Thông tin cập nhật đối với quy trình thực thi áp dụng cho những trường hợp vi phạm nhiều lần (tháng 4 năm 2022)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 6 năm 2022, Google sẽ cập nhật quy trình thực thi áp dụng cho những trường hợp vi phạm nhiều lần để bổ sung thêm 9 chính sách khác thuộc phạm vi áp dụng của hệ thống dựa trên cảnh cáo. Google sẽ bắt đầu triển khai hệ thống dựa trên cảnh cáo từ ngày 21 tháng 6 năm 2022 và tăng dần phạm vi triển khai trong suốt 3 tháng đối với các chính sách sau:  

  • Hành vi mua bán dâm
  • Cô dâu đặt hàng qua thư
  • Hành vi dụ nhấp
  • Kiểu thiết kế quảng cáo gây hiểu nhầm
  • Dịch vụ bảo lãnh tại ngoại
  • Dịch vụ danh bạ, chuyển tiếp cuộc gọi
  • Dịch vụ sửa đổi tín dụng
  • Quyền chọn nhị phân
  • Khoản vay cá nhân

Tìm hiểu thêm về quy trình thực thi áp dụng cho trường hợp vi phạm nhiều lần. Xin lưu ý rằng nội dung cập nhật này không ảnh hưởng đến quy trình tạm ngưng tài khoản áp dụng cho những trường hợp vi phạm nghiêm trọng chính sách của Google Ads. 

 

(Đăng vào tháng 4 năm 2022)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính