Nội dung cập nhật đối với Quảng cáo trên YouTube (tháng 3 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Trong tháng 3, Google đã cập nhật Yêu cầu về quảng cáo trên YouTube.

Nội dung cập nhật này nêu rõ lý do khiến quảng cáo có vấn đề về chất lượng hoặc quảng cáo giới thiệu ứng dụng nhạy cảm sẽ không được phân phát trên YouTube. Nội dung làm rõ này sẽ giúp các nhà quảng cáo hiểu rõ hơn về lý do khiến quảng cáo của họ không được phân phát và cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này. Nội dung làm rõ này sẽ không ảnh hưởng đến các biện pháp thực thi hiện hành. Bạn không cần làm gì thêm.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem bài viết Yêu cầu về quảng cáo trên YouTube trong Google Ads.

(Đăng vào tháng 3 năm 2023)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính