Politický obsah

Podporujeme zodpovednú politickú reklamu a očakávame, že všetky politické reklamy a cieľové umiestnenia budú dodržiavať miestne zákonné podmienky vrátane zákonov týkajúcich sa volebných kampaní a volieb, ako aj moratórií, a to v prípade všetkých geografických oblastí, na ktoré tieto reklamy zacieľujú. Politický obsah zahŕňa reklamy súvisiace s politickými organizáciami, politickými stranami, presadzovaním politických záujmov, peňažnými zbierkami a jednotlivými kandidátmi a politikmi.

Nedodržanie našich pravidiel pre politický obsah môže viesť k sprístupneniu informácií o vašom účte a politických reklamách verejnosti alebo príslušným orgánom verejnej správy a regulačným orgánom.

Predvolebné reklamy

Predvolebné reklamy sú s obmedzeniami povolené v určitých krajinách. Nižšie nájdete informácie o tom, ako definujeme predvolebné reklamy v jednotlivých krajinách alebo regiónoch, a podmienky, ktoré musia inzerenti splniť.

Predvolebné reklamy v Európskej únii

 

V EÚ sa za predvolebné reklamy považujú reklamy, ktoré obsahujú informácie o:

 • politickej strane, súčasnom zvolenom činiteľovi alebo kandidátovi do Európskeho parlamentu;
 • politickej strane, súčasnom zvolenom činiteľovi alebo kandidátovi do voleného štátneho úradu v rámci členského štátu EÚ (napríklad o členoch národného parlamentu alebo prezidentoch, ktorí sú volení priamo).

Upozorňujeme, že medzi predvolebné reklamy nepatria reklamy na výrobky alebo služby vrátane propagačného politického reklamného tovaru (napríklad tričiek) ani reklamy spravodajských organizácií, ktorými tieto organizácie propagujú svoje spravodajstvo v súvislosti s politickými stranami, volebnými kampaňami v EÚ, kandidátmi alebo súčasnými zvolenými činiteľmi.

Inzerenti, ktorí chcú zobrazovať predvolebné reklamy v EÚ, musia spĺňať nižšie uvedené podmienky.


Podmienka overenia inzerenta v prípade predvolebných reklám v Európskej únii

Povolené s obmedzeniami Predvolebné reklamy v EÚ možno zobrazovať len vtedy, ak je inzerent overený spoločnosťou Google.

Zistite, ako požiadať o overenie.

Riešenie problémov
 1. Predvolebné reklamy pre EÚ možno zobrazovať len v EÚ. Skontrolujte, či sa vaše predvolebné reklamy pre EÚ zobrazujú len v EÚ a či ste na zobrazovanie týchto reklám získali overenie. Prečítajte si viac o overovacom procese

 2. Ak chcete, aby sme vašu reklamu znova skontrolovali, kontaktujte nás alebo danú reklamu upravte. Reklama a jej cieľové umiestnenie sa znova odošlú na kontrolu. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

 3. Ak nemôžete dokončiť overovací proces, odstráňte všetok obsah porušujúci pravidlá pre predvolebné reklamy.

Predvolebné reklamy súvisiace s voľbami do dolnej komory Lok Sabha v Indii

 

V Indii sa za predvolebné reklamy považujú reklamy, ktoré obsahujú informácie o politickej strane, politickom kandidátovi alebo súčasnom poslancovi dolnej komory Lok Sabha. Okrem toho sú to reklamy zobrazované politickou stranou, politickým kandidátom alebo súčasným poslancom dolnej komory Lok Sabha.

Upozorňujeme, že medzi predvolebné reklamy nepatria reklamy zobrazované nepolitickými osobami propagujúcimi politický reklamný tovar (napríklad tričká) ani reklamy spravodajských organizácií, ktorými tieto organizácie propagujú svoje spravodajstvo v súvislosti s politickými stranami, volebnými kampaňami a kandidátmi do dolnej komory Lok Sabha alebo súčasnými poslancami dolnej komory Lok Sabha.

Inzerenti, ktorí chcú zobrazovať predvolebné reklamy v Indii, musia spĺňať nižšie uvedené podmienky.

Podmienka overenia inzerenta v prípade predvolebných reklám v Indii
Povolené s obmedzeniami Predvolebné reklamy v Indii možno zobrazovať len vtedy, ak je inzerent overený spoločnosťou Google. 
Podmienka predbežného reklamného certifikátu v prípade predvolebných reklám v Indii

Povolené s obmedzeniami Predvolebné reklamy v Indii možno zobrazovať len vtedy, ak inzerent v prípade každej reklamy odošle platný predbežný certifikát vydaný Volebnou komisiou v Indii (VKI) alebo inou inštitúciou, ktorá má oprávnenie od VKI.

Poznámka: Skôr než inzerent odošle tento predbežný certifikát pre jednotlivé reklamy, musí byť overený spoločnosťou Google.
 

Ak vás spoločnosť Google už overila, odošlite predbežné certifikáty pre predvolebné reklamy

Riešenie problémov
 1. Predvolebné reklamy pre Indiu sa môžu zobrazovať len v Indii. Skontrolujte, či sa vaše predvolebné reklamy pre Indiu zobrazujú len v Indii. Okrem toho skontrolujte, či ste získali overenie od spoločnosti Google a či ste odoslali predbežný certifikát pre jednotlivé predvolebné reklamy, ktoré chcete zobrazovať. Prečítajte si viac o overovacom procese.

 2. Ak chcete, aby sme vašu reklamu znova skontrolovali, kontaktujte nás. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

 3. Ak nemôžete dokončiť overovací proces alebo nemáte predbežný certifikát, odstráňte všetok obsah porušujúci pravidlá pre predvolebné reklamy.

Predvolebné reklamy v USA súvisiace s federálnymi voľbami

V USA sa za predvolebné reklamy považujú reklamy, ktoré obsahujú informácie o súčasnom činiteľovi alebo kandidátovi na volený federálny úrad, akým je napríklad úrad prezidenta alebo viceprezidenta USA, prípadne o členoch Snemovne reprezentantov či Senátu USA.

Upozorňujeme, že medzi predvolebné reklamy nepatria reklamy na výrobky alebo služby vrátane propagačného politického reklamného tovaru (napríklad tričiek) ani reklamy spravodajských organizácií, ktorými tieto organizácie propagujú svoje spravodajstvo v súvislosti s kampaňami a kandidátmi vo federálnych voľbách alebo súčasnými zvolenými federálnymi činiteľmi.

Inzerenti, ktorí chcú zobrazovať predvolebné reklamy v USA súvisiace s federálnymi voľbami, musia spĺňať nižšie uvedené podmienky.

Podmienka overenia inzerenta v prípade predvolebných reklám v USA 

Povolené s obmedzeniami Predvolebné reklamy v USA možno zobrazovať, ak je inzerent overený spoločnosťou Google. 

Zistite, ako požiadať o overenie.

Riešenie problémov
 1. Predvolebné reklamy pre USA sa môžu zobrazovať len v USA. Skontrolujte, či sa vaše predvolebné reklamy pre USA zobrazujú len v USA a či ste na zobrazovanie týchto reklám získali overenie. Prečítajte si viac o overovacom procese
 2. Ak chcete, aby sme vašu reklamu znova skontrolovali, kontaktujte nás alebo danú reklamu upravte. Reklama a jej cieľové umiestnenie sa znova odošlú na kontrolu. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.
 3. Ak nemôžete dokončiť overovací proces, odstráňte všetok obsah porušujúci pravidlá pre predvolebné reklamy.

Predvolebné reklamy v USA súvisiace so štátnymi voľbami

Okrem uvedených podmienok sa v niektorých štátoch USA na predvolebné reklamy súvisiace so štátnymi a miestnymi voľbami vzťahujú ďalšie obmedzenia. Nižšie sú uvedené podrobnosti v prípade jednotlivých štátov.

Obmedzenia v štáte Maryland:
Nie sú povolené:
 Reklamy súvisiace s hlasovaniami o politických otázkach a kandidátmi v štátnych a miestnych voľbách
Obmedzenia v štáte New Jersey
Nie sú povolené:
 Reklamy súvisiace s hlasovaniami o politických otázkach a kandidátmi v štátnych a miestnych voľbách
Obmedzenia v štáte New York

Výbory pre nezávislé výdavky v štáte New York musia pred nákupom politických reklám splniť nasledujúce podmienky:  

Povolené s obmedzeniami Výbory pre nezávislé výdavky, ktoré chcú nakupovať reklamy súvisiace s hlasovaniami o politických otázkach a kandidátmi v štátnych a miestnych voľbách štátu New York, musia spoločnosť Google informovať, že sú výbormi pre nezávislé výdavky, a odoslať kópiu svojich dokladov o registrácii predložených Volebnému výboru štátu New York. 
 
Ak chcete splniť uvedené podmienky, vyplňte tento formulár.  
Ak na zobrazovanie reklamy používate platformu Display & Video 360 a chcete splniť uvedené podmienky, vyplňte tento formulár.
Obmedzenia v štáte Nevada
Nie sú povolené:
 Reklamy súvisiace s hlasovaniami o politických otázkach a kandidátmi v štátnych a miestnych voľbách
Obmedzenia v štáte Washington
Nie sú povolené:
 Reklamy súvisiace s hlasovaniami o politických otázkach a kandidátmi v štátnych a miestnych voľbách

Predvolebné reklamy v Kanade

Od 30. júna do 21. októbra 2019 nebudú na platformách spoločnosti Google v Kanade povolené:

Reklamy obsahujúce informácie o federálnej politickej strane, lídrovi federálnej politickej strany, súčasnom členovi alebo kandidátovi (vrátane uchádzačov o nomináciu) na člena kanadského parlamentu.

Poznámka: Tieto pravidlá sa nevzťahujú na reklamy zobrazované spravodajskými organizáciami, ktorými tieto organizácie propagujú svoje spravodajstvo v súvislosti s voľbami.

Reklamy na politické otázky v Kanade

Od 27. augusta do 21. októbra 2019 nebudú na platformách spoločnosti Google v Kanade povolené:

 Reklamy na politické otázky, ktoré sa týkajú určitej federálnej politickej strany, prípadne súčasného člena alebo kandidáta na člena kanadského parlamentu.

Poznámka: Tieto pravidlá sa nevzťahujú na reklamy zobrazované spravodajskými organizáciami, ktorými tieto organizácie propagujú svoje spravodajstvo v súvislosti s voľbami.

Požiadavky na sprístupnenie informácií v súvislosti s predvolebnou reklamou 

Spoločnosť Google vyžaduje, aby predvolebné reklamy v EÚ, Indii a USA uvádzali informácie o tom, kto za ne zaplatil. V prípade väčšiny formátov reklamy spoločnosť Google automaticky generuje informácie o zadávateľovi na základe údajov, ktoré boli poskytnuté v overovacom procese. 

Povolené s obmedzeniami V prípade nasledujúcich formátov reklamy a reklamných funkcií dostupných v službách spoločnosti Google inzerent zodpovedá za uvedenie informácií o zadávateľovi priamo v reklame. Musí tu byť uvedený názov organizácie alebo meno osoby, ktorá za danú reklamu zaplatila. Tieto informácie musia byť v reklame vždy viditeľné.

Upozorňujeme, že toto sprístupnenie informácií nenahrádza žiadne iné sprístupnenia informácií vo vašich reklamách, ktoré môže vyžadovať zákon.

Prečítajte si, ako opraviť zamietnutú reklamu

 

Potrebujete pomoc?

V prípade otázok o našich pravidlách kontaktujte podporu služby Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?