Ochranné známky

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Používatelia služby Display & Video 360 musia dodržiavať tieto pravidlá služby Google Ads. Ďalšie obmedzenia nájdete v centre pomoci služby Display & Video 360.

Spoločnosť Google dodržiava miestne zákony o ochranných známkach a vyžaduje, aby reklamy služby Google Ads neporušovali práva na ochranné známky tretích strán. Uznávame, že tretie strany môžu v určitých situáciách náležite používať ochranné známky – napríklad predajcovia v popisoch produktov.

Ak vlastník ochrannej známky odošle spoločnosti Google sťažnosť týkajúcu sa používania jeho ochrannej známky v reklamách služby Google Ads, sťažnosť posúdime a môžeme uplatniť určité obmedzenia týkajúce sa používania ochrannej známky.

Ak ste vlastník ochrannej známky a zaujímate sa o používanie svojej ochrannej známky, preštudujte si pravidlá uvedené na tejto stránke a navštívte stránku Pomocník pre vlastníkov ochranných známok, kde sa dozviete viac o tom, ako odoslať sťažnosť.

Ak ste inzerent a máte otázky týkajúce sa toho, ako môžu tieto pravidlá ovplyvniť vaše reklamy, navštívte stránku Pomocník pre inzerentov v oblasti ochranných známok.

Ochranné známky v reklamách vo vyhľadávaní

Nasledujúce pravidlá sa vzťahujú na textové reklamy vo Vyhľadávacej sieti Google alebo v odpovedi na vyhľadávací dopyt v Obsahovej sieti a uplatňujú sa v prípade, že vlastník ochrannej známky odošle spoločnosti Google platnú sťažnosť.

Ochranné známky v reklamnom texte

V reakcii na sťažnosti vlastníka ochrannej známky môžeme obmedziť používanie ochranných známok v reklamnom texte.

Ak chcú predajcovia, informačné webové stránky a oprávnení inzerenti používať ochranné známky, ktorých používanie by bolo inak obmedzené, musia spĺňať existujúce konkrétne požiadavky.

Pravidlá pre predajcov a informačné weby

V reklamách sa môžu používať ochranné známky v reklamnom texte za predpokladu, že spĺňajú nasledujúce požiadavky:

Predajcovia: vstupná stránka reklamy je primárne určená na predaj (alebo jasné sprostredkovanie predaja) výrobkov alebo služieb, komponentov, náhradných dielov alebo kompatibilných výrobkov či služieb zodpovedajúcich ochrannej známke. Vstupná stránka musí jasným spôsobom poskytovať možnosť zakúpenia výrobkov alebo služieb a musí obsahovať komerčné informácie o týchto výrobkoch alebo službách.

Informačné weby: hlavným účelom vstupnej stránky reklamy je poskytovať informatívne údaje o výrobkoch alebo službách zodpovedajúcich ochrannej známke.

Pravidlá pre predajcov a informačné weby nepovoľujú:

  • reklamy, ktoré sa zmieňujú o ochrannej známke z konkurenčných dôvodov;
  • reklamy so vstupnými stránkami, ktoré pred zobrazením komerčných informácií vyžadujú od používateľov poskytnutie podrobných informácií;
  • reklamy, z ktorých jasne nevyplýva, či je inzerent predajcom alebo prevádzkovateľom informačného webu.

Oprávnení inzerenti

Inzerenti môžu používať ochranné známky v reklamnom texte, ak im na to vlastník ochrannej známky udelil oprávnenie. Ak ste vlastník ochrannej známky a chcete nejakému inzerentovi udeliť oprávnenie na jej používanie, preštudujte si stránku Pomocník pre vlastníkov ochranných známok. Ak ste inzerent žiadajúci o oprávnenie, postupujte podľa pokynov na stránke Pomocník pre inzerentov v oblasti ochranných známok.

Výraz, ktorý nie je použitý v súvislosti s ochrannou známkou

Nasledujúce typy reklám môžu používať výraz v reklamnom texte:

  • reklamy, ktoré používajú výraz popisne v jeho normálnom význame, nie v súvislosti s ochrannou známkou;
  • reklamy odkazujúce na tovary alebo služby, ktoré nezodpovedajú ochrannej známke.

Podklady reklám a ďalšie formáty reklamy

Ochrannú známku môžete v reklamnom texte uviesť len pre určité podklady a formáty reklamy, ak na ňu odkazujete v záujme poskytnutia ďalších informácií o inzerovaných výrobkoch alebo službách.

Ochranné známky v kľúčových slovách

Neprešetrujeme ani neobmedzujeme používanie ochranných známok ako kľúčových slov.

Pravidlá pre ochranné známky v EÚ a EZVO

Pre reklamné kampane zacielené na regióny Európskej únie a Európskeho združenia voľného obchodu platia pravidlá pre ochranné známky v reklamnom texte a kľúčových slovách. V reakcii na platnú sťažnosť v týchto regiónoch však prešetrenie uskutočníme v obmedzenej miere. Cieľom prešetrovania bude zistiť, či kombinácia kľúčového slova a reklamy, ktorá obsahuje ochrannú známku, nie je mätúca z hľadiska pôvodu inzerovaných tovarov a služieb. Ak zistíme, že kombinácia kľúčového slova a reklamy je mätúca, zamietneme ju.

Nasledujúce typy reklám zacielené na regióny EÚ a EZVO môžu používať ochrannú známku ako kľúčové slovo za predpokladu, že kombinácia kľúčového slova a reklamy nie je mätúca. Tu je niekoľko príkladov (nejde o úplný zoznam):

  • reklamy, v ktorých sa výraz používa opisne alebo všeobecne, nie v súvislosti s ochrannou známkou;
  • reklamy na konkurenčné produkty alebo služby;
  • reklamy na predaj produktov alebo služieb, náhradných dielov alebo kompatibilných produktov alebo služieb zodpovedajúcich ochrannej známke;
  • reklamy na weby, ktoré poskytujú informatívne údaje o produktoch alebo službách zodpovedajúcich ochrannej známke;
  • iba pre určité podklady a formáty reklamy: reklamy odvolávajúce sa na ochrannú známku s cieľom poskytnúť ďalšie informácie o inzerovaných produktoch alebo službách.

Ochranné známky v zobrazených webových adresách

V reakcii na sťažnosti vlastníka ochrannej známky môžeme zakázať zobrazovanie ochranných známok v subdoménach zobrazených webových adries. Ochranné známky v doménach druhej úrovne alebo cestách za doménou zobrazených webových adries nekontrolujeme ani neobmedzujeme.

Ochranné známky vo firemných podkladoch

V reakcii na sťažnosti vlastníka ochrannej známky môžeme obmedziť zobrazovanie ochrannej známky vo firemných podkladoch, ako sú názvy a logá firiem.

Ochranné známky v iných typoch reklám

Spoločnosť Google môže odstrániť konkrétne reklamy v Sieti Google v reakcii na sťažnosti vlastníkov ochranných známok.

Ochranné známky v informáciách o zadávateľovi

V reakcii na sťažnosť môžeme obmedziť zobrazovanie ochrannej známky v poli Meno inzerenta v rámci informácií o zadávateľovi a zobraziť namiesto toho názov platobného profilu inzerenta. Zahŕňa to aj Informácie o inzerentovi v rámci informácií o zadávateľovi.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
false
true
true
73067
false