Healthcare and medicines: prescription drug terms

A l'octubre de 2014 canviarà la política de Google Ads sobre la promoció de contingut relacionat amb la salut. Aquesta política canvia per permetre el següent en casos limitats i allà on ho permeti la legislació local: l'ús de termes relacionats amb medicaments dispensats amb recepta al text de l'anunci, a les pàgines de destinació o a les paraules clau per a les campanyes de salut pública i de conscienciació fetes per governs o per organitzacions consolidades sense ànim de lucre que promocionin causes relacionades amb la salut. Un cop la política nova sigui efectiva, se n'actualitzarà la descripció a fi de reflectir aquest canvi.
(Publicat a l'octubre de 2014)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?