Användarvillkor för Google Ads

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Användarvillkoren kan variera beroende på plats. Google-annonsörer kan hitta användarvillkoren för sina respektive länder med hjälp av sökfunktionen för Google Ads-användarvillkor.

För annonsörer i Indien:

Enligt kraven i regel 5 i Indian Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 (Intermediary and Digital Media Rules 2021) måste Google informera dig om, utöver de tillämpliga användarvillkoren, att utgivare av nyheter och innehåll om aktuella frågor enligt regel 18 i Intermediary and Digital Media Rules kan behöva tillhandahålla uppgifter om sina konton i Google Ads till den indiska regeringens departement för information och sändningsmedier.

För annonsörer i Australien:

Den 1 november 2016 ändrades Villkoren för Googles annonsprogram gällande kunder baserade i Australien och programmet kopplades till Google Australia Pty Ltd. En kopia av de uppdaterade Villkoren följer nedan:

Villkor för annonsprogram

Dessa Villkor för annonsprogram (”Villkoren”) gäller mellan Google Australia Pty Ltd (”Google”) och det rättssubjekt som ingår Villkoren eller som godkänner dessa Villkor elektroniskt (”Kunden”). Villkoren styr Kundens deltagande i Googles annonsprogram och tjänster som (i) är tillgängliga via det/de konton som ges till Kunden i samband med Villkoren eller som (ii) införlivar dessa Villkor genom hänvisning (gemensamt benämnda ”Programmen”). Läs igenom Villkoren noga.  Villkoren ställer krav på tvistlösning genom bindande skiljedomsförfarande.

1 Programmen.  Kunden ger Google och dess närstående bolag rätt att placera Kundens annonsmaterial, flödesdata och teknik (gemensamt benämnda ”Annonser” eller ”Annonsmaterial”) i innehåll eller egendomar (”Egendomar”) som tillhandahålls av Google eller dess närstående bolag för Googles räkning eller i tillämpliga fall tredje mans räkning (”Partner”). Kunden är ensamt ansvarig för alla (i) Annonser, (ii) beslut avseende trafiksättning och inriktning (till exempel sökord) (”Mål”), (iii) destinationer till vilka Annonser leder användare (till exempel målsidor och appar) tillsammans med relaterade webbadresser, vägpunkter och omdirigeringar (”Destinationer”) samt (iv) tjänster och produkter som marknadsförs på Destinationer (gemensamt benämnda ”Tjänster”). Programmet är en annonsplattform där Kunden ger Google och dess närstående bolag rätt att använda automatiska verktyg för att formatera Annonser. Google och dess närstående bolag kan även göra vissa valfria funktioner i Programmen tillgängliga för Kunden för att hjälpa Kunden att välja och generera Mål, Annonser eller Destinationer.  Kunden har ingen skyldighet att godkänna användning av sådana valfria funktioner och kan i tillämpliga fall välja att använda eller inte använda dessa funktioner.  Om Kunden använder dessa funktioner är Kunden ensam ansvarig för Mål, Annonser och Destinationer.  Google och dess närstående bolag eller Partner kan avvisa eller ta bort specifika Mål, Annonser eller Destinationer när som helst och oavsett anledning. Google kan exempelvis avvisa eller ta bort Annonser eller Mål om de bryter mot Policyerna eller om Google anser att Annonserna eller Målen skulle utsätta Google eller en Partner för ansvarsskyldighet. Google och dess närstående bolag kan när som helst modifiera eller avbryta Programmen.  Kunden är medveten om att Google och dess närstående bolag kan komma att delta i Program-auktioner inom ramen för sina egna tjänster och produkter.  Vissa Program-funktioner betraktas som betaversioner, omfattas inte av support eller är konfidentiella (gemensamt benämnda “Betafunktioner”). Kunden får inte avslöja någon information om Betafunktioner eller villkoren för eller existensen av icke-offentliga Betafunktioner.

2 Policyer.  Kunden är ensam ansvarig för sin användning av Programmen (till exempel åtkomst till och användning av Program-konton samt skyddande av användarnamn och lösenord) (”Användning”). Användning av Programmen omfattas av tillämpliga Google-policyer, tillgängliga på google.com/ads/policies och alla andra policyer som Google gör tillgängliga för Kunden samt Googles Policy för användares medgivande inom EU, tillgänglig på privacy.google.com/businesses/userconsentpolicy (samtliga enligt vid var tid gällande lydelse, benämnda “Policyer“). Kunden ger också Google rätt att modifiera Annonser enligt villkoren i Policyerna.  I samband med Programmet kommer Google att iaktta Googles Integritetspolicy, tillgänglig på google.com/policies/privacy (i vid var tid gällande lydelse).   I den utsträckning Användning av Programmen omfattas samtycker Google och Kunden i tillämpliga fall till (i) Google Ads dataskyddsvillkor mellan personuppgiftsansvariga, tillgängliga på privacy.google.com/businesses/controllerterms eller (ii) Villkor för databehandling med Google Ads, tillgängliga på privacy.google.com/businesses/processorterms (gemensamt benämnda ”Datavillkoren för EU”). Google kommer inte att modifiera Datavillkoren för EU, med undantag för vad som uttryckligen medges i Datavillkoren för EU.  Kunden får inte själv och inte heller tillåta tredje man att (i) generera automatiserade, bedrägliga eller på annat sätt felaktiga exponeringar, förfrågningar, klick eller konverteringar, (ii) dölja konverteringar för Programmen där de måste redovisas, (iii) använda automatiska medel eller metoder för skrapning eller extrahering av data för att komma åt, söka i eller på annat sätt samla in information relaterad till Google-annonser från Egendomar. utöver vad som uttryckligen tillåts av Google eller (iv) försöka störa funktionen hos Programmen.  Kommunikation från Kunden angående Annonser på Partners Egendomar enligt dessa Villkor ska endast adresseras till Google. 

3 Annonsvisning.  (a) Kunden får inte tillhandahålla Annonser som innehåller eller länkar till skadlig programvara, spionprogram, oönskad programvara eller annan skadlig kod eller medvetet bryta mot eller kringgå några säkerhetsmekanismer i Programmen.  (b) Kunden får nyttja en Leverantör av annonseringstjänster endast i syfte att visa eller spåra Annonser inom Program som tillåter visning av tredjepartsannonser och endast om Leverantören av annonseringstjänster har godkänts av Google för att delta i Programmet.  Google implementerar Kundens taggar för annonseringstjänster så att de fungerar.  (c) För Annonsexponeringar online som debiteras på CPM- eller vCPM-basis (”Displayannonser”) gäller att om Googles tillämpliga beräkning av antal exponeringar (”EB”) för ett Program överstiger Kundens tredjepartsleverantör av annonseringstjänster (”3PAS”) EB med mer än 10 % under fakturaperioden ska Kunden underlätta försök till avstämning mellan Google och 3PAS.  Om denna diskrepans inte åtgärdas måste Kundens framställa anspråk inom 60 dagar efter fakturadatumet (“Anspråksperioden”). Om Google beslutar att anspråket är giltigt utfärdar Google i enlighet med Avsnitt 9(b) annonstillgodohavanden till Kunden motsvarande (90 % av Googles EB minus 3PAS EB) multiplicerat med Googles rapporterade genomsnittliga CPM eller vCPM, beroende på vad som är tillämpligt, för kampanjen under fakturaperioden.  Annonstillgodohavanden måste nyttjas av Kunden inom 60 dagar från utfärdandet (“Sista användningsdagen”). Google kan upphäva Kundens tillstånd att nyttja 3PAS-leverantören samt upphäva de villkor för diskrepanslösning som beskrivs i detta Avsnitt med avseende på 3PAS-leverantören.  Mätvärden från 3PAS vars taggar för Leverantör av annonseringstjänster tillhandahålls Google används i de beräkningar för diskrepanslösning som anges ovan.  Google kan kräva att 3PAS-leverantören skickar dokumentation om diskrepans direkt till Google.  Kunden krediteras inte för diskrepanser som orsakas på 3PAS-leverantörens oförmåga att visa Annonser.

4 Testning.  Kunden ger Google och dess närstående bolag rätt att regelbundet utföra tester som kan påverka Kundens Användning av Programmen, inklusive formatering av Annonser, Mål, Destinationer, kvalitet, rankning, resultat, pris och budjusteringar vid auktionstillfället.  För att säkerställa testresultatens läglighet och riktighet och i enlighet med Avsnitt 9(b) ger Kunden Google rätt att utföra sådana tester utan föregående meddelande eller kompensation till Kunden. 

5 Avbokning av annons.  Såvida inte en Policy, Programmets användargränssnitt eller ett avtal som hänvisar till Villkoren (en “IO”) anger något annat kan vardera part avboka en Annons när som helst före en Annonsauktion eller Annonsplacering, beroende på vad som inträffar först. Om Kunden avbokar en Annons efter ett av Google angivet bindande datum (till exempel en reservationsbaserad kampanj) är Kunden skyldig att betala eventuella avbokningsavgifter som Google informerar Kunden om, och Annonsen kan fortfarande komma att publiceras.  Avbokade Annonser slutar vanligtvis att visas inom åtta arbetstimmar eller enligt vad som anges i en Policy eller IO. Kunden förblir ansvarig för att betala alla avgifter som uppkommer i samband med visade Annonser (till exempel avgifter baserade på konvertering).  Kunden måste avboka Annonser (i) online via Kundens konto om sådan funktionalitet är tillgänglig, (ii) om sådan funktionalitet inte är tillgänglig, genom att skicka meddelande till Google via e-post till Kundens kontoansvariga eller (iii) om sådan funktionalitet inte är tillgänglig och Kunden inte har en kontoansvarig, genom att skicka meddelande till Google via e-post till ads-support@google.com (gemensamt benämnda ”Processen för avbokning av annonser”). Kunden befrias inte från några betalningsförpliktelser för Annonser som inte skickas in eller som skickas in av Kunden efter den förfallodag som meddelas av Google. Google är inte bundet av en IO som tillhandahålls av Kunden.

6 Garanti, rättigheter och skyldigheter. Kunden garanterar att (a) Kunden innehar och härmed beviljar Google, dess närstående bolag och Partner rättigheterna till Annonser, Destinationer och Mål för Google, dess närstående bolag och Partner att driva Googles Program (inklusive, avseende flödesdata, efter att Kunden har upphört att använda Programmen) och att (b) all information och alla tillstånd som ges av eller på uppdrag av Kunden är kompletta, korrekta och aktuella. Kunden ger Google och dess närstående bolag rätt att automatisera inhämtande och analys av samt skapa användaruppgifter för testning för att komma åt Destinationer för Programmens syften.  Genom att förse Google med mobiltelefonnummer eller andra telefonnummer i samband med Programmen ger Kunden Google, dess närstående bolag och deras ombud rätt att ringa och skicka sms (för vilka standardavgifter för sms och data kan gälla) till telefonnumren som tillhandahålls, inklusive genom ett automatiskt telefonuppringningssystem, för Programmens syften.  Google kommer inte att förlita sig på detta tillstånd för att initiera automatiskt uppringda samtal eller sms för marknadsföringssyften.  Vidare ger Kunden Google, dess närstående bolag och deras ombud tillstånd att skicka e-post till Kunden för Programmens syften.  Kunden garanterar att han/hon har behörighet att agera för och har till Villkoren bundit varje tredje man för vilken Kunden annonserar i samband med dessa Villkor (”Annonsören”) och att alla hänvisningar till Kunden i Villkoren i tillämpliga fall även gäller Annonsören.  Om Kunden av något skäl inte har bundit en Annonsör till Villkoren ansvarar Kunden för att fullgöra Annonsörens alla skyldigheter enligt dessa Villkor om Annonsören hade bundits av dessa.    Om Kunden använder ett Program i syfte att annonsera för egen räkning betraktas Kunden som både Kund och Annonsör vid sådan användning.  Kunden ska minst en gång per månad förse Annonsören med rapporteringsdata som i absoluta tal visar belopp som har spenderats på Google samt resultatet (som minst kostnad, klick och exponeringar för användare på uppdrag av Annonsören) på en rimligt framträdande plats.  Google kan på begäran av en Annonsör lämna ut Annonsör-specifik information till Annonsören.  

7 Kompensation.  För reservationsbaserade Displayannonser kommer Google att visa det överenskomna totala antalet Displayannonser före kampanjens slut. Om Google underlåter att göra detta måste, enligt Avsnitt 9(b), Kunder som bestrider betalning till Google för sådana Displayannonser framföra anspråk under Anspråksperioden.  Om Google bekräftar att anspråket är korrekt kommer Google inte att debitera Kunden för de Displayannonser som inte visades eller, om Kunden redan har betalat, efter Googles eget gottfinnande och i enlighet med Avsnitt 9(b), kommer Google att tillhandahålla (i) annonstillgodohavanden som måste nyttjas före Sista användningsdagen, (ii) placering av Displayannonserna på en jämförbar position inom 60 dagar efter Googles bekräftelse av anspråkets korrekthet eller (iii) en förlängning av kampanjperioden.  Google kan inte säkerställa att auktionsbaserade Annonser kommer att visas. Därför tillämpas inte möjligheterna till kompensation på auktionsbaserade Annonser.

8 Betalning.  Kunden ska betala alla avgifter som han/hon ådrar sig i samband med ett Program, genom en betalningsmetod som har godkänts av Google för Kunden (enligt ändring från tid till annan), inom en kommersiellt rimlig tidsperiod som anges av Google (till exempel i Programmets användargränssnitt eller IO).  Försenade betalningar löper med ränta om 1,5 % per månad (eller den högsta räntesatsen som lagen tillåter om räntesatsen är lägre).  Debiteringar är exklusive moms.  Kunden ska betala (i) alla skatter och övriga myndighetsavgifter och (ii) rimliga utgifter och rättsliga kostnader som Google ådrar sig vid indrivning av försenade betalningar som inte bestrids i god tro.  Avgifterna baseras på faktureringskriterierna för det tillämpliga Programmet (till exempel baserat på klick, exponeringar eller konverteringar). Varje del av en avgift som inte bestrids i god tro måste betalas i sin helhet.  Ingen part får kvitta betalningar som ska erläggas enligt Villkoren mot andra betalningar som ska erläggas enligt Villkoren.  Google kan när som helst efter eget gottfinnande förlänga, ändra eller upphäva kredit. Google har ingen skyldighet att visa Annonser utöver vad kreditgränsen tillåter.  Om Google inte visar Annonser för valda Mål eller Destinationer måste Kunden enligt Avsnitt 9(b) göra anspråk på annonstillgodohavandet inom Anspråksperioden, varefter Google utbetalar tillgodohavandet efter validerat anspråk före Sista användningsdagen.  Kunden förstår att tredje man kan generera exponeringar eller klick på Kundens Annonser för otillåtna eller otillbörliga syften. I en sådan situation måste Kunden enligt Avsnitt 9(b) göra anspråk på annonstillgodohavandet inom Anspråksperioden, varefter Google utbetalar tillgodohavandet efter validerat anspråk före Sista användningsdagen. I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN MEDGER DET AVSTÅR KUNDEN ALLA ANSPRÅK RELATERADE TILL AVGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET, SÅVIDA INTE ANSPRÅK FRAMSTÄLLS INOM ANSPRÅKSPERIODEN.

9 Ansvarsfriskrivningar.  (a) I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN MEDGER DET OCH I ENLIGHET MED AVSNITT 9(b) NEDAN FRÅNSÄGER SIG VARDERA PART FÖR EGEN OCH NÄRSTÅENDE BOLAGS RÄKNING ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING TILL GARANTIER GÄLLANDE ICKE-INTRÅNG, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE.  I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN MEDGER DET OCH I ENLIGHET MED AVSNITT 9(b) NEDAN TILLHANDAHÅLLS PROGRAMMEN OCH GOOGLES, DESS NÄRSTÅENDE BOLAGS OCH PARTNERS EGENDOMAR I BEFINTLIGT SKICK, EFTER KUNDENS OCH ANNONSÖRENS GOTTFINNANDE OCH PÅ EGEN RISK. GOOGLE, DESS NÄRSTÅENDE BOLAG OCH PARTNER GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER GÄLLANDE PROGRAMMEN ELLER PROGRAMRESULTATEN. (b) VISSA LAGAR I KUNDENS RÄTTSKIPNINGSOMRÅDE, TILL EXEMPEL KONSUMENTLAGSTIFTNING I AUSTRALIEN, KAN BEVILJA RÄTTIGHETER, GOTTGÖRELSER OCH UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR SOM INTE FÅR UTESLUTAS I DESSA VILLKOR. SÅDANA RÄTTIGHETER, GOTTGÖRELSER OCH UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR UTESLUTS INTE GENOM DESSA VILLKOR. I DEN UTSTRÄCKNING RELEVANTA LAGAR TILLÅTER GOOGLE ATT BEGRÄNSA SIN VERKSAMHET BEGRÄNSAS GOOGLES ANSVARSSKYLDIGHET UNDER DESSA LAGAR, EFTER GOOGLES GOTTFINNANDE, TILL FORTSATT TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTERNA ELLER BETALNING AV KOSTNADEN FÖR FORTSATT TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTERNA.

10  Ansvarsbegränsning.  MED UNDANTAG FÖR VAD SOM ANGES I AVSNITT 11 OCH KUNDENS ÖVERTRÄDELSE AV AVSNITT 3(A), 14(D) ELLER DEN SISTA MENINGEN I AVSNITT 1 GÄLLER FÖLJANDE I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN MEDGER DET, MEN ALLTID UNDER VILLKOREN I AVSNITT 8(b): (a) INGEN AV PARTERNA ELLER DESS NÄRSTÅENDE BOLAG SKA HÅLLAS ANSVARSSKYLDIG UNDER DESSA VILLKOR ELLER ENLIGT VAD SOM UPPKOMMER GENOM ELLER I SAMBAND MED DESSA VILLKOR (INOM- ELLER UTOMKONTRAKTUELLT, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL VÅRDSLÖSHET) FÖR: (I) FÖRLUST AV VINST, (II) FÖRLUST AV FÖRVÄNTADE BESPARINGAR, (III) FÖRLUST AV AFFÄRSMÖJLIGHET, (IV) FÖRLUST AV ELLER SKADA PÅ DATA, (V) FÖRLUST ELLER SKADESTÅND TILL FÖLJD AV ANSPRÅK FRÅN TREDJE MAN ELLER (VI) INDIREKTA, SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM ENDERA PART LIDER ELLER ÅDRAR SIG (OAVSETT OM PARTERNA VAR MEDVETNA OM RISKEN FÖR SÅDAN FÖRLUST VID DATUMET DÅ KUNDEN GODKÄNDE DESSA VILLKOR) OCH (b) I ENLIGHET MED AVSNITT 9(a) UTÖVER KUNDENS BETALNINGSSKYLDIGHET UNDER DESSA VILLKOR ÄR VARDERA PARTS TOTALA ANSVARSSKYLDIGHET VID SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN EN SPECIFIK HÄNDELSE ELLER EN SERIE RELATERADE HÄNDELSER TILL ETT BELOPP UPPGÅR TILL SOM MEST: (I) DET BELOPP SOM KUNDEN VAR BETALNINGSSKYLDIG TILL GOOGLE ENLIGT VILLKOREN UNDER TVÅ MÅNADER OMEDELBART FÖRE MÅNADEN DÅ HÄNDELSEN (ELLER DEN FÖRSTA HÄNDELSEN I SERIEN AV HÄNDELSER) INTRÄFFADE, OCH (II) 10 000 AUD.

11 Gottgörelse. Kunden ska försvara och ersätta Google, dess Partner, ombud, närstående bolag och licensgivare (”Skadeståndsberättigad person”) för allt ansvar, alla skadestånd, förluster, kostnader, avgifter (inklusive advokatarvoden) samt kostnader relaterade till tredje mans påståenden eller rättsliga förfaranden på grund av eller relaterade till Annonser, Mål, Destinationer, Tjänster, Användning eller brott mot dessa Villkor av Kunden, undantaget Skadeståndsberättigade personer, i den utsträckning tredje mans anspråk eller gällande ansvarsskyldighet är ett direkt resultat av (a) den Skadeståndsberättigade personens vårdslöshet eller misskötsamhet eller (b) den Skadeståndsberättigade personens brott mot Villkoren.  Partner utgör utomstående förmånstagare enligt detta Avsnitt.

12 Ändringar av Villkoren. Google kan när som helst göra mindre ändringar i Villkoren utan föregående meddelande, men meddelar alltid i förväg väsentliga ändringar av Villkoren. Villkoren publiceras på google.com/ads/terms. Ändringar i Villkoren tillämpas inte retroaktivt och träder i kraft tidigast sju dagar efter publicering.  Ändringar som görs av rättsliga skäl träder i kraft omedelbart i samband med föregående meddelande.  Endera part kan när som helst säga upp Villkoren efter föregående meddelande till den andra parten, men (i) kampanjer som inte avbryts i enlighet med Avsnitt 5 och nya kampanjer får köras och reserveras och (ii) fortsatt Användning av Programmen omfattas av Googles användarvillkor för Programmen (tillgängliga på google.com/ads/terms).  Google kan upphäva Kundens möjlighet att delta i Programmen när som helst, till exempel vid betalningsproblem, misstänkta eller faktiska överträdelser av Policyerna eller Villkoren eller av rättsliga skäl.  I samtliga fall sker körning av Kundens eventuella kampanjer efter uppsägning efter Googles eget gottfinnande.

13 AVTAL OM TVISTLÖSNING.

A.        Förhandling.  I händelse av tvist som uppkommer som resultat av eller i samband med dessa Villkor (”Tvist”) ska parterna göra ansträngningar i god tro för att lösa Tvisten inom 60 dagar efter mottagande av skriftligt meddelande om Tvisten från den andra parten. Om parterna inte kan eller vill lösa Tvisten inom denna tid ska den lösas slutgiltigt genom skiljedomsförfarande administrerat av International Centre for Dispute Resolution (”CDR”) under dess internationella skiljedomsregler (”Regler”). Detta avtal om skiljedomsförfarande är avsett att tolkas brett och gäller bland annat alla anspråk som framförs av eller mot (i) Google, Googles närstående bolag som tillhandahåller Programmen till Kunden eller Annonsören, Googles moderbolag och respektive tjänstemän, chefer, anställda, ombud, föregångare, efterföljare och av dessa rättssubjekt utsedda personer samt (ii) Kunden eller Annonsören, deras respektive närstående bolag och moderbolag och deras respektive tjänstemän, chefer, anställda, ombud, föregångare, efterföljare och av dessa rättssubjekt utsedda personer.   

B.        Skiljedomsförfarande.  Skiljedomsförfarandet ska äga rum i Santa Clara County, Kalifornien, USA. Skiljedomsförfarandet ska hållas inför en domstol med tre skiljedomare. I enlighet med Reglerna ska klagande välja en skiljedomare och svarande ska tillsammans välja en andra skiljedomare.  Om parterna inte kan enas om en tredje skiljedomare (”Ordförande”) inom 20 dagar efter bekräftelsen av den andra skiljedomaren ska ICDR utse en Ordföranden i enlighet med Reglerna. Skiljedomsförfarandet hålls på engelska. Med undantag för vad som medges i gällande lag är existensen av, innehållet i och resultatet av skiljedomsförfarandet, inräknat eventuella dokument eller bevis som presenteras, strikt konfidentiellt. Skiljedomarnas beslut är slutgiltigt och bindande och eventuell tilldömd kompensation kan verkställas av valfri behörig domstol.  Skiljedomarna är inte bundna av beslut i andra skiljedomsförfaranden där Kunden eller Annonsören inte är en part. Skiljedomarna har befogenhet att bevilja fastställelse eller föreläggande, antingen interimistiskt eller slutgiltigt, endast till förmån för den sökande parten och endast i den utsträckning som krävs för att bevilja sådan upprättelse enligt partens individuella anspråk utan att detta påverkar andra Google-användare, Kunder eller Annonsörer. Eventuella provisoriska åtgärder som beslutas av skiljedomarna kan verkställas av valfri behörig domstol. Inget i dessa Villkor förhindrar endera part från att söka individuellt anpassad provisorisk eller preliminär upprättelse från valfri behörig domstol. Sådana ansökningar till en domstol om individuellt anpassad provisorisk eller preliminär upprättelse ska inte bedömas som inkompatibla med avtalet avseende att tillämpa skiljedomsförfarande och utgör heller inte avsägelse från rätten att tillämpa skiljedomsförfarande.

14 Övrigt.  (a) RÄTTSPROCESSER GÄLLANDE ALLA ANSPRÅK SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER ÄR KOPPLADE TILL DESSA VILLKOR ELLER PROGRAM REGLERAS AV KALIFORNISK LAG, EXKLUSIVE KALIFORNIENS LAGKONFLIKTSREGLER, UNDANTAGET I DEN UTSTRÄCKNING KALIFORNISK LAG STRIDER MOT ELLER FÖREGRIPS AV FEDERAL LAG I USA. (b) UNDANTAGET VAD SOM ANGES I AVSNITT 13 OCH ENDAST I DEN UTSTRÄCKNING AVSNITT 13 INTE TILLÄMPAS PÅ ETT SPECIFIKT ANSPRÅK ELLER EN SPECIFIK TVIST SKA RÄTTSPROCESSER GÄLLANDE ALLA ANSPRÅK SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER ÄR KOPPLADE TILL DESSA VILLKOR ELLER PROGRAM ENDAST FRAMSTÄLLAS I FEDERALA ELLER DELSTATLIGA DOMSTOLAR I SANTA CLARA COUNTY, KALIFORNIEN, USA. PARTERNA SAMTYCKER TILL PERSONLIG JURISDIKTION I DESSA DOMSTOLAR.  (c) Villkoren utgör parternas fulla avtal gällande ämnet häri och ersätter eventuella tidigare eller samtidiga avtal gällande detta ämne. (d) Kunden får inte göra offentliga uttalanden om den relation som avses i Villkoren (förutom då detta krävs enligt lag).   (e) Alla meddelanden om uppsägning eller avtalsbrott eller enligt villkoren i Avsnitt 13 måste ges skriftligen och adresseras till den andra partens Juridiska avdelning (eller, om det inte är känt huruvida den andra parten har en Juridisk avdelning, till den andra partens primära kontaktperson eller annan registrerad adress). E-postadressen som ska användas för meddelanden till Googles Juridiska avdelning är legal-notices@google.com. Alla övriga meddelanden till Kunden ska ges skriftligen och skickas till en e-postadress som är kopplad till Kundens konto.  Alla övriga meddelanden till Google ska ges skriftligen och adresseras till Kundens primära kontaktperson hos Google eller med annan metod som görs tillgänglig av Google.   Meddelanden behandlas som mottagna efter bekräftelse på skriftlig eller elektronisk väg.  Dessa krav på meddelanden gäller inte rättslig delgivning, vilket regleras av tillämplig lag. (f) Med undantag för Googles modifieringar av Villkoren enligt Avsnitt 12 måste alla ändringar överenskommas mellan båda parter och uttryckligen ange att de modifierar Villkoren.  Ingen av parterna ska anses ha avstått från några rättigheter genom att inte utöva (eller dröja med utövandet av) eventuella rättigheter enligt Villkoren. Om någon del av Villkoren är ej verkställbar ska den delen avskiljas och övriga delar av Villkoren äga full giltighet.  (g) Ingen av parterna får överlåta någon del av Villkoren utan skriftligt medgivande från den andra parten, med undantag för att (A) Google får överlåta alla eller delar av sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Villkoren till ett närstående bolag om Google har informerat Kunden om överlåtelsen och (B) Kunden får överlåta alla sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till ett närstående bolag endast om (I) den övertagande parten skriftligen åtar sig att bindas av Villkoren, (II) Kunden förblir ansvarig för skyldigheterna enligt Villkoren om den övertagande parten inte fullgör dem och (III) Kunden har informerat Google om överlåtelsen.  Alla andra försök till överlåtelse är ogiltiga.   (h) Med undantag för vad som uttryckligen anges i Avsnitt 11 och 13 finns inga utomstående förmånstagare till Villkoren.  (i) Villkoren skapar inget ombudsförhållande, samverkansföretag eller samriskföretag mellan parterna.  (j) Avsnitt 1 (endast sista meningen) och 8 till 14 fortsätter gälla efter uppsägning av Villkoren.  (k) Med undantag för betalningsförpliktelser är ingen av parterna eller dess närstående bolag ansvariga för underlåten eller försenad prestation, i den utsträckning den beror på omständigheter utom partens rimliga kontroll.

 

1 september 2017

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false
true
73067
false
false