Nội dung cập nhật đối với chính sách về Sản phẩm và dịch vụ tài chính của Google Ads (tháng 3 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào ngày 30 tháng 5 năm 2023, Google sẽ cập nhật chính sách xác minh sản phẩm và dịch vụ tài chính nhằm giới hạn điều kiện để được xác minh cho một số dịch vụ quản lý khiếu nại, chẳng hạn như dịch vụ khắc phục hành vi lừa đảo. Sau khi chính sách này có hiệu lực, chỉ những dịch vụ quản lý khiếu nại là hoặc hoạt động thay mặt cho nhà cung cấp dịch vụ tài chính được cấp phép về dịch vụ quản lý khiếu nại, cơ quan chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận hoặc nhà cung cấp dịch vụ pháp lý mới đủ điều kiện để được xác minh.

(Đăng vào tháng 3 năm 2023)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính