Общи условия на Google Ads

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Общите условия могат да варират в зависимост от местоположението. Рекламодателите в Google могат да намерят Общите условия за държавата си с инструмента за намиране на Общите условия на Google Ads.

За рекламодатели в Индия:

Съгласно изискванията на правило 5 от Правилата от 2021 г. относно информационните технологии (Указанията за посредничество и Етичния кодекс за дигитални медии) в Индия (Правила за посредничество и дигитални медии от 2021 г.) Google трябва да Ви информира, че в допълнение към приложимите Общи условия издателите на новинарско съдържание и на такова за актуални събития може да са задължени в съответствие с правило 18 от Правилата за посредничество и дигитални медии да предоставят данните за профилите си в Google Ads на Министерството на информацията и излъчването на Индия.

За рекламодатели в Австралия:

На 1 ноември 2016 г. Условията на рекламните програми на Google, приложими за намиращи се в Австралия клиенти, бяха променени и прехвърлени към Google Australia Pty Ltd. Копие на актуализираните условия е налице по-долу:

Условия на рекламните програми

Настоящите Условия на рекламните програми („Условията“) са договорени между Google Australia Pty Ltd („Google“) и юридическото лице, което ги подписва или приема по електронен път („Клиент“). Те уреждат участието на Клиента в рекламните програми и услуги на Google, (i) достъпът до които се осъществява чрез профила или съответно профилите, предоставени на Клиента във връзка с настоящите Условия, или (ii) които включват чрез позоваване настоящите Условия (наричани заедно „Програмите“). Моля, прочетете внимателно Условията. Те включват изискването за разрешаване на спорове да се използва обвързващ страните арбитраж.

1 Програми. Клиентът упълномощава Google и свързаните дружества на Google да поставят рекламни материали, данни за емисии и технологии на Клиента (наричани заедно „Реклами“ или „Рекламни послания“) във всяко съдържание или собственост (всяко поотделно наричано „Собственост“), предоставени от Google или свързаните дружества на Google от името на Google, или, ако е приложимо, от името на трето лице („Партньор“). Клиентът носи пълната отговорност за всяко от изброените: (i) Реклами, (ii) управление на рекламния трафик или решения за насочване на Рекламите (например по ключови думи) („Насочвания“), (iii) дестинации, към които Рекламите насочват потребителите (напр. целеви страници, мобилни приложения), заедно със свързаните с тях URL адреси, ориентировъчни точки и пренасочвания („Дестинации), и (iv) услуги и продукти, които се рекламират в Дестинациите (наричани заедно „Услуги“). Програмата представлява рекламна платформа, в която Клиентът упълномощава Google и свързаните дружества на Google да използват автоматизирани инструменти за форматиране на Рекламите. Google и свързаните дружества на Google може също така да предоставят на Клиента определени функции на Програмите по избор, за да съдействат на Клиента при подбора или създаването на Насочвания, Реклами или Дестинации. Клиентът не е длъжен да разрешава използването на тези функции по избор и, в зависимост от случая, може да приеме или откаже използването им. В случай обаче че използва тези функции, единствено Клиентът ще бъде отговорен за Насочванията, Рекламите и Дестинациите. Google и свързаните дружества или Партньорите на Google може да отхвърлят или премахват конкретно Насочване, Реклама или Дестинация по всяко време и по каквито и да е причини. Например Реклама или Насочване може да бъдат отхвърлени или премахнати от страна на Google, ако нарушават Правилата или ако Google смята, че Рекламата или Насочването може да доведе до подвеждането под отговорност на Google или Партньор на Google. Google и свързаните дружества на Google може да променят или прекратяват Програми по всяко време. Клиентът потвърждава, че Google или свързаните дружества на Google може да участват в търгове на Програми в подкрепа на собствените си услуги и продукти. Някои функции на Програмите са обозначени като „Бета“ или по друг начин, изразяващ липсата на поддръжка или поверителност, (наричани заедно „Бета-функции“). Клиентът няма право да разкрива информация, свързана с Бета-функциите или условията или съществуването на непублични Бета-функции.

2 Правила. Клиентът носи цялата отговорност за начина, по който използва Програмите (например за достъпа до профилите в Програмите и използването им, както и защитата на потребителски имена и пароли) („Използване“). Използването на Програмите е предмет на приложимите правила на Google, намиращи се на адрес google.com/ads/policies, и всички други правила, предоставени от Google на Клиента, включително правилата на Партньорите, и, доколкото е приложимо, Правилата на Google за съгласие на потребителите в ЕС, намиращи се на адрес privacy.google.com/businesses/userconsentpolicy, (във всеки от случаите, съгласно измененията към съответния момент, „Правилата“). Клиентът също така упълномощава Google да променя Рекламите, както е описано в Правилата. Във връзка с Програмата Google спазва Декларацията си за поверителност, намираща се на адрес google.com/policies/privacy (съгласно измененията към съответния момент). Доколкото Използването на Програмите е в съответствие с определението, Google и Клиентът се съгласяват да спазват, което е приложимо, (i) Условията на Google Ads за защита на данните между администратори, намиращи се на адрес privacy.google.com/businesses/controllerterms; или (ii) Условията на Google Ads за обработване на данните, намиращи се на адрес privacy.google.com/businesses/processorterms (наричани заедно „Условия за данни в ЕС“). Google няма да изменя Условията за данните в ЕС, освен ако е изрично разрешено съгласно Условията за данни в ЕС. Клиентът няма право сам или чрез упълномощаване на трети лица: (i) да генерира автоматични, измамни или по друга причина невалидни импресии, запитвания, кликвания или реализации; (ii) да скрива реализации за Програми, в които се изисква разкриването им; (iii) да използва автоматизирани средства или форми на компилиране или извличане на данни с цел достъп, изпращане на заявки или събиране по друг начин на информация, свързана с рекламирането с Google от която и да е Собственост, освен с изричното разрешение на Google; (iv) да се опитва да пречи на правилното функциониране на Програмите. Клиентът ще изпраща съобщения във връзка с Реклами в Собствености на Партньори съгласно настоящите Условия само на Google.

3 Показване на реклами. (a) Клиентът не предоставя Реклами, които съдържат или са свързани със злонамерен, шпиониращ или нежелан софтуер или друг злонамерен код, нито съзнателно нарушава или заобикаля мерки за сигурност на Програмата. (b) Клиентът може да използва рекламен сървър единствено за показване или проследяване на Реклами по Програми, които разрешават показване на Реклами от трети страни, и само ако участието на рекламния сървър в Програмата е разрешено от Google. Google внедрява маркерите от рекламния сървър на Клиента, така че да функционират правилно. (c) При онлайн импресии на дисплейни реклами, таксувани въз основа на CPM или vCPM („Дисплейни реклами“), ако прилаганият от Google брой на импресиите („IC“) за Програмата е по-висок от този на рекламния сървър на трета страна на Клиента („3PAS“) с повече от 10% за периода на фактурата, Клиентът трябва да подпомогне усилията за съгласуване между Google и 3PAS. Ако това несъответствие не бъде разрешено, Клиентът трябва да предяви претенция в срок от 60 дни от датата на фактурата („Срок за предявяване на претенции“). Ако реши, че претенцията е валидна, Google предоставя на Клиента кредити за рекламиране в размер на (90% от IC на Google минус IC на 3PAS), умножени по отчетената от Google средна CPM или vCPM (според случая) за кампанията за периода на фактурата. Всички предоставени кредити за реклама трябва да се използват от Клиента в рамките на 60 дни от предоставянето им („Срок за използване“), като Google може да спре разрешението на Клиента за използване на този доставчик на 3PAS, както и приложимостта на разпоредбите за разрешаване на несъответствието в настоящия раздел по отношение на този доставчик на 3PAS. При изчисленията за разрешаване на горепосоченото несъответствие се използват показатели от 3PAS, чиито маркери от рекламен сървър са предоставени на Google. Google може да изиска свързаните с несъответствието записи да ѝ бъдат предоставени директно от 3PAS. Клиентът няма да получи кредити за несъответствия, причинени от неспособността на 3PAS да показва Реклами.

4 Тестване. Клиентът упълномощава Google и свързаните дружества на Google периодично да провеждат тестове, които може да повлияят върху Използването на Програмите от Клиента, включително форматирането на Реклами, Насочванията, Дестинациите, качеството, класирането, ефективността, цените и корекциите на оферти по време на търга. За осигуряване на навременността и валидността на резултатите от тестовете и съгласно раздел 9(b) Клиентът упълномощава Google да провежда такива тестове без предизвестие или компенсация за Клиента.

5 Анулиране на реклами. Освен ако Правила, потребителският интерфейс на Програмата или споразумение, препращащо към настоящите Условия („Поръчка за вмъкване“), предвиждат друго, всяка страна може да анулира Реклама по всяко време до рекламния търг или разполагането на рекламите, в зависимост от това кое настъпи по-рано, но в случай че Клиентът анулира Реклама след дата на ангажиране, предоставена от Google (например при кампания въз основа на резервации), Клиентът дължи таксите за анулиране, които са му съобщени от Google, а Рекламата все още може да бъде публикувана. Анулираните Реклами в общия случай спират да се показват в рамките на 8 работни часа или както е описано в определени Правила или Поръчка за вмъкване, а Клиентът остава задължен да плати всички такси за показани Реклами (например такси въз основа на реализация). Анулирането на Реклами трябва да се извърши от Клиента (i) онлайн чрез профил на Клиента, ако такава функционалност е налице, (ii) ако такава функционалност не е налице – с изпращане по имейл на известие до Google до представителя за връзка с клиенти на Клиента, или (iii) ако такава функционалност не е налице и Клиентът няма представител за връзка с клиенти, с изпращане по имейл на известие до Google на адрес ads-support@google.com (наричано заедно „Процедура за анулиране на реклами“). Клиентът не се освобождава от задължения за плащане на Реклами, които не са подадени или са подадени от Клиента след крайния срок, посочен от Google. Google няма да се обвързва с подадена от Клиента поръчка за вмъкване.

6 Гаранция, права и задължения. Клиентът гарантира, че (a) притежава и с настоящото предоставя правата върху Рекламите, Дестинациите и Насочванията на Google, свързаните дружества и Партньорите на Google, за да осигурят функционирането на Програмите на Google (включително, в случай на данни за емисии, след като Клиентът спре да използва Програмите), (b) цялата информация и всички разрешения, предоставени от Клиента, са пълни, точни и актуални. Клиентът разрешава на Google и свързаните дружества на Google да автоматизират извличането и анализа на Дестинациите, както и създаването на идентификационни данни за тестване на достъпа до тях за целите на Програмите. С предоставянето на мобилен или друг телефонен номер на Google във връзка с Програмите Клиентът разрешава на Google, свързаните дружества на Google и техните представители да се обаждат и да изпращат SMS съобщения (спрямо които може да се прилагат стандартните тарифи за SMS и данни) на предоставените телефонни номера, включително чрез система за автоматично телефонно набиране, за целите на Програмите. Google обаче няма да разчита на това разрешение, за да стартира автоматични обаждания или изпращането на SMS съобщения за маркетингови цели. Освен това Клиентът разрешава на Google, свързаните дружества на Google и представителите им да изпращат съобщения по електронна поща до Клиента за целите на Програмите. Клиентът гарантира, че е упълномощен да действа от името на и е обвързал с настоящите Условия всяка трета страна, ако има такива, за която Клиентът извършва рекламна дейност във връзка с настоящите Условия („Рекламодател“), и всички споменавания на Клиента в настоящите Условия се отнасят и за Рекламодателя, ако е приложимо. Ако поради някаква причина Клиентът не е обвързал даден Рекламодател с настоящите Условия, Клиентът носи отговорност за изпълнението на задълженията, които в такъв случай Рекламодателят би имал съгласно настоящите Условия. Ако Клиентът използва Програма от свое име с цел рекламиране, за това използване той ще бъде считан както за Клиент, така и за Рекламодател. Клиентът предоставя на Рекламодателя отчетни данни най-малко веднъж месечно, разкриващи общия размер на средствата, изразходвани за Google, и ефективността (най-малко: разходи, кликвания и импресии на потребители в профила на този Рекламодател) на подходящо видно местоположение. Google може при поискване от страна на Рекламодател да му предостави конкретна, отнасяща се за него информация.  

7 Компенсации. Google показва договорения общ брой дисплейни реклами въз основа на резервации до края на кампанията. В случай че Google не успее да изпълни задължението си, съгласно раздел 9(b) всеки Клиент, оспорващ извършено към Google плащане, трябва да предяви претенция в рамките на Срока за предявяване на претенции. Ако Google потвърди точността на претенцията, Google няма да таксува Клиента за непоказаните Дисплейни реклами или, в случай че Клиентът вече е платил, по собствена основателна преценка и съгласно раздел 9(b) Google предоставя: (i) кредити за рекламиране, които трябва да се използват в Срока за използване; (ii) разполагане на Дисплейните реклами на сравнима позиция в рамките на 60 дни от потвърждаването на точността на претенцията от страна на Google; или (iii) удължаване на срока на кампанията. Google не може да гарантира, че Рекламите въз основа на търг ще бъдат показани, поради което за този тип реклами не се прилагат компенсации.

8. Плащане. Клиентът плаща всички разходи, направени във връзка с дадена Програма, като използва начин на плащане, който е одобрен за него от Google (съгласно измененията периодично), в рамките на търговски разумен срок, посочен от Google (например в потребителския интерфейс на Програмата или Поръчката за вмъкване). За забавените плащания се начислява лихва в размер на 1,5% месечно (или най-високия допустим от закона размер, ако е по-малък). Разходите не включват данъци. Клиентът плаща (i) всички данъци и други държавни такси и (ii) основателни разходи и правни такси, които Google понася при събирането на закъснели плащания, които не са оспорени добросъвестно. Таксите се основават на критериите за фактуриране съгласно приложимата Програма (например на база кликвания, импресии или реализации). Всяка част от такса, която не е била добросъвестно оспорена, се дължи в пълен размер. Никоя от страните няма право да прихваща дължимо плащане съгласно настоящите Условия срещу друго плащане, което трябва да бъде извършено по силата на тези Условия. Google може по собствено усмотрение да удължава, променя или отменя кредит по всяко време. Google няма задължението да показва Реклами, превишаващи кредитния лимит. Ако Google не покаже Реклами в избраните Насочвания или Дестинации, то съгласно Раздел 9(b) Клиентът трябва да предяви претенция за кредити за рекламиране в рамките на Срока за предявяване на претенции, след който Google, след потвърждаване на претенцията, издава кредитите, които трябва да се използват до Срока за използване. Клиентът разбира, че трети лица могат да генерират импресии или кликвания върху Реклами на Клиента за забранени или нередни цели и че ако това се случи, съгласно раздел 9(b) той трябва да предяви претенция за кредити за рекламиране в рамките на Срока за предявяване на претенции, след изтичането на който и при потвърждаване на претенцията Google ще предостави кредитите, които трябва да се използват преди изтичането на Срока за използване. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, КЛИЕНТЪТ СЕ ОТКАЗВА ОТ ВСИЧКИ ПРЕТЕНЦИИ, СВЪРЗАНИ С ТАКСИ ЗА ПРОГРАМИ, ОСВЕН АКО ПРЕТЕНЦИЯТА НЕ Е ПОДАДЕНА В СРОКА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ.

9 Ограничения на отговорността. (a) В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, И ПРИ СПАЗВАНЕ НА ЧЛ. 9(b) ПО-ДОЛУ ВСЯКА СТРАНА ОТ СВОЕ ИМЕ И ТОВА НА СВЪРЗАНИТЕ СИ ДРУЖЕСТВА ИЗКЛЮЧВА ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ИЗБРОЯВАНЕТО ДА Е ИЗЧЕРПАТЕЛНО, ЗА ЛИПСА НА НАРУШЕНИЯ, ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО, ПРОДАВАЕМОСТ И ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, И ПРИ СПАЗВАНЕ НА ЧЛ. 9(b) ПО-ДОЛУ ПРОГРАМИТЕ И СОБСТВЕНОСТИТЕ НА GOOGLE, СВЪРЗАНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ПАРТНЬОРИТЕ НА GOOGLE СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА, И ПО ИЗБОР И РИСК НА КЛИЕНТА И РЕКЛАМОДАТЕЛЯ, КАТО GOOGLE, СВЪРЗАНИТЕ ДРУЖЕСТВА ИЛИ ПАРТНЬОРИТЕ НА GOOGLE НЕ ПРЕДОСТАВЯТ ГАРАНЦИИ ИЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМИТЕ ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЯХ. (b) ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАКОНИ НА ЮРИСДИКЦИЯТА, В КОЯТО ПРЕБИВАВА КЛИЕНТЪТ, КАТО НАПРИМЕР АВСТРАЛИЙСКИЯ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, МОЖЕ ДА ПОРАЖДАТ ПРАВА И СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА И ДА ПРЕДПОЛАГАТ УСЛОВИЯ В РАМКИТЕ НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ. ТЕЗИ ПРАВА, СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА И ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ УСЛОВИЯ НЕ СА ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ. В СТЕПЕНТА, В КОЯТО СЪОТВЕТНИТЕ ЗАКОНИ РАЗРЕШАВАТ GOOGLE ДА ОГРАНИЧИ ДЕЙНОСТТА СИ, ОТГОВОРНОСТТА НА GOOGLE ПО СИЛАТА НА ТЕЗИ ЗАКОНИ ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ПО СОБСТВЕН ИЗБОР НА GOOGLE ДО ПОВТОРНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ ИЛИ ПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПОВТОРНОТО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ.

10 Ограничение на отговорността. С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА РАЗДЕЛ 11 И НАРУШЕНИЯ ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА НА РАЗДЕЛИ 3(A), 14(D) ИЛИ ПОСЛЕДНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ НА РАЗДЕЛ 1, В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, НО ВИНАГИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА РАЗДЕЛ 8(b): (a) НИКОЯ ОТ СТРАНИТЕ ИЛИ СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ДРУЖЕСТВА НЕ МОЖЕ ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ИЛИ СВЪРЗАНА С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ (НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ВЪЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР, НЕПРАВОМЕРНО УВРЕЖДАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ИЗБРОЯВАНЕТО ДА Е ИЗЧЕРПАТЕЛНО, НЕБРЕЖНОСТ, ИЛИ ПО ДРУГА ПРИЧИНА) ЗА СЛЕДНОТО: (I) ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА; (II) ЗАГУБА НА ОЧАКВАНИ СПЕСТЯВАНИЯ; (III) ЗАГУБА НА БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТ; (IV) ЗАГУБА ИЛИ УВРЕЖДАНЕ НА ДАННИ; (V) ЗАГУБА ИЛИ ЩЕТА В РЕЗУЛТАТ ОТ ПРЕТЕНЦИИ НА ТРЕТИ СТРАНИ; ИЛИ (VI) КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ЗАГУБИ, ПРЕТЪРПЕНИ ИЛИ ПОНЕСЕНИ ОТ ДРУГАТА СТРАНА (НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТЕЗИ ЗАГУБИ СА БИЛИ ОЧАКВАНИ КЪМ ДАТАТА НА ПРИЕМАНЕ НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ОТ КЛИЕНТА); И (b) ПРИ СПАЗВАНЕ НА РАЗДЕЛ 9(a) ОСВЕН ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ПЛАЩАНЕ НА КЛИЕНТА СЪГЛАСНО НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА ВСЯКА СТРАНА КЪМ ДРУГАТА, ВСЛЕДСТВИЕ ОТ ВСЯКО СЪБИТИЕ ИЛИ СЕРИЯ ОТ СВЪРЗАНИ СЪБИТИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, Е ОГРАНИЧЕНА ДО ПО-ГОЛЯМОТО ОТ: (I) ДЪЛЖИМАТА СУМА НА GOOGLE ОТ КЛИЕНТА СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА ЗА ДВАТА МЕСЕЦА, ПРЕДШЕСТВАЩИ НЕПОСРЕДСТВЕНО МЕСЕЦА, В КОЙТО Е ВЪЗНИКНАЛО СЪБИТИЕТО (ИЛИ ПЪРВОТО ОТ СЕРИЯ ОТ СВЪРЗАНИ СЪБИТИЯ); И (II) 10 000 АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАРА.

11 Обезщетяване. Клиентът предпазва и обезщетява Google, Партньорите, представителите, свързаните дружества и лицензодателите на Google (всеки поотделно „Обезщетявано лице“) за всички отговорности, щети, загуби, разходи, такси (включително такси за правни услуги), както и разходи, свързани с твърдения или правни производства на трети лица, доколкото произтичат от или са свързани с Реклами, Насочвания, Дестинации, Услуги, използване или нарушаване на настоящите Условия от страна на Клиента, освен във връзка с всяко Обезщетявано лице, доколкото претенциите или подвеждането под отговорност възникват като пряк резултат от: (а) небрежност или неправомерно поведение на съответното Обезщетявано лице или (б) нарушаване на Условията от страна на Обезщетяваното лице. Партньорите се считат за трети лица – бенефициери по смисъла на настоящия раздел.

12 Промени в Условията. Google може да прави несъществени промени по настоящите Условия по всяко време без известие, но предоставя предизвестие за съществените промени по него. Условията ще бъдат публикувани на адрес google.com/ads/terms. Промените в Условията не се прилагат със задна дата и влизат в сила не по-рано от 7 дни след известието. Въпреки това промените, извършени поради правни причини, влизат в сила незабавно. Всяка от страните може да прекрати настоящите Условия по всяко време с известие до другата страна, но (i) кампании, които не са анулирани по реда на раздел 5, както и нови кампании могат да бъдат провеждани и резервирани, и (ii) Използването на Програмата може да продължи във всеки от случаите при спазване на приложимите към съответния момент Общи условия на Google за Програмите (публикувани на адрес google.com/ads/terms). Google може по всяко време да спре възможността на Клиента да участва в Програмите, например в случай на проблеми с плащанията, предполагаеми или действителни нарушения на Правилата или настоящите Условия или поради правни причини. Във всички случаи провеждането на кампании на Клиента след прекратяване е по собствено усмотрение на Google.

13 СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ.

А.        Преговори. В случай че възникне спор, произтичащ от или свързан с настоящите Условия, (всеки поотделно „Спор“), страните добросъвестно ще положат усилия за решаване на Спора в срок от 60 дни след изпращане на писменото известие за Спора от съответната страна. В случай че страните не могат или не желаят да решат Спора в този срок, той ще бъде решен окончателно от арбитраж, проведен от Международния център за разрешаване на спорове (ICDR) съгласно правилата му за международен арбитраж („Арбитражните правила“). Това споразумение за арбитраж трябва да се тълкува в широк смисъл и, наред с други претенции, се прилага за претенциите, предявени от или срещу (i) Google, свързаните дружества на Google, които предоставят Програмите на Клиента или Рекламодателя, дружествата майки на Google и съответните ръководители, директори, служители, представители, предшественици, правоприемници и приобретатели на тези юридически лица; и (ii) Клиента или Рекламодателя, съответните свързани дружества и дружества майки на Клиента или Рекламодателя и съответните ръководители, директори, служители, представители, предшественици, правоприемници и приобретатели на тези юридически лица.   

B.        Арбитражни процедури. Мястото за арбитраж е окръг Санта Клара, Калифорния. Арбитражът се провежда пред състав от трима арбитри. Ищецът или съответно ищците избират един арбитър от състава в съответствие с Арбитражните правила, а ответникът или съответно ответниците заедно избират втория арбитър в съответствие с Арбитражните правила. Ако страните не успеят да постигнат съгласие за третия арбитър („Председателя“) до 20 дни след потвърждаване на втория, ICDR назначава Председателя в съответствие с Арбитражните правила. Арбитражът се провежда на английски език. Освен ако не се изисква друго по закон, съществуването, съдържанието и резултатите от арбитража, включително всички представени документи или доказателства, са строго поверителни. Решението на арбитрите е окончателно и задължително. Определението по арбитражното решение, постановено от арбитрите, може да бъде внесено във всеки съд на компетентна юрисдикция. Арбитрите не са обвързани с решения в други арбитражи, в които Клиентът или Рекламодателят не са страна. Арбитрите имат правомощията да издават установително решение или съдебна възбрана, както междинни, така и окончателни, само в полза на отделната страна, търсеща удовлетворение, и само в степента, необходима за предоставяне на удовлетворение, гарантирано от отделната претенция на тази страна, без да се засягат други потребители на Google или други Клиенти или Рекламодатели, както и всички временни мерки, наредени от арбитрите, може да бъдат приложени от всеки съд на компетентна юрисдикция. Нищо в настоящите Условия няма да попречи на всяка от страните да търси индивидуализирано временно или предварително удовлетворение от всеки съд на компетентна юрисдикция, както и всяко такова прибягване до съд за индивидуализирано временно или предварително удовлетворение няма да се счита за несъвместимо със споразумението за арбитраж или отказ от правото на арбитраж.

14 Други. (a) ВСИЧКИ ПРЕТЕНЦИИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ИЛИ ПРОГРАМИТЕ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ, СЕ УРЕЖДАТ ОТ ЗАКОНИТЕ НА ЩАТА КАЛИФОРНИЯ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА НА КАЛИФОРНИЯ ЗА СТЪЛКНОВЕНИЕ НА ЗАКОНИ, ОСВЕН ДО СТЕПЕНТА, ДО КОЯТО КАЛИФОРНИЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРОТИВОРЕЧИ НА ФЕДЕРАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ ИЛИ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ НЕГО. (b) ОСВЕН КАКТО Е ПОСОЧЕНО В РАЗДЕЛ 13, САМО В СЛУЧАЙ ЧЕ РАЗДЕЛ 13 НЕ СЕ ПРИЛАГА ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОНКРЕТНА ПРЕТЕНЦИЯ ИЛИ СПОР, ВСИЧКИ ПРЕТЕНЦИИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ИЛИ ПРОГРАМИТЕ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ, СЕ РЕШАВАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВЪВ ФЕДЕРАЛНИТЕ ИЛИ ЩАТСКИТЕ СЪДИЛИЩА НА ОКРЪГ САНТА КЛАРА, КАЛИФОРНИЯ; СТРАНИТЕ ДАВАТ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ЛИЧНА ПОДСЪДНОСТ В ТЕЗИ СЪДИЛИЩА. (c) Настоящите Условия представляват пълното споразумение между страните по отношение на предмета им и заменят всички предходни или едновременни споразумения със същия предмет. (d) Клиентът не може да прави публични изявления относно отношенията, предвидени в настоящите Условия (освен когато това се изисква по закон). (e) Всички известия за прекратяване или нарушаване, или съгласно раздел 13 трябва да се изготвят в писмена форма и изпращат до правния отдел на другата страна (или ако не е известно дали другата страна има правен отдел – до основното лице за контакт на тази друга страна или до друг посочен адрес). Известията, адресирани до правния отдел на Google, се изпращат на следния имейл адрес: legal-notices@google.com. Всички други известия до Клиента се изготвят в писмена форма и се изпращат до имейл адреса, свързан с профила на Клиента. Всички други известия до Google се изготвят в писмена форма и се изпращат до основното лице за контакт на Клиента в Google или по друг начин, предоставен от Google. Известието ще се счита за връчено при получаването, както е потвърдено писмено или чрез електронни средства. Тези изисквания относно известията не се прилагат към процесуалното връчване, което се урежда от приложимото законодателство. (f) Освен измененията на настоящите Условия, направени от Google съгласно раздел 12, всяко изменение трябва да бъде прието от двете страни и изрично да посочва, че изменя настоящите Условия. Неупражняването (или забавянето при упражняване) на което и да е право по силата на настоящите Условия не представлява отказ от това право на която и да е от страните. Ако някоя разпоредба в настоящите Условия бъде счетена за неприложима, тя ще бъде премахната и останалите Условия ще останат в пълна сила и действие. (g) Никоя от страните няма право да прехвърля част от настоящите Условия без писменото съгласие на другата страна, но (А) Google може да прехвърли всички или част от своите права и/или задължения по настоящите Условия на свързано дружество, ако е уведомила Клиента за прехвърлянето, и (B) Клиентът може да прехвърли всички свои права и задължения по настоящите Условия на свързано дружество, но само при условие че: (I) правоприемникът се задължи писмено да спазва настоящите Условия; (II) Клиентът продължи да носи отговорност за задълженията по настоящите Условия в случай на неизпълнението им от страна на правоприемника; и (III) Клиентът е уведомил Google за прехвърлянето. Всеки друг опит за преотстъпване или прехвърляне на права и/или задължения е недействителен. (h) Няма трети лица бенефициери по настоящите Условия освен изрично посочените в раздели 11 и 13. (i) Настоящите Условия не създават отношения на представителство, съдружие или договорно съдружие между страните. (j) Раздели 1 (само последното изречение) и от 8 до 14 остават в сила след прекратяването на настоящите Условия. (k) Освен във връзка със задълженията за плащане, никоя от страните или свързаните с нея дружества не носи отговорност за неизпълнение или забавяне при изпълнението, когато това е причинено от обстоятелства извън разумния ѝ контрол.

 

1 септември 2017 г.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73067