Nội dung cập nhật đối với chính sách về Các hoạt động kinh doanh bị hạn chế khác (Tháng 11 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Chính sách về Các hoạt động kinh doanh bị hạn chế khác của Google Ads đã được cập nhật và sắp xếp lại cho rõ ràng và dễ hiểu hơn. Lần cập nhật này chỉ nhằm cung cấp thông tin rõ ràng hơn cho nhà quảng cáo chứ không làm thay đổi phạm vi thực thi chính sách.

Trong trường hợp bạn vi phạm chính sách này, Google sẽ đưa ra cảnh báo ít nhất 7 ngày trước khi tạm ngưng tài khoản của bạn.

(Đăng vào tháng 11 năm 2023)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính