Nội dung cập nhật đối với Chương trình xác minh nhà quảng cáo (tháng 6 năm 2024)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 6 năm 2024, Google sẽ cập nhật chương trình xác minh nhà quảng cáo để bổ sung một quy trình xác minh mới, không bắt buộc nhằm xác minh mối liên kết của nhà quảng cáo/cá nhân với tổ chức mà họ đang xác minh. Bạn sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì nếu không hoàn tất quy trình xác minh mới này.

(Đăng vào ngày 7 tháng 6 năm 2024)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính