Google Adsi nõuded ja tingimused

Google pakub paremini mõistmiseks meie abikeskusest tõlgitud versioone, kuid need ei ole mõeldud muutma meie eeskirjade sisu. Ingliskeelne versioon on ametlik versioon, mida kasutame meie eeskirjade jõustamiseks. Kui soovite seda artiklit muus keeles lugeda, kasutage lehe allosas asuvat keele rippmenüüd.

Nõuded ja tingimused võivad asukohast olenevalt erineda. Google'i reklaamijad leiavad oma riigis kehtivad nõuded ja tingimused meie Google Adsi nõuete ja tingimuste leidja abil.

Teave Indias asuvatele reklaamijatele

India 2021. aasta infotehnoloogia reeglite (vahendajate juhised ja digitaalse meedia eetikakoodeks) (lüh vahendajate ja digitaalmeedia reeglid, 2021) 5. reegli nõuete kohaselt peab Google teid teavitama, et lisaks asjakohastele teenusetingimustele võidakse vahendajate ja digitaalmeedia reeglite 18. reegli kohaselt uudissisu ja päevakajalise sisu väljaandjatelt nõuda oma Google Adsi konto üksikasjade esitamist India teabe- ja ringhäälinguministeeriumile.

Teave Austraalias asuvatele reklaamijatele

1. novembril 2016 muudeti Austraalia klientidele kehtivaid Google'i reklaamiprogrammi tingimusi ja need määrati ettevõttele Google Australia Pty Ltd. Värskendatud tingimuste koopia on toodud allpool.

Reklaamiprogrammi tingimused

Siinsete reklaamiprogrammi tingimustega („tingimused“) nõustuvad ettevõte Google Australia Pty Ltd („Google“) ja neid tingimusi täitev isik või nende tingimustega elektrooniliselt nõustuv isik („klient“). Tingimused reguleerivad kliendi osalemist Google'i reklaamiprogrammides ja teenustes, (i) mis on saadaval kliendile nende tingimustega seoses antud konto(de) kaudu või (ii) mis sisaldavad viitena siinseid tingimusi (koos „programmid“).  Lugege need tingimused hoolikalt läbi.  Need nõuavad vaidluste lahendamiseks siduvat vahekohtumenetlust.

1 Programmid.  Klient annab Google'ile ja tema sidusettevõtetele volituse paigutada kliendi reklaamimaterjali, vooandmeid ja tehnoloogiat (koos „reklaamid“ või „reklaamifailid“) mis tahes sisusse või varale (igaüks neist on „vara“), mida pakub Google või Google'i nimel tema sidusettevõtted või, kui see on asjakohane, kolmas osapool („partner“). Klient vastutab ainuisikuliselt kõige järgmise eest: (i) reklaamid; (ii) reklaamide haldus- või sihtimisvalikud (nt märksõnad) („sihtmärgid“); (iii) sihtkohad, kuhu reklaamid vaatajaid suunavad (nt sihtlehed, mobiilirakendused) ning seotud URL-id, teekonnapunktid ja ümbersuunamised („sihtkohad“); (iv) teenused ja tooted, mida sihtkohtades reklaamitakse (koos „teenused“). Programm on reklaamiplatvorm, millel klient annab Google'ile ja tema sidusettevõtetele volituse kasutada automaatseid tööriistasid reklaamide vormindamiseks. Google ja tema sidusettevõtted võivad teha kliendile kättesaadavaks programmi teatud valikulisi funktsioone, et aidata kliendil sihtmärke, reklaame või sihtkohti valida või genereerida.  Klient ei pea andma nende valikuliste funktsioonide kasutamiseks volitust ja võib nende funktsioonide kasutamise lubada või sellest loobuda, kui see on asjakohane.  Siiski, kui klient neid funktsioone kasutab, siis vastutab klient ainuisikuliselt sihtmärkide, reklaamide ja sihtkohtade eest.  Google ja tema sidusettevõtted või partnerid võivad konkreetse sihtmärgi, reklaami või sihtkoha igal ajal mis tahes põhjusel tagasi lükata või eemaldada. Näiteks võib Google reklaami või sihtmärgi tagasi lükata või eemaldada siis, kui see rikub eeskirju või kui Google usub, et reklaam või sihtmärk võib Google'ile või partnerile tuua kaasa vastutuse. Google ja tema sidusettevõtted võivad programme igal ajal muuta või tühistada.  Klient kinnitab, et Google või tema sidusettevõtted võivad võtta osa programmi oksjonitest enda teenuste ja toodete edendamise eesmärgil.  Mõnele programmifunktsioonile on lisatud märge „beeta“ või on see ära märgitud kui muul viisil toetamata või konfidentsiaalne (koos „beetafunktsioonid“). Klient ei tohi avaldada mitte mingisugust beetafunktsioonidest pärit teavet ega mis tahes mitteavalike beetafunktsioonide tingimusi ega olemasolu.

2 Eeskirjad.  Klient vastutab ainuisikuliselt programmide endapoolse kasutuse eest (nt juurdepääs programmide kontodele ning kasutajanimede ja paroolide suhtes kaitsemeetmete rakendamine) („kasutus“). Programmide kasutusele kehtivad kohaldatavad Google'i eeskirjad, mis on saadaval aadressil google.com/ads/policies, ning kõik muud eeskirjad, mille Google teeb kliendile kättesaadavaks, sealhulgas partnerite eeskirjad, ja kohaldataval määral Google'i EL-i kasutajate nõusoleku eeskirjad, mis on saadaval aadressil privacy.google.com/businesses/userconsentpolicy (igal juhul ja koos selle hilisemate muudatustega „eeskirjad“). Klient annab Google'ile ka volituse eeskirjades kirjeldatud viisil reklaame muuta.  Google järgib programmiga seoses Google'i privaatsuseeskirju, mis on saadaval aadressil google.com/policies/privacy (koos selle hilisemate muudatustega).  Kui programmide kasutus kuulub nende kohaldamisalasse, nõustuvad Google ja klient vajaduse korral (i) Google Adsi vastutava töötleja ja Google'i valduses olevate andmete kaitsmise tingimustega, mis on saadaval aadressil privacy.google.com/businesses/controllerterms, või (ii) Google Adsi andmetöötluse tingimustega, mis on saadaval aadressil privacy.google.com/businesses/processorterms (koos „EL-i andmetingimused“). Google ei muuda EL-i andmetingimusi, välja arvatud viisidel, mis on EL-i andmetingimustes sõnaselgelt lubatud.  Klient ei tee ise ega volita kolmandat osapoolt tegema järgmist: (i) genereerima automaatseid, petturlikke või muul viisil kehtetuid näitamisi, päringuid, klikke ega konversioone; (ii) varjama konversioone programmides, milles nende avaldamine on kohustuslik; (iii) kasutama mis tahes automaatseid andmete kogumise või tuletamise viise või vorme, et pääseda mis tahes varal oleva Google'i reklaamidega seotud teabe juurde, selle kohta päringuid esitada või seda muul viisil koguda, välja arvatud viisidel, mille jaoks on Google andnud sõnaselge loa; (iv) püüdma häirida programmide toimivust.  Klient pöördub siinsete tingimuste kohaselt partnerite varadel olevate reklaamidega seotud küsimustes ainult Google'i poole.

3 Reklaamide esitamine.  (a) Klient ei esita reklaame, mis sisaldavad pahavara, nuhkvara, soovimatut tarkvara või muud pahatahtlikku koodi või on nendega seotud või mis rikuvad või väldivad teadlikult mõnda programmi turvameedet.  (b) Klient võib kasutada reklaamiserverit ainult selleks, et esitada või jälgida reklaame programmides, mis lubavad kolmanda osapoole reklaamiesitust, ja ainult siis, kui Google on andnud reklaamiserverile volituse programmis osalemiseks.  Google rakendab kliendi reklaamiserveri märgendid nii, et need toimiksid.  (c) CPM-i või vCPM-i põhise arveldusega veebipõhiste displeireklaamide näitamiste („displeireklaamid) korral, juhul kui Google'i programmi jaoks rakendatav näitamiste arv („IC“) on arveldusperioodi jooksul üle 10% suurem kui kliendi kolmanda osapoole reklaamiserveri („3PAS“) IC, hõlbustab klient Google'i ja 3PAS-i vahelist kooskõlastamist.  Kui seda lahknevust ei lahendata, peab klient esitama nõude 60 päeva jooksul pärast arve kuupäeva („nõudeperiood“). Kui Google leiab, et nõue on õigustatud, siis jaotise 9(b) kohaselt väljastab Google kliendile võrdse väärtusega reklaamikrediidi (90% Google'i IC-st, millest on maha arvatud 3PAS-i IC) korrutatuna kampaania keskmise CPM-i või vCPM-iga, mille Google arveldusperioodil registreeris.  Klient peab kogu väljastatud reklaamikrediidi ära kasutama 60 päeva jooksul alates väljastamisest („aegumistähtaeg“) ning Google võib eemaldada kliendi loa kasutada seda 3PAS-i pakkujat ja peatada siinse jaotise lahknevuse lahendamise sätete jõusoleku selle 3PAS-i pakkuja jaoks.  Ülaltoodud lahknevuse lahendamise arvutustes kasutatakse selle 3PAS-i mõõdikuid, kelle reklaamiserveri märgendid on Google'ile esitatud.  Google võib nõuda, et 3PAS esitaks lahknevusandmed otse Google'ile.  Kliendile ei anta krediiti lahknevuste eest, mille põhjustas 3PAS-i võimetus reklaame esitada.

4 Testimine.  Klient annab Google'ile ja tema sidusettevõtetele volituse korraldada regulaarselt testimist, mis võib mõjutada kliendi programmide kasutust, sealhulgas reklaamide vormingut, sihtmärke, sihtkohti, kvaliteeti, asetust, toimivust, hinda ja oksjoniaegsete pakkumiste korrigeerimisi.  Testimise tulemuste õigeaegsuse ja sobivuse tagamiseks ning jaotise 9(b) kohaselt annab klient Google'ile volituse korraldada sellist testimist ilma kliendile sellest teatamata või ilma seda kliendile hüvitamata.

5 Reklaami tühistamine.  Välja arvatud juhul, kui eeskirjades, programmi kasutajaliideses või lepingus, mis viitab siinsetele tingimustele („reklaamitellimus“), pole sätestatud teisiti, võib kumbki osapool mis tahes reklaami tühistada igal ajal enne reklaamioksjonit või paigutust (olenevalt sellest, kumb toimub esimesena), kuid kui klient tühistab reklaami pärast Google'i määratud kohustuse tekkimise tähtpäeva (nt broneeringupõhine kampaania), siis vastutab klient kõigi tühistamistasude eest, millest Google klienti teavitab, ja reklaam võidakse sellegipoolest avaldada.  Tühistatud reklaamide esitamine lõpetatakse tavaliselt 8 töötunni jooksul või eeskirjades või reklaamitellimuses kirjeldatud viisil ja kliendile jääb kohustus maksta kõigi esitatud reklaamidest tulenevate tasude eest (nt konversioonipõhised tasud).  Klient peab reklaamide tühistamise tegema (i) veebis, kliendi konto kaudu, kui see funktsioon on saadaval; (ii) kui see funktsioon pole saadaval, siis edastades Google'ile teatise, saates selle e-postiga kliendi konto esindajale; (iii) kui see funktsioon pole saadaval ja kliendil pole konto esindajat, siis edastades Google'ile teatise, saates selle e-postiga aadressile ads-support@google.com (koos „reklaami tühistamise protsess“). Klienti ei vabastata ühestki maksekohustusest reklaamide eest, mida klient pole esitanud või mille klient esitab pärast Google'i määratud tähtaega. Kliendi esitatud reklaamitellimus pole Google'i jaoks siduv.

6 Tagatised, õigused ja kohustused. Klient tagab, et (a) kliendile kuuluvad reklaamide, sihtkohtade ja sihtmärkide õigused ning ta annab need õigused Google'ile, tema sidusettevõtetele ja partneritele, et Google, tema sidusettevõtted ja partnerid saaksid Google'i programme käitada (sealhulgas, mis puudutab vooandmeid, pärast seda, kui klient lõpetab programmide kasutamise), ja (b) kogu kliendi esitatud teave ja kõik kliendi antud volitused on täielikud, õiged ja ajakohased. Klient annab Google'ile ja tema sidusettevõtetele volituse programmidega seotud eesmärkidel automatiseerida sihtkohtade toomist ja analüüsimist ning nendele juurdepääsemiseks testmandaatite loomist.  Esitades Google'ile programmidega seoses mobiili- või muid telefoninumbreid, annab klient Google'ile, tema sidusettevõtetele ja nende agentidele volituse programmidega seotud eesmärkidel nendele telefoninumbritele helistada ja tekstsõnumeid saata (millele võivad rakenduda tavapärased sõnumi- ja andmesidetariifid), sealhulgas kasutades automaatset numbrivalimissüsteemi.  Siiski ei toetu Google sellele loale turunduseesmärkidel automaatselt valitud kõnede või tekstsõnumite puhul.  Peale selle annab klient Google'ile, tema sidusettevõtetele ja nende agentidele volituse saata kliendile programmidega seotud eesmärkidel e-kirju.  Klient tagab, et on volitatud tegutsema iga kolmanda osapoole nimel, kelle jaoks klient nende tingimustega seoses reklaamib, ja on sidunud kolmanda osapoole nende tingimustega („reklaamija“) ning iga viide kliendile nendes tingimustes kehtib ka reklaamijale, kui see on asjakohane.  Kui klient pole reklaamijat mis tahes põhjusel nende tingimustega sidunud, vastutab klient kõigi nende kohustuste täitmise eest, mis oleks nende tingimuste kohaselt kuulunud reklaamijale, kui reklaamija oleks olnud seotud nende tingimustega.    Kui klient kasutab programmi enda nimel reklaamimiseks, loetakse klienti nii kliendiks kui ka reklaamijaks.  Klient esitab vähemalt kord kuus reklaamijale aruandlusandmed, milles on toodud Google'ile kulutatud absoluutne väärtus dollarites ja toimivus (vähemalt selle reklaamija konto kasutajate kulu, klikid ja näitamised) mõistlikult silmapaistvas kohas.  Google võib reklaamija palvel jagada reklaamijaga reklaamijat puudutavat teavet.  

7 Heastamised.  Broneeringupõhiste displeireklaamide korral edastab Google kampaania lõpuks kokkulepitud koondarvu displeireklaame. Kui Google'il seda teha ei õnnestu, siis jaotise 9(b) kohaselt tuleb Google'ile selliste displeireklaamide eest tehtud makset vaidlustaval kliendil teha nõue nõudeperioodi jooksul.  Kui Google nõude õigsuse kinnitab, siis ei võta Google kliendilt edastamata displeireklaamide eest tasu või, kui klient on juba maksnud, pakub Google oma mõistliku äranägemise järgi ja jaotise 9(b) kohaselt (i) reklaamikrediiti, mis tuleb ära kasutada aegumistähtajaks, (ii) displeireklaamide paigutamist võrreldavatele positsioonidele 60 päeva jooksul pärast nõude õigsuse kinnitamist Google'i poolt, või (iii) kampaania kestuse pikendamist.  Google ei saa tagada oksjonipõhiste reklaamide edastamist ja seega ei kehti heastamine oksjonipõhistele reklaamidele.

8 Maksmine.  Klient tasub kõik programmiga seoses tekkinud kulud, kasutades selleks makseviisi, mille Google on selle kliendi jaoks heaks kiitnud (koos selle hilisemate muudatustega), kaubanduslikult mõistliku ajavahemiku jooksul, mille täpsustab Google (nt programmi kasutajaliideses või reklaamitellimuses).  Hilinenud maksete puhul kehtib intress määraga 1,5% kuus (või kõrgeima seaduses lubatud määraga, kui see on väiksem).  Tasud ei sisalda makse.  Klient tasub (i) kõik maksud ja muud riiklikud tasud ning (ii) mõistlikud juriidilised kulud, mida Google kannab selliste hilinenud maksete sissenõudmisel, mida pole heas usus vaidlustatud.  Tasud põhinevad kohaldatava programmi arvelduskriteeriumidel (nt klikkidel, näitamistel või konversioonidel). Kõigi selliste tasude osad, mida pole heas usus vaidlustatud, tuleb tasuda täielikult.  Mitte ükski osapool ei tohi tasaarvestada mitte ühtki siinsete tingimuste kohaselt tasumisele kuuluvat makset mõne muu siinsete tingimuste kohaselt tasumisele kuuluva maksega.  Google'il on õigus oma äranägemise kohaselt krediiti igal ajal pikendada, muuta või tühistada. Google pole kohustatud edastama reklaame, mis ületavad mis tahes krediidilimiidi.  Kui Google ei edasta reklaame valitud sihtmärkidele või sihtkohtadesse, siis tuleb jaotise 9(b) kohaselt kliendil esitada nõudeperioodi jooksul nõue reklaamikrediidile, pärast mida väljastab Google pärast nõude kinnitamist krediidi, mis tuleb ära kasutada enne aegumistähtaega.  Klient mõistab, et kolmandad osapooled võivad genereerida kliendi reklaamide näitamisi või klikke keelatud või sobimatutel eesmärkidel ning sellisel juhul tuleb jaotise 9(b) kohaselt kliendil esitada nõudeperioodi jooksul nõue reklaamikrediidile, pärast mida väljastab Google pärast nõude kinnitamist krediidi, mis tuleb ära kasutada enne aegumistähtaega. KLIENT LOOBUB SUURIMA LUBATUD MÄÄRANI KÕIGIST MIS TAHES PROGRAMMITASUGA SEOTUD NÕUETEST, VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI NÕUE ESITATAKSE NÕUDEPERIOODI JOOKSUL.

9 Välistused.  (a) SUURIMA LUBATUD MÄÄRANI JA KOOSKÕLAS ALLTOODUD JAOTISEGA 9(b) VÄLISTAB IGA OSAPOOL ENDA JA OMA SIDUSETTEVÕTETE NIMEL KÕIK KAUDSED TAGATISED, SEALHULGAS (PIIRANGUTA) TAGATISED SEOSES MITTERIKKUMISE, RAHULDAVA KVALITEEDI, KAUBANDUSLIKELE NÕUETELE VASTAVUSE JA KINDLAKS EESMÄRGIKS KASUTAMISKÕLBLIKKUSEGA.  SUURIMA LUBATUD MÄÄRANI JA KOOSKÕLAS ALLTOODUD JAOTISEGA 9(b) PAKUTAKSE PROGRAMME NING GOOGLE'IT, TEMA SIDUSETTEVÕTTEID JA PARTNERITE VEEBIVARASID „OLEMASOLEVAL KUJUL“ NING KLIENDI JA REKLAAMIJA VALIKUL JA VASTUTUSEL NING GOOGLE, TEMA SIDUSETTEVÕTTED EGA GOOGLE'I PARTNERID EI ANNA TAGATISI EGA TEE VÄITEID SEOSES PROGRAMMIDE VÕI PROGRAMMIDE TULEMUSTEGA. (b) TEATUD SEADUSED KLIENDI ELUKOHAJÄRGSES KOHTUALLUVUSES, NAGU AUSTRAALIA TARBIJAÕIGUS, VÕIVAD ANDA ÕIGUSI JA VAHENDEID NING TUUA SIINSETELE TINGIMUSTELE KAUDSELT KAASA TINGIMUSI, MIDA EI SAA VÄLISTADA. SIINSED TINGIMUSED EI VÄLISTA NEID ÕIGUSI, VAHENDEID JA KAUDSEID TINGIMUSI. MÄÄRANI, MILLENI ASJAKOHASED SEADUSED LUBAVAD GOOGLE'IL OMA TEGEVUST PIIRATA, PIIRDUB GOOGLE'I VASTUTUS NENDE SEADUSTE RAAMES TEMA VALIKUL TEENUSTE UUESTI OSUTAMISEGA VÕI NENDE TEENUSTE UUESTI OSUTAMISE KULU TASUMISEGA.

10 Vastutuse piiramine.  JÄTTES KÕRVALE JAOTISE 11 NING JAOTISTE 3(A), 14(D) VÕI JAOTISE 1 VIIMASE LAUSE RIKKUMISE KLIENDI POOLT, KEHTIB SUURIMA LUBATUD MÄÄRANI, KUID ALATI KOOSKÕLAS JAOTISEGA 8(b) JÄRGMINE: (a) MITTE ÜKSKI OSAPOOL EGA TEMA SIDUSETTEVÕTTED EI VASTUTA SIINSETEST TINGIMUSTEST TULENEVALT EGA NENDEGA SEOSES (OLENEMATA SELLEST, KAS ALUSEKS ON LEPING VÕI KAHJU TEKITAMINE, SEALHULGAS (PIIRANGUTA) HOOLETUSEST VÕI MUUST TINGITUD KAHJU) JÄRGMISE EEST: (I) KASUMI KAOTUS; (II) EELDATAVA SÄÄSTU KAOTUS: (III) ÄRIVÕIMALUSE KAOTUS; (IV) ANDMETE KAOTUS VÕI RIKKUMINE; (V) KOLMANDA OSAPOOLE NÕUETEST TULENEV KAOTUS VÕI KAHJU; (VI) KAUDSED, ERI- VÕI TEGEVUSE TULEMUSEST JOHTUVAD KAOTUSED; MIDA KANNAB TEINE OSAPOOL (OLENEMATA SELLEST, KAS SELLISTE KAOTUSTE TEKKIMISE VÕIMALIKKUS OLI OSAPOOLTELE TEADA SIIS, KUI KLIENT TINGIMUSTEGA NÕUSTUS); JA (b) KOOSKÕLAS JAOTISEGA 9(a), JÄTTES KÕRVALE SIINSETEST TINGIMUSTEST TULENEVAD KLIENDI MAKSEKOHUSTUSED, EI ÜLETA IGA OSAPOOLE KOGUVASTUTUS TEISE EES TULENEVALT MIS TAHES SÜNDMUSEST VÕI SEOTUD SÜNDMUSTE SEERIAST SEOSES SIINSETE TINGIMUSTEGA SUUREMAT KAHEST JÄRGMISEST: (I) SUMMA, MILLE KLIENT PEAB TINGIMUSTE KOHASELT MAKSMA GOOGLE'ILE SÜNDMUSE (VÕI SEOTUD SÜNDMUSTE SEERIAST ESIMESE SÜNDMUSE) TOIMUMISE KUULE EELNEVA KAHE KUU EEST; (II) 10 000 AUSTRAALIA DOLLARIT.

11 Hüvitamine. Klient kaitseb Google'it, tema partnereid, agente, sidusettevõtteid ja litsentsiandjaid (igaüks neist on „hüvitatav isik“) ning tagab neile hüvitise mis tahes kohustuste, kahjude, kaotuste, kulude, tasude (sh õigusabikulude) ja kulutuste eest, mis on seotud kolmanda osapoole süüdistuse või õigusliku menetlusega, kui süüdistus või kohtuasi on põhjuslikus või muus seoses reklaamide, sihtmärkide, sihtkohtade, teenuste, kasutuse või nende tingimuste kliendipoolse rikkumisega, välja arvatud juhul, kui need on seotud hüvitatava isikuga selliselt, et kolmanda osapoole nõue või kohustus tuleneb otseselt: (a) selle hüvitatava isiku hooletusest või väärkäitumisest või (b) selle hüvitatava isiku poolsest tingimuste rikkumisest.  Partnerid on selle jaotise ettenähtud kolmandatest isikutest kasusaajad.

12 Tingimuste muudatused. Google võib neid tingimusi igal ajal ja ette teatamata ebaolulisel määral muuta. Tingimuste oluliste muudatuste korral esitab Google sellekohase eelteate. Tingimused postitatakse aadressil google.com/ads/terms. Tingimuste muudatused ei kehti tagasiulatuvalt ja need jõustuvad kõige varem seitse päeva pärast teadet.  Juriidilistel põhjustel tehtud muudatused jõustuvad siiski kohe teate esitamisel.  Kumbki osapool võib need tingimused lõpetada igal ajal, teavitades sellest teist osapoolt, kuid (i) kampaaniaid, mida pole jaotise 5 kohaselt tühistatud, ning uusi kampaaniaid võib esitada ja broneerida ning (ii) jätkuvale programmi kasutusele kehtivad igal juhul Google'i nõuded ja tingimused, mis on tol hetkel programmide jaoks jõus (saadaval aadressil google.com/ads/terms).  Google võib igal ajal peatada kliendi osalemise programmides näiteks makseprobleemide tõttu, eeskirjade või siinsete tingimuste arvatavate või tegelike rikkumiste korral või juriidilistel põhjustel.  Igal juhul esitab Google pärast lõpetamist kõiki kliendi kampaaniaid ainult oma äranägemise järgi.

13 VAIDLUSTE LAHENDAMISE KOKKULEPE.

A.        Läbirääkimised.  Juhul kui nendest tingimustest tulenevalt või nendega seoses tekib mis tahes vaidlus (igaüks neist on „vaidlus“), üritavad osapooled vaidluse heauskselt lahendada 60 päeva jooksul alates teiselt osapoolelt vaidluse kohta kirjaliku teatise saamisest. Kui osapooled selle aja jooksul vaidlust lahendada ei suuda või ei soovi, lahendatakse vaidlus vahekohtus, mida haldab vahekohtu rahvusvaheliste reeglite („reeglid“) alusel organisatsioon International Centre for Dispute Resolution („ICDR“).  Seda vahekohtu kasutamise kokkulepet tuleks tõlgenda laiemas tähenduses ja see kehtib muude nõuete hulgas kõigile nõuetele, mille esitaja või kostja on (i) Google, Google'i sidusettevõtted, mis pakuvad programme kliendile või reklaamijale, Google'i emaettevõtted ning nende juriidiliste isikute vastavad ametnikud, juhid, töötajad, õiguseellased, õigusjärglased ja õiguste saajad; (ii) klient või reklaamija, kliendi või reklaamija vastavad sidusettevõtted ja emaettevõtted ning nende juriidiliste isikute vastavad ametnikud, juhid, töötajad, õiguseellased, õigusjärglased ja õiguste saajad.   

B.        Vahekohtumenetluse protseduurid.  Vahekohtumenetluse koht on California osariigi Santa Clara maakond. Vahekohtumenetlus toimub kolme vahekohtunikuga vahekohtus. Esitaja/esitajad valib/valivad reeglite kohaselt ühe vahekohtuniku ja kostja/kostjad valib/valivad reeglite kohaselt koos teise vahekohtuniku.  Kui osapooled ei jõua kolmanda vahekohtuniku („esimees“) valikus kokkuleppele 20 päeva jooksul alates teise vahekohtuniku kinnitamisest, määrab reeglite kohaselt esimehe ICDR. Vahekohtumenetlus toimub inglise keeles. Jättes kõrvale seaduses ettenähtud juhud, on mis tahes vahekohtumenetluse olemasolu, sisu või tulemused (sealhulgas kõik esitatud dokumendid või tõendid) rangelt konfidentsiaalsed. Vahekohtunike otsus on lõplik ja siduv ning vahekohtunike langetatud vahekohtu otsus võidakse pöörata täitmisele mis tahes pädevas kohtus.  Muudes sellistes vahekohtumenetlustes tehtud otsused, milles klient või reklaamija pole osapool, pole vahekohtunike jaoks siduvad. Vahekohtunikel on volitus teha nii ajutisi kui ka lõplikke tuvastusotsuseid või ettekirjutusi ainult meetmeid taotleva osapoole kasuks ja ainult ulatuses, mis on selle osapoole konkreetse nõude kohaselt õigustatud, mõjutamata teisi Google'i kasutajaid või muid kliente või reklaamijaid, ning kõiki vahekohtunike määratud esialgseid meetmeid võib täita mis tahes pädev kohus. Siinsed tingimused ei takista kummalgi osapoolel individuaalsete esialgsete või eelmeetmete taotlemist mis tahes pädevast kohtust ning iga sellist kohtule esitatud taotlust individuaalsete esialgsete või eelmeetmete määramiseks ei loeta vastuoluliseks vahekohtu kasutamise kokkuleppega ega loobumiseks õigusest kasutada vahekohut.

14 Mitmesugust.  (a) KÕIKI NÕUDEID, MIS ON NENDE TINGIMUSTE VÕI PROGRAMMIDEGA PÕHJUSLIKUS VÕI MUUS SEOSES, REGULEERIVAD CALIFORNIA SEADUSED, VÄLJA ARVATUD CALIFORNIA KOLLISIOONINORMID, VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI CALIFORNIA SEADUSED ON VASTUOLUS AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE FÖDERAALSEADUSTEGA VÕI SEE ON VÄLISTATUD AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE FÖDERAALSEADUSTE ALUSEL. (b) JÄTTES KÕRVALE JAOTISES 13 SÄTESTATUD JUHUD, AINULT JUHUL, KUI JAOTIST 13 KONKREETSE NÕUDE VÕI VAIDLUSE KORRAL EI JÕUSTATA, LAHENDATAKSE KÕIK NENDE TINGIMUSTE VÕI PROGRAMMIDEGA PÕHJUSLIKUS VÕI MUUS SEOSES OLEVAD NÕUDED AINULT CALIFORNIA OSARIIGI SANTA CLARA MAAKONNA FÖDERAAL- VÕI OSARIIGI KOHTUS NING OSAPOOLED NÕUSTUVAD NENDE KOHTUTE KOHTUALLUVUSEGA.  (c) Need tingimused moodustavad osapoolte kogu lepingu seoses selle objektiga ja see asendab kõiki varasemaid või samaaegseid selle objekti kohta käivaid lepinguid. (d) Klient ei tohi teha avalikke avaldusi suhte kohta, mida siinsed tingimused käsitlevad (v.a juhul, kui see on seadusega nõutav).   (e) Kõik teatised lõpetamise või rikkumiste kohta või jaotise 13 kohased teatised peavad olema esitatud kirjalikult teise osapoole juriidilisele osakonnale (või kui pole teada, kas teisel osapoolel on juriidiline osakond, siis teise osapoole peamisele kontaktisikule või muule registreeritud adressaadile). Google'i juriidilisele osakonnale saadetavate teatiste jaoks on e-posti aadress legal-notices@google.com. Kõik muud teatised kliendile esitatakse kirjalikult e-posti aadressile, mis on seotud kliendi kontoga.  Kõik muud teatised Google'ile esitatakse kirjalikult ja saadetakse kliendi peamisele kontaktisikule Google'is või muul Google'i määratud viisil.   Teatis loetakse edastatuks kättesaamisel, mis kinnitatakse kirjalikul või elektroonilisel viisil.  Need teatiste nõuded ei kehti juriidiliste dokumentide isikliku üleandmise puhul, mis on reguleeritud kehtivate seaduste alusel. (f) Jättes kõrvale siinsete tingimuste jaotise 12 kohase muutmise Google'i poolt, peavad kõigi muudatustega nõustuma mõlemad osapooled ja muudatuses peab olema selgelt välja toodud, et see muudab siinseid tingimusi.  Mitte kumbagi osapoolt ei loeta ühestki õigusest loobunuks, kui nad mis tahes siinsete tingimuste kohast õigust ei kasuta (või selle kasutamist edasi lükkavad). Kui mõni nende tingimuste säte leitakse olevat jõustamatu, siis see säte lahutatakse ja ülejäänud tingimused jäävad täiel määral jõusse.  (g) Mitte kumbki osapool ei tohi mitte ühtki nende tingimuste osa anda üle ilma teise osapoole kirjaliku nõusolekuta, kuid erandina võib (A) Google anda üle kõik oma siinsetest tingimustest tulenevad õigused ja/või kohustused või osa nendest sidusettevõttele, kui Google on klienti üleandmisest teavitanud; (B) klient anda üle kõik oma siinsetest tingimustest tulenevad õigused ja kohustused sidusettevõttele, kuid ainult kui (I) volitatud isik nõustub kirjalikult neid tingimusi järgima, (II) klient jääb siinsetest tingimustest tulenevate kohustuste eest vastutavaks juhul, kui volitatud isik need täitmata jätab, ja (III) klient on Google'it üleandmisest teavitanud.  Kõik muud loovutamise või üleandmise katsed loetakse kehtetuks.   (h) Jättes kõrvale jaotistes 11 ja 13 sõnaselgelt loetletud juhud, ei ole nendel tingimustel kolmandatest isikutest kasusaajaid.  (i) Need tingimused ei loo osapoolte seas mingit esindust, partnerlust ega ühisettevõtet.  (j) Jaotised 1 (ainult viimane lause) ja 8 kuni 14 kehtivad ka nende tingimuste lõpetamise järel.  (k) Jättes kõrvale maksekohustused, ei vastuta ükski osapool ega tema sidusettevõtted kohustuste täitmata jätmise või täitmisviivituse eest, kui selle põhjuseks on tema mõistliku kontrolli alt väljuvad asjaolud.

 

1. september 2017

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Tühjenda otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
Abikeskusest otsimine
true
true
true
true
73067
false
false