Verkeerde voorstelling

We willen dat gebruikers de advertenties op ons platform vertrouwen. Daarom streven we naar duidelijkheid en eerlijkheid, en bieden we informatie die gebruikers nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen. We staan geen advertenties of bestemmingen toe die gebruikers misleiden door relevante productinformatie uit te sluiten of misleidende informatie over producten, services of bedrijven te verstrekken.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van wat u moet vermijden in uw advertenties. Lees wat er gebeurt als u ons beleid schendt.

Onaanvaardbaar bedrijfsbeleid

Het volgende is niet toegestaan:

Gebruikers oplichten door informatie over het bedrijf, het product of de service van de adverteerder te verbergen of onjuist weer te geven

Voorbeelden (geen volledige lijst):

 • De identiteit van merken of bedrijven nabootsen door in advertenties, URL's of bestemmingen naar merkcontent te verwijzen of deze aan te passen, of door u in interacties met gebruikers voor te doen als het merk of bedrijf
 • Gebruikers aansporen geld of informatie af te staan via een fictief bedrijf dat niet over de kwalificaties of capaciteit beschikt om de geadverteerde producten of services aan te bieden
 • Onjuist adverteren van services die de gezondheid, het leven of de veiligheid van een gebruiker in gevaar kunnen brengen, bijvoorbeeld door te doen alsof er kritieke services worden geleverd, met vertraging van de behandeling of medische hulp van de gebruiker als gevolg  
 • Content over politiek, sociale kwesties of kwesties van openbaar belang naar een land leiden waar u niet zelf woont, als u een verkeerde voorstelling geeft van uw land van herkomst of van andere relevante details over uzelf, of als u deze achterhoudt

Advertentiebestemmingen die phishing-technieken gebruiken om gebruikersinformatie te verzamelen

Voorbeelden (geen volledige lijst): sites die een vertrouwde entiteit, zoals een browser of bank, nabootsen om gebruikers te misleiden zodat ze hun persoonlijke informatie vrijgeven

Opmerking: We kunnen actie ondernemen tegen het account van de adverteerder op basis van, onder andere, negatieve regelgevende kennisgevingen, schikkingen of uitspraken over het bedrijfsbeleid van een adverteerder, of directe klachten van bedrijven en andere entiteiten over nabootsing van hun identiteit.

We nemen schendingen van dit beleid uiterst serieus en beschouwen ze als zeer ernstig. Een zeer ernstige schending van het Google Ads-beleid is een schending die onwettig is of aanzienlijke schade toebrengt aan onze gebruikers. We wijzen u erop dat we informatie van meerdere bronnen kunnen controleren, waaronder uw advertentie, website, accounts en bronnen van derden, om te bepalen of een adverteerder of bestemming dit beleid schendt. Als we schendingen van dit beleid vinden, schorten we uw Google Ads-accounts onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing op en kunt u niet opnieuw bij ons adverteren. Als u van mening bent dat er een fout is gemaakt en dat u ons beleid niet heeft geschonden, kunt u bezwaar maken en uitleggen waarom. We herstellen accounts alleen wanneer het bezwaar zeer overtuigend is en er een goede reden is om dit te doen. Neem daarom de tijd om een gedetailleerd, nauwkeurig en eerlijk bezwaar op te stellen Meer informatie over opgeschorte accounts.

Misleidende content

Het volgende is niet toegestaan:

Niet toegestaan Advertenties die gebruikers misleiden of met trucs overhalen tot interactie met de betreffende advertentie of die het voor de gebruiker lastig maken om te begrijpen dat ze interactie hebben met een advertentie

Voorbeelden (geen volledige lijst): advertenties die lijken op waarschuwingen/foutmeldingen van het systeem of de site; advertenties die berichten, dialoogvensters, menu's of verzoeken simuleren; gehoste advertenties die niet te onderscheiden zijn van andere content; advertenties met functies die niet werken, zoals sluitknoppen, tekstinvoervakken of meerkeuzeopties; download- of installatieknoppen of -iconen in beeldadvertenties; advertenties met een transparante achtergrond; afbeeldingen die zijn gesegmenteerd; een afbeelding die meerdere keren is gekopieerd binnen de advertentie; afbeeldingen die meer dan één advertentie blijken te zijn; bewegende en klikkende pijlen

Opmerking: Geanimeerde advertenties en advertenties in de Advertentiegalerij mogen wel geanimeerde voorbeeldfuncties of iconen bevatten, mits de beloofde functionaliteit werkt of het doel van deze functies kan worden gevonden op de bestemmingspagina.

Niet toegestaan Misleidende uitspraken doen of belangrijke informatie verbergen over uw identiteit of kwalificaties

Voorbeelden (geen volledige lijst): een affiliate marketeer die reclame maakt voor juridische diensten zonder te vermelden dat de marketeer zelf geen juridische diensten verleent; een aannemer zonder licentie die claimt een gelicentieerde leverancier te zijn; het impliceren van partnerschap met of goedkeuring door een ander(e) persoon, organisatie, product of service zonder medeweten van de andere partij

Niet toegestaan Er worden valse claims gebruikt of claims die een onwaarschijnlijk (maar niet per se onmogelijk) resultaat voorspiegelen als het resultaat dat de gebruiker kan verwachten of claims die aantoonbaar onwaar zijn en die de deelname aan of het vertrouwen in een electoraal of democratisch proces aanzienlijk kunnen ondermijnen

Voorbeelden (geen volledige lijst): 'wondermiddeltjes' tegen medische aandoeningen, producten of programma's om extreem snel af te vallen, constructies om onwaarschijnlijk snel rijk te worden of met minimale inspanning of investering een hoog rendement te behalen; informatie over openbare stemprocedures, geschiktheid van politieke kandidaten op basis van leeftijd of geboorteplaats, verkiezingsuitslagen of deelname aan een volkstelling die in strijd is met officiële overheidsdossiers; onjuiste beweringen dat een openbaar persoon is overleden of bij een ongeval betrokken is geweest

Specifiek voorbeeld: een advertentie voor gewichtsverlies waarin wordt aangegeven dat u kunt eten wat u wilt en toch vijf kilo per maand afvalt.

Opmerking: Als u bepaalde resultaten garandeert, moet u een helder en laagdrempelig teruggavebeleid hebben. Aanbevelingen waarin bepaalde resultaten worden geclaimd, moeten een goed zichtbare disclaimer bevatten die aangeeft dat specifieke resultaten niet gegarandeerd zijn en dat resultaten kunnen variëren. Neem links naar bevestigingen door derden op of plaats relevante en goed zichtbare disclaimers wanneer gebruikerservaringen en aanbevelingen impliceren dat de aangegeven resultaten kloppen. Voor gezondheidsgerelateerde claims, inclusief testimonials, geldt dat we bij het handhaven van dit beleid mogelijk lokale regulerende richtlijnen toepassen.

Niet toegestaan Media manipuleren om anderen te misleiden, te bedriegen of op te lichten

Voorbeeld (geen volledige lijst): bedrieglijke nieuwsmedia over politiek, maatschappelijke kwesties of zaken van algemeen belang

Niet toegestaan Een onjuiste bedrijfsnaam opgeven of een naam die niet overeenkomt met het geadverteerde bedrijf

Voorbeelden (geen volledige lijst): een bedrijfsnaam opgeven (van toepassing op advertentie-indelingen waarvoor het veld 'Bedrijfsnaam' verplicht is) die niet het domein, de erkende naam van de adverteerder of de gepromote downloadbare app is; wervende tekst gebruiken in het veld 'Bedrijfsnaam'

Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. Er wordt ten minste zeven dagen vóór de opschorting van uw account een waarschuwing verstuurd. Meer informatie over opgeschorte accounts.
Probleemoplosser: misleidende content
 1. Controleer de advertentie en bijbehorende bestemming om de misleidende content te vinden.

  Als u app-advertenties gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de installatiepagina van uw app duidelijk is over de content en functionaliteit van de app en eventuele vereisten voor het gebruik van de app, zoals andere apps, randapparatuur of sensoren. Benodigde apps moeten beschikbaar zijn in de desbetreffende app-store en voldoen aan onze beleidsvoorwaarden.

 2. Corrigeer de bestemming van de advertentie. Verwijder alle content die niet voldoet aan het beleid. Als u de bestemming van de advertentie niet kunt corrigeren, updatet u de advertentie met een nieuwe bestemming die voldoet aan dit beleid.
 3. Bewerk de advertentie. Verwijder alle content die niet is toegestaan. Als de advertentie al voldoet aan het beleid, maar u wijzigingen in de bestemming van de advertentie heeft aangebracht, bewerkt u de advertentie en slaat u deze op. Hierdoor worden de advertentie en bijbehorende bestemming opnieuw ingediend voor beoordeling.
Als u deze schendingen niet kunt of niet wilt oplossen, verwijdert u uw advertentie om te voorkomen dat uw account in de toekomst wordt opgeschort vanwege te veel afgekeurde advertenties.

Ontbrekende informatie

Het volgende is niet toegestaan:

Het betalingsmodel en de volledige kosten die een gebruiker moet betalen, worden niet duidelijk en overzichtelijk weergegeven

Voorbeelden (geen volledige lijst): prijs, verzendkosten en andere factuurgerelateerde informatie; rentepercentages; periodieke abonnementskosten of boetes voor te late betalingen; het gebruik van telefoonnummers met een premiumtarief in oproepextensies

Voor de fysieke locatie van een bedrijf voor financiële dienstverlening zijn geen legitieme contactgegevens weergegeven, of er is belangrijke informatie weggelaten over kortlopende leningen of producten met betrekking tot herfinanciering of executieverkoop

Voorbeelden (geen volledige lijst): een bank die zijn fysieke adres niet weergeeft; een leningverstrekker die het maandelijkse rentepercentage of de boete voor te late betalingen niet vermeldt

Bekijk de vereisten voor financiële services

Bij het vragen om een donatie aan een liefdadigheidsinstelling of politieke partij is belangrijke of relevante informatie weggelaten

Voorbeelden (geen volledige lijst): geen liefdadigheids-ID of nummer voor belastingvrijstelling weergeven voor donaties aan liefdadigheidsinstellingen; niet aangeven of politieke donaties zijn vrijgesteld van belasting

Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. Er wordt ten minste zeven dagen vóór de opschorting van uw account een waarschuwing verstuurd. Meer informatie over opgeschorte accounts.
Probleemoplosser: ontbrekende informatie
 1. Controleer de advertentie en bijbehorende bestemming om na te gaan waar belangrijke informatie ontbreekt. Hier volgen enkele voorbeelden:
  • Betalingsmodel en factureringsgegevens: Zorg ervoor dat op uw site of in uw app duidelijk en goed zichtbaar wordt vermeld wat de volledige kosten zijn voor de gebruiker en hoe de factureringsprocedure werkt. Wanneer we bepalen of iets duidelijk en opvallend is, houden we mogelijk rekening met de volgende factoren: 
   • Is de prijsinformatie zichtbaar en duidelijk voor gebruikers? (Bijvoorbeeld: geen prijsinformatie op de bestemmingspagina of verborgen prijsinformatie is een slechte start omdat gebruikers toegang tot deze informatie moeten hebben voordat ze de service gebruiken.)
   • Kunnen klanten de kosten die ze gaan maken, eenvoudig zien en begrijpen, of is de pagina juist zo ontworpen dat de prijsinformatie is verborgen of dat klanten moeilijk begrijpen welke kosten ze gaan maken? (Bijvoorbeeld: weergave van de prijsinformatie in grijze tekens tegen een grijze achtergrond, gebruik van heel kleine lettertypen of weergave van andere elementen van de pagina over de belangrijke informatie.)
   • Is de kostenstructuur eenvoudig te begrijpen? (Bijvoorbeeld: de formule om de kosten van de service te bepalen, moet zo eenvoudig en duidelijk mogelijk zijn.) 
    Specifiek voorbeeld: Wanneer gebruikers worden gefactureerd via het gebruik van een telefoonnummer met een premiumtarief, moeten de kosten voor de gebruiker, zoals de prijs per gesprek en/of de prijs per gespreksminuut, duidelijk en opvallend worden weergegeven.) 
  • Donaties: Als u in een advertentie of op een bestemmingspagina om belastingvrije donaties vraagt, zorg er dan voor dat uw belastingvrijstelling duidelijk wordt aangegeven op de bestemmingspagina of donatiepagina. Vermeld ook uw ANBI-nummer. In de Verenigde Staten duidt de status 501(c)(3) of 501(c)(4) bijvoorbeeld op de vereiste belastingvrijstelling.
  • App-advertenties: Zorg ervoor dat u content uit het advertentiemateriaal verwijdert die gebruikers de indruk geeft dat uw app gratis kan worden gedownload, terwijl dat niet het geval is.
 2. Corrigeer de bestemming van de advertentie. Voeg de vereiste informatie toe. Als u de bestemming van de advertentie niet kunt corrigeren, updatet u de advertentie met een nieuwe bestemming die voldoet aan dit beleid.
 3. Bewerk de advertentie. Voeg de vereiste informatie toe. Als de advertentie al voldoet aan het beleid, maar u wijzigingen in de bestemming van de advertentie heeft aangebracht, bewerkt u de advertentie en slaat u deze op. Hierdoor worden de advertentie en bijbehorende bestemming opnieuw ingediend voor beoordeling.

  We beoordelen de meeste advertenties binnen één werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist.

Als u deze schendingen niet kunt of niet wilt oplossen, verwijdert u uw advertentie om te voorkomen dat uw account in de toekomst wordt opgeschort vanwege te veel afgekeurde advertenties.

Onduidelijke relevantie

Het volgende is niet toegestaan:

Promoties die niet relevant zijn voor de bestemming

Voorbeelden (geen volledige lijst): de advertentie maakt gebruik van de functie 'Zoekwoord invoegen' zonder dat er een relevant 'standaardzoekwoord' is; de advertentietitel is niet relevant voor de advertentietekst; in de advertentie wordt niet duidelijk aangegeven dat de bestemming een pagina met zoekresultaten is; de advertentie beschrijft niet nauwkeurig wat de gebruiker te zien krijgt op de bestemmingspagina; de advertentie bevat te algemene zoekwoorden of omvat zoekwoordspam

Opmerking: Maakt u gebruik van Zoekwoord invoegen? Neem dan standaardadvertentietekst op die duidelijk en makkelijk te begrijpen is.

Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. Er wordt ten minste zeven dagen vóór de opschorting van uw account een waarschuwing verstuurd. Meer informatie over opgeschorte accounts.
Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie.

Niet-beschikbare aanbiedingen

Het volgende is niet toegestaan:

Veelbelovende producten, services of promotie-aanbiedingen in de advertentie die niet beschikbaar zijn of die niet gemakkelijk te vinden zijn vanaf de bestemming

Voorbeelden (geen volledige lijst): producten promoten die niet op voorraad zijn; een aanbieding promoten die is afgelopen; een prijs promoten die onjuist is; een call-to-action in een advertentie die niet makkelijk toegankelijk is vanaf de bestemming

Specifiek voorbeeld: in de advertentie staat 'Nieuwe tablets vanaf € 40', maar nadat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt, worden er geen tablets weergegeven die € 40 kosten.

Opmerking: Maak geen advertenties voor specifieke aanbiedingen, tenzij u uw advertenties kunt updaten wanneer uw voorraad of aanbiedingen veranderen. Als u bijvoorbeeld een advertentie maakt voor een promotiekorting die één dag loopt, updatet of verwijdert u de advertentie de volgende dag wanneer de aanbieding niet meer beschikbaar is. Als de voorraad of de prijzen op uw site vaak veranderen, kunt u eventueel dynamische zoekadvertenties instellen. Deze geven uw advertentie automatisch weer op basis van de content van uw website.

Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. Er wordt ten minste zeven dagen vóór de opschorting van uw account een waarschuwing verstuurd. Meer informatie over opgeschorte accounts.
Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie.
 

Clickbaitadvertenties

Het volgende is niet toegestaan:

Advertenties die clickbaittactieken of sensationele tekst of afbeeldingen gebruiken om verkeer te genereren

Voorbeelden (niet-volledig): advertenties waarin wordt beweerd dat ze geheimen, schandalen of andere sensationele informatie onthullen over het product of de service waarvoor wordt geadverteerd; advertenties die gebruikmaken van clickbaitberichten, zoals 'Klik hier om erachter te komen', 'U gelooft niet wat er is gebeurd' of woordgroepen die synoniemen of vergelijkbaar zijn en de gebruiker aansporen op de advertentie te klikken om de volledige context van de advertentie te begrijpen; advertenties met duidelijk gewijzigde foto's van lichaamsdelen, arrestaties of echte ongevallen of rampen waarop is ingezoomd om een product of service te promoten; of advertenties met afbeeldingen van 'voor en na' om aanzienlijke veranderingen van het menselijk lichaam te promoten

Advertenties die negatieve levensgebeurtenissen aangrijpen, zoals sterfgevallen, ongevallen, ziekten, arrestaties of faillissementen, om angst, schuld of andere sterke negatieve emoties op te wekken en de kijker zo onder druk te zetten dat deze onmiddellijk actie onderneemt.

Voorbeelden (niet-volledig): advertenties die gebruikers onder druk zetten een product of service te kopen, zich erop te abonneren of het gebruik te stoppen om schade te voorkomen; advertenties die afbeeldingen van ernstige nood, pijn, angst of schok gebruiken om een product of service te promoten
Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. Er wordt ten minste zeven dagen vóór de opschorting van uw account een waarschuwing verstuurd. Meer informatie over opgeschorte accounts.
Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie.

Hulp nodig?

Als u vragen heeft over ons beleid, kunt u ons dit laten weten: contact opnemen met Google Ads-support
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?