google Adsi kasutajaliidese välimust ega kasutamiskogemust ega jätta muul viisil muljet, nagu oleks teie tööriist Google'i toode.

Google'i tegevuse häirimine

Google võib jälgida ja kontrollida mis tahes tegevust Google Ads API-s (AdWords API), et veenduda selle vastavuses nõuetele ja tingimustele ning käesolevatele eeskirjadele. Te ei tohi sellist jälgimist ega kontrollimist segada ega oma tegevust Google Ads API-s (AdWords API) muul moel Google'i eest varjata. Igasugust häirimist käsitletakse nende eeskirjade rikkumisena.

Teie Google Ads API (AdWords API) klient (nagu see on määratud nõuetes ja tingimustes) ei tohi mingil viisil häirida ega proovida häirida Google Ads API (AdWords API) nõuetekohast toimimist. Iga Google Ads API (AdWords API) klient peab edastama endale määratud arendaja tunnuse Google'ile, nagu on välja toodud Google Ads API (AdWords API) spetsifikatsioonides.

Eeskirjade kehtestamine

Kontaktteave

Peate oma MCC-konto API keskuse kontaktteabe alati ajakohasena hoidma. Soovitame teil sisestada e-posti kontaktaadressina aliase (kõikide asjakohaste API kontaktidega). API keskuses loetletud e-posti aadress on esmane kontaktkanal vastavusega seotud probleemide puhul. API tiimi nõuetele või teatistele mittevastamine tähendab nende eeskirjade rikkumist ja võib kaasa tuua teie üleviimise olekult Tavajuurdepääs olekule Baastaseme juurdepääs või teie API tunnuse lõpetamise. Vastava nõudmise korral peate lisama ka täiendava kontaktteabe.

Demokonto

Google'i nõude puhul peate nõudele järgneva seitsme (7) päeva jooksul lisama API tööriistale demokonto. Demo peab olema tööriista aktiivne versioon või aktiivse versiooni funktsionaalsusega demo, et saaksime üle vaadata, kas see vastab meie eeskirjadele. Demo mittelisamist või katset lisada aktiivse tööriista vale konto käsitletakse nende eeskirjade rikkumisena.

Rikkumiste ja nõuetele mittevastavuse tasude teatis

Eeskirjade rikkumise korral saadab Google teatise Google Ads API (AdWords API) kontoga seotud e-posti aadressile ja võimalik, et saate rikkumised teatud perioodi jooksul ilma karistuseta parandada. Google võib saata hoiatuse, enne kui võtab Google Ads API (AdWords API) tariifilehe järgi tasu nõuetele mittevastavuse eest.

Eeskirjade rikkumisel võivad olla veel muud tagajärjed, k.a oleku langetamine tavajuurdepääsult baasjuurdepääsule, Google Ads API (AdWords API) kasutamisele muude kvoodilimiitide kehtestamine või Google Ads API (AdWords API) tunnuse tühistamine.

Võtke meiega ühendust

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Tühjenda otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
Abikeskusest otsimine
true
73067
false