Nội dung cập nhật Chính sách về yêu cầu đối với đích đến (tháng 8 năm 2022)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 10 năm 2022, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách về yêu cầu đối với đích đến để bao gồm một chính sách mới, trong đó yêu cầu trải nghiệm quảng cáo trên các đích đến phải đáp ứng Tiêu chuẩn quảng cáo tốt hơn của Liên minh cho quảng cáo tốt hơn. Bạn có thể xem thông tin về các đích đến chứa trải nghiệm quảng cáo không đáp ứng Tiêu chuẩn quảng cáo tốt hơn trong Báo cáo trải nghiệm quảng cáo, và bất kỳ quảng cáo nào dẫn đến những đích đến như vậy đều sẽ bị từ chối.

Chúng tôi sẽ bắt đầu thực thi nội dung cập nhật chính sách này từ tháng 10 năm 2022.

 

(Đăng vào tháng 8 năm 2022)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính