Nội dung cập nhật đối với Yêu cầu về thành phần địa điểm (tháng 12 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 12 năm 2023, Google sẽ cập nhật Yêu cầu về thành phần địa điểm.

Nội dung cập nhật này nêu rõ các loại thành phần địa điểm không được phép sử dụng trên Google Ads. Địa điểm đã đóng cửa, địa điểm mà Google không nhận dạng được hoặc không trùng khớp với doanh nghiệp đang chạy quảng cáo sẽ không được phép dùng làm Thành phần địa điểm. Ngoài ra, chúng tôi cũng không cho phép những thành phần có sản phẩm hoặc dịch vụ không khớp với địa điểm được chỉ định.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem bài viết Yêu cầu về thành phần địa điểm trong Google Ads.

(Đăng vào ngày 20 tháng 11 năm 2023)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính