Nội dung cập nhật đối với chính sách về Yêu cầu pháp lý (tháng 8 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào ngày 7 tháng 8 năm 2023, chúng tôi sẽ cập nhật chính sách về Yêu cầu pháp lý của Google Ads. Trang này sẽ không còn trình bày các ví dụ nữa.

Nội dung cập nhật này không làm thay đổi trách nhiệm của nhà quảng cáo trong việc đảm bảo rằng quảng cáo của họ tuân thủ tất cả luật và quy định địa phương ở mọi khu vực mà quảng cáo nhắm đến, đồng thời tuân thủ các chính sách tiêu chuẩn của Google Ads.

Nội dung cập nhật này cũng không làm thay đổi cơ chế thực thi chính sách này của Google.

(Đăng vào ngày 5 tháng 7 năm 2023)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính