Изисквания за разширенията за местоположение

Разширенията за местоположение дават възможност за включване на адрес на бизнеса, телефонен номер и друга информация (напр. работно време и оценки) за конкретно местоположение на бизнес. Разширенията за местоположение са предмет на стандартните правила на Google Ads и на изискванията, посочени по-долу.

Не забравяйте, че разширенията за местоположение получават информацията си от профила Ви в Google My Business и са налице само в държавите, поддържани в момента от тази програма. Това означава, че информацията за бизнеса и изображенията на местоположението Ви се управляват директно в профила Ви в Google My Business, а не в Google Ads.

Одобрение от собственика на местоположение

Не се допуска следното:

Рекламиране на местоположение на бизнес без изричното одобрение на собственика на бизнеса, намиращ се там

Сродни правила и чести причини за неодобрение

Следните правила на Google Ads са особено важни за разширенията за местоположение и често са причина за получаване на неодобрение. Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Подвеждащо съдържание

Цялата информация трябва да е точна и да описва това, което рекламирате. Вижте правилата ни за подвеждащото съдържание за повече информация.

Неясна уместност

Цялата информация трябва да е подходяща за това, което рекламирате. Например всички изпратени полета на файла за създаване на реклама трябва да са за един и същ рекламодател и да са подходящи за популяризирания продукт. За повече информация вижте правилата за неясна уместност. Във връзка с разширенията за местоположение трябва да се уверите, че разширението е уместно за рекламираното местоположение, особено ако бизнесът има няколко местоположения.

Запазени марки

Google може да премахне реклами или разширения в отговор на жалби от собственици на запазени марки. Рекламодателите носят отговорност за правомерното използване на запазени марки в рекламния си текст, активите и фирмената информация. За повече информация вижте правилата за запазените марки.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?