Nội dung cập nhật Chương trình xác minh nhà quảng cáo (tháng 6 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 6 năm 2023, Google cập nhật chương trình xác minh nhà quảng cáo để chương trình này rõ ràng và dễ hiểu hơn. Bản cập nhật này là để giải thích chi tiết hơn về thời hạn của quy trình xác minh và bổ sung hướng dẫn chi tiết về cách hoàn thành quy trình xác minh trong sản phẩm cho công ty quảng cáo.

Phạm vi và việc thực thi chương trình xác minh nhà quảng cáo sẽ không thay đổi.

(Đăng vào ngày 19 tháng 6 năm 2023)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính