Nội dung cập nhật đối với chính sách Sản phẩm và dịch vụ tài chính (tháng 5 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 7 năm 2023, Google sẽ cập nhật Chính sách về sản phẩm và dịch vụ tài chính để làm rõ phạm vi và các yêu cầu đối với quảng cáo về dịch vụ quản lý nợ.

Kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2023, những nhà quảng cáo cung cấp dịch vụ quản lý nợ nhắm đến Tây Ban Nha có thể quảng cáo những sản phẩm và dịch vụ này khi đáp ứng các yêu cầu sau đây và được Google chứng nhận.

Tây Ban Nha (Dịch vụ quản lý nợ)

Google cho phép quảng cáo dịch vụ quản lý nợ nhắm đến Tây Ban Nha, miễn là nhà quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ này đã đăng ký làm Quản tài viên với Bộ Tư pháp. Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác của địa phương.

Nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận.

Trong trường hợp nhà quảng cáo vi phạm chính sách này, Google sẽ đưa ra cảnh báo trước khi tạm ngưng tài khoản. Nếu phải tạm ngưng tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ gửi cảnh báo trước ít nhất 7 ngày.

(Đăng vào tháng 5 năm 2023)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính