Nội dung chính trị

Chúng tôi hỗ trợ quảng cáo có trách nhiệm về nội dung chính trị và hy vọng tất cả các quảng cáo và trang đích về nội dung chính trị đều tuân thủ các yêu cầu pháp lý địa phương, bao gồm luật chiến dịch và bầu cử cũng như “thời gian im lặng" bắt buộc của cuộc bầu cử, đối với mọi khu vực địa lý mà quảng cáo nhắm mục tiêu.  Nội dung chính trị bao gồm các quảng cáo cho tổ chức chính trị, đảng phái chính trị, quan điểm ủng hộ vấn đề chính trị hoặc hoạt động gây quỹ, cũng như cá nhân ứng viên và chính trị gia.

Quảng cáo về hoạt động bầu cử

Sau đây là các nội dung được phép nhưng có quy định hạn chế ở một số quốc gia nhất định:

Được phép, nhưng có quy định hạn chế Quảng cáo về hoạt động bầu cử: Quảng cáo về ứng viên đang tranh cử chức vụ chính trị, chính trị gia được bầu cử đương nhiệm hoặc đảng phái chính trị trong các hệ thống nghị viện

Hãy xem phần bên dưới để biết các yêu cầu áp dụng cho quảng cáo về hoạt động bầu cử theo khu vực hoặc quốc gia.

Quảng cáo về hoạt động bầu cử ở Liên minh Châu Âu

Ở Liên minh Châu Âu (EU), quảng cáo về hoạt động bầu cử bao gồm các quảng cáo về đảng phái chính trị, chính trị gia được bầu cử đương nhiệm hoặc ứng viên tranh cử vào Nghị viện Châu Âu.

Xin lưu ý rằng quảng cáo về hoạt động bầu cử không bao gồm quảng cáo về sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm hàng hóa quảng cáo có nội dung chính trị như áo phông hoặc quảng cáo của các tổ chức đưa tin nhằm quảng bá tin về các đảng phái chính trị, chiến dịch của Nghị viện Châu Âu, ứng viên hoặc chính trị gia được bầu cử đương nhiệm.

Dưới đây là những yêu cầu mà nhà quảng cáo muốn chạy quảng cáo về hoạt động bầu cử ở Liên minh Châu Âu phải đáp ứng.


Yêu cầu xác minh nhà quảng cáo đối với quảng cáo về hoạt động bầu cử tại Liên minh Châu Âu

Được phép, nhưng có quy định hạn chếQuảng cáo về hoạt động bầu cử ở Liên minh Châu Âu chỉ có thể chạy nếu nhà quảng cáo đã được Google xác minh.

Tìm hiểu cách đăng ký để được xác minh.

Trình khắc phục sự cố
  1. Quảng cáo về hoạt động bầu cử ở Liên minh Châu Âu chỉ có thể chạy ở Liên minh Châu Âu. Hãy kiểm tra để đảm bảo rằng quảng cáo về hoạt động bầu cử ở Liên minh Châu Âu của bạn chỉ chạy ở Liên minh Châu Âu và bạn đã được xác minh để chạy quảng cáo về hoạt động bầu cử ở khu vực này. Tìm hiểu thêm về quy trình xác minh

  2. Hãy liên hệ với chúng tôi để yêu cầu xem xét lại quảng cáo của bạn hoặc để chỉnh sửa quảng cáo. Điều này cũng có nghĩa là bạn sẽ gửi lại quảng cáo và đích đến của quảng cáo để được xem xét. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, mặc dù một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần xem xét phức tạp hơn.

  3. Nếu bạn không thể hoàn tất quy trình xác minh, hãy xóa mọi nội dung vi phạm chính sách về quảng cáo về hoạt động bầu cử.

Quảng cáo về hoạt động bầu cử Lok Sabha ở Ấn Độ

Ở Ấn Độ, quảng cáo về hoạt động bầu cử là quảng cáo về một đảng phái chính trị, ứng viên chính trị hoặc thành viên đương nhiệm của Lok Sabha hay mọi quảng cáo của một đảng phái chính trị, ứng viên chính trị hoặc thành viên đương nhiệm của Lok Sabha.

Xin lưu ý rằng quảng cáo về hoạt động bầu cử không bao gồm quảng cáo của các pháp nhân phi chính trị, nhằm quảng bá hàng hóa có nội dung chính trị như áo phông hay quảng cáo của các tổ chức đưa tin nhằm quảng bá tin về các đảng phái chính trị, chiến dịch bầu cử Lok Sabha, ứng viên hoặc các thành viên đương nhiệm của Lok Sabha.

Dưới đây là những yêu cầu mà nhà quảng cáo muốn chạy quảng cáo về hoạt động bầu cử ở Ấn Độ phải đáp ứng.

Yêu cầu xác minh nhà quảng cáo đối với quảng cáo về hoạt động bầu cử ở Ấn Độ
Được phép, nhưng có quy định hạn chếQuảng cáo về hoạt động bầu cử ở Ấn độ chỉ có thể chạy nếu nhà quảng cáo đã được Google xác minh. 
Yêu cầu về giấy chứng nhận trước đối với quảng cáo về hoạt động bầu cử ở Ấn Độ

Được phép, nhưng có quy định hạn chếQuảng cáo về hoạt động bầu cử ở Ấn Độ chỉ có thể chạy nếu nhà quảng cáo đã gửi cho mỗi quảng cáo một giấy chứng nhận trước hợp lệ do Ủy ban bầu cử Ấn Độ (ECI) cấp hoặc một nguồn được ECI ủy quyền cấp.

Lưu ý: Nhà quảng cáo phải được Google xác minh trước khi gửi giấy chứng nhận trước này cho mỗi quảng cáo.
 

Nếu bạn đã được Google xác minh, hãy gửi giấy chứng nhận trước cho quảng cáo về hoạt động bầu cử của bạn tại đây

Trình khắc phục sự cố
  1. Quảng cáo về hoạt động bầu cử ở Ấn Độ chỉ có thể chạy ở Ấn Độ. Hãy kiểm tra để chắc chắn rằng quảng cáo về hoạt động bầu cử ở Ấn Độ của bạn chỉ chạy ở Ấn Độ. Ngoài ra, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đã được Google xác minh và bạn đã gửi giấy chứng nhận cho mỗi quảng cáo về hoạt động bầu cử mà bạn muốn chạy. Tìm hiểu thêm về quy trình xác minh.

  2. Hãy liên hệ với chúng tôi để yêu cầu xem xét lại quảng cáo của bạn. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, mặc dù một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần xem xét phức tạp hơn.

  3. Nếu bạn không thể hoàn tất quy trình xác minh hoặc không có giấy chứng nhận, hãy xóa mọi nội dung vi phạm chính sách về quảng cáo về hoạt động bầu cử.

Quảng cáo về hoạt động bầu cử của liên bang ở Hoa Kỳ

Ở Hoa Kỳ, quảng cáo về hoạt động bầu cử bao gồm quảng cáo về một chính trị gia đương nhiệm hoặc ứng viên cho một chức vụ liên bang qua bầu cử, chẳng hạn như Tổng thống hoặc Phó Tổng thống Hoa Kỳ, hoặc các thành viên của Hạ viện hoặc Thượng viện Hoa Kỳ.

Xin lưu ý rằng quảng cáo về hoạt động bầu cử không bao gồm quảng cáo về sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm hàng hóa quảng cáo có nội dung chính trị như áo phông hoặc quảng cáo của các tổ chức đưa tin nhằm quảng bá tin về các chiến dịch bầu cử của liên bang, ứng viên hoặc chính trị gia liên bang được bầu cử đương nhiệm.

Dưới đây là những yêu cầu mà nhà quảng cáo muốn chạy quảng cáo về hoạt động bầu cử của liên bang ở Hoa Kỳ phải đáp ứng.

Yêu cầu xác minh nhà quảng cáo đối với quảng cáo về hoạt động bầu cử ở Hoa Kỳ 

Được phép, nhưng có quy định hạn chế Quảng cáo về hoạt động bầu cử ở Hoa Kỳ có thể chạy nếu nhà quảng cáo đã được Google xác minh. 

Tìm hiểu cách đăng ký để được xác minh

Trình khắc phục sự cố
  1. Quảng cáo về hoạt động bầu cử ở Hoa Kỳ chỉ có thể chạy ở Hoa Kỳ. Hãy kiểm tra để đảm bảo rằng quảng cáo về hoạt động bầu cử ở Hoa Kỳ của bạn chỉ chạy ở Hoa Kỳ và bạn đã được xác minh để chạy quảng cáo về hoạt động bầu cử ở Hoa Kỳ. Tìm hiểu thêm về quy trình xác minh
  2. Hãy liên hệ với chúng tôi để yêu cầu xem xét lại quảng cáo của bạn hoặc để chỉnh sửa quảng cáo. Điều này cũng có nghĩa là bạn sẽ gửi lại quảng cáo và đích đến của quảng cáo để được xem xét. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, mặc dù một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần xem xét phức tạp hơn.
  3. Nếu bạn không thể hoàn tất quy trình xác minh, hãy xóa mọi nội dung vi phạm chính sách về quảng cáo về hoạt động bầu cử.

Quảng cáo về hoạt động bầu cử cấp tiểu bang ở Hoa Kỳ

Ngoài các yêu cầu trên, còn có một số quy định hạn chế đối với quảng cáo về hoạt động bầu cử cấp tiểu bang và cấp địa phương ở một số tiểu bang của Hoa Kỳ. Hãy xem phần bên dưới để biết các thông tin theo tiểu bang.

Quy định hạn chế của tiểu bang Maryland
Chúng tôi không cho phép:
Quảng cáo liên quan đến dự luật cần bỏ phiếu cũng như ứng viên cho các cuộc bầu cử cấp tiểu bang và địa phương
Quy định hạn chế của tiểu bang New Jersey
Chúng tôi không cho phép:
Quảng cáo liên quan đến dự luật cần bỏ phiếu cũng như ứng viên cho các cuộc bầu cử cấp tiểu bang và địa phương
Quy định hạn chế của tiểu bang New York

Sau đây là những quy định bắt buộc đối với các ủy ban chi tiêu độc lập ở tiểu bang New York trước khi mua quảng cáo về nội dung chính trị:  

Được phép, nhưng có quy định hạn chế Các ủy ban chi tiêu độc lập muốn mua quảng cáo liên quan đến dự luật cần bỏ phiếu cũng như ứng viên cho các cuộc bầu cử cấp tiểu bang và địa phương ở New York phải thông báo cho Google rằng họ là ủy ban chi tiêu độc lập và nộp bản sao giấy tờ đăng ký đã đệ trình lên Ủy ban bầu cử tiểu bang New York. 
 
Vui lòng điền vào biểu mẫu này để đáp ứng các yêu cầu trên.  
Nếu bạn đang sử dụng nền tảng Display & Video 360 để quảng cáo, vui lòng điền vào biểu mẫu này để đáp ứng các yêu cầu trên.
Quy định hạn chế của tiểu bang Nevada
Chúng tôi không cho phép:
Quảng cáo liên quan đến dự luật cần bỏ phiếu cũng như ứng viên cho các cuộc bầu cử cấp tiểu bang và địa phương
Quy định hạn chế của tiểu bang Washington
Chúng tôi không cho phép:
Quảng cáo liên quan đến dự luật cần bỏ phiếu cũng như ứng viên cho các cuộc bầu cử cấp tiểu bang và địa phương

Các yêu cầu về thông tin công bố đối với quảng cáo về hoạt động bầu cử 

Google yêu cầu tất cả các quảng cáo về hoạt động bầu cử ở Liên minh Châu Âu, Ấn Độ và Hoa Kỳ tiết lộ thông tin về việc ai đã trả tiền cho quảng cáo. Đối với hầu hết các định dạng quảng cáo, Google sẽ tự động tạo nội dung tiết lộ “Được trả tiền bởi“ dựa vào thông tin được cung cấp trong quá trình xác minh. 

Được phép, nhưng có quy định hạn chế Đối với các định dạng và tính năng quảng cáo có thể sử dụng trên Google dưới đây, nhà quảng cáo chịu trách nhiệm đưa ra thông tin công bố “Được chi trả bởi” trực tiếp trong quảng cáo, theo sau là tên của tổ chức hoặc cá nhân trả tiền cho quảng cáo. Thông tin công bố phải luôn hiển thị trong quảng cáo.

Xin lưu ý rằng thông tin công bố này không thay thế cho bất kỳ thông tin công bố nào khác mà bạn phải thêm vào quảng cáo của mình theo yêu cầu của pháp luật.

Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo bị từ chối

 

Bạn cần trợ giúp?

Nếu bạn có thắc mắc về chính sách này, hãy cho chúng tôi biết:
Liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Google Ads
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?