Google Adsin käyttöehdot

Google tarjoaa käännettyjä versioita ohjekeskuksen sisällöstä. Nämä versiot on tarkoitettu vain viitteeksi, eikä niiden tarkoituksena ole muuttaa Googlen käytäntöjen sisältöä. Englanninkielinen versio on virallinen versio, jota käytetään Googlen käytäntöjen täytäntöönpanossa. Jos haluat nähdä tämän artikkelin jollakin toisella kielellä, vaihda kieli sivun alareunan avattavasta kielivalikosta.

Käyttöehdot voivat vaihdella sijainnin mukaan. Google-mainostajat löytävät omaa maatansa koskevat käyttöehdot Google Adsin käyttöehtojen haulla.

Intiassa olevat mainostajat

Intian vuoden 2021 Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) ‑sääntöihin (Intermediary and Digital Media Rules, 2021) sisältyvän Säännön 5 mukaisesti Googlen on ilmoitettava sinulle, että sovellettavien Käyttöehtojen lisäksi uutis- ja ajankohtaissisällön julkaisijoita saatetaan vaatia Intermediary and Digital Media Rules ‑sääntöihin kuuluvan Säännön 18 mukaisesti ilmoittamaan Google Ads ‑tiliensä tiedot Intian tieto- ja viestintäministeriölle.

Australiassa olevat mainostajat

Australiassa olevia asiakkaita koskevat Googlen mainostusohjelmien ehdot muuttuivat 1.11.2016, ja sopimuksen toinen osapuoli on siitä asti ollut Google Australia Pty Ltd. Päivitetyt ehdot ovat luettavissa alta.

Mainostusohjelman ehdot

Nämä mainostusohjelman ehdot ("Ehdot") solmitaan Google Australia Pty Ltd:n ("Google") ja sen tahon välille, joka tekee näiden Ehtojen mukaisen sopimuksen tai hyväksyy nämä Ehdot sähköisesti ("Asiakas"). Ehtoja sovelletaan Asiakkaan käyttäessä Googlen mainostusohjelmia ja ‑palveluita, i) joihin Asiakas pääsee näihin Ehtoihin liittyvien tilien kautta tai ii) joissa viitataan näihin Ehtoihin (yhdessä "Ohjelmat"). Luethan nämä Ehdot huolellisesti. Ehdoissa edellytetään kiistojen ratkaisemista sitovalla sovittelulla.

1. Ohjelmat. Asiakas valtuuttaa Googlen ja sen tytäryhtiöt sijoittamaan Asiakkaan mainontamateriaaleja, syötedataa ja teknologiaa (yhdessä "Mainokset" tai "Mainosaineisto") mihin tahansa sisältöön tai mittauskokonaisuuteen (joista kukin on "Mittauskokonaisuus"), jonka on toimittanut Google, Googlen tytäryhtiö Googlen puolesta tai soveltuvissa tapauksissa kolmas osapuoli ("Kumppani"). Asiakas on yksin vastuussa kaikista i) Mainoksista, ii) mainosliikenteen ohjaukseen ja Mainosten kohdistamiseen liittyvistä päätöksistä (esim. avainsanat) ("Kohteet"), iii) määränpäistä, joihin Mainokset ohjaavat katsojat (esim. laskeutumissivut ja mobiilisovellukset), ja niihin liittyvistä URL-osoitteista, reittipisteistä ja uudelleenohjauksista ("Määränpäät") ja iv) palveluista ja tuotteista, joita määränpäissä mainostetaan (yhdessä "Palvelut"). Ohjelma on mainonta-alusta, jolla Asiakas valtuuttaa Googlen ja sen tytäryhtiöt käyttämään automaattisia työkaluja Mainosten muotoiluun. Google ja sen tytäryhtiöt voivat myös tuoda Asiakkaan saataville tiettyjä valinnaisia Ohjelman ominaisuuksia avustaakseen Asiakasta Kohteiden, Mainosten tai Määränpäiden valinnassa ja luonnissa. Asiakas ei ole velvollinen valtuuttamaan tällaisten valinnaisten ominaisuuksien käyttöä, ja Asiakas voi soveltuvin osin valita, haluaako hän käyttää näitä ominaisuuksia. Jos Asiakas kuitenkin käyttää näitä ominaisuuksia, Asiakas on yksin vastuussa Kohteista, Mainoksista ja Määränpäistä. Google ja sen tytäryhtiöt tai Kumppanit voivat milloin tahansa hylätä tai poistaa tiettyjä Kohteita, Mainoksia tai Määränpäitä mistä tahansa syystä. Google voi esimerkiksi hylätä tai poistaa Mainoksen tai Kohteen, jos se on Käytäntöjen vastainen tai jos Google uskoo, että Googlelle tai Kumppanille voi aiheutua siitä vastuita. Google ja sen tytäryhtiöt voivat muokata tai lakkauttaa Ohjelmia milloin tahansa. Asiakas hyväksyy, että Google tai sen tytäryhtiöt voivat osallistua Ohjelman huutokauppoihin tukeakseen omia palveluitaan ja tuotteitaan. Ohjelman tiettyjen ominaisuuksien on ilmoitettu olevan betaominaisuuksia, tai niitä ei muusta syystä tueta tai ne ovat luottamuksellisia (yhdessä "Betaominaisuudet"). Asiakas ei saa paljastaa mitään Betaominaisuuksiin liittyviä tietoja eikä minkään ei-julkisten Betaominaisuuksien ehtoja tai olemassaoloa.

2. Käytännöt. Asiakas on yksin vastuussa Ohjelmien käytöstään (esim. Ohjelman tileille pääsystä ja tilien käytöstä sekä käyttäjätunnusten ja salasanojen suojaamisesta) ("Käyttö"). Ohjelman Käyttöön sovelletaan asianmukaisia Googlen käytäntöjä, jotka ovat luettavissa osoitteessa google.com/ads/policies, ja kaikkia muita käytäntöjä, jotka Google ilmoittaa Asiakkaalle, mukaan luettuina Kumppaneiden käytäntöjä ja soveltuvin osin Googlen EU-käyttäjäsuostumuskäytäntöä, joka on luettavissa osoitteessa privacy.google.com/businesses/userconsentpolicy (kulloisessakin muodossaan "Käytännöt"). Lisäksi Asiakas valtuuttaa Googlen muokkaamaan Mainoksia Käytäntöjen mukaisesti. Google noudattaa Ohjelmaan liittyen Googlen tietosuojakäytäntöä, joka on luettavissa osoitteessa google.com/policies/privacy (kulloisessakin muodossaan). Siltä osin kuin Ohjelman Käyttö kuuluu kyseisten ehtojen piiriin, Google ja Asiakas sitoutuvat tilanteen mukaan noudattamaan i) Google Adsin rekisterinpitäjien datasuojausehtoja, jotka ovat luettavissa osoitteessa privacy.google.com/businesses/controllerterms, tai ii) Google Adsin datankäsittelyehtoja, jotka ovat luettavissa osoitteessa privacy.google.com/businesses/processorterms (yhdessä "EU-dataehdot"). Google ei tee muutoksia EU-dataehtoihin, ellei muutosten tekemistä ole nimenomaisesti sallittu EU-dataehdoissa. Asiakas ei saa itse eikä saa sallia minkään kolmannen osapuolen i) kerryttää automatisoituja, vilpillisiä tai muutoin ei-hyväksyttäviä impressioita, kyselyitä, klikkauksia tai konversioita, ii) salata Ohjelmiin liittyviä konversioita silloin, kun ne tulee paljastaa, iii) käyttää automatisoituja keinoja tai minkäänlaista haravointia tai datan poimintaa päästäkseen käsiksi minkä tahansa Mittauskokonaisuuden Google-mainontaan liittyviin tietoihin tai tehdäkseen kyselyitä tällaisista tiedoista tai kerätäkseen niitä muulla tavoin, ellei Google ole antanut siihen nimenomaista lupaa, tai iv) yrittää häiritä Ohjelmien toimintaa. Asiakkaan tulee ohjata kaikki viestintä liittyen näiden Ehtojen alaisiin Kumppanien Mittauskokonaisuuksissa näkyviin Mainoksiin ainoastaan Googlelle.

3. Mainonta. A) Asiakas ei saa julkaista Mainoksia, jotka sisältävät haittaohjelmia, vakoiluohjelmia, ei-toivottuja ohjelmia tai muuta haitallista koodia tai liittyvät sellaisiin, tai tietoisesti rikkoa tai kiertää mitään Ohjelman turvallisuustoimenpidettä. B) Asiakas voi käyttää Mainospalvelinta ainoastaan Mainosten julkaisuun ja seuraamiseen sellaisten Ohjelmien kautta, jotka sallivat kolmansien osapuolten toteuttaman Mainosten näytön, ja vain jos Google on valtuuttanut kyseisen Mainospalvelimen osallistumaan Ohjelmaan. Google ottaa Asiakkaan Mainospalvelintagit käyttöön niin, että ne toimivat. C) Sellaisten Display-verkkomainosten impressioiden osalta, joista laskutetaan tuhannen impression hinnan (CPM) tai tuhannen näkyvän impression hinnan (vCPM) mukaan ("Display-mainokset"), jos Ohjelmaan liittyvä impressiomäärä ("Impressiomäärä") on Googlen tiedoissa laskutusjaksolla yli 10 % korkeampi kuin Asiakkaan kolmannen osapuolen Mainospalvelimen ("3PAS") tiedoissa, Asiakkaan tulee edistää täsmäytystä Googlen ja 3PAS:n välillä. Jos näitä eroavuuksia ei ratkaista, Asiakkaan on tehtävä vaatimus 60 päivän kuluessa laskun päiväyksestä ("Vaatimusaika"). Jos Google toteaa, että vaatimus on oikeutettu, Google myöntää Asiakkaalle Kohdan 9 b) mukaisesti mainoshyvityksiä, joiden määrä saadaan seuraavalla laskukaavalla: (90 % Googlen Impressiomäärästä – 3PAS:n Impressiomäärä) x Googlen laskutusajalta raportoima kampanjan keskimääräinen CPM- tai vCPM-arvo (tilanteen mukaan). Asiakkaan on käytettävä kaikki myönnetyt mainoshyvitykset 60 päivän kuluessa niiden myöntämisestä ("Viimeinen käyttöpäivä"), ja Google voi jäädyttää Asiakkaan luvan käyttää kyseistä 3PAS:ää ja saattaa jäädyttää tässä Kohdassa kuvattujen eroavuuksien ratkaisua koskevien ehtojen soveltamisen kyseisen 3PAS:n osalta. Niiden 3PAS:ien mittareita, joiden Mainospalvelintagit on toimitettu Googlelle, käytetään edellä kuvailluissa eroavuuksien ratkaisuun liittyvissä laskelmissa. Google voi vaatia 3PAS:ää toimittamaan eroavuustiedot suoraan Googlelle. Asiakkaalle ei myönnetä hyvityksiä eroavuuksista, jotka johtuvat siitä, ettei 3PAS ole kyennyt toimittamaan Mainoksia.

4. Testaus. Asiakas valtuuttaa Googlen ja sen tytäryhtiöt tekemään ajoittain testejä, jotka voivat vaikuttaa Asiakkaan Ohjelmien käyttöön, esimerkiksi Mainosten muotoiluun, Kohteisiin, Määränpäihin, laatuun, sijoituksiin, tuloksiin, hintoihin ja Auction-time-hintatarjouksiin. Testitulosten ajantasaisuuden ja pätevyyden varmistamiseksi ja Kohdan 9 b) mukaisesti Asiakas valtuuttaa Googlen tekemään kyseiset testit ilman Asiakkaalle annettavaa ilmoitusta tai korvausta.

5. Mainoksen peruminen. Ellei Käytännössä, Ohjelman käyttöliittymässä tai näihin Ehtoihin viittaavassa sopimuksessa ("Lisäystilaus") toisin todeta, kumpikin osapuoli voi perua minkä tahansa Mainoksen milloin tahansa ennen Mainoksen osallistumista huutokauppaan tai Mainoksen sijoittamista sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu ensin, mutta jos Asiakas peruu Mainoksen Googlen ilmoittaman sitoutumispäivän jälkeen (esim. varauspohjainen kampanja), Asiakas on vastuussa mahdollisista perumismaksuista, joista Google on ilmoittanut Asiakkaalle, ja Mainos saatetaan silti julkaista. Perutut Mainokset lakkaavat yleensä näkymästä kahdeksan toimistoaikoihin sijoittuvan tunnin kuluessa tai siten kuin Käytännössä tai Lisäystilauksessa on määritelty, ja Asiakas on edelleen velvollinen maksamaan kaikki näkyneistä Mainoksista kertyneet kulut (esim. konversioihin perustuvat maksut).  Asiakkaan on peruttava Mainokset i) verkossa Asiakkaan tilin kautta, jos se on mahdollista, ii) jos peruminen tilin kautta ei ole mahdollista, perumisesta on ilmoitettava Googlelle sähköpostilla, joka on osoitettu Asiakkaan asiakasedustajalle, tai iii) jos peruminen tilin kautta ei ole mahdollista ja Asiakkaalla ei ole asiakasedustajaa, perumisesta on ilmoitettava Googlelle sähköpostilla, joka lähetetään osoitteeseen ads-support@google.com (yhdessä "Mainoksen perumisprosessi"). Asiakasta ei vapauteta mistään sellaisia Mainoksia koskevista maksuvelvollisuuksista, joita Asiakas ei ole lähettänyt tai jotka Asiakas on lähettänyt Googlen ilmoittaman määräpäivän jälkeen. Asiakkaan toimittama Lisäystilaus ei sido Googlea.

6. Takuu, oikeudet ja velvollisuudet. Asiakas takaa, että a) sillä on ja että se täten myöntää Googlelle, sen tytäryhtiöille ja Kumppaneille Mainoksiin, Määränpäihin ja Kohteisiin liittyvät oikeudet, joita Google, sen tytäryhtiöt ja Kumppanit tarvitsevat Googlen Ohjelmissa (syötedatan osalta myös sen jälkeen, kun Asiakas on lopettanut Ohjelmien käytön), ja että b) kaikki Asiakkaan antamat tiedot ja valtuutukset ovat täydellisiä, paikkansapitäviä ja ajantasaisia. Asiakas valtuuttaa Googlen ja sen tytäryhtiöt automatisoimaan Määränpäiden haun ja analyysin ja luomaan testauksen kirjautumistiedot päästäkseen Määränpäihin Ohjelmiin liittyvissä tarkoituksissa. Antamalla minkä tahansa matkapuhelinnumeron tai muun puhelinnumeron Googlelle Ohjelmien yhteydessä Asiakas valtuuttaa Googlen, sen tytäryhtiöt ja niiden edustajat, mukaan luettuina automaattiset puhelujärjestelmät, soittamaan puheluita ja lähettämään tekstiviestejä (joista voidaan veloittaa normaaleja viesti- ja datamaksuja) annettuihin puhelinnumeroihin Ohjelmiin liittyvistä asioista. Google ei kuitenkaan käytä kyseistä lupaa perusteena automaattisille puheluille tai tekstiviesteille markkinointitarkoituksissa. Lisäksi Asiakas valtuuttaa Googlen, sen tytäryhtiöt ja niiden edustajat lähettämään Asiakkaalle sähköpostiviestejä Ohjelmiin liittyvistä asioista. Asiakas takaa, että sillä on valtuudet toimia sellaisten mahdollisten kolmansien osapuolten puolesta ja että se on sitonut sellaiset kolmannet osapuolet näihin Ehtoihin, joiden puolesta Asiakas mainostaa näihin Ehtoihin liittyen ("Mainostaja"). Kaikki näiden Ehtojen viittaukset Asiakkaaseen koskevat myös mahdollista Mainostajaa. Jos Asiakas ei mistä tahansa syystä ole sitonut Mainostajaa näihin Ehtoihin, Asiakas on vastuussa kaikista velvollisuuksista, jotka Mainostajalla olisi ollut näiden Ehtojen mukaisesti, jos Mainostaja olisi sidottu Ehtoihin. Jos Asiakas käyttää Ohjelmaa mainostaakseen omasta puolestaan, pidetään Asiakasta tällöin sekä Asiakkaana että Mainostajana. Asiakas toimittaa Mainostajalle vähintään kerran kuukaudessa kohtuullisen näkyvään paikkaan raportointidataa, joka sisältää tietoa Googleen käytetyistä rahasummista ja tuloksista (vähintään kulut sekä käyttäjien klikkaukset ja impressiot kyseisen Mainostajan tilillä). Google voi Mainostajan pyynnöstä jakaa tälle Mainostajaan liittyvää tietoa.  

7. Hyvitykset. Varauspohjaisten Display-mainosten osalta Google toimittaa sovitun kokonaismäärän Display-mainoksia kampanjan loppuun mennessä. Jos Google ei tee niin, Kohdan 9 b) mukaisesti Asiakkaan, joka haluaa kiistauttaa tällaisista Display-mainoksista Googlelle suoritetun maksun, on tehtävä vaatimus Vaatimusajan kuluessa.  Jos Google vahvistaa vaatimuksen olevan oikeutettu, Google ei veloita Asiakkaalta maksua toimittamatta jääneistä Display-mainoksista tai jos Asiakas on jo suorittanut maksun, Googlen kohtuullisen harkinnan ja Kohdan 9 b) mukaisesti Google i) myöntää mainoshyvityksiä, jotka tulee käyttää Viimeiseen käyttöpäivään mennessä, ii) sijoittaa Display-mainokset vastaavaan sijaintiin 60 päivän kuluessa siitä, kun Google on vahvistanut vaatimuksen olevan oikeutettu, tai iii) pidentää kampanjaa. Google ei voi taata, että huutokauppapohjaiset Mainokset toimitetaan, eivätkä hyvitykset siksi koske huutokauppapohjaisia Mainoksia.

8. Maksu. Asiakas maksaa kaikki Ohjelman yhteydessä aiheutuneet kulut käyttämällä Googlen kyseisen Asiakkaan osalta (kulloinkin) hyväksymää maksutapaa Googlen (esim. Ohjelman käyttöliittymässä tai Lisäystilauksessa) määrittelemän, kaupallisesti kohtuullisen ajan kuluessa. Myöhästyneistä maksuista peritään 1,5 prosentin kuukausikorko (tai korkein lain sallima korko, jos se on tätä pienempi). Hinnat eivät sisällä veroja. Asiakas maksaa i) kaikki verot ja muut viranomaiskulut sekä ii) kohtuulliset kustannukset ja oikeuskulut, jotka aiheutuvat Googlelle sen periessä myöhästyneitä maksuja, joita ei ole vilpittömästi kiistetty. Maksut perustuvat kyseisen Ohjelman laskutusehtoihin (esim. klikkauksiin, impressioihin tai konversioihin). Maksujen osat, joita ei ole vilpittömästi kiistetty, tulee maksaa kokonaisuudessaan. Kumpikaan osapuoli ei voi kuitata näiden Ehtojen mukaista maksua toisella näiden Ehtojen mukaisesti veloitettavalla maksulla. Google voi milloin tahansa oman harkintansa mukaan laajentaa tai muuttaa hyvitystä tai peruuttaa sen. Google ei ole velvollinen julkaisemaan Mainoksia hyvitysrajan ylittyessä. Jos Google ei julkaise Mainoksia valittuihin Kohteisiin tai Määränpäihin, Asiakkaan on Kohdan 9 b) mukaisesti vaadittava mainoshyvityksiä Vaatimusajan kuluessa, minkä jälkeen Google myöntää hyvitykset todettuaan vaatimuksen oikeutetuksi. Hyvitykset tulee käyttää Viimeiseen käyttöpäivään mennessä. Asiakas ymmärtää, että kolmannet osapuolet saattavat kerryttää Asiakkaan Mainoksille impressioita tai klikkauksia kiellettyjä tai sopimattomia tarkoituksia varten, jolloin Asiakkaan on Kohdan 9 b) mukaisesti vaadittava mainoshyvityksiä Vaatimusajan kuluessa, minkä jälkeen Google myöntää hyvitykset todettuaan vaatimuksen oikeutetuksi. Hyvitykset tulee käyttää Viimeiseen käyttöpäivään mennessä. LAIN SALLIMISSA RAJOISSA ASIAKAS LUOPUU KAIKISTA VAATIMUKSISTAAN LIITTYEN OHJELMASTA AIHEUTUNEISIIN KULUIHIN, ELLEI VAATIMUSTA TEHDÄ VAATIMUSAJAN KULUESSA.

9. Vastuuvapauslausekkeet. A) LAIN SALLIMISSA RAJOISSA JA ALLA OLEVAN KOHDAN 9 b) MUKAISESTI KUMPIKIN OSAPUOLI OMASTA JA TYTÄRYHTIÖIDENSÄ PUOLESTA SULKEE POIS KAIKKI EPÄSUORAT TAKUUT, JOTKA LIITTYVÄT RAJOITUKSETTA ESIMERKIKSI LOUKKAAMATTOMUUTEEN, TYYDYTTÄVÄÄN LAATUUN, SOVELTUMISEEN KAUPAN KÄYNTIIN JA SOVELTUVUUTEEN MIHIN TAHANSA TARKOITUKSEEN. LAIN SALLIMISSA RAJOISSA JA ALLA OLEVAN KOHDAN 9 b) MUKAISESTI OHJELMAT JA GOOGLEN, SEN TYTÄRYHTIÖIDEN JA KUMPPANEIDEN MITTAUSKOKONAISUUDET TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" JA ASIAKKAAN JA MAINOSTAJAN VASTUULLA JA RISKILLÄ, EIVÄTKÄ GOOGLE, SEN TYTÄRYHTIÖT TAI GOOGLEN KUMPPANIT ANNA MITÄÄN TAKEITA TAI VAKUUTUKSIA LIITTYEN OHJELMIIN TAI NIIDEN TULOKSIIN. B) TIETYT LAIT SILLÄ OIKEUDENKÄYTTÖALUEELLA, JOLLA ASIAKAS ON, KUTEN AUSTRALIAN KULUTTAJALAKI, SAATTAVAT MÄÄRITELLÄ OIKEUKSIA JA HYVITYSKEINOJA JA LISÄTÄ NÄIHIN EHTOIHIN OLETETTUJA EHTOJA, JOITA EI VOI SULKEA POIS. KYSEISIÄ OIKEUKSIA, HYVITYSKEINOJA JA OLETETTUJA EHTOJA EI SULJETA POIS NÄILLÄ EHDOILLA. SIINÄ MÄÄRIN KUIN KYSEISET LAIT SALLIVAT GOOGLEN RAJOITTAA NIIDEN SOVELTAMISTA, GOOGLEN NÄIHIN LAKEIHIN LIITTYVÄ VASTUU RAJOITTUU SEN OMAN VALINNAN MUKAAN PALVELUIDEN TOIMITTAMISEEN UUDELLEEN TAI NIIDEN KUSTANNUSTEN MAKSUUN, JOTKA AIHEUTUVAT PALVELUIDEN TOIMITTAMISESTA UUDELLEEN.

10. Vastuurajoitus. LUKUUN OTTAMATTA KOHTAA 11 JA TAPAUKSIA, JOISSA ASIAKAS RIKKOO KOHTIEN 3 A) TAI 14 D) EHTOJA TAI KOHDAN 1 VIIMEISTÄ VIRKETTÄ, LAIN SALLIMISSA RAJOISSA MUTTA AINA KOHDAN 8 b) MUKAISESTI a) KUMPIKAAN OSAPUOLI TAI SEN TYTÄRYHTIÖT EIVÄT VASTAA NÄIDEN EHTOJEN PERUSTEELLA TAI NIIHIN LIITTYEN (OLI KYSE ESIMERKIKSI SOPIMUSEHDOISTA TAIKKA RAJOITUKSETTA HUOLIMATTOMUUDESTA TAI MUISTA RIKKOMUKSISTA) TOISELLE OSAPUOLELLE AIHEUTUNEESTA I) TUOTTOJEN MENETYKSESTÄ; II) ODOTETTUJEN SÄÄSTÖJEN MENETYKSESTÄ; III) LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDEN MENETYKSESTÄ; IV) DATAN MENETYKSESTÄ TAI KORRUPTOITUMISESTA; V) KOLMANNEN OSAPUOLEN VAATIMUKSISTA AIHEUTUVASTA MENETYKSESTÄ TAI VAHINGOSTA; TAI VI) EPÄSUORASTA, ERITYISLUONTEISESTA TAI VÄLILLISESTÄ MENETYKSESTÄ (RIIPPUMATTA SIITÄ, ENNAKOIVATKO OSAPUOLET KYSEISIÄ MENETYKSIÄ SINÄ PÄIVÄNÄ, KUN ASIAKAS HYVÄKSYI NÄMÄ EHDOT); JA b) KOHDAN 9 a) MUKAISESTI, LUKUUN OTTAMATTA ASIAKKAAN NÄIDEN EHTOJEN MUKAISIA MAKSUVELVOLLISUUKSIA, KUMMANKIN OSAPUOLEN KOKONAISVASTUU TOISELLE OSAPUOLELLE MISTÄ TAHANSA TAPAHTUMASTA TAI TOISIINSA LIITTYVISTÄ TAPAHTUMISTA NÄIDEN EHTOJEN MUKAISESTI TAI NIIHIN LIITTYEN ON ENINTÄÄN SUUREMPI SEURAAVISTA: I) SUMMA, JOKA ASIAKKAAN ON MAKSETTAVA GOOGLELLE EHTOJEN MUKAISESTI NIILTÄ KAHDELTA KUUKAUDELTA, JOTKA EDELTÄVÄT SITÄ KUUKAUTTA, JOSSA TAPAHTUMA (TAI ENSIMMÄINEN TOISIINSA LIITTYVISTÄ TAPAHTUMISTA) ILMENI; JA II) 10 000 AUSTRALIAN DOLLARIA.

11. Vahingonkorvaus. Asiakas sitoutuu puolustamaan ja turvaamaan Googlea, sen Kumppaneita, edustajia, tytäryhtiöitä ja käyttöoikeuksien myöntäjiä (joista kuhunkin viitataan "Turvattuna henkilönä") kaikilta vastuilta, vahingoilta, menetyksiltä, kuluilta, maksuilta (mukaan luettuina oikeuskulut) ja kolmannen osapuolen väitteisiin tai oikeustoimiin liittyviltä kuluilta siltä osin kuin ne aiheutuvat Mainoksista, Kohteista, Määränpäistä, Palveluista, Käytöstä tai Asiakkaan Ehtojen rikkomisesta tai liittyvät niihin, paitsi jos ne liittyvät kyseiseen Turvattuun henkilöön siinä määrin, että kolmannen osapuolen vaatimus tai vastuu aiheutuu suoraan siitä, että a) Turvattu henkilö toimii huolimattomasti tai väärin tai b) Turvattu henkilö rikkoo Ehtoja.  Kumppanit ovat tässä Kohdassa tarkoitettuja ulkopuolisia edunsaajia.

12. Ehtojen muutokset. Google voi tehdä vähäisiä muutoksia näihin Ehtoihin milloin tahansa siitä ilmoittamatta, mutta Google ilmoittaa näihin Ehtoihin tehtävistä olennaisista muutoksista ennakkoon. Ehdot julkaistaan osoitteessa google.com/ads/terms. Ehtoihin tehtäviä muutoksia ei sovelleta takautuvasti, ja ne tulevat voimaan aikaisintaan seitsemän päivän kuluttua ilmoituksesta. Oikeudellisista syistä tehtävät muutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilmoituksen jälkeen. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa nämä Ehdot milloin tahansa ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle, mutta i) kampanjoita ei peruta Kohdan 5 mukaisesti ja uusia kampanjoita saatetaan julkaista ja varata ja ii) Ohjelman käyttöön sovelletaan tämän jälkeen Ohjelmaa koskevia Googlen käyttöehtoja, jotka ovat kyseisellä hetkellä voimassa (luettavissa osoitteessa google.com/ads/terms). Google voi milloin tahansa jäädyttää Asiakkaan mahdollisuuden osallistua Ohjelmiin esimerkiksi maksuihin liittyvien ongelmien vuoksi, juridisista syistä tai koska Google epäilee tai on todennut Asiakkaan rikkoneen Käytäntöjä tai näitä Ehtoja. Kaikissa tapauksissa Asiakkaan kampanjoiden jatkaminen jäädyttämisen jälkeen on Googlen yksinomaisen harkinnan varassa.

13. SOPIMUS KIISTOJEN RATKAISUSTA.

A. Neuvottelu. Mikäli näistä Ehdoista aiheutuu tai niihin liittyy kiista (joista kukin on "Kiista"), osapuolet pyrkivät vilpittömästi ratkaisemaan Kiistan 60 päivän kuluessa siitä, kun toinen osapuoli on ilmoittanut Kiistasta kirjallisesti. Jos osapuolet eivät saa Kiistaa ratkaistua tai eivät suostu ratkaisemaan sitä kyseisen ajan kuluessa, Kiista ratkaistaan lopulta sovittelussa, jonka hoitaa International Centre for Dispute Resolution ("ICDR") kansainvälisten sovittelusääntöjensä ("Säännöt") mukaisesti. Tätä sovittelusopimusta on tarkoitus tulkita laveasti, ja muiden vaatimusten ohella se koskee mitä tahansa vaatimuksia, joita seuraavat tahot tekevät tai joita kohdistetaan seuraaville tahoille: i) Google, Googlen tytäryhtiöt, jotka tarjoavat Ohjelmia Asiakkaalle tai Mainostajalle, Googlen emoyhtiöt ja näiden tahojen toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, edustajat, edeltäjät ja seuraajat, ii) Asiakas tai Mainostaja, Asiakkaan tai Mainostajan tytäryhtiöt ja emoyhtiöt ja näiden tahojen toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, edustajat, edeltäjät ja seuraajat.   

B. Sovittelutavat.  Sovittelu tehdään Santa Claran piirikunnassa, Kaliforniassa. Sovittelu käsitellään kolmen sovittelijan muodostamassa tuomioistuimessa. Kantajat valitsevat Sääntöjen mukaisesti yhden tuomioistuimen sovittelijoista ja vastaajat valitsevat Sääntöjen mukaisesti yhdessä toisen sovittelijan. Jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen kolmannesta sovittelijasta ("Puheenjohtaja") 20 päivän kuluessa toisen sovittelijan vahvistamisesta, ICDR osoittaa Puheenjohtajan Sääntöjen mukaisesti. Sovittelu tehdään englanniksi. Minkä tahansa sovittelun olemassaolo, sisältö ja tulokset, mukaan luettuina sen yhteydessä esitetyt asiakirjat ja todisteet, ovat ehdottoman luottamuksellisia, ellei laki määrää toisin. Sovittelijoiden päätös on lopullinen ja sitova, ja kaikkia sovittelijoiden esittämiä päätöksiä voidaan tuomita missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.  Sovittelijoita eivät sido sellaisissa muissa sovitteluissa tehdyt päätökset, joissa Asiakas tai Mainostaja ei ole osapuolena. Sovittelijoilla on oikeus määrätä tilapäinen tai lopullinen vahvistus- tai kieltotuomio ainoastaan tuomiota hakevan osapuolen hyväksi ja ainoastaan siinä määrin kuin se on tarpeellista osapuolen yksittäisen vaatimuksen perusteella vaikuttamatta Googlen muihin käyttäjiin tai muihin Asiakkaisiin tai Mainostajiin. Sovittelijoiden määräämiä ennakkotoimenpiteitä voi panna täytäntöön mikä tahansa toimivaltainen tuomioistuin. Mikään näissä Ehdoissa ei estä kumpaakaan osapuolta hakemasta yksilöllistä tilapäistä tuomiota miltä tahansa toimivaltaiselta tuomioistuimelta, eikä tällaisen tuomioistuimelle osoitetun, yksilöllistä tilapäistä tuomiota koskevan hakemuksen katsota olevan ristiriidassa sopimuksen kanssa tai tarkoittavan sovitteluoikeudesta luopumista.

14. Muut ehdot. A) KAIKKIIN NÄISTÄ EHDOISTA TAI OHJELMISTA AIHEUTUVIIN TAI NIIHIN LIITTYVIIN VAATIMUKSIIN SOVELLETAAN KALIFORNIAN LAINSÄÄDÄNTÖÄ LUKUUN OTTAMATTA KALIFORNIAN LAINVALINTASÄÄNTÖJÄ, PAITSI NIILTÄ OSIN KUIN KALIFORNIAN LAKI ON RISTIRIIDASSA YHDYSVALTOJEN LAIN KANSSA TAI YHDYSVALTOJEN LAKI KORVAA KALIFORNIAN LAIN. B) LUKUUN OTTAMATTA KOHDASSA 13 KUVATTUJA TILANTEITA JA VAIN SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ KOHTAA 13 EI SOVELLETA TIETTYYN VAATIMUKSEEN TAI KIISTAAN, KAIKKI NÄISTÄ EHDOISTA TAI OHJELMISTA AIHEUTUVAT TAI NIIHIN LIITTYVÄT VAATIMUKSET KÄSITELLÄÄN YKSINOMAAN KALIFORNIASSA SANTA CLARAN PIIRIKUNNASSA LIITTOVALTION TAI OSAVALTION TUOMIOISTUIMISSA; OSAPUOLET MYÖNTÄVÄT MÄÄRÄÄMISVALLAN KYSEISILLE TUOMIOISTUIMILLE. C) Nämä Ehdot muodostavat osapuolten koko sopimuksen liittyen Ehtojen aiheeseen ja korvaavat kaikki aiemmat tai samanaikaiset sopimukset, jotka liittyvät samoihin aiheisiin. D) Asiakkaalla ei ole oikeutta kommentoida julkisesti näissä Ehdoissa määriteltyä osapuolten välistä suhdetta (ellei laki niin edellytä). E) Kaikki sopimuksen irtisanomista tai rikkomista koskevat ilmoitukset tai Kohdan 13 mukaiset ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa toisen osapuolen lakiosastolle (tai jos lakiosastosta ei ole tietoa, toisen osapuolen ensisijaiselle yhteyshenkilölle tai muuhun tiedossa olevaan osoitteeseen). Googlen lakiosastolle osoitetut ilmoitukset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen legal-notices@google.com. Kaikki muut Asiakkaalle osoitetut ilmoitukset tehdään kirjallisesti ja lähetetään Asiakkaan tiliin yhdistettyyn sähköpostiosoitteeseen. Kaikki muut Googlelle tarkoitetut ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa Asiakkaan ensisijaiselle yhteyshenkilölle Googlella tai toimittaa muulla Googlen ilmoittamalla tavalla. Ilmoituksen katsotaan olevan vastaanotettu, kun se on vahvistettu kirjallisesti tai sähköisesti.  Näitä ilmoituksiin liittyviä vaatimuksia ei sovelleta oikeudelliseen tiedoksiantoon, johon puolestaan sovelletaan asiaankuuluvaa lakia. F) Lukuun ottamatta Googlen Kohdan 12 mukaisesti näihin Ehtoihin tekemiä muutoksia, mahdollisista muutoksista tulee sopia osapuolten kesken ja osapuolten tulee nimenomaisesti todeta, että tarkoitus on muuttaa näitä Ehtoja. Kummankaan osapuolen ei katsota luopuneen oikeuksistaan, mikäli osapuoli ei käytä näiden Ehtojen mukaisia oikeuksiaan (tai viivyttää niiden käyttöä). Jos mikä tahansa näihin Ehtoihin sisältyvä sopimusehto todetaan täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen sopimusehto mitätöidään ja Ehtojen muut kohdat pysyvät voimassa. G) Kumpikaan osapuoli ei voi siirtää mitään näiden Ehtojen osaa kenellekään ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta, paitsi että a) Google voi siirtää kaikki näiden Ehtojen mukaiset oikeutensa ja/tai velvollisuutensa tai osan niistä tytäryhtiölle, mikäli Google on ilmoittanut Asiakkaalle kyseisestä siirrosta, ja b) Asiakas voi siirtää kaikki näiden Ehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa tytäryhtiölle mutta vain, mikäli I) siirronsaaja sitoutuu kirjallisesti noudattamaan näitä Ehtoja, II) Asiakas pysyy vastuussa näiden Ehtojen mukaisista velvollisuuksista, jos siirronsaaja laiminlyö ne, ja III) Asiakas on ilmoittanut Googlelle kyseisestä siirrosta. Muut siirto- tai luovutusyritykset ovat pätemättömiä. H) Lukuun ottamatta Kohdissa 11 ja 13 nimenomaisesti mainittua näihin Ehtoihin ei liity ulkopuolisia edunsaajia. I) Näiden Ehtojen seurauksena osapuolten välille ei synny minkäänlaista edustussuhdetta, kumppanuutta tai yhteisyritystä. J) Kohta 1 (vain viimeinen virke) ja Kohdat 8–14 pysyvät voimassa näiden Ehtojen voimassaolon päättymisen jälkeen. K) Lukuun ottamatta maksuvelvollisuuksia kumpikaan osapuoli tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa velvollisuuksiensa hoitamatta jättämisestä tai hoitamisen viivästymisestä, jos syy siihen ei ole osapuolesta riippuvainen.

 

1.9.2017

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
false
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
false
false
true
73067
false
false