Nội dung cập nhật đối với chính sách của Google Ads về quy trình Xác minh dịch vụ tài chính tại Vương quốc Anh (tháng 7 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 9 năm 2023, Google sẽ cập nhật chính sách Xác minh dịch vụ tài chính tại Vương quốc Anh để yêu cầu bổ sung một người liên hệ từ công ty đã đăng ký với FCA đang muốn xác minh vào tài khoản Google Ads đăng ký xác minh. Người liên hệ này phải sử dụng cùng miền email như công ty đã đăng ký với FCA.

(Đăng vào tháng 7 năm 2023)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính