Общи условия на Google Ads

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Общите условия могат да варират в зависимост от местоположението. Рекламодателите в Google могат да намерят Общите условия за държавата си с инструмента за намиране на Общите условия на Google Ads.

За рекламодатели в Индия:

Съгласно изискванията на правило 5 от Правилата от 2021 г. относно информационните технологии (Указанията за посредничество и Етичния кодекс за дигитални медии) в Индия (Правила за посредничество и дигитални медии от 2021 г.) Google трябва да Ви информира, че в допълнение към приложимите Общи условия издателите на новинарско съдържание и на такова за актуални събития може да са задължени в съответствие с правило 18 от Правилата за посредничество и дигитални медии да предоставят данните за профилите си в Google Ads на Министерството на информацията и излъчването на Индия.

За рекламодатели в Австралия:

На 9 ноември 2023 г. Условията на рекламните програми на Google, приложими за намиращи се в Австралия клиенти, бяха променени. Копие от актуализираните условия е налице по-долу:

Условия на рекламните програми

Настоящите Условия на рекламните програми („Условията“) са договорени между Google Australia Pty Ltd („Google“) и юридическото лице, което ги подписва или приема по електронен път („Клиентът“). Те уреждат участието на Клиента в рекламните програми и услуги на Google, (i) достъпът до които се осъществява чрез профила или съответно профилите, предоставени на Клиента във връзка с настоящите Условия, или (ii) които включват чрез позоваване настоящите Условия (наричани заедно „Програмите“). Моля, прочетете внимателно Условията.

1 Програми. Клиентът упълномощава Google и свързаните дружества на Google да поставят рекламни материали, данни за емисии и технологии на Клиента (наричани заедно „Реклами“ или „Рекламни послания“) във всяко съдържание или собственост (всяко поотделно наричано „Собственост“), предоставени от Google или свързаните дружества на Google от името на Google, или, ако е приложимо, от името на трето лице („Партньор“). Клиентът носи пълната отговорност за всяко от изброените: (i) Реклами, (ii) управление на рекламния трафик или решения за насочване на Рекламите (например по ключови думи) („Насочвания“), (iii) дестинации, към които Рекламите насочват потребителите (напр. целеви страници, мобилни приложения), заедно със свързаните с тях URL адреси, ориентировъчни точки и пренасочвания („Дестинации), и (iv) услуги и продукти, които се рекламират в Дестинациите (наричани заедно „Услуги“). Програмата представлява рекламна платформа, в която Клиентът упълномощава Google и свързаните дружества на Google да използват автоматизирани инструменти за форматиране на Рекламите. Google и свързаните дружества на Google може също така да предоставят на Клиента определени функции на Програмите по избор, за да съдействат на Клиента при подбора или създаването на Насочвания, Реклами или Дестинации. Клиентът не е длъжен да разрешава използването на тези функции по избор и, в зависимост от случая, може да приеме или откаже използването им. В случай обаче че използва тези функции, единствено Клиентът ще бъде отговорен за Насочванията, Рекламите и Дестинациите. Google и свързаните дружества на Google имат право, като действат в рамките на разумното, да отхвърлят или премахнат Насочване, Реклама или Дестинация по всяко време: (i) ако съответната Реклама, Насочване или Дестинация нарушава или Google основателно смята, че нарушава Правилата или настоящите Условия; (ii) във връзка със спазването на приложимото законодателство; (iii) когато бъде изискано или поискано от Партньор, (iv) когато Google основателно смята, че съответната Реклама, Насочване или Дестинация може да причини вреда на потребител, трета страна или Google; или (v) за защита на законните интереси на Google. Google и свързаните дружества на Google непрекъснато разработват и създават нови технологии, функции и услуги и могат да променят или отменят Програми по всяко време. Ако Клиентът не е съгласен с някои промени, той може да прекрати настоящите Условия, както е посочено в раздел 12. Клиентът потвърждава, че Google или свързаните дружества на Google може да участват в търгове на Програми в подкрепа на собствените си услуги и продукти. Някои функции на Програмите са обозначени като „Бета“ или по друг начин, изразяващ липсата на поддръжка или поверителност, (наричани заедно „Бета-функции“). Клиентът няма право да разкрива информация, свързана с Бета-функциите или условията или съществуването на непублични Бета-функции.

2 Правила. Клиентът носи цялата отговорност за начина, по който използва Програмите (например за достъпа до профилите в Програмите и използването им, както и защитата на потребителски имена и пароли) („Използване“). Използването на Програмите е предмет на приложимите правила на Google, намиращи се на адрес google.com/ads/policies, и всички други правила, предоставени от Google на Клиента, включително правилата на Партньорите, и, доколкото е приложимо, Правилата на Google за съгласие на потребителите в ЕС, намиращи се на адрес privacy.google.com/businesses/userconsentpolicy, (във всеки от случаите, съгласно измененията към съответния момент, „Правилата“). Клиентът също така упълномощава Google да променя Рекламите, както е описано в Правилата, с цел предоставяне на Програмите, например форматиране на Реклами. Във връзка с Програмата Google спазва Декларацията си за поверителност, намираща се на адрес google.com/policies/privacy (съгласно измененията към съответния момент). Доколкото Използването на Програмите е в съответствие с определението, Google и Клиентът се съгласяват да спазват, което е приложимо, (i) Условията на Google Ads за защита на данните между администратори, намиращи се на адрес privacy.google.com/businesses/controllerterms; или (ii) Условията на Google Ads за обработване на данните, намиращи се на адрес privacy.google.com/businesses/processorterms (наричани заедно „Условия за данни в ЕС“). Google няма да изменя Условията за данните в ЕС, освен ако е изрично разрешено съгласно Условията за данни в ЕС. Клиентът няма право сам или чрез упълномощаване на трети лица: (i) да генерира автоматични, измамни или по друга причина невалидни импресии, запитвания, кликвания или реализации; (ii) да скрива реализации за Програми, в които се изисква разкриването им; (iii) да използва автоматизирани средства или форми на компилиране или извличане на данни с цел достъп, изпращане на заявки или събиране по друг начин на информация, свързана с рекламирането с Google от която и да е Собственост, освен с изричното разрешение на Google; (iv) да се опитва да пречи на правилното функциониране на Програмите. Клиентът изпраща съобщения във връзка с Реклами в Собствености на Партньори съгласно настоящите Условия само на Google.

3 Показване на реклами. (a) Клиентът не предоставя Реклами, които съдържат или са свързани със злонамерен, шпиониращ или нежелан софтуер или друг злонамерен код, нито съзнателно нарушава или заобикаля мерки за сигурност на Програмата. (b) Клиентът може да използва рекламен сървър единствено за показване или проследяване на Реклами по Програми, които разрешават показване на Реклами от трети страни, и само ако участието на рекламния сървър в Програмата е разрешено от Google. Google внедрява маркерите от рекламния сървър на Клиента така, че да функционират правилно. (c) При онлайн импресии на дисплейни реклами, таксувани въз основа на CPM или vCPM („Дисплейни реклами“), ако прилаганият от Google брой на импресиите („IC“) за Програмата е по-висок от този на рекламния сървър на трета страна на Клиента („3PAS“) с повече от 10% за периода на фактурата, Клиентът трябва да подпомогне усилията за съгласуване между Google и 3PAS. Ако това несъответствие не бъде разрешено, Клиентът трябва да предяви претенция в срок от 60 дни от датата на фактурата („Срок за предявяване на претенции“). Ако реши, че претенцията е валидна, Google, като действа в рамките на разумното и съгласно раздел 9(b), предоставя на Клиента рекламни кредити в размер на (90% от IC на Google минус IC на 3PAS), умножени по отчетената от Google средна CPM или vCPM (според случая) за кампанията за периода на фактурата. Всички предоставени рекламни кредити трябва да се използват от Клиента в рамките на 60 дни от предоставянето им („Срок за използване“), като Google може да спре разрешението на Клиента за използване на този доставчик на 3PAS, както и приложимостта на разпоредбите за разрешаване на несъответствието в настоящия раздел по отношение на този доставчик на 3PAS. При изчисленията за разрешаване на горепосоченото несъответствие се използват показатели от 3PAS, чиито маркери от рекламен сървър са предоставени на Google. Google може да изиска свързаните с несъответствието записи да ѝ бъдат предоставени директно от 3PAS. Клиентът няма да получи кредити за несъответствия, причинени от неспособността на 3PAS да показва Реклами.

4 Тестване. Клиентът упълномощава Google и свързаните дружества на Google периодично да провеждат тестове, които може да повлияят върху Използването на Програмите от Клиента, включително форматирането на Реклами, Насочванията, Дестинациите, качеството, класирането, ефективността, цените и корекциите на офертите по време на търга. За осигуряване на навременността и валидността на резултатите от тестовете и съгласно раздел 9(b) Клиентът упълномощава Google да провежда такива тестове без предизвестие или компенсация за Клиента.

5 Анулиране на реклами. Освен ако Правила, потребителският интерфейс на Програмата или споразумение, препращащо към настоящите Условия („Поръчка за вмъкване“), предвиждат друго, всяка страна може да анулира Реклама по всяко време до рекламния търг или разполагането на рекламите, в зависимост от това кое настъпи по-рано, но в случай че Клиентът анулира Реклама след дата на ангажиране, предоставена от Google (например при кампания въз основа на резервации), Клиентът дължи таксите за анулиране, които са му съобщени от Google, преди датата на ангажиране (освен когато Клиентът е анулирал Рекламата и е прекратил настоящите Условия добросъвестно поради съществена промяна в приложимата Програма или настоящите Условия), а Рекламата все още може да бъде публикувана. Google или свързаните дружества на Google могат, като действат в рамките на разумното, да анулират Реклама в съответствие с настоящия раздел 5: (i) ако съответната Реклама нарушава или Google основателно смята, че нарушава, Правилата или настоящите Условия, (ii) във връзка със спазването на приложимото законодателство, (iii) когато бъде изискано или поискано от Партньор, (iv) когато Google основателно смята, че съответната Реклама може да причини вреда на потребител, трета страна или Google, или (v) за защита на законните интереси на Google. Анулираните Реклами в общия случай спират да се показват в рамките на 8 работни часа или както е описано в определени Правила или Поръчка за вмъкване, а Клиентът остава задължен да плати всички такси за показани Реклами (например такси въз основа на реализация). Анулирането на Реклами трябва да се извърши от Клиента (i) онлайн чрез профил на Клиента, ако такава функционалност е налице, (ii) ако такава функционалност не е налице – с изпращане на известие до Google по имейл до обслужващия Клиента представител за връзка с клиенти, или (iii) ако такава функционалност не е налице и Клиентът няма представител за връзка с клиенти, с изпращане по имейл на известие до Google на адрес ads-support@google.com (наричано заедно „Процедура за анулиране на реклами“). Клиентът не се освобождава от задължения за плащане за Реклами, които не са изпратени или са изпратени от Клиента след крайния срок, посочен от Google. Google няма да се обвързва с подадена от Клиента поръчка за вмъкване.

6 Гаранция, права и задължения. Клиентът гарантира, че (a) притежава и с настоящото предоставя правата върху Рекламите, Дестинациите и Насочванията на Google, свързаните дружества и Партньорите на Google, за да осигурят функционирането на Програмите на Google (включително, в случай на данни за емисии, след като Клиентът спре да използва Програмите), (b) цялата информация и всички разрешения, предоставени от Клиента, са пълни, точни и актуални. Клиентът разрешава на Google и свързаните дружества на Google да автоматизират извличането и анализа на Дестинациите, както и създаването на идентификационни данни за тестване на достъпа до тях за целите на Програмите. С предоставянето на мобилен или друг телефонен номер на Google във връзка с Програмите Клиентът разрешава на Google, свързаните дружества на Google и техните представители да се обаждат и да изпращат SMS съобщения (спрямо които може да се прилагат стандартните тарифи за SMS и данни) на предоставените телефонни номера, включително чрез система за автоматично телефонно набиране, за целите на Програмите. Google обаче няма да разчита на това разрешение, за да стартира автоматични обаждания или изпращането на SMS съобщения за маркетингови цели. Освен това Клиентът разрешава на Google, свързаните дружества на Google и представителите им да изпращат съобщения по електронна поща до Клиента за целите на Програмите. Клиентът гарантира, че е упълномощен да действа от името на и е обвързал с настоящите Условия всички трети лица, ако има такива, за които Клиентът извършва рекламна дейност във връзка с настоящите Условия („Рекламодател“), и всички споменавания на Клиента в настоящите Условия се отнасят и за Рекламодателя, ако е приложимо. Ако поради някаква причина Клиентът не е обвързал даден Рекламодател с настоящите Условия, Клиентът носи отговорност за изпълнението на задълженията, които в такъв случай Рекламодателят би имал съгласно настоящите Условия. Ако Клиентът използва Програма от свое име с цел рекламиране, за това използване той ще бъде считан както за Клиент, така и за Рекламодател. Клиентът предоставя на Рекламодателя отчетни данни най-малко веднъж месечно, разкриващи общия размер на средствата, изразходвани за Google, и ефективността (най-малко: разходи, кликвания и импресии на потребители в профила на този Рекламодател) на подходящо видно местоположение. Google може при поискване от страна на Рекламодател да му предостави конкретна, отнасяща се за него информация.

7 Компенсации. Google показва договорения общ брой дисплейни реклами въз основа на резервации до края на кампанията. В случай че Google не успее да изпълни задължението си, съгласно раздел 9(b) всеки Клиент, оспорващ извършено към Google плащане за Дисплейни реклами, трябва да предяви претенция в рамките на Срока за предявяване на претенции. Ако Google, като действа в рамките на разумното, потвърди точността на претенцията, Google няма да таксува Клиента за непоказаните Дисплейни реклами или, в случай че Клиентът вече е платил, по собствено основателно усмотрение и съгласно раздел 9(b) Google предоставя: (i) рекламни кредити, които трябва да се използват в Срока за използване; (ii) разполагане на Дисплейните реклами на сравнима позиция в рамките на 60 дни от потвърждаването на точността на претенцията от страна на Google; или (iii) удължаване на срока на кампанията. Когато това е разрешено от Правилата на Google, рекламните кредити могат да бъдат възстановени, ако Клиентът закрие профила си. Google не може да гарантира, че Рекламите въз основа на търг ще бъдат показани, поради което за този тип реклами не се прилагат компенсации.

8. Плащане. Клиентът плаща всички разходи, направени във връзка с дадена Програма, като използва начин на плащане, който е одобрен за него от Google (съгласно измененията към съответния момент), в рамките на търговски разумен срок, посочен от Google (например в потребителския интерфейс на Програмата или Поръчката за вмъкване). За забавените плащания се начислява лихва в размер на 1,5% месечно (или на най-високия, разрешен от закона размер, ако е по-малък). Разходите са освободени от данъци. Клиентът плаща (i) всички данъци и други държавни такси и (ii) основателните разходи и правни такси, които Google понася при събирането на закъснели плащания, които не са оспорени добросъвестно. Таксите се основават на критериите за фактуриране съгласно приложимата Програма (например на база кликвания, импресии или реализации). Всяка част от такса, която не е била добросъвестно оспорена, се дължи в пълен размер. Никоя от страните няма право да прихваща дължимо плащане съгласно настоящите Условия срещу друго плащане, което трябва да бъде извършено по силата на тези Условия. Google може, като действа в рамките на разумното, да удължава, променя или отменя кредит по всяко време. Google няма задължението да показва Реклами, превишаващи кредитния лимит. Ако Google не покаже Реклами в избраните Насочвания или Дестинации, то съгласно Раздел 9(b) Клиентът трябва да предяви претенция за рекламни кредити в рамките на Срока за предявяване на претенции, след който Google, като действа в рамките на разумното и след потвърждаване на претенцията, издава кредитите, които трябва да се използват до края на Срока за използване. Клиентът разбира, че трети лица могат да генерират импресии или кликвания върху Реклами на Клиента за забранени или нередни цели и че ако това се случи, съгласно раздел 9(b) той трябва да предяви претенция за рекламни кредити в рамките на Срока за предявяване на претенции, след изтичането на който и при потвърждаване на претенцията Google, като действа в рамките на разумното, ще предостави кредитите, които трябва да се използват преди изтичането на Срока за използване. Когато това е разрешено от Правилата на Google, рекламните кредити могат да бъдат възстановени, ако Клиентът закрие профила си. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА И СЪГЛАСНО РАЗДЕЛ 9(B), КЛИЕНТЪТ СЕ ОТКАЗВА ОТ ВСИЧКИ ПРЕТЕНЦИИ, СВЪРЗАНИ С ТАКСИ ЗА ПРОГРАМИ, ОСВЕН АКО ПРЕТЕНЦИЯТА НЕ Е ПОДАДЕНА В СРОКА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ.

9 Ограничения на отговорността. (a) В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, И ПРИ СПАЗВАНЕ НА ЧЛ. 9(b) ПО-ДОЛУ ВСЯКА СТРАНА ОТ СВОЕ ИМЕ И ТОВА НА СВЪРЗАНИТЕ СИ ДРУЖЕСТВА ИЗКЛЮЧВА ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ИЗБРОЯВАНЕТО ДА Е ИЗЧЕРПАТЕЛНО, ЗА ЛИПСА НА НАРУШЕНИЯ, ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО, ПРОДАВАЕМОСТ И ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, И ПРИ СПАЗВАНЕ НА ЧЛ. 9(b) ПО-ДОЛУ ПРОГРАМИТЕ И СОБСТВЕНОСТИТЕ НА GOOGLE, СВЪРЗАНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ПАРТНЬОРИТЕ НА GOOGLE СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА, И ПО ИЗБОР И РИСК НА КЛИЕНТА И РЕКЛАМОДАТЕЛЯ, КАТО GOOGLE, СВЪРЗАНИТЕ ДРУЖЕСТВА ИЛИ ПАРТНЬОРИТЕ НА GOOGLE НЕ ПРЕДОСТАВЯТ ГАРАНЦИИ ИЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМИТЕ ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЯХ. (b) ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАКОНИ НА ЮРИСДИКЦИЯТА, В КОЯТО ПРЕБИВАВА КЛИЕНТЪТ, КАТО НАПРИМЕР АВСТРАЛИЙСКИЯ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, МОЖЕ ДА ПОРАЖДАТ ПРАВА И СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА И ДА ПРЕДПОЛАГАТ УСЛОВИЯ В РАМКИТЕ НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ. ТЕЗИ ПРАВА, СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА И ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ УСЛОВИЯ НЕ СА ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ. В СТЕПЕНТА, В КОЯТО СЪОТВЕТНИТЕ ЗАКОНИ РАЗРЕШАВАТ GOOGLE ДА ОГРАНИЧИ ДЕЙНОСТТА СИ, ОТГОВОРНОСТТА НА GOOGLE ПО СИЛАТА НА ТЕЗИ ЗАКОНИ ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ПО СОБСТВЕН ИЗБОР НА GOOGLE ДО ПОВТОРНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ ИЛИ ПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПОВТОРНОТО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ. АКО ДОГОВОРЪТ, ОБРАЗУВАН ВЪЗ ОСНОВА НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, Е „ДОГОВОР ЗА МАЛЪК БИЗНЕС“ СЪГЛАСНО АВСТРАЛИЙСКИЯ ЗАКОН ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, КЛИЕНТЪТ МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ ДА СЛЕДВА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ПРЕТЕНЦИЯ ЗА РЕКЛАМНИ КРЕДИТИ, ИЗЛОЖЕНИ В РАЗДЕЛИ 3, 7 ИЛИ 8; ИЛИ GOOGLE ДА ОПРЕДЕЛИ, ПО СОБСТВЕН ИЗБОР, ДАЛИ ДА ПРЕДОСТАВИ ОТНОВО УСЛУГИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРЕТЕНЦИЯТА, ИЛИ ДА ЗАПЛАТИ НА КЛИЕНТА РАЗХОДИТЕ ЗА ПОВТОРНОТО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРЕТЕНЦИЯТА.

10 Ограничение на отговорността. НИЩО В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ИЛИ КОЯТО И ДА Е ПОРЪЧКА ЗА ВМЪКВАНЕ НЕ МОЖЕ ДА ИЗКЛЮЧИ ИЛИ ОГРАНИЧИ ОТГОВОРНОСТТА НА КОЯТО И ДА Е ОТ СТРАНИТЕ: (I) ЗА СМЪРТ ИЛИ ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕБРЕЖНОСТ НА НЯКОЯ ОТ СТРАНИТЕ ИЛИ ТЕХНИ РАБОТНИЦИ/СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ; (II) ЗА ИЗМАМА ИЛИ ИЗМАМНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; (III) В СЛУЧАИТЕ ПО РАЗДЕЛ 11 (ОБЕЗЩЕТЕНИЕ); (IV) ЗА НАРУШАВАНЕ ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА НА РАЗДЕЛИ 3(A), 14(D) ИЛИ НА ПОСЛЕДНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ НА РАЗДЕЛ 1; (V) ЗА ПЛАЩАНЕ НА СУМИ, ДЪЛЖИМИ НА ДРУГАТА СТРАНА В ХОДА НА ОБИЧАЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА; ИЛИ (VI) ВЪВ ВСЕКИ ДРУГ СЛУЧАЙ, В КОЙТО ОТГОВОРНОСТТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗКЛЮЧЕНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНА ПО СИЛАТА НА ЗАКОНА. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, НО ВИНАГИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРЕДХОДНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ И РАЗДЕЛ 9(b): (a) НИКОЯ ОТ СТРАНИТЕ ИЛИ СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ДРУЖЕСТВА НЕ МОЖЕ ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ИЛИ СВЪРЗАНА С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ (НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ВЪЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР, НЕПРАВОМЕРНО УВРЕЖДАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ИЗБРОЯВАНЕТО ДА Е ИЗЧЕРПАТЕЛНО, НЕБРЕЖНОСТ, ИЛИ ПО ДРУГА ПРИЧИНА) ЗА СЛЕДНОТО: (I) ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА; (II) ЗАГУБА НА ОЧАКВАНИ СПЕСТЯВАНИЯ; (III) ЗАГУБА НА БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТ; (IV) ЗАГУБА ИЛИ УВРЕЖДАНЕ НА ДАННИ; (V) ЗАГУБА ИЛИ ЩЕТА В РЕЗУЛТАТ ОТ ПРЕТЕНЦИИ НА ТРЕТИ ЛИЦА; ИЛИ (VI) КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ЗАГУБИ, ПРЕТЪРПЕНИ ИЛИ ПОНЕСЕНИ ОТ ДРУГАТА СТРАНА (НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТЕЗИ ЗАГУБИ СА БИЛИ ОЧАКВАНИ КЪМ ДАТАТА НА ПРИЕМАНЕ НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ОТ КЛИЕНТА); И (b) ПРИ СПАЗВАНЕ НА РАЗДЕЛ 10(a) ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА ВСЯКА СТРАНА КЪМ ДРУГАТА, ВСЛЕДСТВИЕ ОТ ВСЯКО СЪБИТИЕ ИЛИ СЕРИЯ ОТ СВЪРЗАНИ СЪБИТИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, Е ОГРАНИЧЕНА ДО ПО-ГОЛЯМОТО ОТ: (I) ДЪЛЖИМАТА СУМА НА GOOGLE ОТ КЛИЕНТА СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА ЗА ТРИТЕ МЕСЕЦА, ПРЕДШЕСТВАЩИ НЕПОСРЕДСТВЕНО МЕСЕЦА, В КОЙТО Е ВЪЗНИКНАЛО СЪБИТИЕТО (ИЛИ ПЪРВОТО ОТ СЕРИЯ ОТ СВЪРЗАНИ СЪБИТИЯ); И (II) 25 000 АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАРА.

11 Обезщетяване. Клиентът предпазва и обезщетява Google, Партньорите, представителите, свързаните дружества и лицензодателите на Google (всеки поотделно „Обезщетявано лице“) за всички отговорности, щети, загуби, разходи, такси (включително такси за правни услуги), както и разходи, свързани с твърдения или правни производства на трети лица, доколкото произтичат от или са свързани с Реклами, Насочвания, Дестинации, Услуги, използване или нарушаване на настоящите Условия от страна на Клиента, освен във връзка с всяко Обезщетявано лице, доколкото претенциите или подвеждането под отговорност от трети лица възникват като пряк резултат от: (а) небрежност или неправомерно поведение на съответното Обезщетявано лице или (б) нарушаване на Условията от страна на Обезщетяваното лице. Партньорите се считат за трети лица – бенефициери по смисъла на настоящия раздел.

12 Промени в Условията. Google може да прави несъществени промени по настоящите Условия по всяко време, но ще предоставя предварително известие в разумен срок за съществените промени по тях. Всички промени в Условията ще бъдат публикувани на адрес google.com/ads/terms и Google ще предостави допълнително известие в разумен срок за всички съществени промени. Промените в Условията не се прилагат със задна дата и влизат в сила не по-рано от 30 дни след известието. Въпреки това спешните промени, извършени поради правни причини, влизат в сила незабавно. Всяка от страните може да прекрати настоящите Условия по всяко време с известие до другата страна, но (i) кампании, които не са анулирани по реда на раздел 5, както и нови кампании могат да бъдат провеждани и резервирани, и (ii) Използването на Програмата може да продължи във всеки от случаите при спазване на приложимите към съответния момент Общи условия на Google за Програмите (публикувани на адрес google.com/ads/terms). Google може, като действа в рамките на разумното, да спре възможността на Клиента да участва в Програмите по всяко време в случай на проблеми с плащанията или предполагаеми или действителни нарушения на Правилата или настоящите Условия по правни причини или когато Google смята, че по този начин може да се избегне вреда или отговорност към потребител, трета страна или Google. Във всички случаи провеждането на кампании на Клиента след прекратяване е по собствено основателно усмотрение на Google.

13 Решаване на спорове. В случай че възникне спор, произтичащ от или свързан с настоящите Условия, (всеки поотделно „Спор“), страните добросъвестно ще положат усилия за решаване на Спора в срок от 60 дни след изпращане на писменото известие за Спора от съответната страна. Нищо в настоящите Условия няма да попречи на всяка от страните да търси индивидуализирано временно или предварително удовлетворение от всеки съд на компетентна юрисдикция.

14 Други. (a) ВСИЧКИ ПРЕТЕНЦИИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ИЛИ ПРОГРАМИТЕ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ, СЕ УРЕЖДАТ ОТ ЗАКОНИТЕ НА ЩАТА КАЛИФОРНИЯ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА НА КАЛИФОРНИЯ ЗА СТЪЛКНОВЕНИЕ НА ЗАКОНИ, ОСВЕН ДО СТЕПЕНТА, ДО КОЯТО КАЛИФОРНИЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРОТИВОРЕЧИ НА ФЕДЕРАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ ИЛИ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ НЕГО. (b) ОСВЕН КАКТО Е ПОСОЧЕНО В РАЗДЕЛ 13, ВСИЧКИ ПРЕТЕНЦИИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ИЛИ ПРОГРАМИТЕ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ, СЕ РЕШАВАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВЪВ ФЕДЕРАЛНИТЕ ИЛИ ЩАТСКИТЕ СЪДИЛИЩА НА ОКРЪГ САНТА КЛАРА, КАЛИФОРНИЯ; СТРАНИТЕ ДАВАТ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ЛИЧНА ПОДСЪДНОСТ В ТЕЗИ СЪДИЛИЩА. ДО СТЕПЕНТА, В КОЯТО ПРИЛОЖИМОТО МЕСТНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НЕ ДОПУСКА РАЗРЕШАВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ СПОРОВЕ В СЪД В КАЛИФОРНИЯ, ТОГАВА КЛИЕНТЪТ МОЖЕ ДА ЗАВЕДЕ ТЕЗИ СПОРОВЕ В МЕСТНИТЕ СЪДИЛИЩА НА КЛИЕНТА. СЪЩО ТАКА, АКО ПРИЛОЖИМОТО МЕСТНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НЕ ДОПУСКА МЕСТНИЯ СЪД НА КЛИЕНТА ДА ПРИЛОЖИ КАЛИФОРНИЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ТЕЗИ СПОРОВЕ, ТЕ СЕ УРЕЖДАТ ОТ ПРИЛОЖИМИТЕ МЕСТНИ ЗАКОНИ НА ДЪРЖАВАТА, ЩАТА ИЛИ ДРУГОТО МЯСТО НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА КЛИЕНТА. (c) Настоящите Условия представляват пълното споразумение между страните по отношение на предмета им и заменят всички предходни или едновременни споразумения със същия предмет. Това не засяга отговорността за предишни неверни, заблуждаващи или измамни твърдения или подвеждащи представяния. (d) Клиентът не може да прави публични изявления относно отношенията, предвидени в настоящите Условия (освен когато това се изисква по закон или е разрешено от закона). (e) Всички известия за прекратяване или нарушаване, или съгласно раздел 13 трябва да се изготвят в писмена форма и изпращат до правния отдел на другата страна (или ако не е известно дали другата страна има правен отдел – до основното лице за контакт на тази друга страна или до друг посочен адрес). Известията, адресирани до правния отдел на Google, се изпращат на следния имейл адрес: legal-notices@google.com. Всички други известия до Клиента се изготвят в писмена форма и се изпращат до имейл адреса, свързан с профила на Клиента. Всички други известия до Google се изготвят в писмена форма и се изпращат до основното лице за контакт на Клиента в Google или по друг начин, предоставен от Google. Известието ще се счита за връчено при получаването, както е потвърдено писмено или чрез електронни средства. Тези изисквания относно известията не се прилагат към процесуалното връчване, което се урежда от приложимото законодателство. (f) Освен измененията на настоящите Условия, направени от Google съгласно раздел 12, всяко изменение трябва да бъде прието от двете страни и изрично да посочва, че изменя настоящите Условия. Неупражняването (или забавянето при упражняване) на което и да е право по силата на настоящите Условия не представлява отказ от това право на която и да е от страните. Ако някоя разпоредба в настоящите Условия бъде счетена за неприложима, тя ще бъде премахната и останалите Условия ще останат в пълна сила и действие. (g) Никоя от страните няма право да прехвърля каквато и да е част от настоящите Условия без писменото съгласие на другата страна, освен на свързано дружество, но само при условие че (i) правоприемникът се съгласи писмено да бъде обвързан от настоящите Условия, (ii) прехвърлящата страна продължава да носи отговорност за задължения по настоящите Условия, ако правоприемникът не ги изпълни, и (iii) прехвърлящата страна е уведомила другата страна за прехвърлянето. Всеки друг опит за преотстъпване или прехвърляне на права и/или задължения е недействителен. (h) Не съществуват други трети лица – бенефициери по настоящите Условия освен изрично посочените в раздел 11. (i) Настоящите Условия не създават отношения на представителство, съдружие или договорно съдружие между страните. (j) Раздели 1 (само последното изречение) и от 8 до 14 запазват своето действие след прекратяването на настоящите Условия. (k) Никоя от страните или свързаните с нея дружества не носи отговорност за неизпълнение или забавяне при изпълнението до степента, до която са причинени от обстоятелства извън разумния ѝ контрол.

9 ноември 2023 г.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню