Quy định hạn chế phân phát quảng cáo đối với những từ khoá đang được xem xét (tháng 6 năm 2022)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Từ tháng 6 năm 2022, Google sẽ thay đổi hành vi phân phát quảng cáo của những từ khoá hiện đang được xem xét. Trong thời gian xem xét, từ khoá sẽ không thể kích hoạt quảng cáo, mà chỉ có thể kích hoạt khi đã được xem xét xong. Google sẽ bắt đầu triển khai thay đổi này ngay lập tức, và tăng dần phạm vi triển khai trong hai tháng tới. Thay đổi này sẽ áp dụng cho toàn bộ các chính sách.

Tìm hiểu thêm về định nghĩa trạng thái từ khoá.

(Đăng vào tháng 5 năm 2022)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính