Cập nhật Chính sách nội dung chính trị (tháng 6 năm 2022)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Quảng cáo bầu cử ở Argentina là những quảng cáo về bất kỳ nội dung nào sau đây:

  • Một đảng phái hay liên minh chính trị quốc gia, chính trị gia dân cử đương nhiệm hoặc ứng viên tranh cử chức Tổng thống, Phó Tổng thống, Thượng viện hay Hạ viện quốc gia.

Vào tháng 9 năm 2022, Google sẽ cập nhật chính sách nội dung chính trị để bao gồm chính sách về Quảng cáo bầu cử ở Argentina. Nội dung thay đổi như sau:

Tất cả những nhà quảng cáo muốn chạy Quảng cáo bầu cử ở Argentina phải được Google xác minh. Quy trình xác minh để chạy Quảng cáo bầu cử ở Argentina sẽ áp dụng từ tháng 7 năm 2022. Nếu muốn chạy Quảng cáo bầu cử ở Argentina, nhà quảng cáo phải hoàn tất quy trình xác minh Quảng cáo bầu cử ở Argentina. Nếu muốn chạy Quảng cáo bầu cử ở Argentina ở bên ngoài Argentina, nhà quảng cáo phải hoàn tất quy trình xác minh Quảng cáo bầu cử hoặc Danh tính nhà quảng cáo áp dụng cho khu vực mà nhà quảng cáo đó đang đặt trụ sở.

 

(Đăng vào tháng 6 năm 2022)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính