Warunki korzystania z Google Ads

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy dla wygody użytkowników. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Warunki korzystania z usługi mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Reklamodawcy Google mogą znaleźć Warunki korzystania z usługi dla swojego kraju, korzystając z naszej wyszukiwarki warunków korzystania z usługi Google Ads.

Reklamodawcy w Indiach:

Zgodnie z regułą 5 Zasad dotyczących technologii informacyjnych z 2021 r. obowiązujących w Indiach (Wytyczne dla podmiotów pośredniczących i Kodeks etyki mediów cyfrowych) Google ma obowiązek poinformować użytkowników, że wydawcy wiadomości i treści dotyczących aktualnych wydarzeń mogą być zobowiązani do przestrzegania nie tylko odpowiednich warunków usługi, ale także treści reguły 18 Zasad dotyczących technologii informacyjnych, która stanowi, że tacy wydawcy muszą przekazać szczegóły dotyczące kont Google Ads Ministerstwu ds. informacji i środków przekazu w rządzie Indii.

Reklamodawcy w Australii:

1 listopada 2016 r. Warunki korzystania z programu reklamowego Google obowiązujące klientów z Australii zostały zmienione. Od tego dnia odpowiada za nie Google Australia Pty Ltd. Zaktualizowane warunki są dostępne poniżej:

Warunki korzystania z programu reklamowego

Stronami niniejszych Warunków korzystania z programu reklamowego („Warunki”) są: Google Australia Pty Ltd („Google”) oraz podmiot podpisujący niniejsze Warunki lub akceptujący je drogą elektroniczną („Klient”). Warunki regulują uczestnictwo Klienta w programach i usługach reklamowych Google, (i) które są dostępne za pośrednictwem konta lub kont przyznanych Klientowi w związku z tymi Warunkami lub (ii) które włączają zastosowanie tych Warunków przez odniesienie (łącznie „Programy”). Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków. Warunki obejmują korzystanie z wiążącego arbitrażu do rozwiązywania sporów.

1. Programy. Klient upoważnia firmę Google i jej podmioty stowarzyszone do umieszczania materiałów reklamowych Klienta, plików danych i powiązanej technologii (łącznie „Reklamy” lub „Kreacje”) we wszelkich treściach lub witrynach (każde określane jako „Witryna”) dostarczanych przez firmę Google lub jej podmioty stowarzyszone w imieniu Google lub, w stosownych przypadkach, w imieniu osoby trzeciej („Partner”). Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie: (i) Reklamy, (ii) decyzje dotyczące trafikowania i kierowania Reklam (np. słowa kluczowe) („Cele”), (iii) miejsca, do których Reklamy przekierowują użytkowników (np. strony docelowe, aplikacje mobilne), wraz z towarzyszącymi im adresami URL, punktami pośrednimi i przekierowaniami („Miejsca docelowe”) oraz (iv) usługi i produkty reklamowane w Miejscach docelowych (łącznie „Usługi”). Program jest platformą reklamową, a Klient upoważnia firmę Google oraz jej podmioty stowarzyszone do używania na niej zautomatyzowanych narzędzi do formatowania Reklam. Firma Google i jej podmioty stowarzyszone mogą również udostępniać Klientowi określone opcjonalne funkcje Programu, aby pomóc mu w wyborze lub generowaniu Celów, Reklam lub Miejsc docelowych. Klient nie musi udzielać pozwolenia na używanie tych opcjonalnych funkcji oraz, w stosownych przypadkach, może decydować o rozpoczęciu lub rezygnacji z korzystania z tych funkcji. Jeśli jednak Klient korzysta z wyżej wymienionych funkcji, ponosi wyłączną odpowiedzialność za Cele, Reklamy i Miejsca docelowe. Firma Google oraz jej podmioty stowarzyszone i Partnerzy mogą w każdym momencie i z dowolnej przyczyny odrzucić lub usunąć określone Cele, Reklamy lub Miejsca docelowe. Na przykład Reklama lub Cel mogą zostać odrzucone lub usunięte przez Google w przypadku naruszenia Zasad lub w sytuacji, gdy w związku z Reklamą lub Celem firma Google lub jej Partner mogliby zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Firma Google i jej podmioty stowarzyszone mogą modyfikować lub anulować Programy w dowolnym momencie. Klient przyjmuje do wiadomości, że firma Google i jej podmioty stowarzyszone mogą uczestniczyć w aukcjach, które odbywają się w ramach Programu, promując własne usługi i produkty. Niektóre funkcje Programu są określane jako „Beta” lub w inny sposób jako nieobsługiwane lub poufne (łącznie „Funkcje Beta”). Klient nie może ujawniać żadnych informacji dotyczących Funkcji Beta ani warunków lub faktu istnienia niepublicznych Funkcji Beta.

2. Zasady. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Programów (np. uzyskiwanie dostępu do kont Programu i korzystanie z nich oraz zapewnianie bezpieczeństwa nazw użytkowników i haseł) („Korzystanie”). Korzystanie z Programu podlega stosownym zasadom Google, które są dostępne na stronie google.com/ads/policies, oraz wszystkim innym zasadom udostępnionym Klientowi przez Google, w tym zasadom Partnerów, oraz, w stosownym zakresie, polityce Google w zakresie zgody użytkownika z UE dostępnej na stronie privacy.google.com/businesses/userconsentpolicy (w każdym przypadku „Zasady” wraz z późniejszymi zmianami). Ponadto Klient upoważnia Google do modyfikowania Reklam w sposób opisany w Zasadach. W odniesieniu do Programu Google będzie przestrzegać Polityki prywatności Google dostępnej na stronie google.com/policies/privacy (wraz z późniejszymi zmianami). W zakresie, w jakim dotyczy to Korzystania z Programu, Google i Klient odpowiednio akceptują (i) Warunki współpracy w zakresie ochrony danych między Google i klientami korzystającymi z Google Ads występującymi w roli administratorów, dostępne na stronie privacy.google.com/businesses/controllerterms; lub (ii) Zasady przetwarzania danych w usługach reklamowych Google, dostępne na stronie privacy.google.com/businesses/processorterms, (łącznie określane jako „Warunki dotyczące danych w UE”). Google nie będzie modyfikować Warunków dotyczących danych w UE, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na mocy tych Warunków dotyczących danych w UE. Klient nie będzie (i) generować automatycznych, fałszywych lub innych nieprawidłowych wyświetleń, zapytań, kliknięć oraz konwersji; (ii) ukrywać konwersji dotyczących Programów, których ujawnienie jest wymagane; (iii) korzystać ze zautomatyzowanych metod pobierania treści i danych w celu uzyskania dostępu, kierowania zapytań lub zbierania w jakikolwiek inny sposób informacji Google związanych z reklamami z jakichkolwiek Witryn bez wyraźnego zezwolenia ze strony Google ani (iv) podejmować prób zakłócenia działania Programów. Klient nie upoważni również żadnej osoby trzeciej, aby mogła wykonywać opisane powyżej działania. Klient będzie kierować wszelką komunikację dotyczącą Reklam w Witrynach Partnerów, które podlegają niniejszym Warunkom, wyłącznie do Google.

2. Zasady. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Programów (np. uzyskiwanie dostępu do kont Programu i korzystanie z nich oraz zapewnianie bezpieczeństwa nazw użytkowników i haseł) („Korzystanie”). Korzystanie z Programu podlega stosownym zasadom Google, które są dostępne na stronie google.com/ads/policies, oraz wszystkim innym zasadom udostępnionym Klientowi przez Google, w tym zasadom Partnerów, oraz, w stosownym zakresie, polityce Google w zakresie zgody użytkownika z UE dostępnej na stronie privacy.google.com/businesses/userconsentpolicy (w każdym przypadku „Zasady” wraz z późniejszymi zmianami). Ponadto Klient upoważnia Google do modyfikowania Reklam w sposób opisany w Zasadach. W odniesieniu do Programu Google będzie przestrzegać Polityki prywatności Google dostępnej na stronie google.com/policies/privacy (wraz z późniejszymi zmianami). W zakresie, w jakim dotyczy to Korzystania z Programu, Google i Klient odpowiednio akceptują (i) Warunki współpracy w zakresie ochrony danych między Google i klientami korzystającymi z Google Ads występującymi w roli administratorów, dostępne na stronie privacy.google.com/businesses/controllerterms; lub (ii) Zasady przetwarzania danych w usługach reklamowych Google, dostępne na stronie privacy.google.com/businesses/processorterms, (łącznie określane jako „Warunki dotyczące danych w UE”). Google nie będzie modyfikować Warunków dotyczących danych w UE, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na mocy tych Warunków dotyczących danych w UE. Klient nie będzie (i) generować automatycznych, fałszywych lub innych nieprawidłowych wyświetleń, zapytań, kliknięć oraz konwersji; (ii) ukrywać konwersji dotyczących Programów, których ujawnienie jest wymagane; (iii) korzystać ze zautomatyzowanych metod pobierania treści i danych w celu uzyskania dostępu, kierowania zapytań lub zbierania w jakikolwiek inny sposób informacji Google związanych z reklamami z jakichkolwiek Witryn bez wyraźnego zezwolenia ze strony Google ani (iv) podejmować prób zakłócenia działania Programów. Klient nie upoważni również żadnej osoby trzeciej, aby mogła wykonywać opisane powyżej działania. Klient będzie kierować wszelką komunikację dotyczącą Reklam w Witrynach Partnerów, które podlegają niniejszym Warunkom, wyłącznie do Google.

3. Wyświetlanie Reklam. (a) Klient nie będzie dostarczać Reklam, które zawierają złośliwe oprogramowanie, programy szpiegowskie, niechciane oprogramowanie lub innego rodzaju złośliwy kod bądź odsyłają do takiego oprogramowania lub kodu, ani Reklam, które świadomie naruszają lub obchodzą jakiekolwiek środki bezpieczeństwa Programu. (b) Klient może wykorzystywać serwer reklam wyłącznie do wyświetlania i śledzenia reklam w ramach Programów, które zezwalają na wyświetlanie Reklam firm zewnętrznych, i tylko w przypadku, gdy serwer reklam został zatwierdzony przez Google do udziału w Programie. Google zaimplementuje tagi serwera reklam Klienta, aby zapewnić ich prawidłowe działanie. (c) W przypadku wyświetleń Reklam displayowych online rozliczanych w modelu CPM lub vCPM („Reklamy displayowe”), jeśli odpowiednia liczba wyświetleń w Google („Liczba wyświetleń”) w ramach Programu jest wyższa niż Liczba wyświetleń na serwerze reklamowym firmy zewnętrznej Klienta („Serwer reklam firm zewnętrznych”) o ponad 10% w okresie rozliczeniowym, Klient będzie wspierał działania mające na celu zawarcie ugody między Google i Serwerem reklam firm zewnętrznych. Jeśli ta rozbieżność nie zostanie rozstrzygnięta, Klient musi zgłosić roszczenie w ciągu 60 dni od daty faktury („Okres roszczenia”). Jeśli Google stwierdzi, że roszczenie jest uzasadnione, wówczas zgodnie z punktem 9(b) Google przyzna Klientowi środki na reklamę w wysokości odpowiadającej iloczynowi wartości [90% Liczby wyświetleń w Google minus Liczba wyświetleń na serwerze reklam firm zewnętrznych] oraz odpowiednio średniego CPM lub vCPM kampanii w Google w okresie rozliczeniowym. Wszelkie przyznane środki na reklamę muszą zostać wykorzystane przez Klienta w ciągu 60 dni od daty przyznania („Termin ważności”), a Google może zawiesić zezwolenie na korzystanie z usług dostawcy tego Serwera reklam firm zewnętrznych przez Klienta oraz obowiązywanie postanowień dotyczących rozstrzygania rozbieżności zawartych w tym artykule w odniesieniu do tego Serwera reklam firm zewnętrznych. Dane z Serwera reklam firm zewnętrznych, którego tagi zostały przekazane do Google, zostaną wykorzystane do obliczeń w ramach powyższego procesu rozstrzygania rozbieżności. Google może zażądać, aby dane dotyczące rozbieżności były przekazywane przez Serwer reklam firm zewnętrznych bezpośrednio do Google. Klient nie otrzyma środków na reklamę z tytułu rozbieżności spowodowanych przez brak możliwości wyświetlania Reklam przez Serwer reklam firm zewnętrznych.


Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false