Nội dung cập nhật đối với Chính sách về tài liệu và dịch vụ của chính phủ cho các pháp nhân cung cấp dịch vụ đăng ký xe ô tô được cấp phép tại California (tháng 2 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Chúng tôi đã có thông báo về việc cập nhật Chính sách của Google Ads về tài liệu và dịch vụ của chính phủ. Trước khi cập nhật và ngay sau đây, chúng tôi sẽ triển khai thí điểm trên một nhóm những nhà quảng cáo được tiểu bang California cấp phép cung cấp dịch vụ đăng ký phương tiện giao thông thay cho tiểu bang. Những nhà quảng cáo này có thể chạy quảng cáo quảng bá những dịch vụ mà họ được cấp phép.

Khi nội dung cập nhật đối với Chính sách về tài liệu và dịch vụ của chính phủ bắt đầu có hiệu lực vào cuối tháng 3, những pháp nhân được chính phủ uỷ quyền này sẽ tiếp tục được phép quảng cáo các dịch vụ chính thức và tài liệu của chính phủ, miễn là họ đáp ứng các yêu cầu về chứng nhận của chúng tôi và hoàn thành quy trình chứng nhận bắt buộc.

(Đăng vào tháng 2 năm 2023)


 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính