Nội dung chính trị

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Người dùng Display & Video 360 phải tuân thủ chính sách Google Ads này. Hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp Display & Video 360 để biết thêm các quy định hạn chế khác.

Chúng tôi hỗ trợ quảng cáo có trách nhiệm về nội dung chính trị và yêu cầu tất cả các quảng cáo và trang đích về nội dung chính trị đều phải tuân thủ các yêu cầu pháp lý của địa phương, bao gồm cả luật về chiến dịch và bầu cử cũng như “thời gian im lặng" bắt buộc của cuộc bầu cử đối với mọi khu vực địa lý mà quảng cáo nhắm mục tiêu. 

Dựa trên từng khu vực, Google có các yêu cầu khác nhau đối với quảng cáo chính trị và quảng cáo bầu cử.

Ở một số khu vực, quảng cáo bầu cử chỉ có thể chạy khi nhà quảng cáo đã được Google xác minh.  Ở những khu vực này, quảng cáo bầu cử phải tuân thủ các yêu cầu về thông tin công bố và quy định hạn chế về tiêu chí nhắm mục tiêu. Bạn có thể xem thêm thông tin bên dưới.  Tài khoản Google Ad Grants không đủ điều kiện chạy quảng cáo bầu cử hoặc đăng ký xác minh quảng cáo bầu cử ở những khu vực này.  Hãy kiểm tra thông tin bên dưới tiêu đề khu vực của bạn để biết thông tin về quy trình xác minh và quy định hạn chế hiện hành. 

Ở các khu vực khác, Google áp dụng các quy định hạn chế đối với quảng cáo chính trị. Bạn có thể xem danh sách những khu vực này và những gì bị cấm trong phần bên dưới.  Ngoài ra, Google có thể áp dụng thêm những quy định cấm hoặc yêu cầu khác theo chính sách về yêu cầu pháp lý địa phương.

Nếu khu vực mà quảng cáo của bạn nhắm mục tiêu không được nêu ở đây hay trong các yêu cầu pháp lý địa phương cho một khu vực nhất định, thì quảng cáo chính trị có thể chạy miễn là quảng cáo đó tuân thủ tất cả các luật và quy định của địa phương, cũng như chính sách khác của Google Ads.

Nếu bạn không tuân thủ chính sách về nội dung chính trị của chúng tôi, thì thông tin về tài khoản và quảng cáo chính trị của bạn có thể bị tiết lộ công khai hoặc cung cấp cho các cơ quan chính phủ và cơ quan quản lý có liên quan.

Quảng cáo bầu cử

Ở các khu vực này, quảng cáo bầu cử chỉ được phép chạy khi nhà quảng cáo đã được Google xác minh. Hãy xem phần bên dưới để biết định nghĩa về quảng cáo bầu cử ở mỗi khu vực và các yêu cầu áp dụng đối với nhà quảng cáo.

Tìm hiểu cách đăng ký xác minh.
Quảng cáo bầu cử ở Úc

Quảng cáo bầu cử ở Úc là quảng cáo về:

 • Đảng phái chính trị, chính trị gia đương nhiệm hoặc ứng viên tranh cử vào Hạ viện hoặc Thượng viện.

Xin lưu ý rằng quảng cáo bầu cử không bao gồm quảng cáo về sản phẩm hoặc dịch vụ (bao gồm cả hàng hóa quảng cáo có nội dung chính trị như áo phông) hoặc quảng cáo của các tổ chức đưa tin nhằm quảng bá tin tức về các đảng phái chính trị, ứng viên hoặc chính trị gia đương nhiệm.

Dưới đây là những yêu cầu mà nhà quảng cáo muốn chạy quảng cáo bầu cử ở Úc phải đáp ứng.

Các yêu cầu về việc xác minh nhà quảng cáo để chạy quảng cáo bầu cử ở Úc

Được phép nhưng có giới hạn Quảng cáo bầu cử ở Úc chỉ có thể chạy khi nhà quảng cáo đã được Google xác minh. Hãy tìm hiểu cách đăng ký xác minh.

Cách xử lý
 1. Quảng cáo bầu cử ở Úc chỉ có thể chạy ở Úc. Hãy kiểm tra để đảm bảo rằng quảng cáo bầu cử ở Úc của bạn chỉ chạy ở Úc và bạn đã được xác minh để chạy quảng cáo bầu cử ở Úc. Hãy tìm hiểu thêm về quy trình xác minh.
 2. Hãy liên hệ với chúng tôi để yêu cầu xem xét lại quảng cáo của bạn hoặc để chỉnh sửa quảng cáo. Khi đó, bạn cũng sẽ gửi lại quảng cáo và đích đến của quảng cáo để được xem xét. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, nhưng một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần quy trình xem xét phức tạp hơn.
 3. Nếu bạn không thể hoàn tất quy trình xác minh, hãy xóa mọi nội dung vi phạm chính sách về quảng cáo bầu cử.
Quảng cáo bầu cử ở Liên minh Châu Âu

Ở Liên minh Châu Âu (EU), quảng cáo bầu cử bao gồm các quảng cáo về:

 • đảng phái chính trị, chính trị gia đương nhiệm hoặc ứng viên tranh cử vào Nghị viện Châu Âu
 • đảng phái chính trị, chính trị gia đương nhiệm hoặc ứng viên tranh cử một chức vụ cấp quốc gia được bầu cử tại một quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu. Ví dụ bao gồm nghị sĩ quốc hội và tổng thống được bầu trực tiếp
 • cuộc trưng cầu dân ý để bỏ phiếu, nhóm chiến dịch trưng cầu dân ý hoặc lời kêu gọi bỏ phiếu liên quan đến cuộc trưng cầu dân ý quốc gia hay cuộc trưng cầu dân ý về chủ quyền của bang hoặc tỉnh

Xin lưu ý rằng quảng cáo bầu cử không bao gồm quảng cáo về các sản phẩm hoặc dịch vụ (bao gồm cả hàng hóa quảng cáo có nội dung chính trị như áo phông) hoặc quảng cáo của các tổ chức đưa tin nhằm quảng bá tin tức về các cuộc trưng cầu dân ý, đảng phái chính trị, ứng viên hoặc chính trị gia đương nhiệm.

Dưới đây là những yêu cầu mà nhà quảng cáo muốn chạy quảng cáo bầu cử ở Liên minh Châu Âu phải đáp ứng.


Yêu cầu về việc xác minh nhà quảng cáo để đủ điều kiện chạy quảng cáo bầu cử ở Liên minh Châu Âu

Được phép nhưng có giới hạnQuảng cáo bầu cử ở Liên minh Châu Âu chỉ có thể chạy khi nhà quảng cáo đã được Google xác minh.

Tìm hiểu cách đăng ký xác minh.

Cách xử lý
 1. Quảng cáo bầu cử ở Liên minh Châu Âu chỉ có thể chạy ở Liên minh Châu Âu. Hãy kiểm tra để đảm bảo rằng quảng cáo bầu cử ở Liên minh Châu Âu của bạn chỉ chạy ở Liên minh Châu Âu và bạn đã được xác minh để chạy quảng cáo bầu cử ở Liên minh Châu Âu. Tìm hiểu thêm về quy trình xác minh

 2. Hãy liên hệ với chúng tôi để yêu cầu xem xét lại hoặc chỉnh sửa quảng cáo. Khi đó, bạn cũng sẽ gửi lại quảng cáo và đích đến của quảng cáo để được xem xét. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, nhưng một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần quy trình xem xét phức tạp hơn.

 3. Nếu bạn không thể hoàn tất quy trình xác minh, hãy xóa mọi nội dung vi phạm chính sách về quảng cáo bầu cử.

Quảng cáo bầu cử ở Ấn Độ

Ở Ấn Độ, quảng cáo bầu cử là quảng cáo về một đảng phái chính trị, ứng viên chính trị hoặc thành viên đương nhiệm của Lok Sabha/Vidhan Sabha hoặc mọi quảng cáo của một đảng phái chính trị, ứng viên chính trị hay thành viên đương nhiệm của Lok Sabha/Vidhan Sabha.

Xin lưu ý rằng quảng cáo bầu cử không bao gồm quảng cáo do các pháp nhân phi chính trị chạy để quảng bá hàng hóa có nội dung chính trị như áo phông hay quảng cáo của các tổ chức đưa tin nhằm quảng bá tin tức mà họ đưa về các đảng phái chính trị, chiến dịch bầu cử Lok Sabha/Vidhan Sabha, ứng viên hoặc các thành viên đương nhiệm của Lok Sabha/Vidhan Sabha.

Dưới đây là những yêu cầu mà nhà quảng cáo muốn chạy quảng cáo bầu cử ở Ấn Độ phải đáp ứng.

Yêu cầu về việc xác minh nhà quảng cáo để đủ điều kiện chạy quảng cáo bầu cử ở Ấn Độ
Được phép nhưng có giới hạnQuảng cáo bầu cử ở Ấn Độ chỉ có thể chạy nếu nhà quảng cáo đã được Google xác minh. Các nhà quảng cáo chưa xác minh phải thực hiện quy trình xác minh trước khi chạy quảng cáo bầu cử ở Ấn Độ. 
Yêu cầu về giấy chứng nhận đối với quảng cáo bầu cử ở Ấn Độ

Được phép nhưng có giới hạnNhững nhà quảng cáo muốn chạy quảng cáo bầu cử ở Ấn Độ phải gửi giấy chứng nhận hợp lệ do Ủy ban bầu cử Ấn Độ (ECI) hoặc một tổ chức được ECI ủy quyền cấp đối với từng quảng cáo.

Lưu ý: Nhà quảng cáo phải được Google xác minh trước khi gửi giấy chứng nhận này cho mỗi quảng cáo.
 

Nếu bạn đã được Google xác minh, hãy gửi giấy chứng nhận cho quảng cáo bầu cử của mình tại đây

Nếu bạn đang sử dụng nền tảng Display & Video 360 để quảng cáo, vui lòng điền vào biểu mẫu này để đáp ứng các yêu cầu trên.
Cách xử lý
 1. Quảng cáo bầu cử ở Ấn Độ chỉ có thể chạy ở Ấn Độ. Hãy kiểm tra để đảm bảo rằng quảng cáo bầu cử ở Ấn Độ của bạn chỉ chạy ở Ấn Độ. Ngoài ra, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đã được Google xác minh và bạn đã gửi giấy chứng nhận cho mỗi quảng cáo bầu cử mà bạn muốn chạy. Tìm hiểu thêm về quy trình xác minh.

 2. Hãy liên hệ với chúng tôi để yêu cầu xem xét lại quảng cáo của bạn. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, nhưng một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần quy trình xem xét phức tạp hơn.

 3. Nếu bạn không thể hoàn tất quy trình xác minh hoặc không có giấy chứng nhận, hãy xóa mọi nội dung vi phạm chính sách về quảng cáo bầu cử.

Quảng cáo bầu cử ở Israel

Quảng cáo bầu cử ở Israel là quảng cáo về hoặc của:

 • Một đảng phái chính trị, chính trị gia đương nhiệm hoặc ứng cử viên là cá nhân tranh cử vào Quốc hội Israel; hoặc
 • Một danh sách ứng cử viên (bao gồm một hoặc nhiều đảng phái chính trị) tranh cử vào Quốc hội Israel.

Quảng cáo bầu cử không bao gồm quảng cáo về các sản phẩm hoặc dịch vụ (bao gồm cả hàng hóa quảng cáo có nội dung chính trị (như áo phông)) hoặc quảng cáo của các tổ chức đưa tin nhằm quảng bá tin tức về các đảng phái chính trị, ứng cử viên, danh sách gồm nhiều đảng phái chính trị hoặc chính trị gia đương nhiệm. 

Dưới đây là những yêu cầu mà tất cả các nhà quảng cáo muốn chạy quảng cáo bầu cử ở Israel phải đáp ứng. 

Các yêu cầu về việc xác minh nhà quảng cáo để chạy quảng cáo bầu cử ở Israel

Được phép nhưng có giới hạn Quảng cáo bầu cử ở Israel chỉ có thể chạy khi nhà quảng cáo đã được Google xác minh.

Được phép nhưng có giới hạn Trong quá trình xác minh, các nhà quảng cáo phải cho biết họ là ứng cử viên, chính trị gia đương nhiệm, đảng phái chính trị hay danh sách ứng cử viên (bao gồm một hoặc nhiều đảng phái chính trị) tranh cử vào Quốc hội Israel. Đối với những nhà quảng cáo này, tất cả các quảng cáo chạy trong tài khoản đã xác minh đều sẽ được xem là quảng cáo bầu cử.

Hãy tìm hiểu cách đăng ký xác minh

Được phép nhưng có giới hạn  Nhà quảng cáo phải bao gồm các tuyên bố từ chối trách nhiệm trong quảng cáo của họ theo yêu cầu của luật pháp Israel.

Cách xử lý
 1. Quảng cáo bầu cử ở Israel chỉ có thể chạy ở Israel. Hãy kiểm tra để chắc chắn rằng quảng cáo bầu cử ở Israel của bạn chỉ chạy ở Israel và bạn đã được xác minh để chạy quảng cáo bầu cử ở Israel. Hãy tìm hiểu thêm về quy trình xác minh.
 2. Hãy liên hệ với chúng tôi để yêu cầu xem xét lại quảng cáo của bạn hoặc để chỉnh sửa quảng cáo. Khi đó, bạn cũng sẽ gửi lại quảng cáo và đích đến của quảng cáo để được xem xét. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, nhưng một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần quy trình xem xét phức tạp hơn.
 3. Nếu bạn không thể hoàn tất quy trình xác minh, hãy xóa mọi nội dung vi phạm chính sách về quảng cáo bầu cử ở Israel. 
Quảng cáo bầu cử ở New Zealand

Quảng cáo bầu cử ở New Zealand là quảng cáo có bất kỳ đặc điểm nào sau đây:

 • Đảng phái chính trị, chính trị gia đương nhiệm hoặc ứng viên tranh cử vào Quốc hội New Zealand; hoặc 
 • Cuộc trưng cầu dân ý để bỏ phiếu, người đề xướng trưng cầu dân ý hoặc lời kêu gọi bỏ phiếu khi một cuộc trưng cầu dân ý được chính thức tuyên bố theo một Đạo luật hoặc Sắc lệnh trong Hội đồng. 

Quảng cáo bầu cử không bao gồm quảng cáo về các sản phẩm hoặc dịch vụ (bao gồm cả hàng hóa quảng cáo có nội dung chính trị như áo phông) hoặc quảng cáo của các tổ chức đưa tin nhằm quảng bá tin tức về các đảng phái chính trị, ứng viên hoặc chính trị gia đương nhiệm. 

Quảng cáo bầu cử ở New Zealand chỉ có thể chạy nếu nhà quảng cáo đã được Google xác minh. Hãy tìm hiểu cách đăng ký xác minh
 
Các yêu cầu xác minh đối với nhà quảng cáo để chạy quảng cáo bầu cử ở New Zealand

Được phép nhưng có giới hạn Quảng cáo bầu cử ở New Zealand chỉ có thể chạy khi nhà quảng cáo đã được Google xác minh.

Tìm hiểu cách đăng ký xác minh
 

Được phép nhưng có giới hạn Nhà quảng cáo phải tuân thủ luật pháp New Zealand và hướng dẫn hiện hành của Ban bầu cử New Zealand liên quan đến tuyên bố từ chối trách nhiệm, bao gồm cả việc hiển thị lời tuyên bố quảng bá rõ ràng trong quảng cáo theo yêu cầu. Nếu pháp luật yêu cầu, nhà quảng cáo phải nhận được ủy quyền từ một đảng phái chính trị hoặc ứng viên trước khi mua quảng cáo.

Được phép nhưng có giới hạn Nhà quảng cáo phải tuân thủ luật New Zealand về khoảng thời gian cấm vận động tranh cử.

Cách xử lý
 1. Quảng cáo bầu cử ở New Zealand chỉ có thể chạy ở New Zealand. Hãy kiểm tra để đảm bảo rằng quảng cáo bầu cử ở New Zealand của bạn chỉ chạy ở New Zealand và bạn đã được xác minh để chạy quảng cáo bầu cử ở New Zealand. Tìm hiểu thêm về quy trình xác minh.
 2. Hãy liên hệ với chúng tôi để yêu cầu xem xét lại hoặc chỉnh sửa quảng cáo. Khi đó, bạn cũng sẽ gửi lại quảng cáo và đích đến của quảng cáo để được xem xét. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, nhưng một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần quy trình xem xét phức tạp hơn.
 3. Xác nhận rằng bạn không cố gắng chạy quảng cáo bằng ngôn ngữ Maori. Rất tiếc, hiện chúng tôi không hỗ trợ tiếng Maori trên Ads hoặc DV360. Do đó, bạn không thể chạy quảng cáo bằng ngôn ngữ Maori. Bạn được phép chạy quảng cáo bầu cử ở New Zealand bằng một ngôn ngữ được hỗ trợ có chứa từ hoặc cụm từ thông dụng bằng tiếng Maori. Bạn có thể tìm thêm thông tin về các ngôn ngữ được hỗ trợ cho Google Ads tại đây và DV360 tại đây.
 4. Nếu bạn không thể hoàn tất quy trình xác minh, hãy xóa mọi nội dung vi phạm chính sách về quảng cáo bầu cử ở New Zealand.
Quảng cáo bầu cử ở Đài Loan

Quảng cáo bầu cử ở Đài Loan là quảng cáo có bất kỳ đặc điểm nào sau đây:

 • Đảng phái chính trị, chính trị gia đương nhiệm hoặc ứng viên tranh cử cho chức Tổng thống, Phó Tổng thống hoặc thành viên của Lập Pháp Viện hoặc sáu văn phòng thị trưởng thành phố sau đây: Thành phố Đài Bắc, Thành phố Tân Đài Bắc, Thành phố Đào Viên, Thành phố Đài Trung, Thành phố Đài Nam và Thành phố Cao Hùng;

Quảng cáo bầu cử không bao gồm quảng cáo về các sản phẩm hoặc dịch vụ (bao gồm cả hàng hóa quảng cáo có nội dung chính trị như áo phông) hoặc quảng cáo của các tổ chức đưa tin nhằm quảng bá tin tức về các đảng phái chính trị, ứng viên hoặc chính trị gia đương nhiệm.

Dưới đây là những yêu cầu mà tất cả các nhà quảng cáo muốn chạy quảng cáo bầu cử ở Đài Loan đều phải đáp ứng. 

Các yêu cầu về quy trình xác minh nhà quảng cáo để chạy quảng cáo bầu cử ở Đài Loan

Được phép nhưng có giới hạn Quảng cáo bầu cử ở Đài loan chỉ có thể chạy nếu nhà quảng cáo đã được Google xác minh. Hãy tìm hiểu cách đăng ký xác minh.

Được phép nhưng có giới hạn Nhà quảng cáo phải tuân thủ luật pháp của Đài Loan về tuyên bố từ chối trách nhiệm và khoảng thời gian cấm vận động tranh cử.

Cách xử lý
 1. Quảng cáo bầu cử ở Đài Loan chỉ có thể chạy ở Đài Loan. Hãy kiểm tra để chắc chắn rằng quảng cáo bầu cử ở Đài Loan của bạn chỉ chạy ở Đài Loan và bạn đã được xác minh để chạy quảng cáo bầu cử ở Đài Loan. Tìm hiểu thêm về quy trình xác minh.
 2. Hãy liên hệ với chúng tôi để yêu cầu xem xét lại hoặc chỉnh sửa quảng cáo. Khi đó, bạn cũng sẽ gửi lại quảng cáo và đích đến của quảng cáo để được xem xét. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, nhưng một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần quy trình xem xét phức tạp hơn.
 3. Nếu bạn không thể hoàn tất quy trình xác minh, hãy xóa mọi nội dung vi phạm chính sách về quảng cáo bầu cử ở Đài Loan.
Quảng cáo bầu cử ở Vương quốc Anh

Ở Vương quốc Anh, quảng cáo bầu cử bao gồm các quảng cáo về:

 • đảng phái chính trị, chính trị gia đương nhiệm do bầu cử hoặc ứng viên tranh cử vào Nghị viện Vương quốc Anh
 • cuộc trưng cầu dân ý để bỏ phiếu, nhóm chiến dịch trưng cầu dân ý hoặc lời kêu gọi bỏ phiếu liên quan đến cuộc trưng cầu dân ý quốc gia hay cuộc trưng cầu dân ý về chủ quyền của khu vực

Xin lưu ý rằng quảng cáo bầu cử không bao gồm quảng cáo về các sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm cả hàng hóa quảng cáo có nội dung chính trị như áo phông hoặc quảng cáo của các tổ chức đưa tin nhằm quảng bá tin tức về các cuộc trưng cầu dân ý, đảng phái chính trị, ứng viên hoặc chính trị gia đương nhiệm do bầu cử.

Dưới đây là những yêu cầu mà nhà quảng cáo muốn chạy quảng cáo bầu cử ở Vương quốc Anh phải đáp ứng.

Yêu cầu về việc xác minh nhà quảng cáo đối với quảng cáo bầu cử ở Vương quốc Anh

Được phép nhưng có giới hạn Quảng cáo bầu cử ở Vương quốc Anh chỉ có thể chạy khi nhà quảng cáo đã được Google xác minh.

Tìm hiểu cách đăng ký xác minh

Cách xử lý
 1. Quảng cáo bầu cử ở Vương quốc Anh chỉ có thể chạy ở Vương quốc Anh. Hãy kiểm tra để đảm bảo rằng quảng cáo bầu cử ở Vương quốc Anh của bạn chỉ chạy ở Vương quốc Anh và bạn đã được xác minh để chạy quảng cáo bầu cử ở Vương quốc Anh. Tìm hiểu thêm về quy trình xác minh.
 2. Hãy liên hệ với chúng tôi để yêu cầu xem xét lại hoặc chỉnh sửa quảng cáo. Khi đó, bạn cũng sẽ gửi lại quảng cáo và đích đến của quảng cáo để được xem xét. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, nhưng một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần quy trình xem xét phức tạp hơn.
 3. Nếu bạn không thể hoàn tất quy trình xác minh, hãy xóa mọi nội dung vi phạm chính sách về quảng cáo bầu cử.
Quảng cáo bầu cử ở Hoa Kỳ

Tại Hoa Kỳ, quảng cáo bầu cử bao gồm các quảng cáo về:

 • Một chính trị gia đương nhiệm hoặc ứng viên cho một chức vụ liên bang được bầu, bao gồm các chức vụ liên bang như Tổng thống hoặc Phó Tổng thống Hoa Kỳ, các ứng viên cho Hạ viện hoặc Thượng viện Hoa Kỳ
 • Một chính trị gia đương nhiệm hoặc ứng viên cho một chức vụ được bầu ở cấp tiểu bang, chẳng hạn như Thống đốc, Tổng thư ký tiểu bang hoặc thành viên của cơ quan lập pháp tiểu bang
 • Một đảng chính trị cấp liên bang hoặc tiểu bang
 • Một dự luật, kiến nghị hoặc đề xuất cần bỏ phiếu ở cấp tiểu bang

Xin lưu ý rằng quảng cáo bầu cử không bao gồm quảng cáo về các sản phẩm hoặc dịch vụ (bao gồm cả hàng hóa quảng cáo có nội dung chính trị như áo phông) hoặc quảng cáo của các tổ chức đưa tin nhằm quảng bá tin tức về các chiến dịch bầu cử cấp liên bang hoặc tiểu bang, đảng phái chính trị, ứng viên hoặc chính trị gia đương nhiệm hay dự luật, kiến nghị hoặc đề xuất cần bỏ phiếu ở cấp tiểu bang.

Dưới đây là những yêu cầu mà nhà quảng cáo muốn chạy quảng cáo bầu cử cấp liên bang hoặc tiểu bang ở Hoa Kỳ phải đáp ứng.

Yêu cầu về việc xác minh nhà quảng cáo đối với quảng cáo bầu cử ở Hoa Kỳ

Được phép nhưng có giới hạn Quảng cáo bầu cử ở Hoa Kỳ có thể chạy nếu nhà quảng cáo đã được Google xác minh.

Hãy tìm hiểu cách đăng ký để được xác minh

Cách xử lý
 1. Quảng cáo bầu cử ở Hoa Kỳ chỉ có thể chạy ở Hoa Kỳ. Hãy kiểm tra để đảm bảo rằng quảng cáo bầu cử ở Hoa Kỳ của bạn chỉ chạy ở Hoa Kỳ và bạn đã được xác minh để chạy quảng cáo bầu cử ở Hoa Kỳ. Tìm hiểu thêm về quy trình xác minh
 2. Hãy liên hệ với chúng tôi để yêu cầu xem xét lại quảng cáo của bạn hoặc để chỉnh sửa quảng cáo. Điều này cũng có nghĩa là bạn sẽ gửi lại quảng cáo và trang đích của quảng cáo để xem xét. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, nhưng một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần quy trình xem xét phức tạp hơn.
 3. Nếu bạn không thể hoàn tất quy trình xác minh, hãy xóa mọi nội dung vi phạm chính sách về quảng cáo bầu cử.
Quảng cáo bầu cử cấp tiểu bang và địa phương ở Hoa Kỳ

Ngoài các yêu cầu trên, Google còn có một số quy định hạn chế khác đối với quảng cáo bầu cử cấp tiểu bang và cấp địa phương ở một số tiểu bang của Hoa Kỳ. Hãy xem thông tin chi tiết theo tiểu bang dưới đây.

Quy định hạn chế của California

Theo yêu cầu của Bộ luật Chính phủ California mục § 84504.6 (2018), các ủy ban của California bắt buộc phải thực hiện yêu cầu sau để cung cấp thông báo rõ ràng cho các nền tảng trực tuyến trước khi mua "quảng cáo được công bố trên nền tảng trực tuyến" liên quan đến các ứng cử viên của California cho một chức vụ được bầu hoặc dự luật cần bỏ phiếu ở California:

Được phép nhưng có giới hạnCác ủy ban của California muốn mua "quảng cáo được công bố trên nền tảng trực tuyến" phải: (1) thông báo rõ ràng cho Google và gửi thêm thông tin về chính những ủy ban đó cho báo cáo minh bạch và thông tin công bố trong quảng cáo, cũng như (2) xác minh tài khoản của họ.

Vui lòng gửi biểu mẫu này để hoàn tất quy trình thông báo rõ ràng. Nếu bạn đang sử dụng nền tảng Display Video 360 để quảng cáo, vui lòng điền vào biểu mẫu này để đáp ứng các yêu cầu trên.

Sau khi hoàn tất quy trình này, tất cả các quảng cáo trong tài khoản của bạn sẽ đủ điều kiện hiển thị các thông báo theo yêu cầu của pháp luật. Vì thông báo trong quảng cáo sẽ xuất hiện qua biểu tượng "Tại sao bạn thấy quảng cáo này?", nên bạn không thể chọn không sử dụng quảng cáo hiển thị biểu tượng này. Để biết thêm thông tin về quy trình này và các nội dung đề xuất cho hoạt động quản lý tài khoản, hãy truy cập vào hướng dẫn về các phương pháp hay nhất này.

Quy định hạn chế của tiểu bang Maryland
Chúng tôi không cho phép:
 Quảng cáo liên quan đến dự luật cần bỏ phiếu cũng như ứng viên cho các cuộc bầu cử cấp tiểu bang và địa phương
Quy định hạn chế của tiểu bang New Jersey
Chúng tôi không cho phép:
 Quảng cáo liên quan đến dự luật cần bỏ phiếu cũng như ứng viên cho các cuộc bầu cử cấp tiểu bang và địa phương
Quy định hạn chế của tiểu bang New York

Các ủy ban chi tiêu độc lập ở tiểu bang New York phải đáp ứng các yêu cầu sau đây trước khi mua quảng cáo chính trị:  

Được phép nhưng có giới hạn Các ủy ban chi tiêu độc lập muốn mua quảng cáo liên quan đến dự luật cần bỏ phiếu cũng như các ứng viên cho cuộc bầu cử cấp tiểu bang và địa phương ở New York đều phải thông báo cho Google rằng họ là ủy ban chi tiêu độc lập và gửi bản sao giấy tờ đăng ký đã đệ trình lên Ủy ban bầu cử của tiểu bang New York. 
 
Vui lòng điền vào biểu mẫu này để đáp ứng các yêu cầu trên.  
Nếu bạn đang sử dụng nền tảng Display & Video 360 để quảng cáo, vui lòng điền vào biểu mẫu này để đáp ứng các yêu cầu trên.
Quy định hạn chế của tiểu bang Nevada
Chúng tôi không cho phép:
 Quảng cáo liên quan đến dự luật cần bỏ phiếu cũng như ứng viên cho các cuộc bầu cử cấp tiểu bang và địa phương
Quy định hạn chế của tiểu bang Virginia

Theo mục Chú giải § 24.2-960 Luật của Virginia , các nhà quảng cáo chính trị trực tuyến ở Virginia sẽ phải tự xác nhận với một nền tảng trực tuyến rằng họ là nhà quảng cáo chính trị trực tuyến và rằng theo luật của tiểu bang và địa phương, họ được phép mua hoặc quảng bá hợp pháp các quảng cáo chính trị trực tuyến có tính phí:

Được phép nhưng có giới hạn Các nhà quảng cáo chính trị trực tuyến ở Virginia muốn mua "quảng cáo chính trị trực tuyến" phải:  (1) tự xác nhận với Google rằng họ là nhà quảng cáo chính trị trực tuyến; (2) xác nhận với Google rằng theo luật của tiểu bang và địa phương, họ được phép mua hoặc quảng cáo hợp pháp các quảng cáo chính trị trực tuyến có tính phí; và (3) xác minh tài khoản của họ.

Vui lòng gửi biểu mẫu này để hoàn tất quy trình tự nhận diện và tự xác nhận.

Quy định hạn chế của tiểu bang Washington
Chúng tôi không cho phép:
 Quảng cáo liên quan đến dự luật cần bỏ phiếu và ứng viên cho các cuộc bầu cử cấp tiểu bang và địa phương
Để báo hoặc yêu cầu thông tin bổ sung về một quảng cáo vi phạm chính sách này, vui lòng hoàn tất Biểu mẫu yêu cầu thông tin về quảng cáo bầu cử của Washington.
Quy định hạn chế của thành phố Seattle

Chúng tôi không cho phép:

 Quảng cáo kêu gọi (trực tiếp hoặc gián tiếp) lượt bỏ phiếu hoặc yêu cầu hỗ trợ tài chính hay hình thức hỗ trợ khác trong mọi chiến dịch bầu cử; hoặc quảng cáo truyền đạt thông điệp có liên quan đến mọi vấn đề chính trị quan trọng tại địa phương (bao gồm cả một đạo luật hoặc quan điểm của một viên chức được bầu về đạo luật đó).

Tùy chọn nhắm mục tiêu bị hạn chế cho quảng cáo bầu cử

Chỉ có thể sử dụng các tiêu chí sau để nhắm mục tiêu quảng cáo bầu cử ở các khu vực yêu cầu xác minh quảng cáo bầu cử:

Green checkmark, allowed Vị trí địa lý (trừ bán kính xung quanh một vị trí)

Green checkmark, allowed Độ tuổi, giới tính

Green checkmark, allowed Các tùy chọn nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh như: vị trí đặt quảng cáo, chủ đề, từ khóa đối với trang web, ứng dụng, trang và video

Không được phép sử dụng tất cả các loại nhắm mục tiêu khác trong quảng cáo bầu cử.

Các yêu cầu về thông tin công bố đối với quảng cáo bầu cử

Đối với các khu vực yêu cầu xác minh quảng cáo bầu cử, tất cả quảng cáo bầu cử phải hiển thị thông tin công bố xác định ai đã trả tiền cho quảng cáo. Đối với hầu hết các định dạng quảng cáo, Google sẽ tự động tạo thông tin công bố “Bên chi trả“ dựa vào thông tin được cung cấp trong quá trình xác minh. Xin lưu ý rằng thông tin công bố này không thay thế cho bất kỳ thông tin nào khác mà bạn bắt buộc phải đưa vào quảng cáo của mình theo yêu cầu của pháp luật.

Được phép nhưng có giới hạn Đối với các định dạng và tính năng quảng cáo có thể sử dụng trên Google dưới đây, nhà quảng cáo có trách nhiệm công bố thông tin "Bên chi trả" ngay trong quảng cáo, theo sau là tên của tổ chức hoặc cá nhân trả tiền cho quảng cáo. Quảng cáo phải luôn hiển thị thông tin này.

Xin lưu ý rằng thông tin công bố này không thay thế cho bất kỳ thông tin nào khác mà bạn bắt buộc phải đưa vào quảng cáo của mình theo yêu cầu của pháp luật.

Các quy định hạn chế theo khu vực

Google áp dụng các quy định hạn chế về quảng cáo chính trị tại những khu vực này. Hãy xem danh sách các khu vực này và những gì bị cấm cho từng khu vực trong phần bên dưới. Ngoài ra, Google có thể áp dụng thêm những quy định cấm hoặc yêu cầu khác theo chính sách về yêu cầu pháp lý địa phương.

Canada
Quảng cáo bầu cử tại Canada

Tại Canada, những nội dung sau đây không được phép hiển thị trên các nền tảng của Google trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử theo quy định của Đạo luật bầu cử Canada.

Quảng cáo về đảng chính trị liên bang, lãnh đạo của đảng chính trị liên bang, thành viên đương nhiệm hoặc ứng cử viên (bao gồm cả ứng cử viên đề cử) cho vị trí nghị sĩ của Nghị viện Canada.

Lưu ý: Chính sách này không áp dụng cho quảng cáo của các tổ chức đưa tin nhằm quảng bá tin tức của tổ chức về cuộc bầu cử

Quảng cáo vấn đề ở Canada

Tại Canada, những nội dung sau đây không được phép hiển thị trên các nền tảng của Google trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử theo quy định của Đạo luật bầu cử Canada.

Quảng cáo về vấn đề liên quan đến một đảng chính trị liên bang, thành viên đương nhiệm hoặc ứng cử viên cho vị trí nghị sĩ của Nghị viện Canada.

Lưu ý: Chính sách này không áp dụng cho quảng cáo của các tổ chức đưa tin nhằm quảng bá tin tức của tổ chức đó về cuộc bầu cử.

Singapore

Tại Singapore, Google nghiêm cấm quảng cáo những nội dung sau đây trên các nền tảng của mình:

Quảng cáo gây ảnh hưởng hoặc tìm cách gây ảnh hưởng đến:
 • kết quả bầu cử Tổng thống, tổng tuyển cử Đại biểu Quốc hội, cuộc bầu cử giữa kỳ của Đại biểu Quốc hội hoặc cuộc trưng cầu dân ý;
 • dư luận xã hội về một vấn đề mà ở Singapore là vấn đề lợi ích chung hoặc vấn đề gây tranh cãi, với các ví dụ chính là những vấn đề liên quan đến chủng tộc hoặc tôn giáo; hoặc
 • quy trình hoặc kết quả lập pháp ở Singapore hoặc việc thay đổi/tìm cách thay đổi toàn bộ hoặc một phần luật pháp của Singapore.
Quảng cáo quảng bá lợi ích của một đảng phái chính trị hoặc một nhóm người có tổ chức ở Singapore cho các đối tượng chính trị.
Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, Google nghiêm cấm quảng cáo những nội dung sau đây trên các nền tảng của mình:

Quảng cáo về các ứng viên chính trị hoặc đảng phái chính trị cho các chức vụ được bầu tại Hàn Quốc.

Bạn cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi về các chính sách của Google, hãy cho chúng tôi biết bằng cách: Liên hệ với Nhóm hỗ trợ Google Ads
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?