Thông báo về các thay đổi đối với Chính sách tài liệu và dịch vụ chính thức của chính phủ trong tháng 3 năm 2023 (tháng 11 năm 2022)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 3 năm 2023, Chính sách về tài liệu và dịch vụ chính thức của chính phủ của Google Ads sẽ được cập nhật, giúp các nhà cung cấp được chính phủ uỷ quyền có thể quảng bá các tài liệu và dịch vụ của chính phủ. Chúng tôi sẽ bắt đầu thực thi bản cập nhật chính sách này từ tháng 3 năm 2023 và sẽ cung cấp thông tin chi tiết về ngày thực thi đầy đủ cũng như việc tăng dần phạm vi thực thi vào tháng 1 năm 2023.

Vào tháng 3 năm 2023, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách về tài liệu và dịch vụ chính thức của chính phủ để giúp các nhà cung cấp được chính phủ uỷ quyền quảng bá các tài liệu và dịch vụ của chính phủ, cùng với các nhà cung cấp của chính phủ. Nếu bạn được chính phủ uỷ quyền cung cấp một tài liệu hoặc dịch vụ chính thức của chính phủ, và việc uỷ quyền này được nêu rõ ràng trên trang web của chính phủ, thì bạn sẽ có quyền đăng ký để được Google chứng nhận. Sau khi được chứng nhận, bạn sẽ được phép quảng bá các tài liệu và dịch vụ chính thức của chính phủ.

Chúng tôi sẽ ngừng sử dụng định nghĩa hiện tại về nhà cung cấp được uỷ thác trong chính sách này. Theo định nghĩa này, một nhà quảng cáo có thể được coi là nhà cung cấp được uỷ thác nếu được nhà cung cấp ban đầu (chính phủ) uỷ thác hoặc chỉ định chính thức để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể thay mặt cho họ, mà trước đây thường do chính phủ tiến hành hoặc thực hiện. Những nhà quảng cáo hiện là nhà cung cấp được uỷ thác theo chính sách hiện tại sẽ đáp ứng các yêu cầu đối với một nhà cung cấp được chính phủ uỷ quyền và có thể tiếp tục chạy quảng cáo.

Trong trường hợp bạn vi phạm chính sách này, Google sẽ cảnh báo trước cho bạn trước khi tạm ngưng tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ gửi cảnh báo ít nhất 7 ngày trước khi tạm ngưng tài khoản.

(Đăng vào tháng 11 năm 2022)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính