Thông tin cập nhật về việc tạm ngưng ở cấp tài khoản đối với Display & Video 360 (tháng 5 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 5 năm 2023, Google sẽ cập nhật trang Thông tin về việc tạm ngưng tài khoản do vi phạm chính sách Display & Video 360 để thêm Phần mềm độc hại vào danh sách các lỗi vi phạm chính sách nghiêm trọng.

(Đăng ngày 9 tháng 5 năm 2023)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính