Nội dung cập nhật về Chính sách sản phẩm hoặc dịch vụ nguy hiểm (tháng 3 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Kể từ ngày 23 tháng 5 năm 2023, Google sẽ cập nhật chính sách về sản phẩm hoặc dịch vụ nguy hiểm để cấm quảng cáo các sản phẩm có nồng độ natri nitrit cao hơn 10%.  

(Đăng vào tháng 3 năm 2023)


 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính