Nội dung cập nhật chính sách Chăm sóc sức khoẻ và thuốc (tháng 8 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 8 năm 2023, Google sẽ cập nhật chính sách Chăm sóc sức khoẻ và thuốc để cho phép quảng cáo thuốc không kê đơn của những nhà sản xuất dược phẩm ở Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Thông tin dành riêng cho những quốc gia này sẽ được cập nhật để thể hiện nội dung chính sách mới:

Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan

Sản phẩm Được phép?
Nhà sản xuất dược phẩm

có, đã xác nhận Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép các nhà sản xuất dược phẩm quảng cáo thuốc không kê đơn theo quy định của pháp luật địa phương.

Nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận. Xem cách đăng ký.

Việt Nam

Sản phẩm Được phép?
Nhà sản xuất dược phẩm

có, đã xác nhận Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép những nhà sản xuất dược phẩm được LegitScript chứng nhận quảng cáo thuốc không kê đơn theo quy định của pháp luật địa phương.

Tìm hiểu thêm hoặc đăng ký xin cấp giấy chứng nhận LegitScript. Nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận. Xem cách đăng ký.

Để biết thêm thông tin và cách đăng ký, hãy tham khảo chính sách về Chăm sóc sức khoẻ và thuốc.

(Đăng vào tháng 7 năm 2023)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính