Przedstawianie nieprawdziwych informacji

Nie chcemy, aby użytkownicy czuli się wprowadzani w błąd przez reklamy, dlatego wymagamy, by były one przejrzyste i uczciwe oraz zapewniały odbiorcom informacje niezbędne do podejmowania przemyślanych decyzji. Nie zezwalamy na reklamy lub strony docelowe, które mają oszukać użytkowników przez pominięcie istotnych informacji lub podawanie mylących informacji o produktach, usługach lub firmach.

Poniżej znajdziesz przykłady treści, których należy unikać w reklamach. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Pominięcie informacji

Nie zezwalamy na:

Brak jednoznacznych i widocznych informacji o modelu płatności i pełnych kosztach, jakie poniesie użytkownik

Przykłady: cena, koszty dostawy oraz inne informacje związane z płatnościami; stopy procentowe; kary za opóźnione płatności lub koszt odnawiania subskrypcji; używanie w rozszerzeniach połączeń numerów płatnych według specjalnej taryfy

Brak prawdziwych danych teleadresowych w przypadku świadczenia usług finansowych lub pominięcie ważnych informacji o pożyczkach krótkoterminowych, modyfikacji warunków pożyczki hipotecznej lub usługach związanych z postępowaniem egzekucyjnym

Przykłady: bank, który nie podaje swojego adresu fizycznego; firma udzielająca pożyczek, która nie podaje miesięcznej stopy procentowej lub wysokości kary za opóźnienia w płatnościach

Zobacz wymagania dla usług finansowych

Pominięcie ważnych informacji przy pozyskiwaniu funduszy na cele charytatywne lub polityczne

Przykłady: niepodanie numeru organizacji lub zwolnienia z podatku w przypadku dotacji na cele charytatywne; brak informacji o tym, czy dotacje na cele polityczne są zwolnione z podatku

Rozwiązanie problemu: pominięcie informacji
 1. Sprawdź reklamę i jej miejsce docelowe pod kątem brakujących ważnych informacji. Oto przykłady:
  • Model płatności i informacje rozliczeniowe: zadbaj o to, by w witrynie lub aplikacji czytelnie i jasno były podane pełne informacje o kosztach, jakie poniesie użytkownik, a także o całym procesie płatności. Podczas dokonywania oceny jasności i czytelności informacji zwracamy uwagę na następujące kwestie: 
   • Widoczność i klarowność informacji o cenie (użytkownicy przed skorzystaniem z danej usługi powinni mieć dostęp do informacji o cenie, dlatego nieumieszczanie jej lub ukrywanie na stronie docelowej jest niewłaściwe).
   • Sposób, w jaki strona internetowa została zaprojektowana – czy pozwala ona klientom łatwo znaleźć i zinterpretować dane o kosztach, które poniosą, lub czy informacja o cenie została ukryta, a dane o potencjalnych kosztach są trudne do odczytania (na przykład wyświetlanie informacji o cenie szarą czcionką na szarym tle, używanie bardzo małej czcionki lub umieszczanie innych elementów nad ważnymi informacjami).
   • Sposób przedstawienia struktury opłat (na przykład schemat wyjaśniający, w jaki sposób ustalany jest koszt danej usługi, powinien być jak najbardziej jasny i przystępny). 
    Konkretny przykład: jeśli pobierasz od użytkowników opłaty za połączenia z numerem premium, informacje o kosztach (takich jak cena za połączenie lub cena za minutę połączenia) powinny być jasne i łatwo dostępne. 
  • Darowizny: jeśli pozyskujesz darowizny uprawniające do ulgi podatkowej, czytelnie poinformuj o tym na stronie docelowej lub stronie umożliwiającej przekazanie darowizny, a także podaj swój numer organizacji charytatywnej. Na przykład w USA wymaganym wskaźnikiem uprawniającym do ulgi podatkowej od darowizn jest status „501(c)(3)” lub „501(c)(4)”.
  • Instalacje aplikacji: pamiętaj, by usunąć z reklamy wszelkie treści, które mogą błędnie przekonywać użytkowników, że Twoją aplikację można pobrać za darmo, jeżeli tak nie jest.
 2. Rozwiąż problem z miejscem docelowym reklamy. Dodaj wymagane informacje. Jeśli nie możesz poprawić miejsca docelowego reklamy, zaktualizuj reklamę, podając nowe miejsce docelowe, które będzie zgodne z tymi zasadami.
 3. Zmień reklamę. Dodaj wymagane informacje. Jeśli Twoja reklama jest zgodna z zasadami, ale zmieniło się miejsce docelowe reklamy, zmodyfikuj i zapisz reklamę. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia.

  Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.

Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

Niedostępne oferty

Nie zezwalamy na:

Obiecywanie produktów, usług lub ofert promocyjnych, których nie można łatwo znaleźć w miejscu docelowym

Przykłady: promowanie produktów, których reklamodawca nie ma w magazynie; promowanie przedawnionych ofert; podawanie nieprawdziwych cen; umieszczenie w reklamie wezwania do działania, którego nie można łatwo wykonać w miejscu docelowym

Wybrany przykład: tekst reklamy brzmi: „Tablety od 120 zł”, ale po kliknięciu reklamy użytkownik nie znajduje żadnego tabletu w cenie 120 zł

Uwaga: nie twórz reklam konkretnych produktów lub zniżek, jeśli nie planujesz ich regularnie aktualizować. Jeśli na przykład tworzysz reklamę jednodniowej promocji, pamiętaj, aby ją zaktualizować lub usunąć następnego dnia, kiedy oferta nie będzie już dostępna dla klientów. Jeśli Twój asortyment lub ceny często się zmieniają, możesz skorzystać z dynamicznych reklam w wyszukiwarce, dzięki czemu reklamy będą tworzone automatycznie na podstawie zawartości witryny.

Treści wprowadzające w błąd

Nie zezwalamy na:

Niedozwolone Składanie fałszywych oświadczeń o swojej tożsamości lub kwalifikacjach

Przykłady: student podający się za dyplomowanego prawnika; elektryk bez uprawnień, który twierdzi, że je posiada

Niedozwolone Używanie fałszywych twierdzeń lub twierdzeń, które kuszą użytkownika obietnicą nieprawdopodobnych wyników (nawet jeśli takie wyniki są możliwe)

Przykłady: „cudowne leki” na choroby; produkty lub programy, które obiecują niezwykle dużą utratę wagi; sztuczki mające zapewnić szybkie wzbogacenie się lub obiecujące duży zwrot finansowy przy minimalnym wysiłku lub minimalnej inwestycji; informacje dotyczące procedur w głosowaniach powszechnych, które są niezgodne z oficjalnymi źródłami rządowymi; nieprawdziwe twierdzenia o śmierci lub wypadku znanej osoby

Wybrany przykład: reklama produktu odchudzającego, która obiecuje utratę pięciu kilogramów w ciągu miesiąca bez żadnych restrykcji żywieniowych

Uwaga: jeśli gwarantujesz pewne wyniki, zapewnij łatwy dostęp do przejrzystych zasad zwrotu pieniędzy. Opinie, w których mowa o uzyskaniu określonych wyników, muszą zawierać widoczne wyłączenie odpowiedzialności z informacjami o braku gwarancji i o możliwości wystąpienia innych wyników. Gdy opinie i rekomendacje wskazują na powtarzalność osiąganych wyników, dodaj linki do sprawozdania z weryfikacji dokonanej przez firmę zewnętrzną lub odpowiednie i łatwe do znalezienia deklaracje wyłączenia odpowiedzialności. W przypadku twierdzeń i opinii na temat zdrowia realizacja tej polityki może wymagać odniesienia się do lokalnych przepisów.

Niedozwolone Fałszywe sugerowanie powiązania z inną osobą, organizacją, usługą lub innym produktem

Przykłady: zwodnicze wykorzystanie lub naśladowanie oficjalnych witryn rządowych, znaczków, pieczęci lub nazw agencji

Wybrany przykład: reklamodawca, którego witryna naśladuje układ i projekt oficjalnej strony agencji rządowej

Niedozwolone Reklamy, które mogą wprowadzać w błąd lub nieuczciwie nakłaniać użytkowników do ich klikania

Przykłady: reklamy przypominające ostrzeżenia systemowe, ostrzeżenia witryny lub komunikaty o błędach; reklamy udające wiadomości, okna dialogowe, menu lub powiadomienia o żądaniu; hostowane reklamy, których nie da się odróżnić od innych treści; reklamy przedstawiające funkcje, które nie działają (np. przycisk zamykania, pola do wpisywania tekstu czy opcje jednokrotnego wyboru); przyciski pobierania lub instalacji w reklamach graficznych; reklamy z przezroczystym tłem, obrazami podzielonymi na fragmenty, obrazami powielonymi w obrębie tej samej reklamy i obrazami sprawiającymi wrażenie, że reklam jest więcej; animacje poruszającego się kursora i klikania przycisku

Uwaga: animowane reklamy oraz reklamy z Galerii reklam mogą zawierać elementy przypominające animowane funkcje i ikony, pod warunkiem że funkcje te działają lub są dostępne na stronie docelowej.

Niedozwolone Podanie jako nazwy firmy jakichkolwiek danych innych niż nazwa domeny, rozpoznawana nazwa reklamodawcy lub nazwa promowanej aplikacji do pobrania

Rozwiązanie problemu: treści wprowadzające w błąd
 1. Sprawdź reklamę i jej miejsce docelowe, by znaleźć treści wprowadzające w błąd.

  Jeśli korzystasz z reklam aplikacji, sprawdź, czy strona instalacji aplikacji zawiera jasne informacje o treści i funkcjach Twojej aplikacji oraz wszelkich wstępnie wymaganych składnikach, takich jak inne aplikacje, urządzenia peryferyjne czy czujniki. Aplikacje z takimi wstępnie wymaganymi składnikami muszą być dostępne w odpowiednim sklepie z aplikacjami i zgodne z naszymi zasadami.

 2. Rozwiąż problem z miejscem docelowym reklamy. Usuń wszelkie treści naruszające zasady. Jeśli nie możesz poprawić miejsca docelowego reklamy, zaktualizuj reklamę, podając nowe miejsce docelowe, które będzie zgodne z tymi zasadami.
 3. Zmień reklamę. Usuń wszelkie niedozwolone treści. Jeśli Twoja reklama jest zgodna z zasadami, ale zmieniło się miejsce docelowe reklamy, zmodyfikuj i zapisz reklamę. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia.
Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

Niejasny związek między elementami reklamy

Nie zezwalamy na:

Reklamy, które nie mają związku z miejscem docelowym

Przykłady: reklama z funkcją wstawiania słowa kluczowego bez trafnego „domyślnego” słowa kluczowego; tytuł reklamy bez związku z jej tekstem; reklama bez wyraźnego wskazania, że miejsce docelowe jest stroną wyników wyszukiwania; reklama bez dokładnego opisu, co użytkownik zobaczy na stronie docelowej; stosowanie zbyt ogólnych słów kluczowych lub spamowanie słów kluczowych

Uwaga: jeśli używasz w reklamach funkcji wstawienia słowa kluczowego, zadbaj o to, by domyślny tekst reklamy był jasny i zrozumiały.

Niedopuszczalne sposoby prowadzenia działalności

Nie zezwalamy na:

 Ukrywanie lub niewłaściwe przedstawianie informacji o firmie, produkcie lub usłudze

Przykłady: wyłudzanie od użytkowników wpłat lub informacji pod fałszywym lub niejasnym pretekstem; podawanie fałszywej tożsamości, nazwy firmy lub fałszywych danych kontaktowych; kierowanie treści dotyczących polityki, kwestii społecznych lub spraw o znaczeniu publicznym na użytkowników w kraju innym niż własny, zatajanie lub przedstawianie nieprawdziwych informacji o swoim kraju pochodzenia lub innych istotnych informacji o sobie

Miejsca docelowe reklam wykorzystujące techniki „phishingu” do zbierania informacji o użytkownikach

Bardzo poważnie traktujemy nieuczciwe sposoby prowadzenia działalności i uważamy je za poważne naruszenie naszych zasad. Jeśli wykryjemy takie działania, możemy zawiesić Twoje konto. Konta reklamodawców lub strony, na których zauważymy takie działania, nie mogą już wyświetlać reklam w naszej usłudze, dlatego zalecamy przedstawianie dokładnych i prawdziwych informacji o promowanych firmach, produktach lub usługach. Aby ustalić, czy reklamodawca lub jego strona naruszają zasady, możemy analizować informacje z różnych źródeł, takich jak reklama, strona internetowa, konta i źródła zewnętrzne. Jeśli uważasz, że zaszła pomyłka i nie naruszasz naszych zasad, prześlij odwołanie i wyjaśnij, dlaczego tak sądzisz. Przywracamy konta tylko w uzasadnionych przypadkach, dlatego dopilnuj, aby przesłane odwołanie było szczegółowe, dokładne i wyczerpujące. Dowiedz się więcej o zawieszaniu kont.

 

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania o zasady, daj nam znać: Skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?