Warunki korzystania z Google Ads

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Warunki korzystania z usługi mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Reklamodawcy Google mogą znaleźć Warunki korzystania z usługi dla swojego kraju, korzystając z naszej wyszukiwarki warunków korzystania z usługi Google Ads.

Reklamodawcy w Indiach:

Zgodnie z regułą 5 Zasad dotyczących technologii informacyjnych z 2021 r. obowiązujących w Indiach (Wytyczne dla podmiotów pośredniczących i Kodeks etyki mediów cyfrowych) Google ma obowiązek poinformować użytkowników, że wydawcy wiadomości i treści dotyczących aktualnych wydarzeń mogą być zobowiązani do przestrzegania nie tylko odpowiednich warunków usługi, ale także treści reguły 18 Zasad dotyczących technologii informacyjnych, która stanowi, że tacy wydawcy muszą przekazać szczegóły dotyczące kont Google Ads Ministerstwu ds. informacji i środków przekazu w rządzie Indii.

Reklamodawcy w Australii:

9 listopada 2023 r. zmieniły się Warunki korzystania z programów reklamowych Google obowiązujące klientów z Australii. Kopia zmienionych Warunków jest dostępna poniżej:

Warunki korzystania z programów reklamowych

Stronami Warunków korzystania z programów reklamowych („Warunki”) są Google Australia Pty Ltd („Google”) oraz podmiot podpisujący te Warunki lub akceptujący je drogą elektroniczną („Klient”). Warunki regulują uczestnictwo Klienta w programach i usługach reklamowych Google, (i) które są dostępne dla konta lub kont przyznanych Klientowi w związku z tymi Warunkami albo (ii) które włączają obowiązywanie tych Warunków przez odniesienie (łącznie „Programy”). Prosimy o uważne przeczytanie tych Warunków.

1. Programy. Klient upoważnia firmę Google i jej podmioty stowarzyszone do umieszczania materiałów reklamowych Klienta, jego plików danych i technologii (łącznie „Reklamy” lub „Kreacja”) we wszelkich treściach lub witrynach (każde określane jako „Witryna”) dostarczanych przez firmę Google bądź jej podmioty stowarzyszone w imieniu Google lub, w stosownych przypadkach, w imieniu osoby trzeciej („Partner”). Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie: (i) Reklamy; (ii) decyzje dotyczące trafikowania i kierowania Reklam, np. związane ze słowami kluczowymi („Cele”); (iii) miejsca, do których Reklamy przekierowują użytkowników (np. strony docelowe, aplikacje mobilne), wraz z powiązanymi adresami URL, punktami pośrednimi i przekierowaniami („Miejsca docelowe”); oraz (iv) usługi i produkty reklamowane w Miejscach docelowych (łącznie „Usługi”). Program jest platformą reklamową, a Klient upoważnia firmę Google i jej podmioty stowarzyszone do używania na niej zautomatyzowanych narzędzi do formatowania Reklam. Firma Google i jej podmioty stowarzyszone mogą również udostępniać Klientowi określone opcjonalne funkcje Programów, aby pomóc mu w wyborze lub generowaniu Celów, Reklam lub Miejsc docelowych. Klient nie musi udzielać pozwolenia na używanie tych opcjonalnych funkcji oraz, w stosownych przypadkach, może decydować o rozpoczęciu lub rezygnacji z korzystania z tych funkcji. Jeśli jednak Klient korzysta z wyżej wymienionych funkcji, ponosi wyłączną odpowiedzialność za Cele, Reklamy i Miejsca docelowe. W każdym momencie firma Google i jej podmioty stowarzyszone mogą, kierując się uzasadnionymi przesłankami, odrzucić lub usunąć określone Cele, Reklamy lub Miejsca docelowe: (i) jeśli dane Reklamy, Cele lub Miejsca docelowe naruszają Zasady bądź te Warunki albo jeśli Google ma uzasadnione powody, aby sądzić, że je naruszają; (ii) z powodu niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa; (iii) w przypadku, jeśli wymaga tego Partner; (iv) jeśli Google ma uzasadnione powody, aby sądzić, że dane Reklamy, Cele lub Miejsca docelowe mogą zaszkodzić użytkownikowi, osobie trzeciej lub Google; bądź (v) w ramach ochrony uzasadnionych interesów Google. Firma Google i jej podmioty stowarzyszone nieustannie tworzą i rozwijają nowe technologie, funkcje oraz usługi, a także mogą w dowolnym momencie modyfikować lub anulować Programy. Jeżeli Klient nie zgadza się na określone zmiany, może wypowiedzieć te Warunki zgodnie z postanowieniami zawartymi w artykule 12. Klient przyjmuje do wiadomości, że firma Google i jej podmioty stowarzyszone mogą uczestniczyć w aukcjach, które odbywają się w ramach Programów, promując własne usługi i produkty. Niektóre funkcje Programów są określane jako „Beta” lub w inny sposób jako nieobsługiwane bądź poufne (łącznie „Funkcje Beta”). Klient nie może ujawniać żadnych informacji dotyczących Funkcji Beta ani warunków lub faktu istnienia niepublicznych Funkcji Beta.

2. Zasady. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Programów (np. uzyskiwanie dostępu do kont Programów i korzystanie z nich oraz zapewnianie bezpieczeństwa nazw użytkowników i haseł) („Korzystanie”). Korzystanie z Programów podlega odpowiednim zasadom Google, które są dostępne na stronie google.com/ads/policies oraz wszystkim innym zasadom udostępnionym Klientowi przez Google, w tym zasadom Partnerów, oraz, w stosownym zakresie, polityce Google w zakresie zgody użytkownika z UE dostępnej na stronie privacy.google.com/businesses/userconsentpolicy (w każdym przypadku „Zasady” wraz z późniejszymi zmianami). Ponadto Klient upoważnia Google do modyfikowania Reklam w ramach świadczenia usług związanych z Programami (np. formatowania Reklam). W odniesieniu do Programów Google będzie przestrzegać Polityki prywatności Google dostępnej na stronie google.com/policies/privacy (wraz z późniejszymi zmianami). W zakresie, w jakim dotyczy to Korzystania z Programów, Google i Klient akceptują odpowiednio (i) Warunki współpracy w zakresie ochrony danych między Google i klientami korzystającymi z Google Ads występującymi w roli administratorów, dostępne na stronie privacy.google.com/businesses/controllerterms; lub (ii) Zasady przetwarzania danych w usługach reklamowych Google, dostępne na stronie privacy.google.com/businesses/processorterms (łącznie „Warunki dotyczące danych w UE”). Google nie będzie modyfikować Warunków dotyczących danych w UE, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na mocy Warunków dotyczących danych w UE. Klient nie będzie (i) generować automatycznych, fałszywych lub innych nieprawidłowych wyświetleń, zapytań, kliknięć oraz konwersji; (ii) ukrywać konwersji dotyczących Programów, w przypadku których ujawnienie jest wymagane; (iii) korzystać ze zautomatyzowanych metod pobierania treści i danych w celu uzyskania dostępu, kierowania zapytań lub zbierania w inny sposób informacji związanych z reklamami Google z jakichkolwiek Witryn bez wyraźnego zezwolenia ze strony Google; ani (iv) podejmować prób zakłócenia działania Programów. Klient nie upoważni również żadnej osoby trzeciej do wykonywania opisanych wyżej działań. Klient będzie kierować wszelką komunikację dotyczącą Reklam w Witrynach Partnerów, które podlegają tym Warunkom, wyłącznie do Google.

3. Wyświetlanie Reklam. (a) Klient nie będzie dostarczać Reklam, które zawierają złośliwe oprogramowanie, programy szpiegowskie, niechciane oprogramowanie lub innego rodzaju szkodliwy kod bądź odsyłają do takiego oprogramowania albo kodu, ani Reklam, które świadomie naruszają lub obchodzą jakiekolwiek środki bezpieczeństwa Programu. (b) Klient może wykorzystywać serwer reklam wyłącznie do wyświetlania i śledzenia Reklam w ramach Programów, które zezwalają na wyświetlanie Reklam firm zewnętrznych, i tylko w przypadku, gdy serwer reklam został zatwierdzony przez Google do udziału w Programie. Google zaimplementuje tagi serwera reklam Klienta, aby zapewnić ich prawidłowe działanie. (c) W przypadku wyświetleń Reklam displayowych online rozliczanych w modelu CPM lub vCPM („Reklamy displayowe”), jeśli odpowiednia liczba wyświetleń w Google („Liczba wyświetleń”) w ramach Programu jest wyższa niż Liczba wyświetleń na serwerze reklamowym firmy zewnętrznej Klienta („Serwer reklam firm zewnętrznych”) o ponad 10% w okresie rozliczeniowym, Klient będzie wspierał działania mające na celu zawarcie ugody między Google i Serwerem reklam firm zewnętrznych. Jeśli ta rozbieżność nie zostanie rozstrzygnięta, Klient musi zgłosić roszczenie w ciągu 60 dni od daty faktury („Okres roszczenia”). Jeśli Google stwierdzi, że roszczenie jest uzasadnione, wówczas zgodnie z artykułem 9(b) Google przyzna Klientowi środki na reklamę w wysokości odpowiadającej iloczynowi wartości [90% Liczby wyświetleń w Google minus Liczba wyświetleń na Serwerze reklam firm zewnętrznych] oraz odpowiednio średniego CPM lub vCPM kampanii w Google w okresie rozliczeniowym. Wszelkie przyznane środki na reklamę muszą zostać wykorzystane przez Klienta w ciągu 60 dni od daty przyznania („Termin ważności”), a Google może zawiesić zezwolenie na korzystanie z usług dostawcy tego Serwera reklam firm zewnętrznych przez Klienta oraz obowiązywanie postanowień dotyczących rozstrzygania rozbieżności zawartych w tym artykule w odniesieniu do tego Serwera reklam firm zewnętrznych. Dane z Serwera reklam firm zewnętrznych, którego tagi zostały przekazane do Google, zostaną wykorzystane do obliczeń w ramach powyższego procesu rozstrzygania rozbieżności. Google może zażądać, aby dane dotyczące rozbieżności były przekazywane przez Serwer reklam firm zewnętrznych bezpośrednio do Google. Klient nie otrzyma środków na reklamę z tytułu rozbieżności spowodowanych przez brak możliwości wyświetlania Reklam przez Serwer reklam firm zewnętrznych.

4. Testowanie. Klient upoważnia firmę Google i jej podmioty stowarzyszone do przeprowadzania okresowych testów, które mogą wpływać na Korzystanie przez Klienta z Programów, w tym na formatowanie Reklam, Cele, Miejsca docelowe, jakość, ranking, skuteczność, ceny i dostosowania stawek w czasie aukcji. Aby zapewnić terminowość i prawidłowość wyników testów oraz zgodnie z artykułem 9(b), Klient upoważnia Google do przeprowadzania takich testów bez wcześniejszego powiadomienia ani wynagrodzenia dla Klienta.

5. Anulowanie Reklamy. O ile Zasady, interfejs Programu lub umowa zawierająca odwołanie do tych Warunków („Zamówienie reklamowe”) nie stanowią inaczej, każda ze stron może anulować dowolną Reklamę w dowolnym momencie przed aukcją lub umieszczeniem Reklamy, którekolwiek ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Jeśli jednak Klient anuluje Reklamę po dacie zobowiązania podanej przez Google (np. w przypadku kampanii opartej na rezerwacji), wówczas Klient jest odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich opłat z tytułu anulowania, o których firma Google poinformowała Klienta przed datą zobowiązania (z wyłączeniem sytuacji, gdy Klient anulował Reklamę i wypowiedział Warunki w dobrej wierze z powodu istotnej zmiany wprowadzonej w odpowiednim Programie lub tych Warunkach), a Reklama może zostać opublikowana. Firma Google lub jej podmioty stowarzyszone mogą, kierując się uzasadnionymi przesłankami, anulować Reklamę zgodnie z postanowieniami artykułu 5: (i) jeśli dana Reklama narusza Zasady bądź te Warunki, albo jeśli Google ma uzasadnione powody, aby sądzić, że Reklama je narusza; (ii) z powodu niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa; (iii) w przypadku, jeśli wymaga tego Partner; (iv) jeśli Google ma uzasadnione powody, aby sądzić, że dana Reklama może zaszkodzić użytkownikowi, osobie trzeciej lub Google; bądź (v) w ramach ochrony uzasadnionych interesów Google. Anulowane Reklamy zwykle przestają się wyświetlać w ciągu 8 godzin roboczych albo zgodnie z Zasadami lub Zamówieniem reklamowym, a Klient jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z wyświetlaniem Reklam (np. opłat za konwersje). Klient musi anulować Reklamy (i) przez internet, na swoim koncie – jeśli jest to możliwe; (ii) jeśli nie jest to możliwe, przez wcześniejsze powiadomienie Google za pomocą e-maila wysłanego do opiekuna Klienta; lub (iii) jeśli Klient nie ma opiekuna, przez wcześniejsze powiadomienie Google za pomocą e-maila wysłanego na adres ads-support@google.com (łącznie: „Proces anulowania Reklamy”). Klient nie zostanie zwolniony z żadnych zobowiązań płatniczych z tytułu Reklam, które nie zostały przesłane lub zostały przesłane przez Klienta po terminie określonym przez Google. Zamówienia reklamowe przekazane przez Klienta nie są wiążące dla Google.

6. Gwarancja, prawa i obowiązki. Klient zapewnia, że (a) posiada i niniejszym przyznaje firmie Google, jej podmiotom stowarzyszonym i Partnerom prawa do Reklam, Miejsc docelowych i Celów, aby umożliwić im obsługę Programów Google (w przypadku danych z plików danych również po zakończeniu przez Klienta korzystania z Programów); oraz że (b) wszelkie informacje i upoważnienia dostarczone przez Klienta są kompletne, prawidłowe i aktualne. Klient upoważnia firmę Google i jej podmioty stowarzyszone do zautomatyzowania pobierania i analizy Miejsc docelowych oraz tworzenia testowych danych logowania w celu uzyskiwania dostępu do Miejsc docelowych na potrzeby Programów. Podając Google numer telefonu komórkowego lub inny numer telefonu w związku z Programami, Klient upoważnia firmę Google, jej podmioty stowarzyszone i przedstawicieli do dzwonienia i wysyłania wiadomości tekstowych (które mogą podlegać standardowym opłatom za przesyłanie wiadomości i danych) pod podane numery, także z użyciem automatycznych systemów wybierania numerów, na potrzeby Programów. Google nie potrzebuje jednak takiego pozwolenia, aby wykonywać automatyczne połączenia lub wysyłać wiadomości tekstowe w celach marketingowych. Ponadto Klient upoważnia firmę Google, jej podmioty stowarzyszone oraz przedstawicieli do wysyłania do Klienta wiadomości pocztą elektroniczną na potrzeby Programów. Klient zapewnia, że jest upoważniony do działania w imieniu ewentualnej osoby trzeciej, której świadczy usługi reklamowe w ramach tych Warunków („Reklamodawca”), oraz że zobowiązał taką osobę trzecią do ich przestrzegania. W odpowiednich przypadkach wszelkie odniesienia do Klienta w tych Warunkach będą również mieć zastosowanie do Reklamodawcy. Jeśli Klient z jakiegoś powodu nie zobowiązał Reklamodawcy do przestrzegania tych Warunków, będzie odpowiedzialny za wykonanie wszelkich zobowiązań Reklamodawcy na mocy tych Warunków. W przypadku gdy Klient reklamuje się za pomocą Programów w imieniu własnym, jest uznawany jednocześnie za Klienta i Reklamodawcę. Co najmniej raz w miesiącu Klient dostarczy Reklamodawcy dane sprawozdawcze, które obejmują bezwzględną kwotę wydatków na usługi Google oraz dane skuteczności (co najmniej koszt oraz liczbę kliknięć i wyświetleń reklam na koncie Reklamodawcy) w odpowiednio widocznej lokalizacji. Na żądanie Reklamodawcy firma Google może udostępnić Reklamodawcy informacje, które są z nim związane.

7. Ponowne wyświetlenie Reklam w ramach rekompensaty. W przypadku Reklam displayowych opartych na rezerwacjach Google wyświetli uzgodnioną łączną liczbę Reklam displayowych do końca kampanii. Jeśli Google nie wywiąże się z tego zobowiązania, zgodnie z artykułem 9(b) każdy Klient kwestionujący płatność dokonaną na rzecz Google za wyświetlanie takich Reklam displayowych musi zgłosić roszczenie w Okresie roszczenia. Jeśli Google, kierując się uzasadnionymi przesłankami, potwierdzi zasadność roszczenia, nie obciąży Klienta za niewyświetlone Reklamy displayowe, lub, jeśli Klient dokonał już płatności, Google według własnego uzasadnionego uznania i zgodnie z artykułem 9(b) zapewni (i) środki na reklamę do wykorzystania przed upływem Terminu ważności, (ii) możliwość umieszczenia Reklam displayowych na porównywalnej pozycji w ciągu 60 dni od potwierdzenia przez Google zasadności roszczenia lub (iii) możliwość wydłużenia terminu kampanii. W przypadkach dozwolonych przez Zasady Google środki na reklamę mogą zostać zwrócone, gdy Klient zamknie swoje konto. Google nie może zagwarantować wyświetlenia Reklam wybieranych w ramach systemu aukcji, dlatego ponowne wyświetlenie Reklam w ramach rekompensaty nie ma zastosowania do Reklam wybieranych w ramach systemu aukcji.

8. Płatność. Klient pokryje wszelkie koszty poniesione w związku z Programem przy użyciu formy płatności zatwierdzonej przez Google dla tego Klienta (wraz z późniejszymi zmianami), w uzasadnionym ekonomicznie okresie ustalonym przez Google (np. w interfejsie Programu lub Zamówieniu reklamowym). Do opóźnionych płatności doliczamy odsetki w wysokości 1,5% miesięcznie (lub najwyższe dopuszczalne przez prawo, jeżeli są one niższe). Płatności nie obejmują podatków. Klient opłaci (i) wszystkie podatki i inne opłaty administracyjne oraz (ii) uzasadnione wydatki i koszty obsługi prawnej poniesione przez Google z tytułu zbierania zaległych płatności, które nie zostały zakwestionowane w dobrej wierze. Opłaty są naliczane na podstawie kryteriów rozliczeń odpowiedniego Programu (np. na podstawie kliknięć, wyświetleń lub konwersji). Część opłaty, która nie została zakwestionowana w dobrej wierze, musi być zapłacona w całości. Żadna ze stron nie może dokonać potrącenia płatności należnej na mocy tych Warunków od żadnej innej płatności należnej na mocy tych Warunków. Google może, kierując się uzasadnionymi przesłankami, w dowolnej chwili zwiększyć, skorygować lub anulować środki na reklamę. Firma Google nie jest zobowiązana do wyświetlania Reklam powyżej limitu środków na reklamę. Jeśli Google nie wyświetla Reklam z uwzględnieniem wybranych Celów lub Miejsc docelowych, zgodnie z artykułem 9(b) Klient musi zgłosić roszczenie dotyczące środków na reklamę w Okresie roszczenia. Po uznaniu roszczenia Google, kierując się uzasadnionymi przesłankami, przyzna środki na reklamę, które należy wykorzystać przed upływem Terminu ważności. Klient rozumie, że osoby trzecie mogą generować wyświetlenia lub kliknięcia Reklam Klienta w niedozwolonych bądź niewłaściwych celach oraz że w takim przypadku zgodnie z artykułem 9(b) Klient musi zgłosić roszczenie o przyznanie środków na reklamę w Okresie roszczenia. Po uznaniu roszczenia Google, kierując się uzasadnionymi przesłankami, przyzna środki na reklamę, które należy wykorzystać przed upływem Terminu ważności. W przypadkach dozwolonych przez Zasady Google środki na reklamę mogą zostać zwrócone, gdy Klient zamknie swoje konto. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO I ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI ARTYKUŁU 9(B) KLIENT ZRZEKA SIĘ WSZELKICH ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI NALICZONYMI W RAMACH PROGRAMU, GDY ROSZCZENIE NIE ZOSTAŁO ZGŁOSZONE W OKRESIE ROSZCZENIA.

9. Wyłączenia odpowiedzialności. (a) W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO I ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 9(b) PONIŻEJ KAŻDA ZE STRON, W IMIENIU WŁASNYM I SWOICH PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, WYŁĄCZA WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE I RĘKOJMIE, W TYM W STOPNIU NIEOGRANICZONYM GWARANCJE DOTYCZĄCE NIENARUSZANIA PRAW, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, WARTOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO I ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 9(b) PONIŻEJ PROGRAMY I USŁUGI FIRMY GOOGLE, JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH I PARTNERÓW SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, A KLIENCI i REKLAMODAWCY MOGĄ Z NICH KORZYSTAĆ WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO. ANI FIRMA GOOGLE, ANI JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE I PARTNERZY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI I NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO PROGRAMÓW LUB ICH WYNIKÓW. (b) OKREŚLONE PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE W JURYSDYKCJI ZAMIESZKANIA KLIENTA, TAKIE JAK AUSTRALIJSKIE PRAWO OCHRONY KONSUMENTÓW, MOGĄ PRZYZNAWAĆ KLIENTOWI PRAWA I ŚRODKI PRAWNE ORAZ NAKŁADAĆ WARUNKI, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ. TE PRAWA, ŚRODKI PRAWNE I DOROZUMIANE WARUNKI NIE ZOSTAŁY WYŁĄCZONE NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW. W ZAKRESIE, W JAKIM OBOWIĄZUJĄCE PRAWA ZEZWALAJĄ GOOGLE NA OGRANICZENIE ICH DZIAŁANIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY GOOGLE NA MOCY TYCH PRAW JEST OGRANICZONA, WEDŁUG JEJ UZNANIA, DO PONOWNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG LUB PONIESIENIA KOSZTÓW TAKIEGO DZIAŁANIA. JEŚLI UMOWA ZAWARTA NA MOCY TYCH WARUNKÓW JEST „UMOWĄ DOTYCZĄCĄ MAŁEJ FIRMY” W ROZUMIENIU AUSTRALIJSKIEGO PRAWA OCHRONY KONSUMENTÓW, KLIENT MOŻE ZASTOSOWAĆ PROCEDURY ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA ZWIĄZANEGO ZE ŚRODKAMI NA REKLAMĘ WYMIENIONYMI W ARTYKUŁACH 3, 7 LUB 8 ALBO POZWOLIĆ FIRMIE GOOGLE ZDECYDOWAĆ, WEDŁUG JEJ WYŁĄCZNEGO UZNANIA, O PONOWNYM ŚWIADCZENIU USŁUG BĘDĄCYCH TEMATEM ROSZCZENIA LUB ZAPŁACIE KLIENTOWI KOSZTÓW TAKIEGO DZIAŁANIA.

10. Ograniczenie odpowiedzialności. ŻADNE Z POSTANOWIEŃ TYCH WARUNKÓW LUB TREŚCI ZAMÓWIEŃ REKLAMOWYCH NIE WYŁĄCZA ANI NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON Z TYTUŁU: (I) ŚMIERCI LUB USZKODZENIA CIAŁA SPOWODOWANEGO NIEDBALSTWEM STRONY, OSÓB PRZEZ NIĄ ZATRUDNIONYCH, JEJ PRZEDSTAWICIELI LUB PRACOWNIKÓW; (II) OSZUSTWA LUB ŚWIADOMEGO WPROWADZENIA W BŁĄD; (III) POSTANOWIEŃ ARTYKUŁU 11 (ODSZKODOWANIE); (IV) NARUSZENIA PRZEZ KLIENTA POSTANOWIEŃ ARTYKUŁU 3(A), 14(D) LUB OSTATNIEGO ZDANIA ARTYKUŁU 1; (V) PŁATNOŚCI KWOT NALEŻNYCH NA MOCY TYCH WARUNKÓW; ALBO (VI) CZEGOKOLWIEK, ZA CO ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIE MOŻE BYĆ PRAWNIE WYŁĄCZONA LUB OGRANICZONA. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, Z ZASTRZEŻENIEM POSTANOWIEŃ ARTYKUŁU 9(b): (a) ŻADNA ZE STRON ANI ICH PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI NA MOCY TYCH WARUNKÓW ANI W ZWIĄZKU Z NIMI (W ŚWIETLE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ LUB DELIKTOWEJ, W TYM W STOPNIU NIEOGRANICZONYM M.IN. ZA NIEDBALSTWO, LUB WSZELKICH INNYCH REGULACJI PRAWNYCH) ZA JAKIEKOLWIEK (I) STRATY ZYSKÓW; (II) UTRATĘ SPODZIEWANYCH OSZCZĘDNOŚCI; (III) UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH; (IV) UTRATĘ LUB USZKODZENIE DANYCH; (V) STRATY LUB SZKODY BĘDĄCE SKUTKIEM ROSZCZEŃ OSÓB TRZECICH; BĄDŹ (VI) SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE PONIESIONE PRZEZ DRUGĄ STRONĘ (NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE SZKODY MOGŁY ZOSTAĆ PRZEWIDZIANE PRZEZ STRONY W DNIU ZAAKCEPTOWANIA WARUNKÓW PRZEZ KLIENTA); ORAZ (b) Z ZASTRZEŻENIEM POSTANOWIEŃ ARTYKUŁU 10(a), ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ ZE STRON WZGLĘDEM DRUGIEJ STRONY Z TYTUŁU JAKIEGOKOLWIEK ZDARZENIA LUB SERII POWIĄZANYCH ZDARZEŃ W RAMACH TYCH WARUNKÓW JEST OGRANICZONA DO WYSOKOŚCI WIĘKSZEJ Z NASTĘPUJĄCYCH KWOT: (I) KWOTY PŁATNEJ DLA GOOGLE PRZEZ KLIENTA NA MOCY TYCH WARUNKÓW W OKRESIE 3 MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH MIESIĄC, W KTÓRYM ZDARZENIE (LUB PIERWSZE ZDARZENIE Z SERII POWIĄZANYCH ZDARZEŃ) MIAŁO MIEJSCE; LUB (II) 25 000 DOLARÓW AUSTRALIJSKICH.

11. Odszkodowanie. Klient zobowiązuje się chronić i zabezpieczać firmę Google, jej Partnerów, przedstawicieli, podmioty stowarzyszone i licencjodawców (każdy określany jako „Osoba zabezpieczona”) przed wszelkimi zobowiązaniami, odszkodowaniami, stratami, kosztami, opłatami (w tym kosztami obsługi prawnej) oraz wydatkami związanymi z zarzutami osób trzecich lub postępowaniem sądowym w zakresie bezpośrednio bądź pośrednio związanym z Reklamami, Celami, Miejscami docelowymi, Usługami, Korzystaniem lub jakimkolwiek naruszeniem tych Warunków przez Klienta, z wyjątkiem zarzutów lub postępowania sądowego, które dotyczą poszczególnych Osób zabezpieczonych, oraz w zakresie, w jakim roszczenie lub zobowiązanie osoby trzeciej jest bezpośrednim wynikiem (a) niedbalstwa albo niewłaściwego zachowania Osoby zabezpieczonej lub (b) naruszenia Warunków przez Osobę zabezpieczoną. W odniesieniu do postanowień zawartych w tym artykule Partnerzy są zamierzonymi beneficjentami będącymi osobami trzecimi.

12. Zmiany w Warunkach. Google może w nieznaczny sposób modyfikować Warunki w dowolnym momencie. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian poinformuje o tym z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie zmiany w Warunkach będą publikowane na stronie google.com/ads/terms, a Google będzie odpowiednio wcześniej powiadamiać o istotnych zmianach. Zmiany wprowadzone w Warunkach nie obowiązują wstecz i wchodzą w życie najwcześniej po 30 dniach od przesłania powiadomienia. Pilne zmiany wprowadzone z przyczyn prawnych zaczynają obowiązywać niezwłocznie po powiadomieniu. Każda ze stron może wypowiedzieć te Warunki w dowolnym momencie, powiadamiając o tym drugą stronę, ale (i) kampanie, które nie zostały anulowane zgodnie z artykułem 5, oraz nowe kampanie mogą być wyświetlane i rezerwowane, a (ii) dalsze Korzystanie z Programu w każdym przypadku podlega aktualnie obowiązującym warunkom korzystania z Programów Google (dostępnym na stronie google.com/ads/terms). Google może, kierując się uzasadnionymi przesłankami, zawiesić możliwość udziału Klienta w Programach w dowolnym momencie, np. w przypadku problemów z płatnością, podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia Zasad bądź tych Warunków, z przyczyn prawnych albo gdy według uznania Google takie działanie może pozwolić uniknąć szkody bądź odpowiedzialności wobec użytkownika, osoby trzeciej lub Google. We wszystkich przypadkach decyzję o wyświetlaniu jakichkolwiek kampanii Klienta po wypowiedzeniu podejmie Google według własnego uzasadnionego uznania.

13. Rozwiązywanie sporów. W przypadku powstania sporu bezpośrednio lub pośrednio związanego z tymi Warunkami („Spór”) strony podejmą w dobrej wierze działania mające na celu rozwiązanie Sporu w ciągu 60 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia na ten temat od drugiej strony. Żadne postanowienie tych Warunków nie ogranicza prawa żadnej ze stron do ubiegania się o zindywidualizowane tymczasowe zadośćuczynienie przed sądem właściwej jurysdykcji.

14. Pozostałe postanowienia. (a) WSZELKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z TYCH WARUNKÓW LUB PROGRAMÓW ALBO Z NIMI ZWIĄZANE PODLEGAJĄ PRZEPISOM PRAWA KALIFORNIJSKIEGO, Z WYŁĄCZENIEM NORM KOLIZYJNYCH. WYJĄTEK STANOWIĄ PRZYPADKI, W KTÓRYCH PRAWO KALIFORNIJSKIE JEST SPRZECZNE Z FEDERALNYMI PRZEPISAMI STANÓW ZJEDNOCZONYCH LUB TE PRZEPISY MAJĄ PRZED NIM PIERWSZEŃSTWO. (b) Z WYJĄTKIEM SYTUACJI OPISANYCH W ARTYKULE 13 WSZELKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z TYCH WARUNKÓW LUB PROGRAMÓW BĄDŹ Z NIMI ZWIĄZANE BĘDĄ ROZSTRZYGANE WYŁĄCZNIE W SĄDACH FEDERALNYCH ALBO STANOWYCH OKRĘGU SANTA CLARA W STANIE KALIFORNIA W USA, A STRONY WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA PODLEGANIE WŁAŚCIWOŚCI OSOBOWEJ TYCH SĄDÓW. W ZAKRESIE, W JAKIM OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA LOKALNEGO UNIEMOŻLIWIAJĄ ROZSTRZYGANIE OKREŚLONYCH SPORÓW W SĄDACH KALIFORNIJSKICH, KLIENT MOŻE ZGŁOSIĆ TAKIE SPORY W SĄDACH LOKALNYCH. PODOBNIE JEŚLI OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA LOKALNEGO UNIEMOŻLIWIAJĄ ROZSTRZYGANIE TYCH SPORÓW W SĄDACH LOKALNYCH Z ZASTOSOWANIEM PRAWA KALIFORNIJSKIEGO, SPORY TE BĘDĄ PODLEGAĆ OBOWIĄZUJĄCYM PRZEPISOM PRAWA LOKALNEGO W KRAJU LUB STANIE KLIENTA BĄDŹ INNYM MIEJSCU, W KTÓRYM PROWADZI ON DZIAŁALNOŚĆ. (c) Te Warunki stanowią całość porozumienia między stronami dotyczącego ich przedmiotu oraz zastępują wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne umowy w tym zakresie. Nie zmienia to jednak odpowiedzialności stron za wcześniejsze fałszywe, oszukańcze lub wprowadzające w błąd twierdzenia. (d) Klient nie może składać publicznych oświadczeń na temat relacji określonej w tych Warunkach (z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane lub dozwolone na mocy prawa). (e) Wszelkie powiadomienia o wypowiedzeniu lub naruszeniu bądź powiadomienia przewidziane w artykule 13 muszą mieć formę pisemną i być adresowane do działu prawnego drugiej strony (lub do głównej osoby kontaktowej drugiej strony albo na inny zarejestrowany adres, jeśli nie wiadomo, czy druga strona posiada dział prawny). Adres e-mail dla powiadomień przesyłanych do działu prawnego Google to: legal-notices@google.com. Wszelkie inne powiadomienia dla Klienta będą sporządzane na piśmie i przesyłane na adres e-mail powiązany z kontem Klienta. Wszelkie inne powiadomienia dla Google będą sporządzane na piśmie i adresowane do głównej osoby kontaktowej Klienta w Google lub przekazywane inną metodą udostępnioną przez Google. Powiadomienie będzie traktowane jako odebrane po potwierdzeniu w formie pisemnej lub elektronicznej. Powyższe wymagania dotyczące powiadomień nie mają zastosowania w przypadku doręczania pism procesowych, które podlegają obowiązującym przepisom prawa. (f) Z wyjątkiem modyfikacji Warunków przez Google na mocy postanowień artykułu 12 wszelkie zmiany muszą być uzgodnione przez obie strony i wyraźnie stwierdzać, że zmieniają te Warunki. Niewykonanie (lub późniejsze wykonanie) praw przysługujących na mocy Warunków przez dowolną ze stron nie będzie traktowane jako zrzeczenie się jakichkolwiek praw wynikających z tych Warunków. Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków okaże się niewykonalne, to postanowienie zostanie wyłączone, a pozostałe postanowienia pozostaną w mocy. (g) Żadna ze stron nie może dokonać cesji żadnej części tych Warunków bez pisemnej zgody drugiej strony, z wyłączeniem cesji na rzecz podmiotu stowarzyszonego i tylko w przypadku, gdy (i) cesjonariusz zobowiąże się na piśmie do przestrzegania tych Warunków; (ii) cedent pozostanie odpowiedzialny za zobowiązania wynikające z tych Warunków, jeśli cesjonariusz się z nich nie wywiąże; oraz (iii) cedent powiadomi drugą stronę o cesji. Wszelkie inne próby przeniesienia lub cesji praw bądź zobowiązań zostaną uznane za nieważne. (h) Z wyjątkiem wyraźnych postanowień artykułu 11 Warunki nie przewidują żadnych beneficjentów będących osobami trzecimi. (i) Te Warunki nie ustanawiają stosunku agencyjnego, spółki osobowej ani spółki joint venture między stronami. (j) Po zakończeniu obowiązywania Warunków postanowienia artykułu 1 (tylko ostatnie zdanie) i artykułów od 8 do 14 będą dalej obowiązywać. (k) Żadna strona ani jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie postanowień Warunków lub opóźnienie ich wykonania, jeśli jest to spowodowane okolicznościami pozostającymi poza ich uzasadnioną kontrolą.

9 listopada 2023 r.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne