Thông tin cập nhật đối với Chính sách cờ bạc và trò chơi (tháng 2 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 2 năm 2023, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách về cờ bạc và trò chơi của Google Ads dành riêng cho Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ bắt đầu cho phép chạy quảng cáo cho dịch vụ cá cược thể thao của những pháp nhân được tiểu bang phê duyệt sơ bộ ở Massachusetts.

Các nhà quảng cáo phải đăng ký xin cấp giấy chứng nhận

Trang Chính sách về cờ bạc và trò chơi sẽ được cập nhật khi chính sách này có hiệu lực vào ngày 22 tháng 2 năm 2023.

(Đăng vào tháng 2 năm 2023)


 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính