Nội dung cập nhật đối với Chính sách về cờ bạc và trò chơi (tháng 8 năm 2022)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 9 năm 2022, chúng tôi sẽ cập nhật điều kiện phân phát trên nền tảng quảng cáo theo Chính sách về cờ bạc và trò chơi của Google Ads để cho phép phân phát quảng cáo cờ bạc trên các nền tảng khác. Hãy tham khảo Trung tâm trợ giúp liên quan của từng nền tảng quảng cáo để tìm hiểu điều kiện cụ thể, địa điểm liên quan và quy định hạn chế bổ sung.  

Các nhà quảng cáo phải đăng ký xin cấp giấy chứng nhận. Trang Chính sách về cờ bạc và trò chơi của Google Ads sẽ được cập nhật khi thay đổi này có hiệu lực.

(Đăng vào tháng 8 năm 2022)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính