Warunki korzystania z Google Ads

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy dla wygody użytkowników. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Warunki korzystania z usługi mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Reklamodawcy Google mogą znaleźć Warunki korzystania z usługi dla swojego kraju, korzystając z naszej wyszukiwarki warunków korzystania z usługi Google Ads.

Reklamodawcy w Indiach:

Zgodnie z regułą 5 Zasad dotyczących technologii informacyjnych z 2021 r. obowiązujących w Indiach (Wytyczne dla podmiotów pośredniczących i Kodeks etyki mediów cyfrowych) Google ma obowiązek poinformować użytkowników, że wydawcy wiadomości i treści dotyczących aktualnych wydarzeń mogą być zobowiązani do przestrzegania nie tylko odpowiednich warunków usługi, ale także treści reguły 18 Zasad dotyczących technologii informacyjnych, która stanowi, że tacy wydawcy muszą przekazać szczegóły dotyczące kont Google Ads Ministerstwu ds. informacji i środków przekazu w rządzie Indii.

Reklamodawcy w Australii:

1 listopada 2016 r. Warunki korzystania z programu reklamowego Google obowiązujące klientów z Australii zostały zmienione. Od tego dnia odpowiada za nie Google Australia Pty Ltd. Zaktualizowane warunki są dostępne poniżej:

Warunki korzystania z programu reklamowego

Stronami niniejszych Warunków korzystania z programu reklamowego („Warunki”) są: Google Australia Pty Ltd („Google”) oraz podmiot podpisujący niniejsze Warunki lub akceptujący je drogą elektroniczną („Klient”). Warunki regulują uczestnictwo Klienta w programach i usługach reklamowych Google, (i) które są dostępne za pośrednictwem konta lub kont przyznanych Klientowi w związku z tymi Warunkami lub (ii) które włączają zastosowanie tych Warunków przez odniesienie (łącznie „Programy”). Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków. Warunki obejmują korzystanie z wiążącego arbitrażu do rozwiązywania sporów.

1. Programy. Klient upoważnia firmę Google i jej podmioty stowarzyszone do umieszczania materiałów reklamowych Klienta, plików danych i powiązanej technologii (łącznie „Reklamy” lub „Kreacje”) we wszelkich treściach lub witrynach (każde określane jako „Witryna”) dostarczanych przez firmę Google lub jej podmioty stowarzyszone w imieniu Google lub, w stosownych przypadkach, w imieniu osoby trzeciej („Partner”). Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie: (i) Reklamy, (ii) decyzje dotyczące trafikowania i kierowania Reklam (np. słowa kluczowe) („Cele”), (iii) miejsca, do których Reklamy przekierowują użytkowników (np. strony docelowe, aplikacje mobilne), wraz z towarzyszącymi im adresami URL, punktami pośrednimi i przekierowaniami („Miejsca docelowe”) oraz (iv) usługi i produkty reklamowane w Miejscach docelowych (łącznie „Usługi”). Program jest platformą reklamową, a Klient upoważnia firmę Google oraz jej podmioty stowarzyszone do używania na niej zautomatyzowanych narzędzi do formatowania Reklam. Firma Google i jej podmioty stowarzyszone mogą również udostępniać Klientowi określone opcjonalne funkcje Programu, aby pomóc mu w wyborze lub generowaniu Celów, Reklam lub Miejsc docelowych. Klient nie musi udzielać pozwolenia na używanie tych opcjonalnych funkcji oraz, w stosownych przypadkach, może decydować o rozpoczęciu lub rezygnacji z korzystania z tych funkcji. Jeśli jednak Klient korzysta z wyżej wymienionych funkcji, ponosi wyłączną odpowiedzialność za Cele, Reklamy i Miejsca docelowe. Firma Google oraz jej podmioty stowarzyszone i Partnerzy mogą w każdym momencie i z dowolnej przyczyny odrzucić lub usunąć określone Cele, Reklamy lub Miejsca docelowe. Na przykład Reklama lub Cel mogą zostać odrzucone lub usunięte przez Google w przypadku naruszenia Zasad lub w sytuacji, gdy w związku z Reklamą lub Celem firma Google lub jej Partner mogliby zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Firma Google i jej podmioty stowarzyszone mogą modyfikować lub anulować Programy w dowolnym momencie. Klient przyjmuje do wiadomości, że firma Google i jej podmioty stowarzyszone mogą uczestniczyć w aukcjach, które odbywają się w ramach Programu, promując własne usługi i produkty. Niektóre funkcje Programu są określane jako „Beta” lub w inny sposób jako nieobsługiwane lub poufne (łącznie „Funkcje Beta”). Klient nie może ujawniać żadnych informacji dotyczących Funkcji Beta ani warunków lub faktu istnienia niepublicznych Funkcji Beta.

2. Zasady. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Programów (np. uzyskiwanie dostępu do kont Programu i korzystanie z nich oraz zapewnianie bezpieczeństwa nazw użytkowników i haseł) („Korzystanie”). Korzystanie z Programu podlega stosownym zasadom Google, które są dostępne na stronie google.com/ads/policies, oraz wszystkim innym zasadom udostępnionym Klientowi przez Google, w tym zasadom Partnerów, oraz, w stosownym zakresie, polityce Google w zakresie zgody użytkownika z UE dostępnej na stronie privacy.google.com/businesses/userconsentpolicy (w każdym przypadku „Zasady” wraz z późniejszymi zmianami). Ponadto Klient upoważnia Google do modyfikowania Reklam w sposób opisany w Zasadach. W odniesieniu do Programu Google będzie przestrzegać Polityki prywatności Google dostępnej na stronie google.com/policies/privacy (wraz z późniejszymi zmianami). W zakresie, w jakim dotyczy to Korzystania z Programu, Google i Klient odpowiednio akceptują (i) Warunki współpracy w zakresie ochrony danych między Google i klientami korzystającymi z Google Ads występującymi w roli administratorów, dostępne na stronie privacy.google.com/businesses/controllerterms; lub (ii) Zasady przetwarzania danych w usługach reklamowych Google, dostępne na stronie privacy.google.com/businesses/processorterms, (łącznie określane jako „Warunki dotyczące danych w UE”). Google nie będzie modyfikować Warunków dotyczących danych w UE, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na mocy tych Warunków dotyczących danych w UE. Klient nie będzie (i) generować automatycznych, fałszywych lub innych nieprawidłowych wyświetleń, zapytań, kliknięć oraz konwersji; (ii) ukrywać konwersji dotyczących Programów, których ujawnienie jest wymagane; (iii) korzystać ze zautomatyzowanych metod pobierania treści i danych w celu uzyskania dostępu, kierowania zapytań lub zbierania w jakikolwiek inny sposób informacji Google związanych z reklamami z jakichkolwiek Witryn bez wyraźnego zezwolenia ze strony Google ani (iv) podejmować prób zakłócenia działania Programów. Klient nie upoważni również żadnej osoby trzeciej, aby mogła wykonywać opisane powyżej działania. Klient będzie kierować wszelką komunikację dotyczącą Reklam w Witrynach Partnerów, które podlegają niniejszym Warunkom, wyłącznie do Google.

3. Wyświetlanie Reklam. (a) Klient nie będzie dostarczać Reklam, które zawierają złośliwe oprogramowanie, programy szpiegowskie, niechciane oprogramowanie lub innego rodzaju złośliwy kod bądź odsyłają do takiego oprogramowania lub kodu, ani Reklam, które świadomie naruszają lub obchodzą jakiekolwiek środki bezpieczeństwa Programu. (b) Klient może wykorzystywać serwer reklam wyłącznie do wyświetlania i śledzenia Reklam w ramach Programów, które zezwalają na wyświetlanie Reklam firm zewnętrznych, i tylko w przypadku, gdy serwer reklam został zatwierdzony przez Google do udziału w Programie. Google zaimplementuje tagi serwera reklam Klienta, aby zapewnić ich prawidłowe działanie. (c) W przypadku wyświetleń Reklam displayowych online rozliczanych w modelu CPM lub vCPM („Reklamy displayowe”), jeśli odpowiednia liczba wyświetleń w Google („Liczba wyświetleń”) w ramach Programu jest wyższa niż Liczba wyświetleń na serwerze reklamowym firmy zewnętrznej Klienta („Serwer reklam firm zewnętrznych”) o ponad 10% w okresie rozliczeniowym, Klient będzie wspierał działania mające na celu zawarcie ugody między Google i Serwerem reklam firm zewnętrznych. Jeśli ta rozbieżność nie zostanie rozstrzygnięta, Klient musi zgłosić roszczenie w ciągu 60 dni od daty faktury („Okres roszczenia”). Jeśli Google stwierdzi, że roszczenie jest uzasadnione, wówczas zgodnie z punktem 9(b) Google przyzna Klientowi środki na reklamę w wysokości odpowiadającej iloczynowi wartości [90% Liczby wyświetleń w Google minus Liczba wyświetleń na Serwerze reklam firm zewnętrznych] oraz odpowiednio średniego CPM lub vCPM kampanii w Google w okresie rozliczeniowym. Wszelkie przyznane środki na reklamę muszą zostać wykorzystane przez Klienta w ciągu 60 dni od daty przyznania („Termin ważności”), a Google może zawiesić zezwolenie na korzystanie z usług dostawcy tego Serwera reklam firm zewnętrznych przez Klienta oraz obowiązywanie postanowień dotyczących rozstrzygania rozbieżności zawartych w tym artykule w odniesieniu do tego Serwera reklam firm zewnętrznych. Dane z Serwera reklam firm zewnętrznych, którego tagi zostały przekazane do Google, zostaną wykorzystane do obliczeń w ramach powyższego procesu rozstrzygania rozbieżności. Google może zażądać, aby dane dotyczące rozbieżności były przekazywane przez Serwer reklam firm zewnętrznych bezpośrednio do Google. Klient nie otrzyma środków na reklamę z tytułu rozbieżności spowodowanych przez brak możliwości wyświetlania Reklam przez Serwer reklam firm zewnętrznych.

4. Testowanie. Klient upoważnia firmę Google i jej podmioty stowarzyszone do przeprowadzania okresowych testów, które mogą wpływać na Korzystanie przez Klienta z Programów, w tym na formatowanie Reklam, Cele, Miejsca docelowe, jakość, ranking, skuteczność, ceny i dostosowania stawek w czasie aukcji. Aby zapewnić terminowość i prawidłowość wyników testów oraz zgodnie z punktem 9(b), Klient upoważnia Google do prowadzenia takich testów bez wcześniejszego powiadomienia ani wynagrodzenia dla Klienta.

5. Anulowanie Reklamy. O ile Zasady, interfejs Programu lub umowa zawierająca odwołanie do tych Warunków („Zamówienie reklamowe”) nie stanowią inaczej, każda ze stron może anulować dowolną Reklamę w dowolnym momencie przed aukcją lub umieszczeniem Reklamy, cokolwiek nastąpi wcześniej. Jeśli jednak Klient anuluje Reklamę po dacie zobowiązania podanej przez Google (np. w przypadku kampanii opartej na rezerwacji), wówczas Klient jest odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich opłat z tytułu anulowania, o których firma Google poinformowała Klienta, a Reklama może zostać opublikowana. Anulowane Reklamy zwykle przestają się wyświetlać w ciągu 8 godzin roboczych lub zgodnie z Zasadami lub Zamówieniem reklamowym, a Klient jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z wyświetlaniem Reklam (np. opłat za konwersje). Klient musi anulować Reklamy (i) przez internet, na swoim koncie – jeśli jest to możliwe; (ii) jeśli nie jest to możliwe, przez wcześniejsze powiadomienie Google za pomocą e-maila wysłanego do opiekuna Klienta; lub (iii) jeśli Klient nie ma opiekuna, przez wcześniejsze powiadomienie Google za pomocą e-maila wysłanego na adres: ads-support@google.com (łącznie: „Proces anulowania Reklamy”). Klient nie zostanie zwolniony z żadnych zobowiązań płatniczych z tytułu Reklam, które nie zostały przesłane lub zostały przesłane przez Klienta po terminie określonym przez Google. Zamówienia reklamowe przekazane przez Klienta nie są wiążące dla Google.

6. Gwarancja, prawa i obowiązki. Klient zapewnia, że (a) posiada i niniejszym przyznaje firmie Google, jej podmiotom stowarzyszonym i Partnerom prawa do Reklam, Miejsc docelowych i Celów, aby umożliwić im obsługę Programów Google (w przypadku danych z plików danych również po zakończeniu przez Klienta korzystania z Programów); oraz (b) wszelkie informacje i upoważnienia dostarczone przez Klienta są kompletne, prawidłowe i aktualne. Klient upoważnia firmę Google i jej podmioty stowarzyszone do zautomatyzowania pobierania i analizy Miejsc docelowych oraz tworzenia testowych danych logowania w celu uzyskiwania dostępu do Miejsc docelowych na potrzeby Programów. Podając Google numer telefonu komórkowego lub inny numer telefonu w związku z Programami, Klient upoważnia firmę Google, jej podmioty stowarzyszone i przedstawicieli do dzwonienia i wysyłania wiadomości tekstowych (które mogą podlegać standardowym opłatom za przesyłanie wiadomości i danych) pod podane numery, także z użyciem automatycznych systemów wybierania numerów, na potrzeby Programów. Google nie potrzebuje jednak takiego pozwolenia, aby wykonywać automatyczne połączenia lub wysyłać wiadomości tekstowe w celach marketingowych. Ponadto Klient upoważnia firmę Google, jej podmioty stowarzyszone i przedstawicieli do wysyłania poczty elektronicznej do Klienta na potrzeby Programów. Klient zapewnia, że jest upoważniony do działania w imieniu ewentualnej osoby trzeciej, której świadczy usługi reklamowe w ramach Warunków („Reklamodawca”), oraz że zobowiązał taką osobę trzecią do ich przestrzegania. Wszelkie odniesienia do Klienta w niniejszych Warunkach będą również odpowiednio mieć zastosowanie do Reklamodawcy. Jeśli Klient z dowolnego powodu nie zobowiązał Reklamodawcy do przestrzegania tych Warunków, będzie odpowiedzialny za wykonanie wszelkich zobowiązań Reklamodawcy na mocy tych Warunków. W przypadku gdy Klient reklamuje się za pomocą Programu w imieniu własnym, jest uznawany jednocześnie za Klienta i Reklamodawcę. Co najmniej raz w miesiącu Klient dostarczy Reklamodawcy dane sprawozdawcze, które obejmują bezwzględną kwotę wydatków w Google oraz dane o skuteczności (co najmniej koszt oraz liczbę kliknięć i wyświetleń reklam na koncie tego Reklamodawcy) w odpowiednio widocznej lokalizacji. Na żądanie Reklamodawcy Google może udostępnić Reklamodawcy informacje z nim związane.  

7. Ponowne wyświetlenie Reklam w ramach rekompensaty. W przypadku Reklam displayowych opartych na rezerwacjach Google wyświetli uzgodnioną łączną liczbę Reklam displayowych do końca kampanii. Jeśli Google nie wywiąże się z tego zobowiązania, zgodnie z punktem 9(b) każdy Klient kwestionujący płatność dokonaną na rzecz Google z tytułu takich Reklam displayowych musi zgłosić roszczenie w Okresie roszczenia. Jeśli Google potwierdzi zasadność roszczenia, nie obciąży Klienta za niewyświetlone Reklamy displayowe lub, jeśli Klient dokonał już płatności, Google według własnego uznania i zgodnie z punktem 9(b) zapewni (i) środki na reklamę do wykorzystania przed upływem Terminu ważności, (ii) możliwość umieszczenia Reklam displayowych na porównywalnej pozycji w ciągu 60 dni od potwierdzenia przez Google zasadności roszczenia lub (iii) możliwość wydłużenia terminu kampanii. Google nie może zagwarantować wyświetlenia Reklam wybieranych w ramach systemu aukcji, dlatego ponowne wyświetlenie Reklam w ramach rekompensaty nie ma zastosowania do Reklam wybieranych w ramach systemu aukcji.

8. Płatność. Klient pokryje wszelkie koszty poniesione w związku z Programem przy użyciu formy płatności zatwierdzonej przez Google dla tego Klienta (wraz z późniejszymi zmianami), w uzasadnionym ekonomicznie okresie określonym przez Google (np. w interfejsie Programu lub Zamówieniu reklamowym). Do opóźnionych płatności zostaną doliczone odsetki w wysokości 1,5% miesięcznie (lub w najwyższej wysokości oprocentowania dozwolonej przez prawo, jeżeli jest ono niższe). Płatności nie obejmują podatków. Klient opłaci (i) wszystkie podatki i inne opłaty administracyjne oraz (ii) uzasadnione wydatki i koszty obsługi prawnej poniesione przez firmę Google z tytułu zbierania zaległych płatności, które nie zostały zakwestionowane w dobrej wierze. Opłaty są naliczane na podstawie kryteriów rozliczeń odpowiedniego Programu (np. na podstawie kliknięć, wyświetleń lub konwersji). Część opłaty, która nie została zakwestionowana w dobrej wierze, musi zostać zapłacona w całości. Żadna ze stron nie może dokonać potrącenia płatności należnej na mocy niniejszych Warunków od jakiejkolwiek innej płatności należnej na mocy niniejszych Warunków. Firma Google może według własnego uznania i w dowolnej chwili zwiększyć, skorygować lub anulować środki na reklamę. Firma Google nie jest zobowiązana do wyświetlania jakichkolwiek Reklam powyżej limitu środków na reklamę. Jeśli Google nie wyświetla Reklam zgodnie z wybranymi Celami lub w wybranych Miejscach docelowych, zgodnie z punktem 9(b) Klient musi zgłosić roszczenie dotyczące środków na reklamę w Okresie roszczenia. Po uznaniu roszczenia Google przyzna środki na reklamę, które należy wykorzystać przed upływem Terminu ważności. Klient rozumie, że osoby trzecie mogą generować wyświetlenia lub kliknięcia Reklam Klienta w niedozwolonych lub niewłaściwych celach oraz że w takim przypadku zgodnie z punktem 9(b) Klient musi zgłosić roszczenie o przyznanie środków na reklamę w Okresie roszczenia. Po uznaniu roszczenia Google przyzna środki na reklamę, które należy wykorzystać przed upływem Terminu ważności. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO KLIENT ZRZEKA SIĘ WSZELKICH ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI NALICZONYMI W RAMACH PROGRAMU, GDY ROSZCZENIE NIE ZOSTAŁO ZGŁOSZONE W OKRESIE ROSZCZENIA.

9. Wyłączenia odpowiedzialności. (a) W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO I ZGODNIE Z PUNKTEM 9(b) PONIŻEJ KAŻDA ZE STRON, W IMIENIU WŁASNYM I SWOICH PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, WYŁĄCZA WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE I RĘKOJME, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJE NIENARUSZANIA PRAW, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, WARTOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO I ZGODNIE Z PUNKTEM 9(b) PONIŻEJ PROGRAMY I USŁUGI FIRMY GOOGLE, JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH I PARTNERÓW SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, A KLIENCI i REKLAMODAWCY MOGĄ Z NICH KORZYSTAĆ WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO. ANI FIRMA GOOGLE, ANI JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE I PARTNERZY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI I NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO PROGRAMÓW LUB ICH WYNIKÓW. (b) OKREŚLONE PRAWA OBOWIĄZUJĄCE W JURYSDYKCJI ZAMIESZKANIA KLIENTA, TAKIE JAK AUSTRALIJSKIE PRAWO OCHRONY KONSUMENTÓW, MOGĄ PRZYZNAWAĆ KLIENTOWI PRAWA I ŚRODKI PRAWNE ORAZ NAKŁADAĆ WARUNKI, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW. TE PRAWA, ŚRODKI PRAWNE I DOROZUMIANE WARUNKI NIE ZOSTAŁY WYŁĄCZONE NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW. W ZAKRESIE, W JAKIM OBOWIĄZUJĄCE PRAWA ZEZWALAJĄ GOOGLE NA OGRANICZENIE ICH DZIAŁANIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY GOOGLE NA MOCY TYCH PRAW JEST OGRANICZONA, WEDŁUG JEJ WYŁĄCZNEGO UZNANIA, DO PONOWNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG LUB PONIESIENIA KOSZTÓW PONOWNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG.

10. Ograniczenie odpowiedzialności. Z WYŁĄCZENIEM ARTYKUŁU 11 ORAZ NARUSZENIA PRZEZ KLIENTA PUNKTÓW 3(A), 14(D) LUB OSTATNIEGO ZDANIA ARTYKUŁU 1, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, Z ZASTRZEŻENIEM POSTANOWIEŃ PUNKTU 8(b): (a) ŻADNA ZE STRON ANI ICH PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW ANI W ZWIĄZKU Z NIMI (W ŚWIETLE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ, W TYM BEZ OGRANICZEŃ M.IN. ZA ZANIEDBANIA, LUB WSZELKICH INNYCH REGULACJI PRAWNYCH) ZA JAKIEKOLWIEK: (I) STRATY ZYSKÓW; (II) UTRATĘ SPODZIEWANYCH OSZCZĘDNOŚCI; (III) UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH; (IV) UTRATĘ LUB USZKODZENIE DANYCH; (V) STRATY LUB SZKODY BĘDĄCE SKUTKIEM ROSZCZEŃ OSÓB TRZECICH LUB (VI) SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE PONIESIONE PRZEZ DRUGĄ STRONĘ (NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE SZKODY MOGŁY ZOSTAĆ PRZEWIDZIANE PRZEZ STRONY W DNIU ZAAKCEPTOWANIA WARUNKÓW PRZEZ KLIENTA); ORAZ (b) Z ZASTRZEŻENIEM POSTANOWIEŃ PUNKTU 9(a), W PRZYPADKACH INNYCH NIŻ ZOBOWIĄZANIA PŁATNICZE KLIENTA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW, ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ ZE STRON WZGLĘDEM DRUGIEJ STRONY Z TYTUŁU JAKIEGOKOLWIEK ZDARZENIA LUB SERII POWIĄZANYCH ZDARZEŃ W RAMACH NINIEJSZYCH WARUNKÓW JEST OGRANICZONA DO WYSOKOŚCI WIĘKSZEJ Z NASTĘPUJĄCYCH KWOT: (I) KWOTY PŁATNEJ DLA GOOGLE PRZEZ KLIENTA NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW W OKRESIE 2 MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH MIESIĄC, W KTÓRYM ZDARZENIE (LUB PIERWSZE Z SERII POWIĄZANYCH ZDARZEŃ) MIAŁO MIEJSCE; LUB (II) 10 000 DOLARÓW AUSTRALIJSKICH.

11. Odszkodowanie. Klient zobowiązuje się chronić i zabezpieczać firmę Google, jej Partnerów, przedstawicieli, podmioty stowarzyszone i licencjodawców (z których każdy jest określany jako „Osoba zabezpieczona”) przed wszelkimi zobowiązaniami, odszkodowaniami, stratami, kosztami, opłatami (w tym opłatami z tytułu obsługi prawnej) i wydatkami związanymi z zarzutami osób trzecich lub postępowaniem sądowym w zakresie bezpośrednio lub pośrednio związanym z Reklamami, Celami, Miejscami docelowymi, Usługami, Korzystaniem lub jakimkolwiek naruszeniem niniejszych Warunków przez Klienta, z wyjątkiem zarzutów lub postępowania sądowego, które dotyczą poszczególnych Osób zabezpieczonych, oraz w zakresie, w jakim roszczenie lub zobowiązanie osoby trzeciej jest bezpośrednim wynikiem: (a) niedbalstwa lub niewłaściwego zachowania Osoby zabezpieczonej lub (b) naruszeniem Warunków przez Osobę zabezpieczoną. W odniesieniu do postanowień zawartych w tym artykule Partnerzy są zamierzonymi beneficjentami będącymi osobami trzecimi.

12. Zmiany w Warunkach. Google może w nieznaczny sposób zmodyfikować niniejsze Warunki w dowolnym momencie bez powiadomienia. Google będzie jednak informować o istotnych modyfikacjach wprowadzanych w niniejszych Warunkach. Warunki zostaną opublikowane na stronie google.com/ads/terms. Zmiany wprowadzone w Warunkach nie obowiązują wstecz i wchodzą w życie najwcześniej po 7 dniach od przesłania powiadomienia. Zmiany wprowadzone z przyczyn prawnych zaczynają obowiązywać niezwłocznie po powiadomieniu. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym momencie, powiadamiając o tym drugą stronę, ale (i) kampanie, które nie zostały anulowane zgodnie z artykułem 5, oraz nowe kampanie mogą być wyświetlane i rezerwowane, a (ii) dalsze Korzystanie z Programu w każdym przypadku podlega aktualnie obowiązującym warunkom korzystania z Programów Google (dostępnym na stronie google.com/ads/terms). Firma Google może zawiesić możliwość udziału Klienta w Programach w dowolnym momencie, na przykład w przypadku problemów z płatnością, podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia Zasad lub tych Warunków lub z przyczyn prawnych. We wszystkich przypadkach decyzja o wyświetlaniu jakichkolwiek kampanii Klienta po wypowiedzeniu należy wyłącznie do Google.

13. UMOWA DOTYCZĄCA ROZWIĄZYWANIA SPORÓW.

A.        Negocjacje. W przypadku powstania sporu bezpośrednio lub pośrednio związanego z niniejszymi Warunkami („Spór”) strony podejmą w dobrej wierze działania mające na celu rozwiązanie Sporu w ciągu 60 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia na ten temat od drugiej strony. Jeśli strony nie mogą lub nie chcą rozwiązać Sporu w tym czasie, Spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty na drodze postępowania arbitrażowego prowadzonego przez Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów (International Centre for Dispute Resolution, „ICDR”) na podstawie międzynarodowych reguł arbitrażu tej instytucji („Reguły”). Niniejsza umowa dotycząca arbitrażu powinna być szeroko interpretowana i dotyczy między innymi wszelkich roszczeń zgłaszanych przez (i) Google, podmioty stowarzyszone Google, które realizują Programy dla Klientów lub Reklamodawców, firmy nadrzędne Google oraz ich członków zarządu i kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli, poprzedników i następców prawnych oraz cesjonariuszy tych podmiotów oraz (ii) Klienta lub Reklamodawcę, odpowiednie podmioty stowarzyszone i firmy nadrzędne Klienta lub Reklamodawcy oraz ich członków zarządu i kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli, poprzedników i następców prawnych oraz cesjonariuszy tych podmiotów, a także wszelkich roszczeń zgłaszanych przeciwko wyżej wymienionym podmiotom.   

B.        Procedury postępowania arbitrażowego. Postępowanie arbitrażowe jest prowadzone w okręgu Santa Clara w Kalifornii. Postępowanie arbitrażowe jest prowadzone przed trybunałem złożonym z 3 arbitrów. Strony wnoszące roszczenie wybierają jednego arbitra trybunału zgodnie z Regułami, a strony odpowiadające na roszczenie w porozumieniu wybierają drugiego arbitra zgodnie z Regułami. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia w kwestii wyboru trzeciego arbitra („Przewodniczący”) w ciągu 20 dni od potwierdzenia wyboru drugiego arbitra, ICDR wyznaczy Przewodniczącego zgodnie z Regułami. Postępowanie arbitrażowe jest prowadzone w języku angielskim. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, fakt prowadzenia postępowania arbitrażowego, jego treść lub wyniki, w tym wszelkie przedstawione dokumenty lub dowody, są ściśle tajne. Decyzja arbitrów jest ostateczna i wiążąca. Klauzulę wykonalności wszelkich orzeczeń arbitrażowych można uzyskać w sądzie właściwej jurysdykcji. Orzeczenia wydane w innych postępowaniach arbitrażowych, w których stroną nie był ani Klient, ani Reklamodawca, nie są wiążące dla arbitrów. Arbitrzy mogą wydać deklaratywne orzeczenie ustalające lub postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń, o charakterze tymczasowym lub ostatecznym, wyłącznie na rzecz strony zgłaszającej wniosek i tylko w zakresie niezbędnym do przyznania zadośćuczynienia określonego w indywidualnym roszczeniu danej strony, bez wpływu na innych użytkowników Google lub innych Klientów czy Reklamodawców. Wszelkie środki tymczasowe przyznane przez arbitrów mogą być egzekwowane przez sąd właściwej jurysdykcji. Żadne postanowienie niniejszych Warunków nie ogranicza prawa żadnej ze stron do ubiegania się o zindywidualizowane tymczasowe zadośćuczynienie przed sądem właściwej jurysdykcji. Złożenie do sądu wniosku o zastosowanie zindywidualizowanego tymczasowego zadośćuczynienia nie będzie uważane za niezgodne z umową dotyczącą postępowania arbitrażowego ani za zrzeczenie się prawa do arbitrażu.

14. Inne postanowienia. (a) WSZELKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z TYCH WARUNKÓW LUB PROGRAMÓW LUB Z NIMI ZWIĄZANE PODLEGAJĄ PRZEPISOM PRAWA KALIFORNIJSKIEGO, Z WYŁĄCZENIEM NORM KOLIZYJNYCH. WYJĄTEK STANOWIĄ PRZYPADKI, W KTÓRYCH PRAWO KALIFORNIJSKIE JEST SPRZECZNE Z FEDERACYJNYMI PRZEPISAMI STANÓW ZJEDNOCZONYCH LUB TE PRZEPISY MAJĄ PRZED NIM PIERWSZEŃSTWO. (b) Z WYJĄTKIEM SYTUACJI OPISANYCH W ARTYKULE 13 I WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU, GDY POSTANOWIENIA ARTYKUŁU 13 NIE SĄ EGZEKWOWANE W ODNIESIENIU DO KONKRETNEGO ROSZCZENIA LUB SPORU, WSZELKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB PROGRAMÓW BĄDŹ Z NIMI ZWIĄZANE BĘDĄ ROZSTRZYGANE WYŁĄCZNIE W SĄDACH FEDERALNYCH LUB STANOWYCH W OKRĘGU SANTA CLARA W STANIE KALIFORNIA W USA, A STRONY WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA PODLEGANIE JURYSDYKCJI OSOBOWEJ TYCH SĄDÓW. (c) Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między stronami dotyczącego ich przedmiotu oraz zastępują wszelkie wcześniejsze i jednoczesne umowy w tym zakresie. (d) Klient nie może składać publicznych oświadczeń na temat relacji określonej w tych Warunkach (z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane na mocy prawa). (e) Wszelkie powiadomienia o wypowiedzeniu lub naruszeniu lub powiadomienia przewidziane w artykule 13 muszą mieć formę pisemną i być adresowane do działu prawnego drugiej strony (lub do głównej osoby kontaktowej drugiej strony albo na inny zarejestrowany adres, jeśli nie wiadomo, czy druga strona posiada dział prawny). Adres e-mail dla powiadomień przesyłanych do działu prawnego Google to: legal-notices@google.com. Wszelkie inne powiadomienia dla Klienta będą sporządzane na piśmie i przesyłane na adres e-mail powiązany z kontem Klienta. Wszelkie inne powiadomienia dla Google będą mieć formę pisemną i będą adresowane do głównej osoby kontaktowej Klienta w Google lub będą przekazywane inną metodą udostępnioną przez Google. Powiadomienie będzie traktowane jako odebrane po potwierdzeniu w formie pisemnej lub elektronicznej. Powyższe wymagania dotyczące powiadomień nie mają zastosowania w przypadku doręczania pism procesowych, które podlegają obowiązującym przepisom prawa. (f) Z wyjątkiem modyfikacji Warunków przez Google na mocy postanowień artykułu 12, wszelkie zmiany muszą być uzgodnione przez obie strony i wyraźnie stwierdzać, że zmieniają niniejsze Warunki. Niewykonanie (lub późniejsze wykonanie) praw przysługujących na mocy Warunków przez dowolną ze stron nie będzie traktowane jako zrzeczenie się jakichkolwiek praw wynikających z tych Warunków. Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków okaże się niewykonalne, to postanowienie zostanie wyłączone, a pozostałe postanowienia pozostaną w mocy. (g) Żadna ze stron nie może dokonać cesji żadnej części niniejszych Warunków bez pisemnej zgody drugiej strony. Wyjątki obejmują następujące sytuacje: (A) Google może przekazać całość lub część swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków podmiotowi stowarzyszonemu, o ile wcześniej poinformuje Klienta o cesji; (B) Klient może przekazać całość lub część swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków podmiotowi stowarzyszonemu, ale tylko w przypadku, gdy (I) cesjonariusz zobowiąże się na piśmie do przestrzegania niniejszych Warunków, (II) Klient pozostanie odpowiedzialny za zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków, jeśli cesjonariusz się z nich nie wywiąże, oraz (III) Klient powiadomi Google o cesji. Wszelkie inne próby przeniesienia lub cesji praw lub zobowiązań zostaną uznane za nieważne. (h) O ile w artykułach 11 i 13 wyraźnie nie określono inaczej, niniejsze Warunki nie przewidują żadnych beneficjentów będących osobami trzecimi. (i) Te Warunki nie ustanawiają stosunku agencyjnego, spółki osobowej ani spółki joint venture między stronami. (j) Po zakończeniu obowiązywania tych Warunków postanowienia artykułu 1 (tylko ostatnie zdanie) i artykułów od 8 do 14 będą dalej obowiązywać. (k) Z wyłączeniem zobowiązań płatniczych żadna ze stron ani żaden podmiot stowarzyszony nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie wykonania postanowień Warunków spowodowane okolicznościami znajdującymi się poza ich uzasadnioną kontrolą.

 

1 września 2017 r.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
73067
false
false