Nội dung cập nhật đối với chương trình Chứng nhận trình theo dõi lượt nhấp (tháng 11 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Google sẽ bắt đầu giới hạn khoảng thời gian tiếp nhận đơn đăng ký chứng nhận trình theo dõi lượt nhấp từ những nhà cung cấp dịch vụ này. Theo đó, các nhóm của Google sẽ chỉ nhận và xử lý đơn đăng ký trong vòng một quý trong năm.

Lịch trình cụ thể như sau:

  • Đối với năm 2023, Google sẽ tiếp tục nhận đơn đăng ký mới cho đến hết ngày 1 tháng 12 năm 2023. Sau ngày này, chúng tôi sẽ ngừng xử lý đơn đăng ký đến hết năm 2023.
  • Kể từ năm 2024, Google sẽ nhận đơn đăng ký hằng năm vào quý ba, từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 9.

(Đăng vào ngày 15 tháng 11 năm 2023)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính