Nội dung cập nhật đối với Chính sách về cờ bạc và trò chơi (tháng 11 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào ngày 14 tháng 11 năm 2023, Google sẽ cập nhật Chính sách về cờ bạc và trò chơi dành riêng cho Ấn Độ cho phù hợp với những thay đổi gần đây của luật pháp địa phương. Do đó, chúng tôi sẽ thay đổi các chính sách của mình để cho phép quảng cáo bài Rummy nhắm đến Tamil Nadu.

Trang Chính sách về cờ bạc và trò chơi sẽ được cập nhật khi chính sách này có hiệu lực.

(Đăng vào ngày 14 tháng 11 năm 2023)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính