Nội dung cập nhật đối với Chính sách về các tính năng và định dạng quảng cáo bị hạn chế (Tháng 10 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Trước đây, Google đã cập nhật Chính sách về các tính năng và định dạng quảng cáo bị hạn chế để yêu cầu những tài khoản nhà quảng cáo sử dụng trình theo dõi lượt nhấp lần đầu tiên phải sử dụng trình theo dõi lượt nhấp được chứng nhận. Nếu không, quảng cáo của họ có thể bị từ chối. Hôm nay, chúng tôi xin thông báo rằng chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi đầy đủ trong 12 đến 18 tháng tới. Sau ngày 11 tháng 9 năm 2023, tất cả những nhà quảng cáo sử dụng trình theo dõi lượt nhấp lần đầu tiên sẽ buộc phải sử dụng một trình theo dõi lượt nhấp được chứng nhận. Nếu không, quảng cáo của họ có thể bị từ chối. Ngoài ra, thời điểm áp dụng yêu cầu này sẽ dựa trên thâm niên hoạt động của nhà quảng cáo, quá trình tuân thủ chính sách và hoạt động của tài khoản.

(Đăng vào ngày 27 tháng 10 năm 2023)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính